Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 26. 04. 2019Дата17.05.2020
өлшемі83.63 Kb.
түріПовідомлення

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

26.04.2019(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 1(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова Правлiння

 

 

 

Тарасовець Микола Павлович
(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Акцiонерне товариство "Полiкомбанк"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

14013, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. О. Молодчого, буд. 46

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

19356610

5. Міжміський код та телефон, факс

(0462) 77-48-95 (0462) 65-15-13

6. Адреса електронної пошти

emitent@policombank.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APAII. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.policombank.com/index.php?page=122&lng=

 

26.04.2019
(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2019

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Радченко Микола Олексiйович

д/в

0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 № 76) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження Голови Наглядової ради Радченка Миколи Олексiйовича. Вiн перебував на цiй посадi з 06.08.2018, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

25.04.2019

припинено повноваження

член Наглядової ради

Бурмака Микола Олексiйович

д/в

0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 № 76) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Бурмаки Миколи Олексiйовича. Вiн перебував на цiй посадi з 06.08.2018, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

25.04.2019

припинено повноваження

член Наглядової ради

Седнiвець Любов Миколаївна

д/в

0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 № 76) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Седнiвець Любовi Миколаївни. Вона перебувала на цiй посадi з 06.08.2018, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

25.04.2019

припинено повноваження

член Наглядової ради

Тарасовець Юрiй Миколайович

д/в

23.0916

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 № 76) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Тарасовця Юрiя Миколайовича. Вiн перебував на цiй посадi з 06.08.2018, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 23,0916% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

25.04.2019

припинено повноваження

член Наглядової ради

Тарасовець Олександр Миколайович

д/в

0.8878

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 № 76) на пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Тарасовця Олександра Миколайовича. Вiн перебував на цiй посадi з 06.08.2018, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,8878% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

25.04.2019

обрано

Голова Наглядової ради

Радченко Микола Олексiйович

д/в

0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 № 76) вiдповiдно до Статуту обрано члена Наглядової ради Радченка Миколу Олексiйовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний на 3 роки як незалежний член, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2014 ПАТ "ЧЕЗАРА", Директор з кадрових та загальних питань; з 01.10.2016 пенсiонер; з 11.01.2018 по 22.05.2018: Директор ПрАТ "Антал-Експерт". Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 25.04.2019 № 12 вiдповiдно до Статуту Радченка Миколу Олексiйовича було обрано Головою Наглядової ради.

25.04.2019

обрано

член Наглядової ради

Бурмака Микола Олексiйович

д/в

0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 № 76) вiдповiдно до Статуту обрано члена Наглядової ради Бурмаку Миколу Олексiйовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний на 3 роки як незалежний член, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: 2014: Державна служба України з питань захисту персональних даних, Голова; 2016-2018 Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. Вадима Гетьмана, професор кафедри мiжнародного менеджменту.

25.04.2019

обрано

член Наглядової ради

Риженко Геннадiй Анатолiйович

д/в

0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 № 76) вiдповiдно до Статуту обрано члена Наглядової ради Риженка Геннадiя Анатолiйовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний на 3 роки як незалежний член, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 17.12.2007 по 21.10.2015: Управлiння Нацiонального банку України в Чернiгiвськiй областi, Заступник начальника управлiння Нацiонального банку України в Чернiгiвськiй областi; з 22.10.2015 по 07.05.2018: Нацiональний банк України, Начальник вiддiлу грошового обiгу в Чернiгiвськiй областi Департаменту грошового обiгу Нацiонального банку України, з 08.05.2018 тимчасово не працює.

25.04.2019

обрано

член Наглядової ради

Згонiк Сергiй Володимирович

д/в

0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 № 76) вiдповiдно до Статуту обрано члена Наглядової ради Згонiка Сергiя Володимировича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний на 3 роки як незалежний член, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 28.11.2013 по 31.03.2015: ПАТ "Акцент-банк", Заступник Голови Правлiння з загальної пiдтримки та розвитку; з 01.04.2015 по 30.04.2015: Асоцiацiя "Днiпровський банкiвський союз", вiце-президент; з 01.04.2016 по 31.01.2018: ТОВ "Юридична компанiя "ЛЕКСЕЛ", заступник директора; 2018-2019: ТОВ "БДО Консалтинг", старший юрист юридичного департаменту.

25.04.2019

обрано

член Наглядової ради

Ткач Наталiя Володимирiвна

д/в

0

Зміст інформації:

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2019 № 76) вiдповiдно до Статуту обрано члена Наглядової ради Ткач Наталiю Володимирiвну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана на 3 роки як незалежний член, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 11.01.2014 по 14.04.2017: Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України", Керуючий ТВБВ №10024/0191 Фiлiї - Чернiгiвського обласного управлiння АТ "Ощадбанк"; з 12.12.2017 по 15.06.2018: Фiлiя ЧД АТ "Укрпошта", Начальник вiддiлу з питань ведення бухгалтерського облiку товарно-матерiальних цiнностей, з 16.06.2018 тимчасово не працює.

Каталог: data
data -> Стандартные требования на бесшовные трубы из среднеуглеродистой стали для котлов и пароперегревателей 1
data -> Книга о человеческих достоинствах
data -> Программа дисциплины «уголовное право»
data -> Оқулық Астана, 2012 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
data -> Меңдігүл Бұрханқызы Шындалиева
data -> «Қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапхана
data -> Мұрағат ісі саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсету орындары Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдарының мекенжайы
data -> МЕҢдігүл шындалиева қазақ очеркінің поэтикасы (монография)
data -> Шығыс Қазақстан облысының Семей аймағында 2012 жылы аталып өтілетін және еске алынатын


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет