Програма для студентів спеціальності 040103 геологія (спеціалізації „гідрогеологія" та „геохімія") Затвердженожүктеу 0.5 Mb.
бет1/4
Дата18.04.2016
өлшемі0.5 Mb.
түріПрограма
  1   2   3   4
: docs
docs -> Стандартные требования на бесшовные трубы из среднеуглеродистой стали для котлов и пароперегревателей 1
docs -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
docs -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 24 қарашадағы №764 бұйрығы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
docs -> Бұрын белгісіз болған оқиға жөніндегі кез келген мәлімет аталады


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Геологічний факультет
Кафедра загальної та історичної геології

Укладач: кандидат геолого-мінералогічних наук, асистент

Крочак М.Д.

ЗАГАЛЬНА ГЕОЛОГІЯ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.040103 – геологія

(спеціалізації „гідрогеологія” та „геохімія”)


Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № _____

від „____”_________200___р.

Зав. кафедри

__________ Шевчук В.В.
Декан геологічного факультету

________________Вижва С.А.
КИЇВ - 2007

Робоча навчальна програма з дисципліни „Загальна геологія”


Укладач: кандидат геолого-мінералогічних наук, асистентКрочак М.Д.

Лектор: кандидат геолого-мінералогічних наук, асистент

Крочак М.Д.
Викладачі: кандидат геолого-мінералогічних наук, асистент Крочак М.Д.

кандидат геологічних наук, асистент Мєнасова Анжеліна Шевкетівна

Погоджено

з науково-методичною комісією

„_____”_______________2007 р.
_____________________Гожик А.П.


Київ-2007

ВСТУП

Дисципліна “Загальна геологія” є базовою нормативною дисципліною, що викладається на І курсі у І-му та ІІ-ому семестрі в обсязі 252 годин. Форма підсумкового контролю – залік у І-ому семестрі та іспит у ІІ-ому.

Курс „Загальна геологія” для студентів геологічного факультету спеціальності 6.070702 – геохімія та 6.070703 – гідрогеологія на меті ознайомлення студентів з різними напрямками геологічної науки та її зв‘язку з іншими природничими та фізико-математичними науками, висвітлення та засвоєння питань внутрішньої будови Землі та методів її вивчення, ознайомлення з головними поняттями стратиграфії та геохронології, будови земної кори та її речовинного складу.

До завдань курсу належить розгляд усіх геологічних процесів зовнішньої та внутрішньої динаміки, а також сучасних свідчень про геологічну будови Землі, та процеси, що її змінюють, у тому числі і техногенного плану.Предметом вивчення є геологічна будова Землі та процеси зовнішньої та внутрішньої динаміки. Курс забезпечує знання щодо загальних питань будови та формування Всесвіту, галактик та Сонячної системи. Наводяться порівняльні дані про планети, форму Землі, її внутрішню будову, геофізичні поля, методи визначення відносного та абсолютного віку гірських порід. Надається характеристика основних положень сучасної геологічної теорії – тектоніки літосферних плит, оскільки вона об‘єктивно пояснює більшість геологічних процесів. Протягом курсу розглядаються найважливіші геологічні процеси зовнішньої та внутрішньої динаміки, а у заключній частині наводяться свідчення про головні структурні елементи літосфери, обговорюється актуальна сучасна проблема взаємодії людини із геологічним середовищем, досягнення у вивченні Землі, невирішені проблеми.

Протягом курсу студент повинен набути наступних знань та вмінь:  • володіти теоретичним матеріалом в обсязі всього курсу „Загальна геологія”, що передбачений навчальною програмою дисципліни

  • вміти визначати мінерали та гірські породи, що вивчалися протягом року на лабораторних заняттях

  • вміти орієнтуватися в геологічних картах, будувати найпростіші розрізи

  • працювати з гірничим компасом.

Курс „Загальна геологія” займає базове місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр з геології”, оскільки є дисципліною, що формує геологічний світогляд студента та надає йому знання, що стосуються термінологічних основ геологічної науки, визначає важливі взаємозв‘язки між окремими компонентами геологічного середовища, яке всебічно досліджується та вивчається протягом усього наступного періоду навчання.

Для студентів спеціальностей геохімія та гідрогеологія на спеціальний розгляд виносяться наступні теми, що поглиблюють та систематизують знання щодо геологічних особливостей будови Землі, складу її оболонок, хімічних, мінералогічних та петрографічних особливостей земної кори: “Будова та склад Землі”, “Будова та склад земної кори”, “Кори вивітрювання”, “Геологічна діяльність підземних вод”, “Карстоутворення. Типи карстового рельєфу”, “Процеси перетворення осадків в гірські породи“.

Таким чином, курс „Загальна геологія” вводить студена у коло головних проблем сучасної геологічної науки, які необхідно засвоїти на першому курсі навчання та фактично створює фундамент для успішного просування вперед у набутті геологічних знань.

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає проведення чотирьох модульних контрольних робіт протягом усього періоду навчання, а також заліку у першому семестрі та іспиту - у другому. Підсумковий семестровий контроль у формі заліку у першому семестрі передбачає врахування кількості балів за двома модульними контрольними роботами із відповідним перерахуванням згідно вимог заліку. Для отримання оцінки ”зараховано” необхідно набрати не менше 18 балів. Максимальна кількість балів, отриманих у першому семестрі, становить 30. Підсумковий контроль у другому семестрі проводиться у вигляді екзамену із виконанням письмових і усних завдань. Можлива максимальна кількість балів, отриманих на екзамені, складає 40. Модульний контроль проводиться у вигляді двох письмових модульних робіт із можливою максимальною оцінкою у 15 балів кожна.

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується із урахуванням оцінок за всі змістові модулі, включаючи екзаменаційну. Для відмінної оцінки необхідно отримати 90-100 балів, “добре” – 75-89 балів, “задовільно” – 60-74 бали. При отриманні кількості балів від 1 до 59 виставляється оцінка “незадовільно”.Контроль знань з дисципліни "Загальна геологія”

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Оцінювання за формами контролю:І семестр

Модульна контрольна робота 1 – 15 балів.

Усна відповідь, домашня письмова робота – 2 бали

Письмова контрольна робота – 7 балів

Лабораторні роботи – 4 бали

Самостійна робота – 2 бали

Модульна контрольна робота 2 – 15 балів.

Усна відповідь, домашня письмова робота – 2 бали

Письмова контрольна робота – 7 балів

Лабораторні роботи – 4 бали

Самостійна робота – 2 бали
Підсумковий контороль - у формі заліку. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж семестру із урахуванням перерахунку (до 100 балів), для студентів які не набрали 18 (із перерахунком ­– 60) балів, або ж хочуть покращити сумарну оцінку, кількість балів, що виносяться на залік – 5.
ІІ семестр____________________________________________________________________

Модульна контрольна робота 3 – 15 балів

Усна відповідь, домашня письмова робота – 2 бали

Письмова контрольна робота – 8 балів

Лабораторні роботи – 3 бали

Самостійна робота –2 бали

Модульна контрольна робота 4 – 15 балів

Усна відповідь, домашня письмова робота – 2 бали

Письмова контрольна робота – 8 балів

Лабораторні роботи – 3 бали

Самостійна робота –2 бали
Підсумковий -

у формі іспиту – 40 балівІ семестр

Змістовий модуль 1: Земля як планета в Сонячній системі, її будова, вік та походження. Речовинний склад земної кори

Максимальна кількість балів – 15.

Термін - 2-а декада жовтня

Змістовий модуль 2: Характеристика екзогенних геологічних процесів. Гіпергенні процеси у межах земної кори.

Максимальна кількість балів – 15.

Термін - 3-я декада грудня

Підсумковий контроль (залік)

Студент повинен:  • вміти визначати мінерали за їх фізичними властивостями, що вивчалися протягом семестру на лабораторних заняттях,

  • знати основні підрозділи стратиграфічної/геохронологічної таблиці (до ярусів), орієнтуватися у теоретичних питаннях першого розділу курсу „Загальна геологія”.


ІІ семестр

Змістовий модуль 3: Екзогенні геологічні процеси у субаеральних та субаквальних умовах.

Максимальна кількість балів – 15.

Термін - 2-а декада квітня .

Змістовий модуль 3: Ендогенні геологічні процеси

Максимальна кількість балів - 15

Термін - 3-я декада травня.

Підсумковий контроль (іспит)

Максимальна кількість балів – 40

Студент повинен:

  • володіти теоретичним матеріалом в обсязі всього курсу „Загальна геологія”, що передбачений навчальною програмою дисципліни

  • вміти визначати мінерали та гірські породи, що вивчалися протягом року на лабораторних заняттях

  • вміти орієнтуватися в геологічних картах, будувати найпростіші розрізи

  • працювати з гірничим компасом.Змістовий модуль 1

( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2

( ЗМ2 )

Змістовий модуль 3

( ЗМ1 )

Змістовий модуль 4

( ЗМ1 )

Іспит

Разом
(підсумкова оцінка)


Оцінка (бали)

15

15

15

15

40

100


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34


  1   2   3   4


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет