Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Голова правлiння Домбровська Валентина Феодосiївнабет3/16
Дата17.05.2020
өлшемі1.53 Mb.
түріПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)


Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

ТзОВ "Торговий Дiм Любарт"

30297485

43008 - Волинська - Луцьк Пiдгаєцька,13А

34021492

75.6929

34021492

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

34021492

75.6929

34021492

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X
Дата проведення

20.04.2017

Кворум зборів**

75.69

Опис

Порядок денний.
1. Обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.
З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО :Слухали: Перстенюка В.А., який запропонував обрати , на термiн до завершення цих загальних зборiв, лiчильну комiсiю у складi двох чоловiк. Прийнято рiшення - Обрати лiчильну комiсiю у складi двох чоловiк – персонально . Крамара В.М.., Кравчука I.В.

2. Обрання Голови та секретаря Зборiв Товариства.


З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО : Слухали: Матвiйчук Т.О., яка запропонував обрати Голову та Секретаря Загальних зборiв Товариства . Голову зборiв- Домбровську В.Ф., та Секретаря зборiв – Якимчук Н.В. Прийнято рiшення - Обрати Голову та Секретаря Загальних зборiв Товариства . Голову зборiв- Домбровську В.Ф., та Секретаря зборiв – Якимчук Н.В
3. Затвердження регламенту проведення Загальних рiчних зборiв та порядку голосування на Зборах акцiонерiв Товариства.
З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО Слухали : Голову зборiв Домбровську В.Ф. , яка запропонувала затвердити регламент Загальних зборiв Товариства. Прийнято рiшення - Запропонований регламент затвердити.
4. Звiт правлiння ПАТ «ЕНКО» про пiдсумки роботи товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Товариства за 2016рiк.
З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО Слухали: Голову правлiння ПАТ «ЕНКО» Домбровську В.Ф. Прийнято рiшення Роботу Правлiння ПАТ "ЕНКО" за 2016 рiк визнати задовiльною.
5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016рiк.
З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: слухали Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства Ростун О.П. Прийнято рiшення Роботу Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНКО» за 2016 рiк визнати задовiльною
6. Звiт Наглядової ради Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016рiк.
З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: слухали :Голову Наглядової ради Товариства Супруна Б.Ф. Прийнято рiшення Роботу Наглядової ради ПАТ "ЕНКО" в 2016 роцi визнати задовiльною
7. Затвердження рiчного звiту фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: виступила член Правлiння Товариства, головний бухгалтер ПАТ "ЕНКО" Рибак Iрина Василiвна. Прийнято рiшення затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) ПАТ "ЕНКО" за 2016 рiк.
8. Розподiл прибуткiв (покриття збиткiв) Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 роцi.
З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: виступила член Правлiння Товариства, головний бухгалтер ПАТ "ЕНКО" Рибак Iрина Василiвна. Прийнято рiшення розподiл прибутку не затверджувати , у зв’язку з його вiдсутнiстю, вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства не проводити, дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства не нараховувати та не сплачувати
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови i членiв Наглядової ради Товариства.
З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: слухали голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства Домбровську Валентину Феодосiївну. Прийнято рiшення припинити повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства ПАТ "ЕНКО".
10. Про обрання кiлькiсного складу членiв Наглядової ради , визначення строку повноважень членiв Наглядової ради. Про затвердження умов договорiв , що укладатимуться з головою i членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи , яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: слухали Голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства Домбровську Валентину Феодосiївну. Прийнято рiшення Обрати до складу Наглядової ради 5 кандидатур, термiном на один рiк, та затвердити умови договорiв, що укладаються з головою та членами Наглядової ради товариства , в зв’язку з тяжким матерiальним станом в Товаристi вноситься пропозицiя працювати членам Наглядової ради без винагороди , а також запропоновано особу заступника головного бухгалтера Овчарук Любов Миронiвну яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Пропозицiї акцiонерiв щодо кандидатур на посади членiв Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатiв до загального перелiку кандидатiв до складу Наглядової ради. Прийнято рiшення обрати наглядову раду в кiлькостi 5 чоловiк.

12. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.


З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: слухали голову правлiння Домбровську Валентину Феодосiївну про доцiльнiсть прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийнято рiшення про припинити повноваження дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕНКО".

13. Про закриття дочiрнього пiдприємства ДП ВПФ «Фахiвець» ПАТ «ЕНКО».


Проведення зборiв iнiцiювала Наглядова рада.
З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: слухали: комерцiйного директора Кайдика Iгоря Олександровича , який запропонував продати дочiрнє пiдприємство ДП ВПФ «Фахiвець» ПАТ «ЕНКО» . Прийнято рiшення продати дочiрнє пiдприємство ДП ВПФ «Фахiвець» ПАТ «ЕНКО» .
Всi рiшення порядку денного прийнятi 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

23.11.2017

Кворум зборів**

0.4

Опис

ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.
2. Обрання Голови та секретаря зборiв, затвердженнярегламенту зборiв.
3.Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та змiну найменування Товариства.
5. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, пов’язаних зi змiною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до Закону України „Про акцiонернi товариства”, Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв».
6. Про призначення особи, уповноваженої на здiйснення дiй, пов’язаних з внесенням змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та здiйсненням iнших необхiдних дiй, пов’язаних з виконанням рiшень позачергових Загальних зборiв.
7. Про припинення дiї чинної редакцiї Положень: „Про Загальнi збори акцiонерiв”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган” ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНКО»
8. Про затвердження Положень: „Про Загальнi збори акцiонерiв”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”,
9. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень чинного складу Наглядової ради .
10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради , встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової радиТовариства.
Проведення позачергових зборiв iнiцiювала Наглядова рада.
Збори не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Каталог: files -> builders
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары
builders -> Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339
builders -> Рішення про перспективи та основні напрямки діяльності Товариства в 2012 р. Затвердження плану реструктуризації Товариства
builders -> Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
builders -> Рішення за наслідками розгляду звіту правління Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013-2015 р р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет