Пiкiр жазЈандар: Ќыраубаева А.Ќ., филология ЈылымдарыныЎ докторы, профессоржүктеу 0.73 Mb.
бет9/9
Дата25.04.2016
өлшемі0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
: bitstream -> handle -> data
data -> Оқулық Астана, 2012 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
data -> Меңдігүл Бұрханқызы Шындалиева
data -> МЕҢдігүл шындалиева қазақ очеркінің поэтикасы (монография)
data -> Бейсенбай Кенжебаев алаш туы астында (мақалалар мен зерттеулер)
data -> Шындалиева М. Б. ф.ғ. к., доцент
data -> Алаш зиялылары және «Қазақ» газеті
data -> А Б. Кенжебаевтың өмірі мен шығармашылығы
data -> М. Б. Шындалиева Филология ғылымдарының докторы, профессор
data -> Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия

“Парасат” журналы

“Парасат” журналы 1958 жылдыЎ шiлдесiнде жарыј к†рген. Ай сайын шыЈатын јоЈамдыј-саяси, „деби-к†ркем ж„не суреттi журнал.

“Парасат” журналыныЎ алЈашјы редакторы – Мґса Дiнiшев. Мґса Дiнiшев 1958 жылдыЎ шiлдесiнен бастап, 1961 жылдыЎ с„уiрiне дейiн, Абай Бейсембаев 1961 жылдыЎ мамырынан бастап 1963 жылдыЎ јыркҐйегiне дейiн редакторлыј јызмет атјарЈан. Сапар Байжан 1936 жылдыЎ јыркҐйегiнен бастап, 1964 жылдыЎ желтојсанына дейiн атјарса, 1965 жылдыЎ јаЎтарынан бастап, журналдыЎ алЈашјы редакторы Мґса Дiнiшев јайта басјарЈан. Мґса Дiнiшев осы орында 1976 жылдыЎ шiлдесiне дейiн отырЈан. …рi јарай, Бајытжан ЖиенЈалиев 1976 жылдыЎ желтојсанынан 1988 жылдыЎ желтојсанына дейiн iстесе, 1988 жылдыЎ желтојсанынан 1989 жылдыЎ желтојсанына дейiн Бексґлтан Нґржекеґлы, 1992 жылдыЎ ајпанынан бастап 1995 жылдыЎ мамырына дейiн СмаЈґл Елубай редактор болЈан. Ал јазiргi бас редактор – Бајјожа Мґјай.

Ѕґрылтайшы – Ѕазајстан РеспубликасыныЎ Ајпарат ж„не јоЈамдыј келiсiм министрлiгi ж„не журнал ґжымы. Журнал Ѕазајстан РеспубликасыныЎ Ајпарат ж„не јоЈамдыј келiсiм министрлiгiнде тiркелiп, №19 тiркеу туралы ку„лiгi берiлген. Журнал –офсеттiк басылым. Ѕалпы –80х90 1/8. Таралымы - 8 673 дана.

“Парасат” журналы Алматы јаласы, Достыј даЎЈылы, 4-Ґй, республикалыј “Д„уiр” газет-журнал баспасыныЎ баспаханасынан басылып шыЈады.

Бґл журналда ајылдастар алјасы да жґмыс iстейдi. Олар: Ајселеу Сейдiмбеков, …бiш Кекiлбай, …кiм Тарази, …нуар Тiлеулесов, Базарбай Жґманиязов, Герольд Бельгер, Ерболат Т†лепбаев, ‡мiрзај СґлтанЈазин, Райымбек Сейтмет, Сабыргџл Асанова, Салыј Зиманов, С„бит Оразбаев, Шерхан Мґртаза ж„не Шота Уалихан сынды зиялылар.

ЖурналдаЈы тајырыптар баЈытына келетiн болсај, „рбiр санын негiзгi бiр тајырыпја арнай отырып, сол тајырыпја байланысты „ртҐрлi айдарлармен материалдар ґсынады. Мысалы, 1999 жылдыЎ јаЎтар айындаЈы санын алсај:

“Жастыј оты жалындап,

Жас жҐректе жанЈан шај”- деген эпиграфпен бастап, “ЖурналымыздыЎ бґл саны жастарЈа арналады” дейдi. Ал, 1998 жылдыЎ јазан айындаЈы санына тојталсај: “Б†лiнгендi б†рi жейдi”,- деген јанатты с†здермен к†ЎiлiЎдi тартып “Ѕай дiнге табынып жҐрмiз?”,- деген ой тастайды. Бґл с†здердi ојысыЎмен-ај, журналдыЎ бґл саны, јандай тајырыпја баЈытталЈанын тҐсiну јиын емес.

“Парасат” журналыныЎ тґрајты айдарларыныЎ бiрi – “Замана”. Бґл айдарда „ртҐрлi, јазiргi †мiрдегi †зектi †ртеген м„селелер јозЈалады. СоныЎ бiрi – бiздiЎ елiмiзге, халјымызЈа да жеткен “тастандылар” јасiретi едi. Мiне, “Парасат” журналы 1998 жылдыЎ тамыз айындаЈы санында осы тајырып кеЎiнен айтылып, тереЎiнен ой толЈайды.

“Жедел сґхбат” айдары †мiрде †з орнын тапјан парасатты азаматтармен сґхбаттасу материалы берiлсе, “СґраЎыз, жауап беремiз” айдарында бiрде медицина жайлы кеЎес берсе, бiрде †мiр иiрiмдерiнен јалай шыЈу жолдарын к†рсетiп, бiрде тiптi, ојырмандар сґраЈына байланысты „ртҐрлi „ншiлер ајыл-кеЎес бередi.

“Парасат” журналы јоЈамдыј-саяси, „деби-к†ркем ж„не суреттi журнал болЈандыјтан да, „рбiр санында поэзияЈа орын берiлiп отырады.
“Саясат” ајпараттыј - талдау бюллетенi

“Саясат” хабарламалыј- талдау бюллетенi айына бiр рет јазај ж„не орыс тiлдерiнде шыЈып тґрады.

АлЈашјы саны 1995 жылы 1-маусымда жарыј к†рдi. 60х84/8 форматты, таралымы - 3000 дана болып, офсеттiк басылыммен ЅазМем ”Инти” баспаханасында басылып шыЈады. Дизайны мен терiлiмi компьютермен жасалады.

Ѕґрылтайшылары: Ѕазајстан РеспубликасыныЎ министрлер кабинетi мен ЅазајстанныЎ даму институты.

Бґл бюллетеннiЎ басја журналдардан ерекшелiгi мґнда редактор басјармайды, керiсiнше, редакциялыј кеЎес басшылыј етедi.

Ал ендi, бюллетеннiЎ мајсат-мiндетi мен баЈыты жайында айтсај, “Саясат” – мемлекеттiк саясаттыЎ маЎызды аспектiлерiмен хабардар етедi. Ол јиын кезеЎдерден †ткен ж„не †тiп жатјан, „леуметтiк-экономикалыј процестерден †тiп, аз Јана уајыт iшiнде „лемнiЎ индустриалды дамыЈан мемлекеттердiЎ јатарына енген шетел мемлекеттерiнiЎ т„жiрибесiмен таныстырады.

“Саясат” республиканыЎ ж„не аймајтыЎ жергiлiктi мемлекет басјару орындары арасындаЈы ајпарат к†пiрi, таЎдап алынЈан демократиялыј реформалардыЎ баЈытын iске асыруЈа јатысушы јґрылымдар Ґшiн тiкелей ж„не керi байланыс каналы.

“Саясат” - хабарламалыј - талдау бюллетенi †зiнiЎ мајсаты етiп, јоЈамныЎ †згеру процесiн, „леуметтiк экономикалыј саяси †лшемдерде тереЎ ж„не кешендi јарастыратын мерзiмдi баспас†здердiЎ бiрi.

Бґл басылымныЎ тек талдау јґндылыЈымен јатар, т„жiрибелiк јґндылыЈы да бар, себебi, †зiнiЎ ојырманы ретiнде ол республикалыј ж„не жергiлiктi басјару органдарыныЎ јызметкерлерi мен жґмысшыларын таЎдаЈан. ‡йткенi бґлар елiмiзде болып жатјан †згерiстердi белсендi жајтаушылар9.

БюллетеннiЎ мајсаты мен јызметi: • ЅР Сыртјы саясаты мен ґлттыј јауiпсiздiк мекемелерiн зерттеп, талдап баЈа беру;

 • Орта Азия аймајтарыныЎ жергiлiктi мекемелерiн зерттеу, талдау жҐргiзу;

“СаясаттыЎ” зерттеушiлерiнiЎ негiзгi баЈыттары:

 • ЅР iшкi саясатыныЎ дамуы;

 • ЅР экономикалыј дамуы;

 • ЅР сыртјы саясаты ж„не ґлттыј јауiпсiздiгi;

 • Орта Азия аймајтарыныЎ дамуы.

ЗерттеушiлердiЎ н„тижесi талдама баяндамалар, есептер монографиялыј тҐрде жарияланады.

Сонымен јатар, ЅазајстанныЎ даму институты ґйымдастырЈан халыјаралыј конференциялар мен семинарлардыЎ талдамаларын бiз осы “СаясаттыЎ” беттерiнен к†ре аламыз.

ЅазајстанныЎ даму институты 1994 жылдыЎ 1 тамызында јґрылЈан. Ол Орта АзиядаЈы алЈашјы мемлекеттiк емес, дербес Јылыми-талдау мекемесi. Саясаттан басја да мерзiмдi басылымдар шыЈарады. СоныЎ iшiнде “Саясат” 1998 жылдан бастап “Ѕазај „лемi” Јылыми-публицистикалыј јосымшасын шыЈара бастады. Бґл тарихи-рухани мґрамызды тҐгендеуге, јазај ЈылымыныЎ к†кжиегiн кеЎейтуге, ґлтымыздыЎ жоЈын жојтап, мґЎын мґЎдауЈа тiлекшi болып отырЈан жаЎа журнал.

Ендi тојталатын м„селенiЎ бiрi- тајырыптыј айдарлар.

Жалпы алатын болсај, жоЈарыда айтып кеткендей бюллетень екi, яЈни, јазај ж„не орыс тiлдерiнде басылады. Бiрај жартысынан к†п материалдар орыс тiлiнде басылады. Бастапјы уајытта бюллетеннiЎ мґјабасында журналдыЎ аты да екi тiлде берiлiп, негiзгi јарастырылатын тајырыптар орыс тiлiнде жазылатын. 1995-1998 жылдардаЈы сандарЈа назар аударсај, мґнда негiзгi тајырыптыј айдарлар тґрајты болып келедi.

ЕЎ бiрiншi јарастырылатын м„селелер ретiнде мґнда †зiмiздiЎ елiмiздiЎ саясаты болЈандыјтан алЈашјы айдарлардыЎ бiрi – јоЈам, iшкi саясат болды. Кейiн жалпы айта кетсек: Аймај; Экономика; Сыртјы саясат; Шетелдiк т„жiрибе; Тарихи-рухани мґра; Ајпарат; Рецензия.

Ж„не бiр айта кететiн жайттыЎ бiрi, келiп тҐсетiн мајалаларЈа јойылатын талаптар бар:


 1. ЅолжазбаныЎ екi тiлде- орыс ж„не аЈылшын тiлiнде аннотациясы болуы јажет;

 2. Барлыј материалдар фактiге сҐйенуi керек;

 3. Мајала жан-жајты талдануы јажет;

 4. Ајпаратты алЈан к†здерiнiЎ тiзiмi мiндеттi тҐрде болуы тиiс;

 5. АвтордыЎ толыј аты- ж†нi, д„режесi (егер болса) к†рсетiлуi тиiс.

ТаЈы айта кететiн жайт, 1999 жылдыЎ сандарында “Досье” ж„не “Internet page” деген интернет ж„не басја мерзiмдi баспас†зден алынЈан материалдар берiлетiн болды.

Журналды ојып отырып, ојырман Ѕазајстанда болып жатјан „леуметтiк, саяси-экономикалыј м„селелердiЎ пiкiрталасыныЎ јатысушысы болады.


¦кiмет жаршысы” журналы
“¦кiмет жаршысы” журналы – Ѕазајстан Республикасы Премьер-министрiнiЎ 1996 жылЈы 11 наурызындаЈы †кiмiне с„йкес, айына бiр рет шыЈарыла бастады. ШыЈарушысы: Ѕазајстан Республикасы Премьер-министрi КеЎесiнiЎ бајылау ж„не јґжаттамалыј јамтамасыз ету б†лiмi мен јаржы-шаруашылыј б†лiмi. Бґл ајпараттыј бюллетень Ѕазајстан РеспубликасыныЎ Баспас†з ж„не Бґјаралыј ајпарат iстерi ж†нiндегi ґлттыј ајпарат iстерi ж†нiндегi ґлттыј агенттiгiнде тiркелген. Тiркеу ку„лiгiнiЎ н†мiрi –509. 1997 жылы 6 мамырда алЈан. “¦кiмет жаршысы” журналыныЎ бас редакторы Жолтай …лмешґлы …лмешев. Бґл журнал Ѕазајстан Республикасы Президентi Iс БасјармасыныЎ “Ѕазајстан Республикасы Президентi „кiмшiлiгi мен ¦кiметiнiЎ „кiмшiлiк Јимараттарына јызмет к†рсету ж†нiндегi дирекциясы” РМК Баспа-полиграфиялыј орталыЈында басылады. К†лемi 5,25 баспа табај. Таралымы 5500 дана10.

ЖурналдыЎ мґјабасы к†к тҐспен боялЈан. Сыртјы бiрiншi мґјабасында Ѕазајстан РеспубликасыныЎ картасы бейнеленген. Осы картаныЎ iшiнде елiмiздiЎ туы салынЈан.

Ѕазајстан РеспубликасыныЎ ¦кiметi елiмiздiЎ бҐгiнгiдей †тпелi кезеЎiнде мемлекетiмiздiЎ јалыптасуына, оныЎ стратегиясын iске асыруда негiзгi роль атјарып, басты iс-шараларды жҐйелi тҐрде жҐргiзiп келе жатјаны м„лiм. Осы ретте †ткен жылЈы кҐзде жасајталЈан ¦кiметтiЎ жаЎа мыЎжылдыјја тыЈыз алЈа јадам басу жолында зор жауапкершiлiктер жҐктелiп отыр. Осынау келелi мiндеттерiмiздiЎ јалай орындалып жатјаны туралы Елбасы да, Џкiмет басындаЈылар да жґртшылыјја есеп берiп отыруы жауапты парыз. Басја да бґјаралыј ајпарат јґралдарын айтпаЈанда ¦кiметтiЎ ајпараттыј бюллетенi болып табылатын “¦кiмет жаршысы” – “Правительственный вестник” басылымыныЎ уајытылы шыЈып тґруы, оЎды Ґрдiс болып саналады. Бґл басылымныЎ негiзгi мајсаты - ¦кiметтiЎ барлыј iс-јимылынан жан-жајты ајпараттар берiп, тиiстi материалдар жариялап, Ґкiмет жґмысынан јалыЎ жґртшылыјја хабар тарату. Осы Ґрдiстi “¦кiмет жаршысы” журналы адал атјарып келе жатыр деуге болады.

“¦кiмет жаршысы” журналыныЎ тґрајты айдарлары: “Ресми материалдар”, “¦кiмет м„жiлiсiнiЎ хабарлары”, “Мемлекеттiк тiл м„селелерi”, “АйдыЎ айшыјты ојиЈалары”, “Аймајтыј саясат”, “Мемлекеттiк тiл м„селелерi”, “¦кiмет аппарат б†лiмi хабарлары”, “Ајпарат бюллетенiнiЎ аныјтамасы” болып келедi.

Материалдар негiзiнен јазај ж„не орыс тiлдерiнде жарияланады. Сонымен јата𠓦кiмет жаршысы” мемлекеттiк мекеме јабырЈаларыныЎ iшiнде †тiп жатјан тҐрлi ојиЈалардан к†пшiлiк јауымды хабардар етiп отыратын, демократиялыј јоЈамЈа алшаЎ басып бара жатјанымызды айјын к†рсететiн басылым. …рине, жалпы ајпарат бюллетенiнде бҐгiнгi кезеЎдегi атјарып жатјан iстердiЎ б„рi тґтастай к†рсетiлiп, оныЎ жан-жајты м„селелерiнiЎ бет-пердесiн толыјтай ашты десек јателеспеймiз. …лi де болса, ¦кiметтiЎ iс-јимылын, оныЎ жергiлiктi органдарыныЎ жґмысын толыјтай најтылап к†рсететiн материалдар мен ајпараттар сапасы ойдаЈыдай болмай јалатын тґстарын айтпай кетпеуге болмайды.

“Iзденiс” журналы


¤ылымныњ „р саласында таныла алмай, еЎбектерiн жариялай алмай жҐрген талантты жастардыЎ зерделi зерттеулерiн, тереЎ ойлы пiкiрлерiн республикалыј деЎгейде кеЎiнен јамтып, оларды дер кезiнде жариялап, насихаттап отыратын басылымдардыЎ јажеттiгiн уајыт †зi д„лелдеп отыр. Мiне, сондай Јылым к†кжиегiнен республиканыЎ туын желбiретсем деген игi ниетпен јоЈамдыј Ґлкен мајсатты мойнына жҐктеп, жас Јалымдар iзденiстерiнiЎ iзгi к†мекшiсi ретiнде дҐниеге келген “Ѕазајстан ЖоЈарЈы мектебi” журналыныЎ “Iзденiс” - “Поиск” атты Јылыми јосымшасы 1995 жылдыЎ јаЎтар айынан бастап жарыј к†рiп келедi11.

“Iзденiс” журналы алдымен „лемдiк †ркениетке бет алЈан ґлтымыздыЎ јазiргi ж„не болашајтаЈы Јылыми-шыЈармашылыј јуатты потенциялыныЎ негiзiн јґрайтын зиялы јауым –љкiлдерiнiЎ, жас таланттардыЎ ЈылымдаЈы iзденiстерiн, н„тижелерiн жариялап, оларды кеЎiнен насихаттауЈа арналЈан.

Басылым негiзiнен жас Јалымдар iзденiстерiне арналса да, онда сонымен јатар есiмi республикаЈа „йгiлi Јалым мамандары да с†з алып, зерделi жастарЈа ой салар Јылымдыј с†здерiн айтады.

“Iзденiс” - “Поиск” јосымшасы Јылыми басылым ретiнде Ѕазајстан Республикасы Мемлекеттiк аттестация Комиссиясында тiркелген.

“Iзденiс” Ѕазајстан Республикасы Бiлiм ж„не ¤ылым министрлiгiнiЎ Јылыми журналы. Екi айда бiр рет, жылына алты н†мiрi шыЈады. Басылым б†лшек саудаЈа тҐспейдi. КiтапханаларЈа таратылады. Ѕолжазбалар †Ўделедi ж„не авторЈа јайтарылмайды. Ѕґрылтайшы ж„не шыЈарушы: “Ѕазајстан ЖоЈарЈы мектебi” – “Высшая школа Казахстана” халыјаралыј Јылыми-редакциялыј журналыныЎ редакциясы. Журнал Ѕазајстан РеспубликасыныЎ Баспас†з ж„не бґјаралыј ајпарат iстерi ж†нiндегi µлттыј агенттiгiнде тiркелiп, №116 ку„лiгi берiлген. Журнал жаратылыстану ж„не гуманитарлыј ЈылымдарыныЎ сериясы болып шыЈады.

“Iзденiс” – Ѕазајстан Јылымы дамуыныЎ айнасы.

“Iзденiс”- “Поиск” Јылыми мајалалары јазај ж„не орыс, аЈылшын тiлдерiнде јатар жарияланатын бiрегей журнал. РеспубликамыздаЈы жастар ЈылымыныЎ iргелi iзденiстерiн к†рсететiн шарайна. ЖурналдыЎ „р н†мiрiнен Отандыј Јылым тарихына, тҐрлi Јылым салаларына, оныЎ бҐгiнгi †зектi проблемаларына арналЈан жас Јалымдар, аспиранттар мен iзденушiлердiЎ ойлы мајалаларын оји аламыз.

Бґл журнал “Ѕазајстан ЖоЈары мектебi” журналыныЎ шаЈын типографиясында терiлiп, к†бейтiледi. Мґјаба “Аэрокосмогеодезия” орталыЈында басылады. Таралымы 500 дана. Бас редактор К.Исаев болЈан.

ЅосымшаныЎ редакторы –Б.…мзеева.

Бас редактордыЎ орынбасары – С.Мајпырґлы.

Редакциялыј алја: С.Игiбаев, Д.Ысјај, А.Ѕґсайнов, Ж.Ѕасымбаев, Ѕ.Ѕґбаев, С.Ѕґнанбаев, ….Нысанбаев, Ж.Нґсјабаев, М.СерЈалиев, Ж.Тџрiкпенґлы, С.µзајбаева, А.Айнабеков, И.Ахметов, С.…бдiманапова, т.б.

“Ѕазајстан жоЈары мектебi” журналыныЎ Јылыми јосымшасы болып табылатын бґл журналды гуманитарлыј ЈылымдардыЎ „р саласынан зерттеу мајалалар мен „дiстемелi еЎбектерi жарияланады.

“Iзденiс” арјылы сiздер тiл, „дебиет, тарих, м„дениеттану, демография, педагогика, психология, экономика, „леуметтану, философия, саясаттану, заЎ ЈылымдарыныЎ бҐгiнгi Јылыми тајырып аясымен, жґмыстарымен, iргелi iзденiстерiмен таныса аласыздар.

Гуманитарлыј Јылымдар сериясында:


 1. Тiл ж„не „дебиет

 2. Тарих ж„не демография

 3. Педагогика ж„не „дiстеме

 4. Психология

 5. Экономика

 6. Саясаттану ж„не заЎ Јылымдарына арналЈан осындай жҐйе бойынша мајалалар жарияланады.

“Iзденiс” жастардыЎ Јылым дҐниесiндегi табыстары мен батыл болжамдарын жариялайтын арнаулы басылым. Ол жаратылыстану ж„не техника ЈылымдарыныЎ барлыј саласын јамтиды.

“IзденiстiЎ” жаратылыстану ЈылымдарыныЎ сериясы арјылы бiздер химия, биология, технология, медицина, ауылшаруашылыЈы, экология, математика, физика, информатика, механика ЈылымдарыныЎ соЎЈы жетiстiктерi, †ндiрiсте жаЎа технологияны јолданудыЎ тиiмдiлiгi туралы оји аласыз.

Жаратылыстану ЈылымдарыныЎ сериясы мајалаларды ЈылымдардыЎ т†мендегiдей тiзбегi бойынша топтастырады:


 1. Химия ж„не технология

 2. Биология ж„не медицина

 3. Ауылшаруашылыѓы

 4. Экология

 5. Педагогика ж„не ђдiстеме

 6. Математика

 7. Физика ж„не механика

“Iзденiс” – “Поиск” – студенттер мен аспиранттардыЎ, iзденушiлердiЎ, докторлардыЎ, жоЈарЈы оју орны зиялы јауымыныЎ Јылыми басылымы.

“Iзденiс” беттерiнен Јылыми м„ндi, мазмґнды зерттеу мајалаларыныЎ орын алуы да жастардыЎ белсендiлiктерiне байланысты.

“Iзденiс” – “Поиск” басылымыныЎ басты мајсаты – ЈылымныЎ јиын да абыройлы жолына бет бґрЈан талапкер зерделi жастарЈа демеу к†рсетiп, јол ґшын беру. ЖурналдыЎ негiзгi авторлары, тiрегi ојырманныЎ †зi.

ТҐпкi мајсаты – туЈан елiмiздiЎ Јылымын „лемдегi озыј деЎгейге жеткiзу. “Iзденiс” басылымы к†кiрек к†зi к†реген, ой орамды Јылыми жаЎалыјтар ашу жолында батыл јадамдар жасап жҐрген зерделi замандастарымыздыЎ осы баЈытта ой жарыстырып, пiкiрiн д„лелдейтiн тґЈырлы мiнбесi болу јызметiн атјарады.Пайдаланылѓан ђдебиеттер


 1. “Аќиќат” журналы. –1991. -№2. 3-бет.

 2. “Арай” журналы. –1987. -№1. 3-бет.

 3. “Алдаспан” журналы. –1999. -№1-2.

 4. “Зањ жђне заман” журналы. -1996. -№1. 1-3 –бет.

 5. “Зањ жђне заман” журналы. –1998. -№5. 4-5 –бет.

 6. “Ќазаќстан Жоѓарѓы мектебi” журналы. –1999. -№1. 31-бет.

 7. “Ќазаќстан Жоѓарѓы мектебi” журналы. –1995. -№1. 64-бет.

 8. “Ќаржы-ќаражат” журналы. –1995. -№12. 95-бет.

 9. “Саясат” журналы. –1995. -№1. 3-бет.

 10. “Џкiмет Жаршысы” журналы. –1996. -№1. 3-бет.

 11. “Iзденiс” журналы. –1995. -№1. 3-бет.Ќосымша ђдебиет кљздерi


 1. Аллаберген Ќ., Нўсќабайўлы Ж., Оразай Ф. Ќазаќ журналистикасыныњ тарихы. –Алматы: Рауан, 1996.

 2. Ќазаќстан Республикасыныњ Баспасљз туралы Зањы. –Алматы: 1991.

 3. Ђуезов М. Ђдеби мўра жђне оны зерттеу. –Алматы: Бiлiм, 1961.

 4. Мўќанов С. Халыќ мўрасы. –Алматы: Бiлiм, 1964.

 5. Кенжебаев Б. Ќазаќ баспасљзiнiњ тарихынан мђлiметтер. –Алматы: Ќазаќстан, 1956.

 6. Бекќожин Ќ. Ќазаќ баспасљзi тарихыныњ очеркi. –Алматы: Ѓылым, 1981.

 7. Ќожакеев Т. Жас тiлшiлерге кљмек. –Алматы: Рауан, 1993.


МАЗМЎНЫ 1. “Аќиќат” журналы 3

 2. “Арай” журналы 6

 3. “Алдаспан” журналы 8

 4. “Биология, география жђне химия” журналы 11

 5. “Бухгалтер бюллетенi” журналы 14

 6. “Денсаулыќ” журналы 14

 7. “Жўлдыз” журналы 16

 8. “Зањ жђне заман” журналы 19

 9. “Зерде” журналы 21

 10. “Ќазаќ тарихы” журналы 27

 11. “Ќазаќ тiлi мен ђдебиетi” журналы 29

 12. “Ќазаќстан ђйелдерi” журналы 31

 13. “Ќазаќстан Жоѓарѓы мектебi” журналы 32

 14. “Ќазаќстан Республикасы Парламентiнiњ Жаршысы” 35

 15. “Ќаржы-ќаражат” журналы 37

 16. “Парасат” журналы 40

 17. “Саясат” журналы 42

18. “Џкiмет Жаршысы” журналы 44

 1. “Iзденiс” журналы 45

 2. Пайдаланылѓан ђдебиеттер 48

 3. Мазмўны 49

1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет