ПӘннінің ОҚУ-Әдістемелік кешені 5В060400 «Физика» мамандығы үшінДата28.04.2016
өлшемі215.88 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042.18.38.72/01-2015

Оқытушыға арналған «Конденсацияланған күй физикасы» пәнінің жұмыс бағдарламасы

№1 баспа

01.09.2015ПӘННІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
5В060400 - «Физика» мамандығы үшін
«КОНДЕНСАЦИЯЛАНҒАН КҮЙ ФИЗИКАСЫ»

ПӘНІНІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН

ОҚУ - ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей

2015

Алғы сөз

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы __________ 2015 ж. Байжуманов М.Ж., Физика кафедрасының аға оқытушысы
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Физика» кафедрасының отырысында

_1_ хаттама 2015 ж.

Кафедра меңгерушісі _________ С.С. Маусымбаев


3. МАҚҰЛДАНДЫ

3.1 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында

№ ____ хаттама ______________2015 ж.

Төрайымы ___________ К.А. Батырова


4. БЕКІТІЛДІ

4.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында құпталып және баспаға ұсынылды

№ _____ хаттама _______________ 2015 ж.

ОӘК төрайымы ____________ Г.К. Искакова


5. Алғаш еңгізілген
Мазмұны


1

Қолдану аймағы.
2

Нормативтік сілтеме
3

Жалпы мағлұматтар
4

Пәннің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы мазмұны
5

Студенттердің өзіндік жұмысы үшін тапсырмалар тізімі
6

Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы
7

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы
8

Әдебиет

1. ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ

«Конденсацияланған күй физикасы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В060400 - «Физика» мамандығы студенттеріне арналған. Студенттерді курстың мазмұнымен, өзектілігі мен қажеттілігін, курс саясатымен және бұл пәнді оқу барысында алатын білімдері мен дағдылануын таныстыру. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқыту кезінде негізгі нұсқау болып табылады.2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕ

Аталған «Конденсацияланған күй физикасы» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы төмендегі құжаттарға сүйене отырып жасалынып, осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру талаптарын тағайындайды:

5В060400 – «Физика» мамандығының мемлекеттік жалпы міндетті стандарты, ҚР МЖМБС 3.08.319 – 2006 Қазақстан білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген.

- СТУ 042-08-РГКП-СГУ-8-2007 университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар»

- ДП 042-08. 05.09.2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы мен мазмұны»

3. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР

  1. Пәннің қысқаша мазмұны:

Қатты денелердің байланысының негізгі түрлері. Металлдар мен жартылай өткізгіштердің электрөткізгіштігі. Диэлектриктердің электрөткізгіштігі. Қатты денелердің аумақтық теориясының негіздері. Диэлектриктердің қасиеттері мен поляризациясы. Конденсациялық күйдегі денелердің кристалдық торындағы атомдардың тербелістері. Нормалды тербелістер, фонондар. Қатты денелердің жылулық қасиеттері. Диэлектриктердің жылусынымдылығы (Дебай теориясы). Металлдардың жылусыйымдылығы. Қатты денелердің жылулық кеңені. Диэлектриктер мен металлдардың жылуөткізгіштігі. Қатты денелі конденсациялық орталардың магнит қасиеттері. Қатты денелердің диамагнетизмі, парамагнетизмі және ферромагнетизмі. Антиферромагнетизм және ферримагнетизм. Асқынөткізгіштік. Нульдін кедергі. Мейсснер эффектісі. Жылусынымдылыққа электрондық кіріс. Электромагниттік нұрдың жұтылуы. Магниттік ағынның квантталуы. Джозефсон эффектісі. Бардин-Купер-Шриффер теориясы. Жоғары температуралы асқынөткізгіштік. Қатты денелі конденсациялық орталардың оптикалық қасиеттері. Оптикалық тұрақтылар. Кристаллдармен жарықтың жұтылуы және шағылуы. Тосын және еріксіз сәулеленуі. Аморфты қатты денелердің физикалық қасиеттері. Кристаллдың емес қатты денелердің энергетикалық спектрі. Аморфты жартылай өткізгіштер. Аморфты жартылай өткізгіштерді қолдану. Аморфты диэлектриктер. Аморфты металлдар.

3.2 Курстын мақсаты: студенттердің сәйкес математикалық денгейде көрсетілген бақылаулар және эксперименттерді жалпылау негізіндегі конденсацияланған күйдің физикалық теориясы туралы көзарастар алу; физикадағы бақылаулар, өлшеулер және эксперимент өткізудің негізгі әдістер туралы, қазіргі техникада физикалық құбылыстар мен заңдарды қолдану тұралы.

3.3 Курстың міндеті:студентті физикалық және техникалық есептерді шешу үшін теориялық білімдерді қолдануға үйрету.

3.4. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер тиісті:білуге:

 • негізгі физикалық ұғымдарды шамаларда олардың математикалық өрнектелуін және өлшеу бірліктерін;

 • Эксперимент өткізудің негізгі әдістерін және өлшеулер нәтижелерін өндеуді.

игеріп алуға: негізгі физикалық құбылыстар туралы білімдерді, олардың өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарын, шамаларын, олардың математикалық өрнектелуін және өлшеу бірліктерін, эксперимент жасаудың және өлшеу нәтижелерін өндеудің негізгі әдестерін, нақты есептердің мазмұнының ядролық физика заңдарымен сәйкестігін табу, негізгі физикалық приборларды пайдалануды;

менгеріп алуға: негізгі физикалық ұғымдарды, физикалық шамаларды, физикалық құбылыстарды, олардың математикалық өрнектелуін олардың ғылымдағы және қазіргі өндірістегі орны мен ролін;

жасауға білу:

 • нақты есептердің мазмұнының физиканын жалпы заңдарымен дұрыс сәйкестігін табу және физикалық шамаларының ретін дұрыс бағалау;

 • бұл заңдарды физика облысындағы және физиканың пән аралық шекарасында нақты есептерді шығар үшін эффективті қолдану.

3.5. Курстык пререквизиттері: • Жалпы физика курсының, «механика», «молекулалық физика», «электр және магнетизм», «оптика», «атомдық физика» бөлімдері;

 • Теориялық физиканың «кванттық механика», «статистикалық физика» бөлімдері;

 • Математикалық анализ.

3.6 Курстың постреквизиттері: • Специализацияның барлық пәндері.

Кесте 1 - Жұмыс оқу жоспарының көшірмесіКурс


Семестр

Кредитер

Дәріс

(сағ.)


ТС

(сағ.)


ЗС

(сағ.)


ОБСӨЖ

(сағ.)


СӨЖ

(сағ.)


Барлығы (сағ.)

Қорытынды бақылау формасы

4

7

3

15

15

15

22,5

67,5

135

емтихан


4 ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ - ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Кесте 2 - Пәннің мазмұны.Тақырыптын аты

Сағат саны

I.
Дәріс сабақтары

Модуль I.
Конденсацияланған күй физикасының зерттеу объектілері

1

Конденсацияланған қатты денелердің құрылымы және оны анықтау тәсілдері

2

Атомаралық өзара әрекеттесу. Конденсацияланған қатты денелердегі байланыстардың негізігі түрлері

1

Модуль II
Конденсацияланған қатты денелердің механикалық қасиеттері

1

Красталл торындағы атомдардың тербелістері

1

Қатты денелердің аумақтық теориясының негіздері

1

Модуль III
Конденсацияланған қатты денелердегі ақаулар

1

Конденсацияланған қатты денелердің жылулық қасиеттері

1

Конденсацияланған қатты денелердің электрлік қасиеттері

1

Диэлектриктердің қасиеттері

1

Модуль IV
Конденсацияланған қатты денелердің магниттік қасиеттері

1

Асқынөткізгіштік

1

Конденсацияланған қатты денелердің оптикалық қасиеттері

1

Аморфты қатты денелердің физикалық қасиеттері

1

II.
Машықтану сабақтар
 1. Металлдардың классикалық электрондық теориясы

1

 1. Кристаллография элементтері

1

 1. Кристаллография элементтері

1

 1. Аумақтың теория

1

 1. Физикалық статистикасының элементтері

1

 1. Кристаллдардың жылулын қасиеттері

1

 1. Кристаллдардың жылулын қасиеттері

1

 1. Меншікті және қоспалы жартылай өткізгіштер

1

 1. Меншікті және қоспалы жартылай өткізгіштер

1

 1. Температураға тәуелділік. Заряд тасымалдаушыларының концентрациясы

1

 1. ТермоЭДС

1

 1. Беттік және көлемдік өмірсүру уақыты

1

 1. p - n ауысу

1

 1. Тепе-тең емес өткізгіштік

1

 1. Тепе-тең емес өткізгіштік

1

III.
Зертханалық сабақтар
 1. Берілгендерді өндеудің статистикалық әдістерін зерттеу

1

 1. Термоэлектрондық эмиссияны зерттеу

1

 1. Термоэлектрондық эмиссияны зерттеу

1

 1. Сегнетоэлектріктердің қасиеттерін зерттеу

1

 1. Сегнестоэлектріктердің қасиеттерін зерттеу

1

 1. Металлдар кедергісінің температураға тәуелділігін зерттеу

1

 1. Металлдар кедергісінің температураға тәуелділігін зерттеу

1

 1. Құмның жылуөткізгіштігін зерттеу

1

 1. Құмның жылуөткізгіштігін зерттеу

1

 1. p - n ауысудын вольтамперлік сипаттамасын зерттеу

1

 1. p - n ауысудын вольтамперлік сипаттамасын зерттеу

1

 1. Жартылай өткізгіштердің фотоөткізгіштігін зерттеу

1

 1. Жартылай өткізгіштердің фотоөткізгіштігін зерттеу

1

 1. Басқаратын p - n ауысуы бар өрістік транзистордың сипаттамаларын зерттеу

1

 1. Басқаратын p - n ауысуы бар өрістік транзистордың сипаттамаларын зерттеу

1

5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

1. Металлдардың классикалық электрондық теориясы.

2. Конденсациялық қатты денелер құрылымын зерттеу әдістер.

3. Қатты денелердің электр қасиеттеріне беттік деңгейлердің әсері.

4. Қатты денелердің механикалық қасиеттері.

5. Вейсетің молекулалық өрісі.

6. Мейсенер эффектісі.

7. Физикалық статистиканың элементтері.

8. Қатты денелердің магниттік қасиеттері. Антиферромагнетиктер және ферримагнетиктер.

9. Қатты денелі лазерлер.10. Аморфты денелердің физикалық қасиеттері.

6. «КОНДЕНСАЦИЯЛҒАН КҮЙ ФИЗИКАСЫ» ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
Кесте 3 – Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы


Тақырыбы

Көркемдік құралдар, ОТҚ, плакаттар, лабораториялық стенд

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау түрі

Дәріс сабағы

Тәжірибелік сабақтар

Зертханалық сабақтар

1

2

3

4

5

6

1. Конденсацияланған күй физикасының зерттеу объектілері. Конденсацияланған күйдің анықтамасы. Конденсацияланған қатты орталар. Конденсацияланған қатты денелердің классификациясы және олардың негізгі қасиеттері. Конденсацияланған қатты денелерді зерттеу әдістері және оларды қолдану салалары.

1.Металлдардың классикалық электрондық теориясы

1.Берілгендерді өндеудің статистикалық әдістерін зерттеу

плакаттар

Есеп шығару, тест бойынша сұрау

2. Конденсацияланған қатты денелердің құрылымы және оны анықтау тәсілдері. Конденсацияланған красталдардың нүктелік симметриясы. Кристалдың кеңістік торы. Кристалдың трансляциялық симметриясы. Кристаллографиялық координаттар жүйесі. Түйінді жазықтықтар мен түзулердің кристаллографиялық белгілері. Трансляциялық симметрия топтары. Кері тор. Қатты денелердің атомдық құрылымын пнықтау әдістері. Лауэ және Вульф-Брэгг формулалары. Атомдық және құрылымдық шашырату факторлары. Кристаллдың симметриясы мен физикалық қасиеттері/

2,3.Кристаллография элементтері

2,3.Термоэлектрондық эмиссияны зерттеу

плакаттар

Есеп шығару, тест бойынша сұрау

3. Атомаралық өзара әрекеттесу. Конденсацияланған қатты денелердегі байланыстардың негізігі түрлері. Ван-дер-Ваальс күштері. Байланыс энергиясы. Молекулалық кристалдар. Иондық кристалдар. Маделунг энергиясы. Маделунг тұрақтысын есептеу. Коваленттік кристалдар. Металдар. Сутекті және аралас байланысты кристалдар.

4.Аумақтың теория

4.Сегнетоэлектріктердің қасиеттерін зерттеу

плакаттар


1.Металлдардың классикалық электрондық теориясы

Есеп шығару, бақылау жұмыс

4. Конденсацияланған қатты денелердің механикалық қасиеттері. Қатты дененің күш салынған және деформацияланған күйлері. Тук заңы. Кристалл қатты денелердің серпімді және пластикалық қасиеттері.

5.Физикалық статистикасының элементтері

5.Сегнетоэлектріктердің қасиеттерін зерттеу

плакаттар


2.Конденсациялық қатты денелер құрылымын зерттеу әдістер

Есеп шығару, тест бойынша сұрау

5. Красталл торындағы атомдардың тербелістері. Біртекті шектің бірөлшемді тербелістері. Монокристалдағы серпімді толқындар. Біратомды сызықты тізбектің тербелістері. Базисы бар бірөлшемді тордың тербелістері. Үшөлшемді тор атомдарының тербелістері. Борн-карман шекаралық шарты және күйлер тығыздығы. Кристалл торының тербелістерің кванттау. Фонондар.

6.Кристаллдардың жылулық қасиеттері

6.Металлдар кедергісінің температураға тәуелділігін зерттеу

плакаттар


3. Қатты денелердің электр қасиеттеріне беттік деңгейлердің әсері

Есеп шығару, тест бойынша сұрау

бақылау жұмыс6. Қатты денелердің аумақтық теориясының негіздері. Қатты денелер үшін Шредингер теңдеуі. Бірэлектронды жуықтау. Блох функциясы. Кристалдағы электроның толқындық векторының қасиеттері. Бриллюэн аумақтары. Ферми беті. Кристалдағы электрондармен толуы. Металдар, диэлектриктер, шалаөткізгіштер. Электроның эффектив массасы.

7.Кристаллдардың жылулық қасиеттері

7.Металлдар кедергісінің температураға тәуелділігін зерттеу

плакаттар


4. Қатты денелердің механикалық қасиеттері

Есеп шығару,

коллоквиум7. Конденсацияланған қатты денелердегі ақаулар. Акаулардың классификациясы. Нүктелік, сызықты және көлемдік ақаулар. Ақаулардың бірқалыпты концентрациясы. Радиациялық ақаулар. Дислокациялар. Бюргерс контуры мен векторы. Дислокацияның пайда болу энергиясы. Дислокацияның ақаулармен өзара әрекеттесуі. Кристалдың физикалық қасиеттеріне ақаулардың әсері.

8.Меншікті және қоспалы жартылай өткізгіштер

8.Құмның жылуөткізгіштігін зерттеу

плакаттар


5.Вейсетің молекулалық өрісі.


Есеп шығару, тест бойынша сұрау,

8. Конденсацияланған қатты денелердің жылулық қасиеттері. Конденсацияланған қатты денелердің жылусыйымдылығы. Дюлонг-Пти заңы. Эйнштейн жылусыйымдылық теориясы. Дебай жылусыйымдылық теориясы. Фонондар тұрғысынан қарастырылған жылусыйымдылық формуласы. Металдың жылусыйымдылығы. Бос электрондардың үлесін ескеру. Қатты денелердің жылулық кеңейуі. Қатты денелердің жылуөткізгіштігі. Атом тербелістеріне байланысты жылуөткізгіштік. Металдың жылуөткізгіштігі. Қатты денелердің жылуөткізгіштігіне бос электрондардың үлесін ескеру. Қатты денелердегі диффузия

9.Меншікті және қоспалы жартылай өткізгіштер

9.Құмның жылуөткізгіштігін зерттеу

плакаттар

Есеп шығару, тест бойынша сұрау

9. Конденсацияланған қатты денелердің электрлік қасиеттері. Металдың электрөткізгіштігі. Шалаөткізгіштердің өзіндік және қоспалық өткізгіштігі. Диэлектриктердің электрөткізгіштігі. Қатты денелердің электр қасиеттеріне беттік деңгейлердің әсері.

10.Температураға тәуелділік. Заряд тасымалдаушыларының концентрациясы

10. p - n ауысудын вольтамперлік сипаттамасын зерттеу

плакаттар

Есеп шығару, тест бойынша сұрау

10. Диэлектриктердің қасиеттері. Диэлектриктердің үйектеуі. Негізгі сипаттамалары. Диэлектриктік өтімділігі мен үйектелуі арасындағы байланыс. Диэлектриктік өтімділіктің жиіліктен тәуелділігі. Диэлектриктік шығындар. Сегнетоэлектриктер.

11.ТермоЭДС

11. p = n ауысудын вольтамперлік сипаттамасын зерттеу

плакаттар


6.Мейсенер эффектісі

Есеп шығару, бақылау жұмыс

11. Конденсацияланған қатты денелердің магниттік қасиеттері. Магнетиктердің классификациясы. Қатты денелердегі диамагнетизм және парамагнетизм. Ферромагнетизм. Вейсс молекулалық өрісі. Дорфман тәжерибесі. Алмасулық өзара әрекет және оның ферромагнетизмің пайда болуындағы ролі. Спин толқындары. Антиферромагнетизм және ферримагнетизм. Ферромагниттік домендер. Магнит резонанс.

12. Беттік және көлемдік өмірсүру уақыты

12.Жартылай өткізгіштердің фотоөткізгіштігін зерттеу

плакаттар


7.Физикалық статистиканың элементтері.


Есеп шығару, тест бойынша сұрау

12. Асқынөткізгіштік. Ноль кедергісі. Асқынөткізгіштік ауысудың температурасы. Мейснер эффекті. Сындық магнит өрісі. Кристалл құрылымы және изотоптық эффект. Электронның жылуөткізгіштікке қосатын үлесі. Электрмагнит сәулелердің жұтылуы. Магнит ағының кванттау. Джозефсон эффектері. Купер жұптары. Бардин-Купер-Шриффер теориясы. Жоғары температуралық асқынөткізгіштік.

13. p - n ауысу

13.Жартылай өткізгіштердің фотоөткізгіштігін зерттеу

плакаттар


8. Қатты денелердің магниттік қасиеттері.Антиферромагнетиктер және ферримагнетиктер

Есеп шығару, тест бойынша сұрау

13. Конденсацияланған қатты денелердің оптикалық қасиеттері. Жарықтың қатты денелермен өзара әрекеттесуінің түрлері. Оптикалық константалар. Кристалдардың жарықты жұтуы және шағылдыруы. Шалаөткізгіштердегі рекомбинациялық сәулелер. Тосын және индукцияланған сәулелендіру. Қатты денелік лазерлер.

14. Тепе-тең емес өткізгіштік

14.Басқаратын

p - n ауысуы бар өрістік транзистордың сипаттамаларын зерттеуплакаттар


9. Қатты денелі лазерлер.


Есеп шығару, қорытынды бақылау жұмыс

14. Аморфты қатты денелердің физикалық қасиеттері. Аморфты қатты денелердің құрылымы. Кристалл емес қатты денелердің энергиялық спектрі. Аморфты шалаөткізгіштер. Аморфты шалаөткізгіштердің қолдануы. Аморфты диэлектриктер. Аморфты металдар.

15. Тепе-тең емес өткізгіштік

15.Басқаратын

p - n ауысуы бар өрістік транзистордың сипаттамаларын зерттеуплакаттар


10.Аморфты денелердің физикалық қасиеттері

Есеп шығару, тест бойынша сұрау, коллоквиум

7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ-ДАНДЫРУ КАРТАСЫ


Кесте 4 - Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыздандыру картасы

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атаулары

Экзем-пляр саны

Студенттер саны

Қамтамасыз-дандыру


пайызы

1

3

4


Цвелик А.М. Квантовая теория поля в физике конденсированного состояния. – М.: Физматлит, 2002.-320 с

1

7

14


Квасов Н.Т. Физика конденсированного состояния. – Минск: БГУИР, 2003. – 80 с.

1

7

14


Брандт Н.Б., Кульбачинский В.А. Квазичастицы в физике конденсированного состояния. – М.: Физматлит, 2005-632 с

1


7

14


Шаскольская М.П. Кристаллография. – М.: Высшая школа, 1976. – 391 с

1

7

14


Лифшиц И.М., Азбель М.Я., Каганов М.М. Электронная теория металлов. – М.: Наука, 1971.-352 с

5

7

70


Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. – М.: Наука, 1990-688 с

2

7

28


Голсмид Г.Дж. Задачи по физике твердого тела.- М.: Наука,1976

4

7

60


Епифанов Г.И. Физика твердого тела.-Изд-во «Высшая школа», 1977

2

7

28


Пәрімбеков З.А., Рахимбердина А.Т., Бралинов А.И., Какимов М.М., Килибаева С.К. Қатты денелер физикасы., Семей, 2013. – 168 с

10

7

1008. ӘДЕБИЕТ

8.1 Негізгі

 1. Цвелик А.М. Квантовая теория поля в физике конденсированного состояния. – М.: Физматлит, 2002.-320 с.

 2. Квасов Н.Т. Физика конденсированного состояния. – Минск: БГУИР, 2003. – 80 с.

 3. Брандт Н.Б., Кульбачинский В.А. Квазичастицы в физике конденсированного состояния. – М.: Физматлит, 2005-632 с.

 4. Шаскольская М.П. Кристаллография. – М.: Высшая школа, 1976. – 391 с.

 5. Лифшиц И.М., Азбель М.Я., Каганов М.М. Электронная теория металлов. – М.: Наука, 1971.-352 с.

 6. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. – М.: Наука, 1990-688 с.

 7. Голсмид Г.Дж. Задачи по физике твердого тела.- М.: Наука, 1976

 8. Епифанов Г.И. Физика твердого тела.-Изд-во «Высшая школа», 1977

 9. Пәрімбеков З.А., Рахимбердина А.Т., Бралинов А.И., Какимов М.М., Килибаева С.К. Қатты денелер физикасы., Семей, 2013. – 168 сКаталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет