Правда и внатрешни работижүктеу 6.72 Mb.
бет35/51
Дата02.05.2016
өлшемі6.72 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   51
:

I. ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И ИЗМАМА1. Ве молиме да дадете информации за националните закони или други прописи кои го регулираат ова подрачје, како и за нивната усогласеност со соодветните меѓународни конвенции

Република Македонија направи значаен напредок во примената на Европските и меѓународните стандарди кои ја олеснуваат соработката во борбата против потешките облици на криминал, а особено во борбата против организираниот криминал, корупцијата и перењето на пари, како и во усогласувањето на националните закони со соодветните меѓународни конвенции.

Во тој контекст, Република Македонија потпиша и ратификува релевантни меѓународни конвенции и го усогласува своето законодавство со решенијата и стандардите во истите, земајќи ги при тоа во предвид и препораките содржани во извештаите за Република Македонија подготвени од меѓународните организации (Европската Комисија, ГРЕКО, Комитетот на Советот на Европа за перење пари PC-R-V /MONEVAL/, Иницијативите на Пактот за стабилност ).

Досега, ратификувани се следните конвенции: • Кривична Конвенција за корупција (1999);

 • Цивилна Конвенција за корупција (2002);

 • Конвенција за трансфер на осудени лица со Дополнителни Протоколи (1999);

 • Европска Конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја (1999);

 • Европска Конвенција за екстрадиција со Дополнителни Протоколи (1999);

 • Конвенција на Советот на Европа од 1990 година за перење пари, откривање, заплена и конфискација на имотната корист прибавена од криминалот (2000);

 • Европска Конвенција за пренос на казнените постапки (2004);

 • Европска Конвенција за сузбивање на тероризмот (2004);

 • Конвенција за компјутрерски криминал (2004);

 • Конвенција на Обединетите Нации против Транснационалниот Организиран криминал со Протоколите;(2004)

 • Конвенција на ОН за сузбивање на терористички напади со експлозивни направи (2004)

 • Конвенција за спречување на финансирање на тероризам (2004)Дополнително треба да се ратификуваат:

 • Дополнителен Протокол кон Казнената Конвенција за Корупција на Советот на Европа (крајот на 2004 и почетокот на 2005)

 • Конвенција на ОН против корупција усвоена од Генералното Собрание на ОН на 31.1о.2003 (крајот на 2004)Во националното законодавство се направени следните измени и тоа:

1. Во Уставот на Република Македонија • На 26.12.2003 год.,Собранието на Република Македонија усвои Предлог Амандман XIX на Уставот на РМ, за измена на членот 17 (“Службен весник на Република Македонија“, бр.84/2003), со кој прислушкувањето е легализирано (под одредени околности) и се создадени основи за воведување и употреба на посебни истражни мерки.

2. Со измените на Кривичниот Законик на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.19/2004 ) е извршено усогласување со европските и другите меѓународни стандарди и решенија во врска со сузбивањето на организираниот криминал и тероризмот и тоа :

 • предвидена е одговорност за правни лица;

 • воведен е институт за конфискација на имот и имотна корист и враќање на сопственост на друга држава;

 • предвидени се нови кривични дела и санкционирани се новите форми на перење пари, финансирање на тероризам, компјутерски криминал и криумчарење на мигранти и

 • редефиниран е системот на санкции со воведување на алтернативни мерки.3. Со измените на Законот за кривична постапка (“Службен весник на Република Македонија“, бр.74/2004), исто така е извршено усогласување со соодветните меѓународни конвеции. Во таа насока, законот предвидува:

 • примена на посебни истражни мерки;

 • мерки за обезбедување на присуство на обвинетиот во текот на постапката;

 • одредби за заштита на сведоци, соработници на правдата и жртвите на криминалот;

 • постапка против правните субјекти;

 • воведување на нови правни решенија во однос на постапката за конфискација на имот, замрзнување и конфискација на имот, заради подобра имплементација на Виенската конвенција за борба против трговијатa со наркотички дроги и психотропни супстанци и Стразбуршката конвенција за перење пари, откривање, заплена и конфискација на приноси од кривично дело;

 • постапка за зајакнување на трансферот на осудени лица.4. Измените на Законот за спречување на перење пари и други приноси од кривично дело (“Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2004), обезбедуваат:

 • поефикасен систем за превентивни мерки и активности против перењето на пари и финансирање на тероризам и

 • усогласување со Конвенцијата на Обединетитте Нации против транснационалниот организиран криминал, Директивата на ЕУ за спречување на користењето на финансискиот систем со цел за перење пари 91/308/ЕЕС од 1991 година и Директивата на ЕУ 2001/97/ЕЕС од 2001 год., за измени на Директивата од 1991 год., како и со 40-те препораки на FATF за спречување на перењето пари и 8-те специјални препораки на FATF за спречување на финансирање на тероризам.5. Со дополнувањето на Законот за спречување на корупцијата (“Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2004 ):

 • зајакната е автономноста и независноста на Државната Комисија за спречување на корупцијата, преку прибавување на капацитет на правен субјект;

 • зајакната е улогата на Државната Комисија за спречување на корупцијата, заштитата на нејзините членови и на лицата кои се занимаваат со спречувње на корупцијата и

 • ограничена е употребата на буџетските фондови.6. Со донесувањето на Законот за јавно обвинителство (“Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2004 );

 • создадени се услови и формирано е Одделение за гонење на сторители на кривични дела од областа на организираниот криминал и корупцијата во рамките на Канцеларијата на Јавниот обвинител на Република Македонија со обвинители специјализирани за борба против организираниот криминал (согласно зо препораките на Советот на Европа, GREKO и другите меѓународни организации за борба против корупцијата, Лондонската конференција на ЕУ тројката за правда и внатрешни работи), кое е веќе оперативно;

 • зголемена е позицијата на Јавниот обвинител и неговата автономија;

 • воспоставен е совет на обвинители, како советодавно дело и

 • создадена е можност за назначување на експерти од Министерството за внатрешни работи и другите институции во канцеларијата на јавниот обвинител и вклучување на истите во кривичната постапка.7. Во собраниска постапка е Предлог за донесување на Закон за заштита на сведоци; и

8. Изработен е и Предлог на Закон за следење на комуникации, со кој треба да бидат утврдени условите, начинот и постапката за примена на оваа мерка.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   51


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет