Пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіДата01.05.2016
өлшемі116.99 Kb.

Әдістемелік нұсқаулық

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/05Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Экономика және менеджмент кафедрасы


Пәні Логистика

050511 «Маркетинг» мамандықтарының студенттеріне арналған
Курсты оқуға арналған
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар
Әдістемелік нұсқаулар бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/05БЕКІТЕМІН

Қаржы – экономика факультетінің деканы

__________Т.Я. Эрназаров

20__ж «____»_________

Құрастурышы: аға оқытушы ________________ Д. Т. Абенова


Экономика және менеджмент кафедрасы
Пәні Логистика

050511 «Маркетинг» мамандықтарының студенттеріне арналған

Курсты оқуға арналған

Әдістемелік нұсқаулар

Кафедра отырысында ұсынылған

20__ж. «_____»______________, №__хаттама
Кафедра меңгерушісі ________________ С.К. Кунязова
Қаржы-экономика ОӘК құпталған

20__ж. «____»______________, №____хаттамаКурс туралы жалпы мәлімет

Практикалық логистиканың пайда болу және даму тарихы көне заманнан басталады. Қазіргі кезде бизнесте логистика стратегиялык маңызды орныға ие. Осы салада табысқа жеткен коптеген мамандардың компания басшылығындағы жоғарғы қызмет орындарына жылжитыны кездейсоқ емес. Бизнес түрғысынан қарағанда логистика дегеніміз -корпоративті мақсатқа барлық ресурстардың оңтайлы шығындарынмен жету үшін материалды және басқа да ағымдарын тиімді басқару. Қазіргі уақытта алдыңғы қатарлы фирмалардағы логистиканың дәстүрлі фукционалды салалары стратегиялық инновациялық жүйе құра отырып, жалпы ақпараттық-компьютерлік платформа негізінде бірікті.

Бизнес практикасына логистикалық менеджмент әдістерін енгізу көптеген фирмаларға өндірістегі, жабдықтаудағы және откізудегі өнімнің барлық қор түрлерін қысқартуға, айналым капиталының айналымдылығын жеделдетуге, өндірістің озіндік құнын төмендетуге, бөлуге тиісті шығындарды төмендетуге, тауарлар және қызметтермен тұтынушылардын толық қанағаттандырылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Қазақстан үшін логистикалық өндірістік, сауда, көлік жоне ақпараттық жүйелердің қалыптасуы мен дамуы өте маңызды, себебі ол біздің елдің әлемдік экономикалық және ақпараттық кеңістікке иңтеграциялануын тездетуге мүмкіндік береді.

Логистика дайын өнімді түтынушыларға жеткізу және жартылай фабрикаттар мен икізаттарды алу арасындағы уақыт интервалды қысқартуға мумкіндік береді. Сонымен қатар материалдық қажеттіліктерді қысқартуға, акпарат алу процесін тездетуге, сервис деңгейін жоғарылатуға септігін тигізеді.

Логистика саласындағы қызмет көп қырлы. Оған көлікті, қойма шаруашылығын, қорларды, кадрларды басқару, ақпаратты жүйелердің ұйымдастырылуы, коммерциялық қызмет және т.б. жатады.

Аталған әрбір функция сәйкес салалық пәнде терең зерттеліп, баяндалған. Логистикалық тәсілдің жаңалығы — негізгі өзара байланыс. Логистикалық әдістің мақсаты -материалды ағымдарды толассыз басқару.

Логистика белсенді түрде дамып келе жатыр. Шет елде логистика соңғы оңжылдықта тез дамыды. Қазақстан үшін логистикалық ондірістік, сауда, көлік және ақпараттық жүйелердің қалыптасуы мен дамуы өте маңызды, себебі ол біздің елдің әлемдік экономикалык және ақпараттык кеңістікке интеграциялануын тездетуге мүмкіндік береді.

Логистиканың зерттеу объектісі материалдық және ақпараттық ағымдар болып табылады.

Пәнді оқытудың мақсаты - логистикалық операциялардың теориялық және практикалық негіздерін оқу (зерттеу).

Пәнді оқытудың міндеттері:

- Логистиканың теориялық негіздерімен танысу;

- Материалдық ақпараттық ағымдарды басқарудың практикалық дағдыларын дамыту;

- Логистикалық концепцияның құралдарын игеру;

- Өндірісті тиімді ұйымдастырудың дағдыларын қалыптастыру.

Курс құрылымы студенттер логистиканың теориялық негіздерін оқи отырып, логистикалық есептерді қолдануға мүмкіндік алады.
Курстың мазмұны

Тақырып 1 Логистика түсінігінің мәні, оның концепциясы мен принциптері

Логистиканың қалыптасу және даму тарихы. Логистиканың интегралдық концепциясы. Логистика түсінігінің анықтамасы. Логистика жүйедегі материалдық және ақпараттық ағымдарды басқару процесі ретінде. Материалдық ағымдарды басқару. Өндірістік-коммерциялық логистика. Логистиканың даму бағыттары. Бизнестегі логистика. Логистиканын қызметтері. Логистиканың міндеттері. Логистиканың зерттеу объектісі.

Логистиканың эволюциясы. Логистиканың даму себептері.

Логистиканың даму кезеңдері. Логистиканы пайдаланудың экономикалық әсері. Логистиканы пайдаланудың экономикалық әсерінін құраушылары. Логистиканың алты ережесі: жүк, сапа, саны, уақыт, орын, шығын. Логистика қызметінің мақсаты.

Логистика мен маркетингтің өзара байланысы. Логистикалық интеграция. Маркетинг микс пен логистиканың алты ережесі арасындағы әрекет. Логистика концепциясы. Логистиканың жүйелілік, кешінділік, ғылымилық, нақтылық, конструктивтік, сенімділік, әр түрлілік принциптері.

Логистиканың функционалдық салаларына сипаттамасы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2]
Тақырып 2 Материалдық ағымдар, логастикалъіқ операциялар жене жүйелері
Материалдық ағым түснігі. Материалдық ағым түрлері. Материалдық ағымдардың жіктелуі: логистикалық жүйеге қатысы, ағымның натуралды- заттай құрамы, пайда болған зат ағымдарының саны, пайда болған жүк ағымдарының үлес салмағы, жүктердің үйлестірімділік дәрежесі, жүктердің консистенциясы, детерминациялау дәрежесі, уақыт бойынша үзіліссіздігі.

Материалдық ағым өлшемі. Матсриалдық ағымдарды бөлудің белгілері.

Логистикалық операциялар. Логистикалық операциялардың түсінігі. Логистикалық операциялардың түрлері: сыртқы, ішкі.

Логистикалық жүйелер түсінігі. Логистикалық жүйелердің түрлері: микрологистикалық және макрологистикалық жүйелер. Логистикалық жүйелердің негізгі белгілері. Логистикалық жүйелерді құрудың принциптері.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2]
Тақырып 3 Сатып алу логистикасы

Сатып алу логистикасының мәні. Сатып алу логистикасының міндеті. Жабдықтау қызметі - макрологистикалық жүйенің элементі ретінде. Жабдықтау қызметінің қызмет ету тиімділігі. Жабдықтау қызметінің функциялары. Жабдықтау қызметіне қойылатын талаптар.

Жабдықтаушыларды таңдау есебі. Әлуетті жабдықтаушыларды іздеу. Әлуетті жабдықтаушыларды талдау. Өніммен оңтайлы жабдықтаушыларды таңдау. Жабдықтаушылармен жүмыс нәтижесін бағалау.

Жабдықтаушылардың рейтингісін құраушылар. «Дәл мерзімде» логистикалық концепциясы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [3-6]
Тақырып 4 Өндірістік логистика
Өндірістік логистика түсінігі. Өндірістік логистика концепциясы. Ішкі өндірістік логистикалық жүйелер. Өндірісті ұйымдастырудағы логистикалық жүйенің негізгі ережелері. Сапалық икемділік түсінігі. Сапалық икемділікпен жабдықтау тәсілдері. Өндірістік күш қоры.

Өндірістік логистикадағы материалдық ағымдарды басқарудың тартушы| және итеруші жүйелері. Тартушы және итеруші жүйелердің мәні. «Канбан» микрологистикалық концепциясы: түсінігі және міндеті.

Өндірістегі материалдық ағымдарды басқаруда логистикалық әдесті қолдану тиімділігі. Қорларды оңтайландыру. Материалдарды жоғалтуларды төмендету.

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5]


Тақырып 5 Тарату логистикасы

Тарату логистикасы түсінігі. Тарату логистикасының міндеті. Тарату логистикасының зерттеу пәні. Тарату логистикасының зерттеу объектісі. Макро және микро деңгейде тарату логистикасының міндеті.

Тарату арналары мен торлары. Тарату арналары мен логистикалық торлар түсінігі.

Тарату жүйесіндегі қоймалардың оңтайлы санын анықтау.

Тарату жүйесіндегі құру бойынша шешім қабылдау. Тарату жүйесін қалыптастыруда қолданылатын іс әрекеттердің тізбегі. Таратудағы логистикалық делдалдар.

Ұсынылатын әдебиеттер: [4,5]


Тақырып 6 Тасымалдау логистикасы

Тасымалдау логистикасының мәні мен міндеті. Тасымалдау материалдық өңдіріс саласы ретінде. Қоғамдық және қоғамдық емес қолданыстағы транспорт. Тасымалдау логистикасының міндеті. Тасымалдауды интермодалдык түрде ұйымдастыру. Тасымалдау коридор түсінігі, тасымалдау коридорынын міндеті. Тасымалдау торының түсінігі және қолданылуы.

Тасымалдау құралының түрін таңдау. Автомобиль, темір жол, озен, әуе, мұнай қубыры жолдарының негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері.

Тасымалдау түрлерінің сипаттамалары. Тасымалдау құралдарының типін

тандау. Транспорт түрін таңдауға әсер ететін факторлар: жеткізу уақыты, жөнелту жиілігі, жүкті жеткізу кестесін сақтау сенімділігі, әр түрлі жүктерді жеткізу мүмкіншілігі, жүкті кез-келген территорияга жеткізу мүмкіндігі, жеткізу кұны.

Қолмен есептеу кезіндегі тиімді маршруттар құру әдістемесі. Қозгалыс маршруттарының түрлері: маятникті, шеңберлі, аралас.

Көлік тарифтері және оларды қолдану ережелері. Тарифтердің негізгі түрлері: жалпы, ерекше, жеңілдік, жергілікті. Жалпы және ерекше тарифтер түсінігі. Тасымалдау құнына әсер ететін факторлар.

Экспедициялаудың қызметі. Экспедициялаудың қызметгері: тасымалдаушыны таңдау, жеткізу бойынша қүжаттармен жұмыс жүргізу, жеткізуді қадағалау, жеткізудің тариф төлемдерін тексеру, тасымалдаушының қызметін бағалау, тасымалдауды талдау.

Қазақстан Республикасындагы тасымалдау.

Ұсынылатын әдебиеттер:[4-6]


Тақырып 7 Ақпараттық логистика

Логистикадағы ақпараттық ағымдар. Ақпаратгық ағымдар түсінігі. Логистикалық ақпарат. Ақпараттық қамсыздандыру. Ақпараттық ағымдардың жіктелуі: логистикалық функцияларға қатысы, логистикалық жүйеге қатысты, ақпаратты таратушылардың түрлері бойынша, ақпараттық пайда болу уақтысы бойынша, мақсатына байланысты, ашықтық дәрежесі және маңыздылық дәрежесі бойынша. Ақпараттық ағымдардың түрлері. Ақпараттық ағымдарды сипаттайтын көрсеткіштер.

Логистикадағы ақпараттық жүйелер. Логистикадағы ақпараттық жүйелердің түрлері. Микро және макродеңгейдегі ақпараттық жүйелердің түрлері.

Логистикадағы ақпараттық-компьютерлік технологиялар. Базалық ақпараттық технологиялардың түрлері: микроэлектрондық компоненттер, техникалық қамтамасыз ету, бағдарламалық қамтамасыз ету, телекоммуникациялар.

Логистикадағы штрих кодтарды сканерлеуді қолдану.

Ұсынылатын әдебиеттер:[1-5]


Тақырып 8 Логистикадағы қорлар

Материалдық қор түсінігі. Материалдық қорларды қүру себептері. Қорларды құрумен байланысты шығындардың негізгі түрі және олардың мазмүны. Материалдық қорларды кұрудағы басқарушылардың есепке алатын негізгі мотивтері.

Материалдық қорлардың түрлері. Қорлады жіктеудің белгілері.

Қорлар жағдайын бақылау жүйесінің жалпы сипаты. Қорлар жағдайын бақылау жүйесінің қызмет ету механизмі.

Қорларды толтыру үшін тапсырылған партиянын оңтайлы молшерін анықтау. Қорлар жағдайын бақылаудың негізгі жүйелерінің параметрлері. Қор колемін анықтау. Қорлады нормалау.

Ұсынылатын әдебиеттер:[5,6,8]Тақырып 9 Қоймалау, жүк өңдеу жене орау

Логистикадағы қоймалау. Қоймалар, олардың анықтамасы және түрлері. Қоймалардың жіктелу белгілері: негізгі логистикалық функцияналдық саласына мен делдалдарға қатысы бойынша, онім мен меншік түрлері бойынша, функционалды бағыты бойынша, мамандану деңгейі бойынша, механизация дәрежесіне және жүктің темір жол немесе су колігімен жеткізілу мүмкіндігіне байланысты.

Қоймалардың артықшылықтары. Логистикадағы қоймалаудың орны.

Қоймалаудың технологиялық процесі. Қызмет корсету орныдағы қоймалардың оңтайлы санын аныктау. Жүк еңдеу. Жүк бірлігі түсінігі. Жүк бірлігінің сипатгамасы. Қойма санының шығындарға тәуелділігі.

Тара мен ораудың ролі. Жүктің анықтамасы. Таңбалау. Өнімді таңбалау. Жүк бірлігі. Базалық модуль түсінігі. Пакеттеу. Пакеттеудің атықшылықтары. Ораудың қызметі. Қоймалардағы технологиялық үрдістерді үйымдастыру принциптері.

Ұсынылатын әдебиеттер:[1-5]


Тақырып 10 Логистикалық сервис

Логистикалық сервис түсінігі және жүйесі. Лоғистикалық сервис объектісі. Логистикалық қызмет корсету деңгейі.

Логистикалық қызмет корсету сапысының критерийлері. Жабдықтау сенімділігі: осы критерийлерге әсер ететін факторлар, мәні. Жабдықтау икемділігі. Сервис сапасын өлшеудің негізгі компоненттері: сенімділік, жауапкершілік, қауіпсіздік, сыпайылық. Логистикалык сервис деңгейінің оңтайлы көлемін анықтау. Логистикалық сервис сапасының белгілері.

Ұсынылатын әдебиеттер:[1,2]


Тақырып 11 Логистикалық әкімшілік

Логистикалық менеджменттің ұйымдық аспектілері. Ұйымдық логистикалық құрылымның даму кезеңдері. Логистикалық жүйенің типтік үйымдық-функционалдық құрылымы. Интегралды логистикалық менеджерлердің типтік қызметтері. Логистикалық талдау. Логистикалық талдау топтастыру белгілері: мақсаттары мен міндеттері бойынша, аспекті бойынша, бағдарламаның мазмұны бойынша, объектілер деңгейі бойынша, жүргізетін субъектілер бойынша, қабылданатын шешімдердің сипаты бойынша. Логистикалық шешімдерді орындау корсеткіштерін сипаттау. Логистикалық стратегиялық жоспарлау. Стратегия түрлері. Диверсификация түрлері..

Ұсынылатын әдебиеттер:[1,2]
Тақырып 12 Ғаламдық логистикалық жүйелер.

Логистикалық жүйелердің дамуындағы ғаламдық экономиканың ролі. Интеграциондық бірлестіктердің формалары және олардың белгілері. Ғаламдық логистикалық менеджмент. Ғаламдық логистикалық менеджменттегі кедергілер. Ғаламдық логистикадағы делдалдар: халыкаралық жөнелтушілер, тасымалдау компаниялары, экспорт операцияларын басқару жоніндегі компаниялар, сырты сауда компаниялары және өкілеттіліктер, брокерлік және агенттік фирмалар, экспорт-импорт операцияларындағы тауарларды орайтын компаниялар, порттар және басқалар.

Ғаламдык логистикалык жүйелердегі эксперттік-импорттык

операциялар. «Инкотермс - 2000» негізгі ережелері.Ұсынылатын әдебиеттер:[1,2]
Әдебиет
Негізгі

 1. Новиков О. А., Нос В. А., Рейфе М. Е., Уваров С. А. Логистика: Учебное пособие. - СПб.: СЭТИ, 1996. - 112 с.

 2. Основы логистики: Учебное пособие / Под ред. Л. Б. Миротина и В. И. Сергеева. - М.: ИНФРП - М, 1999. - 200 с.

 3. Гаджинский А. М. Логистика: Учебник. / Гаджинский А. М. - М.: Маркетинг, 1998. - 228 с.

 4. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений / Гаджинский А. М. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999

 5. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов / Неруш Ю.М. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 1997

 6. Гудков В. А., Ширяев С. А. Логистика: Учебное пособие. - ВолгГТУ, Волгоград, 1997.-119 с.


Қосымша

 1. Залманова М. Е. Логистика: Учебное пособие/ Залманова М. Е. - СГТУ, Саратов, 1995. - 166 с.

 2. Залманова М. Е., Новиков О. А., Семененко А. И. Производственно-коммерческая логистика: Учебное пособие. - СГТУ, Саратов, 1995. - 75 с.

 3. Колобов А. А., Омельченко И. Н. Основы промышленной логистики: Учебное пособие. - М.: МГТУ, 1998. - 116 с.

 4. Дегтяренко В.Г. Основы логистики и маркетинг/ Дегтяренко В.Г. – Ростов н/Д: Экспертное бюро, М.: Гардарика, 1996

 5. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Учебное пособие / Голиков Е.А. – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 1999

 6. Гордон М.П. Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. – 2-е изд., перераб., доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999

 7. Аксенов И. Я. Единая транспортная система / Аксенов И. Я М.: Транспорт, 1980. - 216 с.

 8. Афанасьев Л.Л. Единая транспортная система и автомобильные перевозки / Афанасьев Л. Л - : Транспорт, 1987. - 298 с.

 9. Вельможин А. В., Гудков В. А., Миротин Л. Б. Теория транспортных процессов и систем: Учебник. - М.: Транспорт, 1998. - 164 с.

 10. Вельможин А. В., Гудков В. А., Миротин Л. Б. Технология, организация и управление грузовыми автомобильными перевозками: Учебник - ВолгГТУ, Волгоград, 1999.-296 с.

 11. Гудков В. А., Миротин Л. Б. Технология, организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: Учебник. - М.: Транспорт, 1997. - 254 с.

 12. Гудков В. А., Тарновский В. Н Взаимодействие видов транспорта: Учебное пособие. - ПО «Полиграф»; Волгоград, 1994. - 104 с.

 13. Логистика: общественный пассажирский транспорт: Учебник / Под редакцией Л. Б. Миротина. - М.: Экзамен, 2003. - 222 с.

 14. Логистика автомобильного транспорта: концепция, методы, модели / В. С. Лукнинский и др. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 278 с.

 15. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике / Сергеев В. И. М.: ФИЛИНЬ, 1997. - 411 с.

 16. Аникин Б.А. Практикум по логистике: Учебное пособие / Аникин Б.А. - Москва ИНФРА-М 1999

 17. Гаджинский А.М. Практикум по логистике / Гаджинский А.М. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999 – 130 c.

: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет