Положення про департамент, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 18. 02. 2011 №66, в подальшому іменований "Орендодавець"жүктеу 160.3 Kb.
Дата25.04.2016
өлшемі160.3 Kb.
түріПоложення
: test -> data -> file
test -> «Абсолютные и относительные ссылки в Excel»
test -> Началник на рио р. Иванова външнооценяван е
test -> Годы Содержание Стр. I. Вопросы, требующие решения Комиссии или доводимые
test -> Шпаргалка по биологии для казахских школ на ент 2012 +10 градуста өне бастайтын өсімдік: Күнбағыс
test -> Жануарларды Жасушада фотосинтез процесіне қатысады: Хлоропластар
test -> «информатика» пәні бойынша тестік тапсырмалар бағыттар тобы: білім, ғылыми-жаратылған және техникалық
test -> 2. 3 с iшiнде контурды тесiп өтетiн магнит ағыны 3 Вб ден 9 Вб-ге дейiн артқан. Контурдағы индукция ЭҚК неге тең ?
file -> Додаток №2 до наказу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради від 23. 07. 2012 №271зі змінами від 10. 01. 2013 №06р

Додаток №1

до наказу департаменту комунальної

власності та приватизації

Запорізької міської ради

від 23.07.2012 №271

зі змінами від 10.01.2013 №06р
ТИПОВИЙ ДОГОВІР №_____/


оренди нерухомого майна (іншого окремого індивідуально визначеного майна)
м. Запоріжжя “___” ___________ 20__р.

Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради в особі директора Стецюка Сергія Валентиновича, який діє на підставі Положення про департамент, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 18.02.2011 №66, в подальшому іменований “Орендодавець”, ____________________________________________________________________________

(Повна назва Балансоутримувача)

в особі __________________________________________________________, який діє на підставі

(посада, Ф.І.Б)

___________________________________________________________________________________,

(Статут, Положення, інше)

в подальшому іменований “Балансоутримувач” з одного боку, та ____________________________

(Повна назва Орендаря)

в особі __________________, який діє на підставі _________________________________________,

(посада, Ф.І.Б) (Статут, Положення, інше)

з другого боку, в подальшому іменований “Орендар”, уклали цей договір про нижченаведене.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.Орендодавець, Балансоутримувач на підставі __________________________________

(повна назва документу, №, дата )

___________________________________________________________________________________________________

передає, а Орендар приймає в строкове платне користування комунальне майно-_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(склад об’єкта оренди,назва,відповідна характеристика)

яке знаходиться на балансі ____________________________________________________________,

(повне найменування Балансоутримувача)

вартість якого визначена у звіті про незалежну оцінку і становить за висновком про його вартість (або за залишковою вартістю) (Додаток №2 до Договору) _____________________________________________________________станом на ______________

(вартість цифрами та прописом) (дата)

1.2. Майно використовується Орендарем на правах оренди під ________________________ .

_____________________________________________________________________________________

(напрямок використання)


2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування комунальним Майном з моменту підписання сторонами Договору та акту прийому-передачі Майна (Додаток №3 до Договору).

2.2. Витрати на здійснення нотаріального посвідчення та державної реєстрації цього Договору покладаються на Орендаря.

2.3. Передача комунального Майна в оренду не тягне за собою виникнення у Орендаря права власності на це Майно. Власником орендованого Майна залишається територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.4. Передача комунального Майна в оренду здійснюється за вартістю, вказаною в п.1.1 даного Договору та звіті про незалежну оцінку, складеному за Методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, та відповідно до вимог актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2.5. У разі закінчення строку дії цього Договору або його дострокового розірвання Орендар передає комунальне Майно Орендодавцю, Балансоутримувачу одночасно із підписанням Акту приймання-передачі вказаного Майна в 10-ти добовий термін у порядку, передбаченому чинним нормативно-правовими актами з цього питання.

2.6. Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні за Договором.
3. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. Орендна плата визначається на підставі рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.02.2006 №63 та Запорізької міської ради від 06.04.2011 №47, Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 складає _______________________________грн. на рік згідно з розрахунком (Додаток №1 до Договору).

3.2.За перший місяць оренди майна орендна плата складає _______________ грн. (далі з урахуванням щомісячного індексу інфляції).

3.3.Орендна плата за кожний наступний місяць розраховується Орендарем самостійно і визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.3. Орендна плата перераховується Орендарем на розрахунковий рахунок _____________________________________________________________________________________

(повна назва одержувача орендної плати або місцевий бюджет)

№ _____________________________________, МФО___________код ЄДРПОУ ________________ щомісячно не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітнім.

3.4.Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.5. Сторони домовилися, що орендна плата підлягає обов’язковому перерахунку на вимогу однієї із сторін у випадку затвердження органом місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та інших чинних нормативно-правових актів нових річних ставок орендної плати за використання нерухомого майна комунальної власності м.Запоріжжя з урахуванням передбаченого цим Договором цільового використання об’єкта оренди.

Обов’язок з підготовки проекту додаткової угоди щодо внесення відповідних змін за ініціативою Орендодавця покладається на Балансоутримувача.

3.6. У випадку порушення строків оплати та обсягу платежу, Орендар зобов’язаний сплатити штраф у розмірі трьох відсотків від місячного розміру орендного платежу щодо якого було допущено відповідне порушення.

Обов’язок щодо нарахування вказаних вище платежів покладається на Орендаря. В разі нездійснення Орендарем сплати платежів, нарахування та стягнення штрафу виконує Балансоутримувач у встановленому нормативно-правовими актами порядку.

3.7. Зайва сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає заліку в рахунок наступних платежів за оренду Майна або за письмовою заявою Орендаря поверненню в установленому порядку.

3.8. Зобов’язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку, що сплачується до міського бюджету (на розрахунковий рахунок вказаний у п.3.3. цього Договору) в розмірі не меншому ніж потрійний розмір орендної плати за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні місяці оренди. Виконання зобов’язання підтверджується наданим протягом одного місяця від дати укладання цього Договору платіжним документом Орендодавцю.

3.9. У випадках закінчення дії цього Договору або його дострокового припинення орендна плата перераховується Орендарем по добу фактичної здачі комунального Майна по Акту приймання-передачі.

3.10. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення Майна в установлений цим Договором строк, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної орендної плати за користування об’єктом оренди за час прострочення.

3.11. Припинення дії цього Договору не тягне за собою припинення зобов’язання Орендаря з погашення заборгованості з орендної плати, штрафів. Припинення даного зобов’язання відбувається лише при його виконанні у повному обсязі.
4. АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ

4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються, якщо їх нарахування передбачено чинним законодавством. Нараховані амортизаційні відрахування використовуються на повне відновлення орендованого Майна.

4.2. Майно, придбане за рахунок амортизаційних відрахувань, а також поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок цих відрахувань, є власністю Орендодавця.
5. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

Орендар зобов’язується:

5.1. Використовувати орендоване комунальне майно виключно за його цільовим призначенням, визначеним п.1.2 та умовами цього Договору.

5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати Орендодавцю орендну плату з урахуванням її індексації незалежно від наслідків своєї господарської діяльності.

5.3. Протягом місяця після підписання цього Договору внести завдаток, передбачений у пункті 3.8. Договору. Завдаток сплачується на розрахунковий рахунок визначений у пункті 3.3. цього Договору. Після закінчення основного строку Договору оренди здійснюється перерахування орендної плати за останні місяці з врахуванням внесеного Орендарем завдатку. У разі порушення Орендарем зобов’язання зі сплати, він має відшкодувати Орендодавцю збитки в розмірі недоотриманої орендної плати, зменшеної на розмір сплаченого завдатку. Якщо у разі дострокового припинення Договору за згодою сторін сума сплачених орендних платежів і завдатку перевищують передбачені Договором платежі за період фактичної оренди, то це перевищення розглядається як зайва сума орендної плати.

5.4. В обов’язковому порядку надавати Орендодавцю, (Балансоутримувачу) не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, інформацію про перерахування орендної плати (копії документів про сплату орендної плати).

5.5. Орендар зобов’язаний сплачувати в установленому законом порядку плату за землю. На нього покладається обов’язок звернутися в місячний термін з моменту укладання цього Договору до Запорізької міської ради щодо оформлення права користування земельною ділянкою або укласти угоду з Балансоутримувачем на відшкодування сум земельного податку. Плата за користування землею здійснюється з моменту вступу в користування Орендарем орендованим Майном (п.2.1 цього Договору).

Контроль за виконанням даного зобов’язання покладається на Балансоутримувача орендованого Майна.

5.6. Своєчасно, згідно діючих норм, здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого комунального Майна та утримувати його в належному технічному та санітарному стані. Капітальний ремонт виконується по узгодженню з Орендодавцем, Балансоутримувачем.

5.7. Виконувати капітальний ремонт або реконструкцію орендованого комунального Майна (влаштування додаткових виходів, віконних пройомів та інш.) тільки з письмової згоди Орендодавця, Балансоутримувача, та після отримання в установленому чинними нормативно-правовими актами порядку дозвільних документів на виконання будівельних робіт.

5.8. Умови, які визначені пунктом 5.7 цього Договору не розглядаються як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не тягнуть за собою зобов’язання щодо компенсації вартості поліпшень.

5.9. За свій рахунок виконувати усі встановлені протипожежні заходи, а також відповідати матеріально перед ___________________________________________________________________за

(Повна назва Орендодавця та Балансоутримувача)

збитки, які можуть бути завдані пожежею, що виникла в орендованому об’єкті з провини Орендаря.

5.10. Зберігати орендоване Майно відповідно до умов цього Договору.

5.11. Забезпечувати безперешкодний доступ до орендованого Майна представників Орендодавця та Балансоутримувача з метою здійснення контролю за виконанням умов цього Договору. За першою вимогою Орендодавця та Балансоутримувача і в установлений ними термін надавати інформацію про виконання умов цього Договору та стан орендованого Майна.

5.12. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження орендованого Майна несе Орендар.

5.13. У разі припинення, дострокового розірвання цього Договору повернути Орендодавцю орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на час його передачі в оренду з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.14. Укласти відповідні договори з постачальниками комунальних послуг, або з Балансоутримувачем на компенсацію витрат за комунальні послуги (крім витрат на теплову енергію), експлуатаційних витрат, витрат на спільне утримання прилеглої території та елементів благоустрою, своєчасно вносити платню за ці послуги.

5.15. В місячний термін від дати укладання цього Договору застрахувати орендоване Майно не менш ніж на його вартість за звітом про незалежну оцінку на весь строк дії Договору оренди в порядку, визначеному чинним законодавством. Договором страхування повинно бути передбачено захист від усіх ризиків, які можуть призвести до загибелі чи пошкодження об’єкту оренди. Страхове відшкодування використовується особою, яка його отримала, на відновлення орендованого Майна чи погашення в грошовій формі збитків власника приміщення – Запорізької міської ради.

5.16. Провести за власний рахунок державну реєстрацію права користування орендованим Майном в Єдиному державному реєстрі (це стосується тільки нерухомого Майна, якщо цей Договір нотаріально посвідчено).

5.17. У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка орендованого Майна була зроблена більш як три роки тому, для продовження Договору оренди провадиться нова оцінка орендованого Майна у встановленому нормативно-правовими актами порядку.

5.18. У двохмісячний термін від дати укладання цього Договору письмово повідомити орендодавця про виконання п.п.5.5., 5.14., 5.15., 5.16. цього Договору.

5.19. Орендар протягом 7-ми календарних днів з моменту прийняття рішення про припинення господарської діяльності або порушення щодо нього провадження про банкрутство зобов’язаний повідомити Орендодавця та Балансоутримувача про вищевказані обставини шляхом направлення відповідних листів з повідомленням про вручення.

5.20. У разі зміни рахунку, назви підприємства, номера телефону, юридичної чи поштової адреси письмово повідомити про це Орендодавця та Балансоутримувача у тижневий строк.

6. ПРАВА ОРЕНДАРЯ


Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. Передавати, за згодою Орендодавця, частину орендованого об’єкта в суборенду фізичним та юридичним особам в порядку, передбаченому чинним нормативно-правовими актами з цього питання.

6.3. Реконструкція, капітальний ремонт орендованого Майна, якщо такі роботи сприяють підвищенню його вартості, здійснюються Орендарем за умови обов’язкового попереднього письмового погодження з Орендодавцем та Балансоутримувачем. Для погодження Орендар надає перелік поліпшень, обсяг запланованих робіт, кошторис витрат на проведення робіт.

6.4. Ініціювати списання орендованого майна.

6.5. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору.

6.6. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця.

7. ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ


7.1. Передати за участю Балансоутримувача Орендарю орендоване Майно згідно з умовами цього Договору по Акту приймання-передачі.

7.2. Повідомити Орендаря про всі права третіх осіб на об’єкт оренди, зокрема права застави.

8. ПРАВА ОРЕНДОДАВЦЯ
8.1. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору, вимагати його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок його неналежного використання і експлуатації або у разі невиконання умов цього Договору.

8.2. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання переданого в оренду Майна.

8.3. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря.
9. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

БАЛАНСОУТРИМУВАЧА ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

Балансоутримувач має право:

9.1 Вимагати від Орендаря виконання обов’язків, які передбачені цим Договором, в тому числі шляхом звернення до суду (виступаючи позивачем).

9.2. Надавати Орендодавцю та Орендарю свої заперечення проти продовження строку дії цього Договору на новий строк у випадку порушення Орендарем взятих на себе зобов’язань протягом попереднього строку дії цього Договору.

9.3. На компенсацію Орендарем комунальних, експлуатаційних витрат, витрат на спільне утримання прилеглої території та елементів благоустрою (пункт 5.14 цього Договору).

9.4. Вимагати дострокового розірвання цього Договору оренди у випадку порушення Орендарем обов’язків передбачених цим Договором.

9.5. На залучення представників до складу комісії, яка утворена Орендодавцем для здійснення контролю за виконанням Орендарем взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

9.6. На компенсацію Орендарем плати за землю (пункт 5.5. цього Договору).

Балансоутримувач зобов’язаний:

9.7. Повідомити Орендаря про права третіх осіб на об’єкт оренди.

9.8. Повідомити Орендаря про зміну платіжних та поштових реквізитів.

9.9. Здійснювати стягнення з Орендаря заборгованості за платежами, які передбачені цим Договором.

9.10.Здійснювати контроль за виконанням Орендарем умов цього Договору.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УМОВ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

10.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами цього Договору.

10.2. Орендар несе матеріальну відповідальність за якість виконаних робіт і всі пошкодження, пов’язані з проведенням ним ремонту, реконструкції або переобладнанням орендованого Майна.

10.3. З метою проведення перевірки дотримання умов цього Договору Орендодавцем або Балансоутримувачем орендованого Майна створюється комісія з залученням необхідних фахівців, за результатами роботи якої складається акт перевірки та надаються висновки, рекомендації або висуваються вимоги щодо усунення Орендарем виявлених комісією порушень.

10.4. Не усунення Орендарем у встановлений в акті перевірки термін виявлених порушень може бути підставою для розірвання цього Договору в установленому нормативно-правовими актами порядку.

10.5. Спори, що виникають у ході виконання умов цього Договору, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не буде досягнуто,спір вирішується в судовому порядку.
11. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

11.1. Цей Договір укладено строком на ______________ років, з ___________ до __________

11.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку дії цього Договору та у випадках, коли після його укладання законодавством встановлені правила, що погіршують становище Орендаря. Сторони домовились, що збільшення розміру орендної плати відповідно до п.3.5. цього Договору не вважається погіршенням становища Орендаря.

11.3. Зміни та доповнення до цього Договору можуть мати місце за погодженням сторін, оформляються в письмовій формі і становлять невід’ємну частину цього Договору.

11.4. Цей Договір може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін цей Договір може бути достроково розірвано за рішенням господарського суду (суду) у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України. Одностороння відмова від цього Договору не допускається.

11.5.* Не виконання в повному обсязі Орендарем зобов’язань як переможця конкурсу перед виконавчим комітетом Запорізької міської ради за результатами конкурсу на право оренди об’єкту комунальної власності – ______________________________________, є підставою для розірвання цього Договору на вимогу Орендодавця.

* (пункт11.5. включається до умов Договору, якщо право оренди Майна було набуто за конкурсною процедурою).

11.6. Після закінчення терміну дії цього Договору Орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за Договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладання Договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване Майно необхідне для потреб власника.

У разі якщо власник майна має намір використовувати зазначене Майно для власних потреб, Орендодавець повинен письмово попередити про це Орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії цього Договору.

11.7. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів за письмовою згодою Орендодавця, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, Орендар вправі залишити за собою. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого Майна в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинних нормативно-правових актів з цього приводу.

Вартість поліпшень орендованого Майна, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, компенсації не підлягають.

11.8. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов цього Договору після закінчення його строку протягом одного місяця, Договір вважається продовженим на той самий термін, при умові виконання пункту 5.17 Договору , та на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

11.9. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов або розірвання цього Договору.

11.10. Дія цього Договору припиняється внаслідок:

- закінчення терміну, на який його було укладено;

- приватизації об’єкта оренди Орендарем (за участю Орендаря);

- відчуження власником об’єкта оренди;

- загибелі об’єкта оренди;

- дострокового розірвання договору за взаємною згодою сторін або за рішенням господарського суду;

- відкриття провадження по справі про банкрутство Орендаря;

- використання Орендарем об’єкта оренди не за призначенням, у тому числі у випадку незаконної передачі об’єкта оренди в суборенду;

- невнесення Орендарем орендної плати протягом трьох місяців підряд;

- відмови Орендаря від відшкодування витрат балансоутримувача щодо утримання та експлуатації будівлі;

- появи обстави, що виключають використання об’єкта оренди відповідно до цілей Орендаря;

- ліквідації юридичної особи, яка була Орендарем або Орендодавцем;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.11. Договір складається у 2-х (3-х, 4-х) примірниках, що мають однакову юридичну силу:

1-й примірник - ________________________________________________________________;

2-й примірник - ________________________________________________________________;

3-й примірник - ________________________________________________________________.;

3-й нотаріусу - _________________________________________________________________.;
12. ДОДАТКОВІ УМОВИ
12.1Взаємовідносини, не врегульовані цим Договором, вирішуються згідно з чинним законодавством України.
13. ДОДАТКИ
13.1 Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

- розрахунок орендної плати(Додаток №1);

- акт оцінки (висновки про вартість ) майна, що передається в оренду(Додаток №2);

- акт приймання-передачі орендованого майна (Додаток №3)

14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
Орендодавець:_____________________________________________________________________________________

(Повна назва Орендодавця)

Адреса: ___________________, м. Запоріжжя, ___________________________________

Розрахунковий рахунок №__________________________ ______________________МФО_______, Код ЄДРПОУ __________________Балансоутимвач:______________________________________________________________________________

(Повна назва Балансоутримувача)

Адреса: ___________________, м. Запоріжжя, ___________________________________

Розрахунковий рахунок №__________________________ ______________________МФО_______, Код ЄДРПОУ __________________


Орендар: ________________________________________________________________

(Повна назва Орендаря)

Розрахунковий рахунок №__________________________ ______________________МФО_______, Код ЄДРПОУ __________________

Юридична адреса: 69_____, м. Запоріжжя, ________________________________________

Телефон робочий: ____________, телефон домашній: _______________, адреса електронної поштової скриньки: ___________________, номер факсу: ________________Орендодавець: Орендар:

_________________________________ __________________________


М.П. М.П.


Балансоутримувач:

_________________________________


_________________________________

М.П.


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет