ПОӘК 042-18-38-8/01-2014 №1 басылым 11. 09. 2014жДата18.04.2016
өлшемі382.07 Kb.

ПОӘК 042-18-38-8/01-2014


№1 басылым 11.09.2014ж.


18-ші беттің 2 -сі


Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы - Желдыбаева Балғын Сембаевна «Физика» кафедрасының доцент м.а., п.ғ.к.
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Физика» кафедрасының отырысында

№10 хаттама, 25.06. 2014.

Кафедра меңгерушісі _______ п.ғ.д., профессор Маусымбаев С.С.


2.2 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында

№6 хаттама, 26.06. 2014.

Төраға ________ Батырова К.А.
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып және баспаға ұсынылды

№ хаттама, 2014 ж.

ОӘК төрағасы ________ Искакова Г.К.


4 11.09.2013 орнына ЕНГІЗІЛДІ

МАЗМҰНЫ


 1. Қолданылу аумағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы мағлұматтар

 4. Оқу пәнінің мазмұны (модуль бойынша)

 5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі

 6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтылу картасы

 8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ


«Физика» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В090100 – «Kөлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығы студенттеріне арналған. Студенттерді курстың мазмұнымен, өзектілігі мен қажеттілігін, курстың алдына қойған мақсатымен, курс саясатымен және бұл пәнді оқу барысында алатын білімдері мен дағдыларын қолдана алу жолдарымен таныстыру. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқыту кезінде негізгі нұсқау болып табылады.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕ


Аталған «Физика» пәнінің оқу-әдістемелік кешені оқытушы үшін дайындалған және келесі құжаттардың ұсынысымен және талаптарына сәйкес осы пәннің оқу процесін ұйымдастыру тәртібімен тағайындалған және сәйкестендірілген:

 • 5В090100 – «Kөлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығының мемлекеттік жалпы міндетті стандарты, ҚР МЖММБС 3.08.350-2006, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен 01.09.2006 жылы бекітілген және енгізілген;

 • 5В090100 – «Kөлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығы үшін 22.09.2013 ж. университеттің ғылыми кеңесімен бекітілген базалық пәндердің каталогы;

 • 6. 09. 2013ж. кафедрада бекітілген пәннің оқу бағдарламасы,

 • «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін дайындауға және өндеуге арналған жалпы талаптар» СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 университеттің Стандарты,

 • «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендердің құрылымы мен мазмұны» ДП 042-1.01-2013-01 Құжатталған процедура.

3 ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТТАР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Физика

Механиканың физикалық негіздері. Сақталу заңдары. Салыстырмалық принциптері, салыстырмалықтың арнайы теория элементтері, қатты дененің, сұйықтар мен газдардың кинематикасы мен динамикасы. Электр және магнетизм, электростатика мен магнитстатика. Электродинамика, Максвелл теңдеулері. Тербелістер мен толқындардың физикасы, толқындардың түрлі ортада таралуы. Кванттық физика: корпускулярлық - толқындық дуализм, анықталмағандықтар арақатынастары.

Микробөлшектердің кванттық күйі, қозғалыстың кванттық теңдеулері, физикалық шамалардың операторлары, атомдар мен молекулалардың энергиялық спектрі, химиялық байланыстардың табиғаты. Статистикалық физика және термодинамика: термодинамиканың үш бастамасы, күйі, потенциалы, фазалық тепе-теңдік пен фазалық өзгерістер, тепе-теңсіз термодинамиканың элементтері, классикалық және кванттық статистикалар, кинетикалық құбылыстар, зарядталған бөлшектер жүйелері, конденцияланған күйлер. Атом ядросының құрылысы. Ядролық реакциялар. Ядролық энергетиканың мәселелері. Элементар бөлшектердің қазіргі жүйелілік күйі.


Көліктін әр түрімен тасымалдаған кезде жүктерге әсер етуші физикалық процесстер. Олардың тасымалданатың жүктердін сапалық және сандық сипаттамаларына физикалық әсері.

3.2 Курстың мақсаты: Физиканың осы курсының негізіне физикалық эксперименттер мен тәжірибелердің нәтижесінде тұжырымдалған математикалық деңгейдегі физикалық теорияларды; Физикадағы эксперименттер кезінде қолданылатын басты бақылаулар, өлшеулер әдістерін; қазіргі техникада физикалық құбылыстар мен заңдардың қолданылуын таныстыру жатады.

3.3 Курстың міндеті: студенттердің алған теориялық білімін практикада физикалық және техникалық есептерді шығаруда қолдана білуге үйрету, олардың математикалық өрнегін беру.

- Студенттің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту;

- физикалық есептерді шешу және зерттеу әдістерін меңгере білу;

- зертханалық жұмыстарды жасап есептеулерді орындау;

- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білу;

3.4 Оқытудың нәтижелері

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер тиісті:

білуге:


 • негізгі құбылыстар жайлы білімді, олардың өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарды, физикалық шамаларды, олардың математикалық жазылуларын, өлшем бірліктерін; тәжірибелік әдістердің негіздерін және өлшеу нәтижелерін өңдеуді игеруі қажет.

 • физика заңдарын нақты физикалық есептерге қолдануды, құралдармен жұмыс істеуді түсінуі және олардың математикалық өрнектелуін білуі қажет.

 • негізгі физикалық заңдылықтарды, олардың табиғатта байқалуын және техникада қолданылуын, олардың математикалық сипатталуын меңгеруі қажет.

 • Физикалық приборлармен жұмыс істеуді, белгіленген мерзімде физиканың нақты есептерін шығаруды және оны физика заңдарымен байланыстыра білуі керек.

игеріп алуға: оптика, кванттық физика, қатты денелер физикасы, атом ядросы және элементар бөлшектер физикасының негізгі заңдылықтары туралы білімдерді, олардың өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарын, шамаларын, олардың математикалық өрнектелуін және өлшеу бірліктерін, эксперимент жасаудың және өлшеу нәтижелерін өндеудің негізгі әдестерін, нақты есептердің мазмұнының физика заңдарымен сәйкестігін табу, негізгі физикалық приборларды пайдалануды;

меңгеріп алуға: құбылыстың физикалық механизмін аша білуі, физикалық негізгі ұғымдарды, физикалық шамаларды, физикалық құбылыстарды, олардың математикалық өрнектелуін, олардың казіргі өндіріспен ғылымдағы орны мен ролі;

істей білу:

 • статистикалық әдісті қолдана білуі;

 • құралдар мен жүйелердің негізгі параметрлерін өлшеу әдістерімен жұмыс істей білуі;

 • нақты есептердің мазмұнының физиканың жалпы заңдарымен дұрыс сәйкестігін табу және физикалық шамаларының ретін дұрыс бағалау;

 • процесс сипаттамаларын өлшей білуі, өлшеу нәтижелерін бағалай білуі және және нәтиженің статистикалық нәтижесін ала білуі;

 • физика курсының есептерін шығара білуі.

3.5 Курстык пререквизиттері: Математикалық анализ, дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, аналитикалық геометрия және жоғарғы математика, векторлық және тензорлық анализ негіздері;

3.6 Курстың постреквизиттері: Электртехника және электроника негіздері, жылу техникасы.

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1 кесте -


Курс


Семестр

Кредитер

Дәріс

(сағ.)


ЛС

(сағ.)


ОСӨЖ

(сағ.)


СӨЖ

(сағ.)


Барлығы (сағ.)

Қорытынды бақылау формасы

1

1

3

30

15

23

67

135

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (модуль бойынша)

2 кесте -Тақырыптың аты және мазмұны

Сағат саны

Әдебиет

1

2

3

Дәрістер

Модуль 1. Дәріс №1. Кіріспе. Механиканың физикалық негіздері. Жылдамдық пен үдеу радиус-вектордың уақыт бойынша туындылары. Айналмалы қозғалыстың кинематикасының элементтері. Қисық сызықты қозғалыстағы жылдамдық пен үдеу. Бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеу.

1

[8.1]-Т.I, §1; Т.II, §1,2,3 б.9, 30-42,

[8.1.12]-Т.45, б.532-534 1. Қатты дене физикасы. Кванттық статистиканың элементтері. Фазалық кеңістік. Элементар ұяшық. Күйлердің тығыздығы. Бозе-Эйнштейн және Ферми – Директің кванттық статистикалары туралы түсінік. Квазибөлшектер. Олардың анықтамасы және түрлері.

1

[8.1.8]-Т.1 §4-7, б.42-62

 1. Сақталу заңдары. Консервативті және консервативті емес күштер. Механика-дағы энергияның сақталу заңы. Импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы. Гиро-скопиялық эффект.

1

[8.1.8]-Т.VI, §1,2, б.192-207,

[4.1.12]-Т.45, б.535-537 1. Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері. Эйнштейн постулаттары. Лоренц түрлендірулері. Түрлендірілудің инварианттары. Жылдамдықтарды қосудың релятивистік заңы. Релятивистік динамика.

1

[8.1.8]-Т.VI, §3, б.207-219,

[8.2]-Т.45, б.537 1. Тұтас орталар механикасының элементтері. Бернулли теңдеуі. Сұйықтардың ламинарлық және турбуленттік ағыны. Стокс өрнегі. Пуазейл теңдеуі. Серпімді кернеулер. Серпімді деформацияланған дененің энергиясы.

1

[8.1.8]-Т.VI,§4, б.219-249,

[8.1.12]-Т.45, б.537-539 1. Тербелістер мен толқындар. Гармониялық тербелістердің жалпы сипаттамалары. Серіппедегі жүктің тербелісі, математикалық маятник, физикалық маятник. Тербелістерді қосу. Векторлық диаграмма. Еркін өшетін тербелістер. Өшу коэффициенті. Өшудің логарифмдік декременті. Синусойдалық күштің әсерінен болатын еріксіз тербелістер. Еріксіз тербелістердің амплитудасы мен фазасы. Резонанс. Автотербелістер. Толқындық қозғалыстардың негізгі сипаттамалары. Толқын теңдеуі. Қума және тұрғын толқындар. Фазалық жылдамдық. Допплер эффектісі. Дыбыс.

1
 1. Термодинамикалық және статистикалық физика. Тепе-теңдік күйлер мен процестер, оларды термодинамикалық диаграммаларда көрсету. Идеал газ заңдары. Идеал газ күйінің теңдеуі. Ықтималдық және флуктуация. Максвелл таралуы. Бөлшектердің жылулық қозғалысының жылдамдығы. Сыртқы потенциялық өрістегі бөлшектер үшін Больцман таралуы. Идеал газдың ішкі энергиясы. Идеал газдың жылу сыйымдылығының молекула-кинетикалық теориясы және оның шектелуі.

1

[8.1.8]-Т.VI, §6, б.248-262,

[8.1.12]-Т.45, б.542-543 1. Статистикалық үлестірулер. Ықтималдық және флуктуация. Максвелл үлестірілуі. Бөлшектердің жылулық қозғалысының жылдамдығы. Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшектер үшін Больцман үлестірілуі. Еркін дәреже саны. Еркін дәрежесі бойынша энергияның үлестірілуі. Идеал газдың ішкі энергиясы. Идеал газдың жылу сыйымдылығының молекула кинетикалық теориясы және оның жіктелуі. 1. Термодинамика негіздері. Термодинамиканың 1-ші бастамасы. Изопроцестер. Қайтымды және қайтымсыз жылулық процестер. Карно циклі және оның п.ә.к. Карно теоремасы. Келтірілген жылу. Клаузиус теоремасы. Энтропия. Термодинамикалық потенциалдар. Термодинамиканың екінші бастамасы және оның физикалық мағынасы. Термодинамиканың екінші бастамасының статистикалық сипаттамасы. Энтропияның күй ықтималдығымен байланысы. Сызықты емес жүйелерінің энтропиясы. Өзін-өзі ұйымдастыратын жүйелер

1

[8.1.8]-Т.VI, §1-6, б.104-134,

[8.1.12]-Т.45, б.542-543 1. Тасымалдау құбылыстары. Тасымалдау құбылысының жалпы сипаттамасы. Молекулалардың соқтығысуының орташа саны және еркін жүру жолының орташа релаксация уақыты. Термодинамикалық тепе теңдік емес күйлердегі тасымалдау құбылысы. Өткізгіштік, ішкі үйкеліс (тұтқырлық), диффузия тасымалдау құбылыстарының молекула кинетикалық теориясы. Тасымалдау коэфициенттері.

1

[8.1.8]-Т.Х, §3, б.489-496, Т.XI, §1-4, б.510-540,

[8.1.12]-Т.45, б.544-545 1. Реал газдар. Ван-дер-Вальс теңдеуі. Ван-дер-Ваальс изотермалары. Бірінші және екінші текті фазалық тепе-теңдік және фазалық алмасулар. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі. Кризистік нүкте. Метастабильді күйлер. Үштік нүкте

1

[8.1.8]-Т.XII, §1, б.540-561, [8.1.12]-Т.45, б.545-546

 1. Модуль 2. Электростатикалық өріс. Электр зарядтарының өзара әсерлері. Электр зарядтарының сақталу заңы. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция принципі. Электрлік диполь. Вектор ағыны. Гаусс теоремасы. Электр өрістерінің кернеуліктерін есептеу үшін Гаусс теоремасын қолдану. Электростатикалық өрістің жұмысы. Электростатикалық өрістің циркуляциясы. Потенциал. Потенциалдың электростатикалық өріс кернеулігімен байланысы. Электростатикалық өрістегі өткізгіштер. Өткізгіштер және өткізгіш бетіне жақын жердегі электр өрісі. Өткізгіш - вакуум шекарасындағы шекаралық шарттар. Электр сиымдылық. Конденсаторлар. Әр түрлі геометриялық пішіндегі конденсаторлардың сыйымдылығы.
[8.1.8]-T.VIII, §1,2, б.383-394

 1. Тұрақты электр тоғы. Электр тогының болу шарттары және оның жалпы сипаттамасы. Металдардың электрлік өткізгіштігінің классикалық электрондық теориясы. Ом және Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалды түрі. Бөгде күштер. Гальваникалық элементі бар тізбектің бөлігі үшін жалпы Ом заңы. Кирхгоф ережелері. Газдар мен плазмадағы электр өрісі

1

[8.1.8]-Т.VIII, §4, б. 400-406

 1. Магнит өрісі. Магнит индукциясы векторы. Суперпозиция принципі. Био-Савар-Лаплас заңы. Қарапайым жүйелердің магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің қозғалысы. Лоренц күші. Холл эффектісі. Ампер заңы. Магнит өрісіндегі тоғы бар орам. Тоғы бар рамкаға әсер етуші күш моменті. Магнит ағыны. Магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы. Тогы бар өткізгішті магнит өрісінде ауыстырғанда іс-телетін жұмыс.
[8.1.8]-Т.I, §2,3,4, б.13-30, [8.1.12]-Т.45, б.547-548

 1. Заттағы магнит өрісі. Магнетиктер. Магнеиктердің түрлері. Диамагнетиктер. Парамагнетиктер. Ферромагнеиктер. Магниттік гистерезис. Кюри температурасы. Екі ортаның шекарасындағы шекаралық шарттар. Заттағы магнит өрісі үшін толық ток заңы.
[8.1.8]-Т.V, §1-8, б. 154-193,

[8.1.12]-Т.45, б.534-535 1. Электромагниттік индукция құбылысы. Электромагниттік индукцияның негізгі заңы. Ленц ережесі. Өзара индукция және өздік индукция құбылысы. Ұзын соленоидтың индуктивтігі. Өзара индукция коэффициенті. Токтың магнит энергиясы. Магниттік энергияның тығыздығы.
[8.1.8]-Т.VII, §1-8 б.262-383,

Т.XII, §3 б.575-587 [8.1.12]-Т.45, б.547-571 1. Максвелл теңдеулері. Электромагниттік индукция құбылысын Фарадейлік және Максвелдік түсініктемесі. Ығысу тогы. Максвелл теңдеулерінің жүйесі. Электрлік және магниттік өрістерінің салыстырмалылығы. Векторлық және скалярляқ потенциалдар. Толқындық теңдеу. Электромагниттік қозудың таралу жылдамдығы. Электромагниттік тербелістер. Тербелмелі контур. Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер. Резонанс. Айнымалы электр тогы. Айнымалы ток үшін Ом заңы. Кернеулер мен токтардың резонансы. Динамикалық хаос. 1. Модуль 3. Сәулелік оптика туралы түсінік. Шағылу және сыну заңдары. Толық шағылу құбылысы. Оптикалық приборлар. Фотометрия 1. Жарық толқындарының қасиеттері. Толқындық түйдек. Жарықтың топтық жылдамдығы. Жарықтың интерференциясы. Уақыттық және кеңістіктік когеренттік. Интерферометрлер 1. Толқындардың дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. Френельдің зоналық әдісі. Фраунгофер дифракциясы. Бір саңылаудағы және көп саңылаудағы дифракция. Спектрлік жіктелу. Голография. 1. Заттағы электромагниттік толқындар. Заттағы жарықтың таралуы. Жарық дисперсиясы. Жарықтың жұтылуы. Жарықтың поляризациясы. Шағылу кезіндегі толқындардың поляризациясы. Кристалдық оптиканың элементтері. 1. Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің сәулеленуінің проблемелары. Кванттық. Гипотеза және және Планк өрнегі. Фотондар. Комптон эффектісі 1. Кванттық теориялардың негізгі идеяларын тәжірибе жүзінде тұжырымдау. Франк және Герц тәжірибелері. Штерн мен Герлахт тәжірибелері. Атомдардың сызықтық спектрлері. Бор постулаттары. Сәйкестік принципі. 1. Шредингердің теңдеулері. Бір өлшемді тік бұрышты шұңқырдағы бөлшек. Бөлшектің потенциалдық бөгет үстінен және астынан өтуі. 1. Қатты дене физикасы. Кванттық статистиканың элементтері. Фазалық кеңістік. Элементар ұяшық. Күйлердің тығыздығы. Бозе-Эйнштейн және Ферми – Директің кванттық статистикалары туралы түсінік. Квазибөлшектер. Олардың анықтамасы және түрлері.

1
 1. Конденсацияланған күй. Құрылымдық кристаллографияның элементтері. Кристалдық құрылымдарды зерттеу әдістері. Кристалдық торлардың жылу сиымдылығы.

1
 1. Ферми деңгейі. Металдар, диэлектриктер және жартылай өткізгіштердің зоналық теориясы. Кемтік өткізгіштертүсінігі. Меншікті және қоспалы өткізгіштер. Асқын өткізгіштік құбылысы.иферромагнетиктердің қасиеттері туралы кванттық көзқарастар.

1
 1. Атом ядросының құрылысы. Ядролық күштер. Ядролық күштердің ауыспалы сипаты. Ядро моделі. Альфа-бетта және гамма сәулеленудің тегі мен заңдылықтары және олардың затпен әсерлесуі.

1
 1. Ядролық реакциялар. Атом ядроларының радиоактивті ыдырауы. Ядролық бөлінудің реакциясы. Бөлінудің тізбекті реакциясы. Ядролық реактор. Синтез реакциясы. Энергия көздерінің проблемасы.

1
 1. Элементар бөлшектер. Лептондар, адрондар. Кварктер. Күшті электромагниттік. Әлсіз гравитациялық өзара әсерлесулер. Өзара әсерлесуді тасымалдаушылар. Қазіргі физиканың және астрофизиканың негізгі проблемалары туралы түсінік.

1
Зертханалық жұмыстар

Модуль 1. Зерт.жұм. №1. «Қателіктер теориясына кіріспе»Зерт.жұм. №2. «Атвуда машинасының көмегімен түзу сызықты қозғалыс заңдарын зерттеу»Зерт.жұм. №3. «Денелердің инерция моментін анықтау. Обербек маятнигі»Зерт.жұм. №4. «Дөңгелектің көмегімен инерция моменті мен үйкеліс коэффициентін анықтау»Модуль 2. Зерт.жұм. №5. «Стокс әдісі көмегімен сұйықтардың тұтқырлық коэффициентін анықтау»Зерт.жұм. №6. «Клеман-Дезаорма әдісі арқылы Ср / Сі анықтау»Зерт.жұм. №7. «Құмның жылуөткізгіштік коэффициентін анықтау»Зерт.жұм. №8. «Зерт. Сабақтарды қорытындылау»Зерт.жұм. №9. «Сұйықтардың беттік керілу коэффициентін тамшы әдісімен анықтау»Модуль 3. Зерт.жұм. №10. «Элементар зарядты зерттеу» (Милликен тәжірибесі)Зерт.жұм. №11. «Электрстатикалық өрісті зерттеу»Зерт.жұм. №12.«Ом заңын оқып үйрену. Уитсон көпірінің көмегімен өткізгіштердің кедергілерін анықтау»Зерт.жұм. №13. «Жердің магнит өрісін зерттеу. Тангенс-гальванометр»Зерт.жұм. №14. «Тербелмелі процесті зерттеу. Математикалық және физикалық маятниктер»Зерт.жұм. №15. «Зертханалық сабақтарды қорытындылау»5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Инерциалды санақ жүйесі

5.2 Консервативті және консервативті емес күштер

5.3 Резонанс. Автотербелістер

5.4 Тепе теңдіксіз термодинамикалық жүйелердегі тасымалдау құбылыстары

5.5 Әртүрлі геометриялық пішіндегі конденсаторлардың сыйымдылығы

5.6 Газдар мен плазмадағы электр өрісі

5.7 Өзара индукция коэффициенті

5.8 Динамикалық хаос

5.9 Голография

5.10 Поляризацияланған жарықты алу әдістері

5.11 Лазерлер

5.12 Кристалдардың жылу өткізгіштігіндегі өлшемдік эффект

5.13 Ферромагнетиктердің магниттелуі

5.14 Ядролық күштердің ауыспалы сипаты

5.15Қазіргі физиканың және астрофизиканың негізгі проблемалары туралы түсінік

6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 – кесте


Тақырыбы

Көрнекі құралдар, ОТҚ, плакаттар, зертханалық стенд

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау түрі

Дәріс сабағы

Зертханалық сабақтар

1

3

4

5

6
Модуль 1. Дәріс №1. Кіріспе. Механиканың физикалық негіздері. Жылдамдық пен үдеу радиус-вектордың уақыт бойынша туындылары. Айналмалы қозғалыстың кинематикасының элементтері. Қисық сызықты қозғалыстағы жылдамдық пен үдеу. Бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеу.

Қателіктер тео-риясына кіріспе. Геометриялық дұрыс формалы денелердің тығыз-дықтарын анық-тау.

Обербек маятнигі көмегімен айналмалы қозға-лыс заңдылықта-рын зертте».плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Қатты дене физикасы. Кванттық статистиканың элементтері. Фазалық кеңістік. Элементар ұяшық. Күйлердің тығыздығы. Бозе-Эйнштейн және Ферми – Директің кванттық статистикалары туралы түсінік. Квазибөлшектер. Олардың анықтамасы және түрлері.

Тұтас дискінің инерция мометін танықтау.

плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Сақталу заңдары. Консервативті және консервативті емес күштер. Механика-дағы энергияның сақталу заңы. Импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы. Гиро-скопиялық эффект.

«Стокс әдісі көме-гімен сұйықтың тұтқырлық коэф-фициентін анық-тау»

«Тербелмелі қоз-ғалыс заңдылықта-рын зерттеу»плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері. Эйнштейн постулаттары. Лоренц түрлендірулері. Түрлендірілудің инварианттары. Жылдамдықтарды қосудың релятивистік заңы. Релятивистік динамика.

«Газдың жылу сиымдылықтарының қатынасын Клеман-Дезорма әдісімен анықтау»

плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Тұтас орталар механикасының элементтері. Бернулли теңдеуі. Сұйықтардың ламинарлық және турбуленттік ағыны. Стокс өрнегі. Пуазейл теңдеуі. Серпімді кернеулер. Серпімді деформацияланған дененің энергиясы.

«Электростатика-лық өрісті зерттеу

плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Тербелістер мен толқындар. Гармониялық тербелістердің жалпы сипаттамалары. Серіппедегі жүктің тербелісі, математикалық маятник, физикалық маятник. Тербелістерді қосу. Векторлық диаграмма. Еркін өшетін тербелістер. Өшу коэффициенті. Өшудің логарифмдік декременті. Синусойдалық күштің әсерінен болатын еріксіз тербелістер. Еріксіз тербелістердің амплитудасы мен фазасы. Резонанс. Автотербелістер. Толқындық қозғалыстардың негізгі сипаттамалары. Толқын теңдеуі. Қума және тұрғын толқындар. Фазалық жылдамдық. Допплер эффектісі. Дыбыс.

Уитстон көпірі арқылы кедергілерді анықтау

плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Термодинамикалық және статистикалық физика. Тепе-теңдік күйлер мен процестер, оларды термодинамикалық диаграммаларда көрсету. Идеал газ заңдары. Идеал газ күйінің теңдеуі. Ықтималдық және флуктуация. Максвелл таралуы. Бөлшектердің жылулық қозғалысының жылдамдығы. Сыртқы потенциялық өрістегі бөлшектер үшін Больцман таралуы. Идеал газдың ішкі энергиясы. Идеал газдың жылу сыйымдылығының молекула-кинетикалық теориясы және оның шектелуі.

«Жердің магнит өрісінің кернеу-лігінің горизон-таль құраушысын анықтау»

плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Статистикалық үлестірулер. Ықтималдық және флуктуация. Максвелл үлестірілуі. Бөлшектердің жылулық қозғалысының жылдамдығы. Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшектер үшін Больцман үлестірілуі. Еркін дәреже саны. Еркін дәрежесі бойынша энергияның үлестірілуі. Идеал газдың ішкі энергиясы. Идеал газдың жылу сыйымдылығының молекула кинетикалық теориясы және оның жіктелуі.
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Термодинамика негіздері. Термодинамиканың 1-ші бастамасы. Изопроцестер. Қайтымды және қайтымсыз жылулық процестер. Карно циклі және оның п.ә.к. Карно теоремасы. Келтірілген жылу. Клаузиус теоремасы. Энтропия. Термодинамикалық потенциалдар. Термодинамиканың екінші бастамасы және оның физикалық мағынасы. Термодинамиканың екінші бастамасының статистикалық сипаттамасы. Энтропияның күй ықтималдығымен байланысы. Сызықты емес жүйелерінің энтропиясы. Өзін-өзі ұйымдастыратын жүйелер

«Френель биприз-масының көмегі-мен толқын ұзын-дығын анықтау»

«Дифракциялық тордың көмегімен толқын ұзынды-ғын анықтау»плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Тасымалдау құбылыстары. Тасымалдау құбылысының жалпы сипаттамасы. Молекулалардың соқтығысуының орташа саны және еркін жүру жолының орташа релаксация уақыты. Термодинамикалық тепе теңдік емес күйлердегі тасымалдау құбылысы. Өткізгіштік, ішкі үйкеліс (тұтқырлық), диффузия тасымалдау құбылыстарының молекула кинетикалық теориясы. Тасымалдау коэфициенттері.

Малюс заңын анықтау.

«Сыртқы фото-эффект құбылы-сын зерттеу. Планк тұрақтысын анықтау»плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Реал газдар. Ван-дер-Вальс теңдеуі. Ван-дер-Ваальс изотермалары. Бірінші және екінші текті фазалық тепе-теңдік және фазалық алмасулар. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі. Кризистік нүкте. Метастабильді күйлер. Үштік нүктеплакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Модуль 2. Электростатикалық өріс. Электр зарядтарының өзара әсерлері. Электр зарядтарының сақталу заңы. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция принципі. Электрлік диполь. Вектор ағыны. Гаусс теоремасы. Электр өрістерінің кернеуліктерін есептеу үшін Гаусс теоремасын қолдану. Электростатикалық өрістің жұмысы. Электростатикалық өрістің циркуляциясы. Потенциал. Потенциалдың электростатикалық өріс кернеулігімен байланысы. Электростатикалық өрістегі өткізгіштер. Өткізгіштер және өткізгіш бетіне жақын жердегі электр өрісі. Өткізгіш - вакуум шекарасындағы шекаралық шарттар. Электр сиымдылық. Конденсаторлар. Әр түрлі геометриялық пішіндегі конденсаторлардың сыйымдылығы.
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Тұрақты электр тоғы. Электр тогының болу шарттары және оның жалпы сипаттамасы. Металдардың электрлік өткізгіштігінің классикалық электрондық теориясы. Ом және Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалды түрі. Бөгде күштер. Гальваникалық элементі бар тізбектің бөлігі үшін жалпы Ом заңы. Кирхгоф ережелері. Газдар мен плазмадағы электр өрісі
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Магнит өрісі. Магнит индукциясы векторы. Суперпозиция принципі. Био-Савар-Лаплас заңы. Қарапайым жүйелердің магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің қозғалысы. Лоренц күші. Холл эффектісі. Ампер заңы. Магнит өрісіндегі тоғы бар орам. Тоғы бар рамкаға әсер етуші күш моменті. Магнит ағыны. Магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы. Тогы бар өткізгішті магнит өрісінде ауыстырғанда іс-телетін жұмыс.

«Сутегі спектрін зерттеу. Ридберг тұрақтысын және электрон массасын анықтау»

плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Заттағы магнит өрісі. Магнетиктер. Магнеиктердің түрлері. Диамагнетиктер. Парамагнетиктер. Ферромагнеиктер. Магниттік гистерезис. Кюри температурасы. Екі ортаның шекарасындағы шекаралық шарттар. Заттағы магнит өрісі үшін толық ток заңы.
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Электромагниттік индукция құбылысы. Электромагниттік индукцияның негізгі заңы. Ленц ережесі. Өзара индукция және өздік индукция құбылысы. Ұзын соленоидтың индуктивтігі. Өзара индукция коэффициенті. Токтың магнит энергиясы. Магниттік энергияның тығыздығы.
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Максвелл теңдеулері. Электромагниттік индукция құбылысын Фарадейлік және Максвелдік түсініктемесі. Ығысу тогы. Максвелл теңдеулерінің жүйесі. Электрлік және магниттік өрістерінің салыстырмалылығы. Векторлық және скалярляқ потенциалдар. Толқындық теңдеу. Электромагниттік қозудың таралу жылдамдығы. Электромагниттік тербелістер. Тербелмелі контур. Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер. Резонанс. Айнымалы электр тогы. Айнымалы ток үшін Ом заңы. Кернеулер мен токтардың резонансы. Динамикалық хаос.
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Модуль 3. Сәулелік оптика туралы түсінік. Шағылу және сыну заңдары. Толық шағылу құбылысы. Оптикалық приборлар. Фотометрия
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Жарық толқындарының қасиеттері. Толқындық түйдек. Жарықтың топтық жылдамдығы. Жарықтың интерференциясы. Уақыттық және кеңістіктік когеренттік. Интерферометрлер
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Толқындардың дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. Френельдің зоналық әдісі. Фраунгофер дифракциясы. Бір саңылаудағы және көп саңылаудағы дифракция. Спектрлік жіктелу. Голография.
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Заттағы электромагниттік толқындар. Заттағы жарықтың таралуы. Жарық дисперсиясы. Жарықтың жұтылуы. Жарықтың поляризациясы. Шағылу кезіндегі толқындардың поляризациясы. Кристалдық оптиканың элементтері.
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің сәулеленуінің проблемелары. Кванттық. Гипотеза және және Планк өрнегі. Фотондар. Комптон эффектісі
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Кванттық теориялардың негізгі идеяларын тәжірибе жүзінде тұжырымдау. Франк және Герц тәжірибелері. Штерн мен Герлахт тәжірибелері. Атомдардың сызықтық спектрлері. Бор постулаттары. Сәйкестік принципі.
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Шредингердің теңдеулері. Бір өлшемді тік бұрышты шұңқырдағы бөлшек. Бөлшектің потенциалдық бөгет үстінен және астынан өтуі.
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Қатты дене физикасы. Кванттық статистиканың элементтері. Фазалық кеңістік. Элементар ұяшық. Күйлердің тығыздығы. Бозе-Эйнштейн және Ферми – Директің кванттық статистикалары туралы түсінік. Квазибөлшектер. Олардың анықтамасы және түрлері.
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Конденсацияланған күй. Құрылымдық кристаллографияның элементтері. Кристалдық құрылымдарды зерттеу әдістері. Кристалдық торлардың жылу сиымдылығы.
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Ферми деңгейі. Металдар, диэлектриктер және жартылай өткізгіштердің зоналық теориясы. Кемтік өткізгіштертүсінігі. Меншікті және қоспалы өткізгіштер. Асқын өткізгіштік құбылысы.иферромагнетиктердің қасиеттері туралы кванттық көзқарастар.

Зерт.жұм. №15. «Зертханалық сабақтарды қорытындылау»

плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Атом ядросының құрылысы. Ядролық күштер. Ядролық күштердің ауыспалы сипаты. Ядро моделі. Альфа-бетта және гамма сәулеленудің тегі мен заңдылықтары және олардың затпен әсерлесуі.
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Ядролық реакциялар. Атом ядроларының радиоактивті ыдырауы. Ядролық бөлінудің реакциясы. Бөлінудің тізбекті реакциясы. Ядролық реактор. Синтез реакциясы. Энергия көздерінің проблемасы.
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойынша

СӨЖ орындалуы және өнделуі

Элементар бөлшектер. Лептондар, адрондар. Кварктер. Күшті электромагниттік. Әлсіз гравитациялық өзара әсерлесулер. Өзара әсерлесуді тасымалдаушылар. Қазіргі физиканың және астрофизиканың негізгі проблемалары туралы түсінік.
плакаттар

р, интерактивті тақтаСӨЖ

Бақылау сұрақтар бойынша тәжірибелік сабаққа дайындалу
Конспект

Есептер шығару бойыншаСӨЖ орындалуы және өнделуі7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУЛЫҚПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ


4 - кесте

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атаулары

Экзем-саны

Студент саны

Қамту


пайызы

1

2

22

4


Трофимова Т.И. Курс физики, М., Высшая школа, 1987-1999 г.

1

10

10


Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы, А., Мектеп, 1974ж.

1


10

10


Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы, Ана тілі, 1991ж.

20


10

100


Сборник задач по общему курсу физики. V. Атомная физика. Физика ядра и элементарных частиц. Под ред. Сивухина Д.В.-М.: Наука,1981 г.

1


10

10


Иродов И.Е. Задачи по общей физике.М.: Наука,1988

36


10

100


Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н. Практикум по физике, М.: ВШ, 1965

2


10

20


Савельев И.В. Жалпы физика курсы І, ІІ. –А: Мектеп 1977 ж. (Аударма).

1

10

10


Сивухин Д.В. Общий курс физики. М., Наука, 1977-1986г.

3

10

30


Иродов И.Е. Основные законы . Задачи по общей физике. М.: Наука,1988г.

1

10

10


Савельев И.В. Сб.вопросов и задач по общей физике. Учебное пособие.-М.: Наука.1982.-272 с.

1

10

10


Пустовалов Г.Е. Атомная и ядерная физика.М.: МУ.1968.-311с.

1

10

10


Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.-М.: ВШ., 1989.-608 с.

10

10

100


8 ОҚУЛЫҚАР

8.1 Негізгі оқулықтар

 1. Трофимова Т.И. Курс физики, М., Высшая школа, 1987-1999 г.

 2. Савельев И.В. Жалпы физика курсы І, ІІ. –А: Мектеп 77 ж. (Аударма).

 3. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы, А., Мектеп, 1974ж.

 4. Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы, Ана тілі, 1991ж.

 5. Жумагулов А.Ж., Естекбаев М.Қ., Паримбеков З.А. Физикадан лабораториялық практикум. Семей, 1995ж.

 6. Сивухин Д.В. Общий курс физики. М., Наука, 1977-1986г.

 7. Шпольский Э.В. Атомная физика: Учебное пособие в 2-х томах.-М.: Наука,1984, т.2-438 с.

 8. Сборник задач по общему курсу физики. V. Атомная физика. Физика ядра и элементарных частиц. Под ред. Сивухина Д.В.-М.: Наука,1981 г.

 9. Иродов И.Е. Задачи по общей физике.М.: Наука,1988г.

 10. Кортнев А.В., Рублев Ю.В., Куценко А.Н. Практикум по физике, М.: ВШ, 1965

 11. Иродов И.Е. Атомная и ядерная физика. Сборник задач: Учебное пособие.-СПб: изд. «Лань»,2002.-288 с.

 12. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы.-М.: Вш,1988 г.

 13. Савельев И.В. Сб.вопросов и задач по общей физике. Учебное пособие.-М.: Наука.1982.-272 с

 14. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.-М.: ВШ., 1989.-608 с.

8.2 Қосымша

 1. Дж. Орир Физика в 2-х томах, Москва, Мир, 1989г.

 2. Берклеевский, Курс физики, 1-6 томы, Москва, Наука, 1971-1978г.

 3. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачи по физике, М., Высшая школа, 1988г.

 4. Мелешина А.Л. Учебное пособие для самостоятельного обучения решения задач по физики в вузе, Воронеж, ВГУ, 1968г.

 5. Беликов Б.С. Решение задач по физике, №4, Высшая школа, 1986г.

 6. Физ. Практикум под редакцией Ивероновой В.И., М., Наука, 1968г.

 7. Савельев И.В. Курс общей физики. Книга 5. М.: Наука,1998.368 с.

 8. Корсунский М.И. Оптика. Строение атома. Атомное ядро. М.: Наука,1967

 9. Физический практикум. Под ред. В.И.Ивероновой.-М.: Наука,1968

 10. Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики. Росвузиздат, 1963

 11. Руководство к лабораторным занятиям по физике. Под ред. Л.Л.Гольдина.-М.: Наука,1973

 12. Взоров Н.Е. и др. Сборник задач по общей физике,-М.: Наука,1968 г. ч.5

 13. Батракова Л.М. и др. Программа вопросов с выборочными ответами для изучения курса физики. Ч.2. Алма-Ата,1979

 14. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике-М.: Вш,1988, гл.8.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет