Программа Форма ф со пгу 18. 2/06Дата02.05.2016
өлшемі375.44 Kb.
түріРабочая программа

Рабочая программа Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Машинажасау және стандарттау кафедрасы

Өндірістік практика (2 курс) бойынша


050712 – Машинажасау мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар
Лист утверждения Формапрограмм практик Ф СО ПГУ7.18.2/04

БЕКІТЕМІН

ОЖ жөніндегі проректоры

_______________Н.Э. Пфейфер

«___»_____________200_ж

Құрастырушы: аға оқытушы ______________ Г.Т. Итыбаева


Машинажасау және стандарттау кафедрасыӨндірістік практика бойынша


050712 – Машинажасау мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Бағдарлама мамандықтың 3.08.338-2006 Мемлекеттік жалпы міндетті білім стандартының негізінде құрастырылған, ҚР БҒМ №779 бұйрығымен бекітілген.

Кафедра отырысында ұсынылды «___»_________________200_ж.

Хаттама №_____

Кафедра меңгерушісі_______________ И.А. Шумейко

Металлургия, машина жасау және көлік факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған «_____»______________200_ж. Хаттама №____


ОӘК торағасы_____________________ Ахметов Ж.ЕКЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы ______________ Тоқтағанов Т.Т. «____»___________200_ж.МАҚҰЛДАНДЫ

ЖжӘҚБ бастығы_______________ Головерина Л.Т. «____»____________200_ж.1 Кіріспе

С. Торайгыров атындағы ПМУ-нің ректоры бекіткен 050712 мамандығының практика ұзақтығы оқудың жұмыс жоспарымен анықталады.

Бекітілген технологиялық жабдығы бар металлургия, машина жасау және көлік факультетының оқу шеберханасы практика жүргізу орны болады. Жабдықтардың техникалық жағдайына және станоктағы еңбек жағдайының қауыпсыздығы факультетінің оқу шеберханасының меңгерушісі жауапты болады.

Практика 4-ші семестрінде екі апталығында 60 сағат көлемінде жүргізіледі.2 Тәжірірибенің мақсаты мен міндеті


2.1 Өндірістік практиканың мақсаты
Өндірістік практика квалификациясы жоғары мамандарды машина жасау өндірісінде дайындау және студенттерді станокшы профессиясының дағдысын оқыту мақсатында енгізу.
2.2 Студент тәжірибе өткенде міндетті:


 • Практика бағдарламасында қаралған тапсырманы толық орындау;
 • Университеттің зертханасындағы ішкі тәртіп әсерінің ережесіне бағыну;
 • Еңбекті қорғау, техника қауыпсыздығы және өндіріс тазалығының ережелерін зерттеу және қатал орындау;
 • Практика күнделігін үнемі жүргізу және оны практика жетекшісінің қолын қойдыруға беріп отыру.


3 Тәжірибені ұйымдастыру

Студенттер практиканы факультетінің оқу шеберханасында өтеді. Практика жетекшісі студенттер практикаға барар алдында жиналыс өткізеді, онда студенттер қойылатын талаптармен танысады, техника қауыпсыздығының ережелерін өтеді. Әрбір студент практиканың жекеленген тапсырмаларды өңдейді және күнделікке жазады, барлық құжаттарды рәсімдейді.


Практиканың негізгі құжаттары :


 • студенттің өндірістік практиканың күнделігі;

 • практиканың жекеленген тапсырмасы.


4 Практиканың мазмұны

Факультетінің оқу мастерлері және практика жетекшісі шығарушы кафедраның, станоктарда жұмыс істеу дағдыларын практикада оқытып қалыптастырады. Кафедраның практика жетекшісі, студентті станоктарда жұмыс жасауға босатар алдында, станоктарда жұмыс істеудің негізгі сұрақтарымен таныстыру мақсатында, бірталай әңгімелер өткізеді.4.1 Практиканың тақырыптық жоспары
№ п/п

Тақырып ережелерінің атау

Сағаттар саны

1

Кіріспе және жұмыс тәртібі


2

2

Оқу шеберханасындағы техника қауыпсыздығы және өртке қарсы шаралар.


2

3

Жазық бетін белгілеу

3

4

Слесарлық операциялар: шабу, егеу, түзету, ию, кесу қыру, ысқылау және жетілдіру

11

5

Бұрғылау, үңгіштеу, ұңғылау. Бұранда беттерді өңдеу.

3

6

Слесарьлық құрастыру жұмыстары: құрастыру ажырайтын қосылыс; құрастыру ажырамайтын қосылыс

3

7

Токар станогының құрылысымен танысу.


4

8

Станокты басқару және оны жөнге келтіру.


7

9

Сыртқы цилиндрды және торец беттерді өңдеу.


7

10

Цилиндрдын ішкі беттерін өңдеу


5

11

Сыртқы конустық бетті өңдеу.


5

12

Конустық тесікті қырнап және ұнғылап өңдеу.


3

13

Тетіктің фасонды бөлігін өңдеу және бетті түзету.


3

14

Бұранданы шыбықтап және сығымдап кесу.


4

15

Бұранданы кескішпен кесу


5

16

Фрезер станогының құрылысымен танысу. Фрезер станогымен жұмыс істегенде негізгі әдістерін меңгеру.


4

17

Бұрғылау станогының құрылысымен танысу. Бұрғылау станогымен жұмыс істегенде негізгі әдістерін меңгеру.


4

Барлығы


75


4.2 Практика жұмыстың мазмұны


1 тақырып Жұмыс тәртібі және кіріспесі

2 тақырып Оқу шеберханасындағы өртке қарсы және техника қауыпсыздығының шаралары.

3 Тақырып Жазық бетін белгілеу.

Белгілеудің тағайындауы және түрі. Белгілеуде колданылатын құрал-сайман. Нүкте, сызғыш, көмекші дәректер.Жұмыс орынын ұйымдастыру. Техника қауіпсіздігі.

4 Тақырып Слесарлық операциялар: шабу, егеу, түзету, ию, кесу қыру, ысқылау және жетілдіру. Қол аспаппен кесудің тағайындауы және қолдануы. Қол аспаппен шабудың ықшамсызбасы. Аспапты жұмыстың мінезінен таңдау. Кескіш бөлшекті қайрау бұрышың металдың өңдеуінен таңдау. Шабу аспаптардың түрі.Шабу, жырашық шабу жұмыстардың реті. Шабу жұмыстарының техника қауыпсіздігі. Жалпы және мамандандыру егеулердің пішіні және егеулердің формасы. Егеудің тіс геометриясы. Егеудің мәліметтері, негізгі және көмекші кертісті тағайындауы, кертістің еңкіш бұрыштары. Қаттылықты бақылау, қалпына келтіру тәсілдерді және егеудің тістерің ұштау. Жазық өнделген беттерінін, бұрыштарының және пішіндерінің бақылауларының әдістері мен құралдары. Дайындаманы суық күйінде түзету: созылуымен, баптауымен, баспақпен кысу, балғамен соғу. Табақ бетті және жақсы сортты прокатты түзетудің ықшамсызбасы. Түзету үшін пайдаланатын жабдықтар туралы мәліметтер. Үлкен бөлшектерді жергілікті қыздырумен түзету. Ию - бейтарап өсі, созылу және қысылу учаскесы. Суық және ыстық ию. Құбыр және басқа куыс денелі бөлшектерді ию. Серіппені ию және тізбектеу жарамсыздың түрі мен себебі. Түзету және ию кезіндегі техника қауіпсіздігі. Плитаның үстіндегі сызықтық болатты түзету. Плитаның үстіндегі және призмадағы дөңгелек прокатты түзету. Сызғыш бойымен және плитаның үстінде тексеру. Болатан жасалған табақ бетті түзету. Құбыр және бұрышты түзету. Берілген бұрышка жай құралдарды пайдаланып жолақты болатты ию. Жолақты болатты қабырғаға ию. Қолданғанда құралдарды, құбырларды сымнан және жолақты болаттан жасаған сақинаны ию толтырғыштармен. Винттык және шиыршықты серіппені тізбектеу. Қыруды тағайындау және қолдану. Қырудың сапасы және дәлдігі. Қырудың негізгі түрі. Қырудағы әдіп. Түзу бетті қырудағы аспаптар мен құралдар. Қырғыш, олардың конструкциясы, мәліметтері, бұрыштарының мөлшері. Кисық сызықты беттерді қыру түрі, себебі және жарамсызды ескерту. Техника қауіпсіздігі. Қолмен, механикалық ысқылаулар және оларды қолдану негізі. Ысқылау және жетілдіруді қолданғанда алатын беттің кедір- бұдырлығы және дәлдігі. Ысқылаудың алдында бетті дайындау және әдіпті табу. Түзу және қисық сызықты беттерге ысқылаулар. Қажактар, оларға қойылатын талаптар. Айнаға дейін бетті жетілдіру әдістері. Ысқылау жұмыстардың технологиясы. Техника қауіпсіздігі.

5 Тақырып Бұрғылау, үңгіштеу, ұңғылау. Бұранда беттерді өңдеу. Бұрғылауды тағайындау. Бұрғылаудағы қозғалыс. Бұрғылаудағы кесу элементері. Бұрғының кесу бөлшегіндегі геометриялық параметрлер. Болат, шойын, түсті металл бұрғылаудағы айрықша ерекшіліктері. Ұңғылаудың тағайындауы, қол баскарумен және машина ұңғылағыштардын типі мен конструкциясы. Әр түрлі ұңғылаудын өнделенетін әдіпі және дәлдігі. Бұранда кескіштердін геометриясы. Бұрғылаудың диаметрі және бұранда білігінің диаметрі. Бүрлеу және құрал сайман. Жұп бұранда және бұранда қосылыстын мәліметтері.

6 Тақырып Слесарьлық құрастыру жұмыстары: құрастыру ажырайтын қосылыс; құрастыру ажырамайтын қосылыс. Ажырайтын қосылыс көмегімен түйіндерді құрастыру. Бұрандалармен және винттармен бөлшектердің қосылысы. Бұранданы тарту (түрікшенің топтау қосылысында). Қосылыс бұранданы бақылау. Слесарлык – құрастыру жұмыстары. Тойтарма шеге қосылыстар және оны қолдану. Беріктік және берікті – тығыз тегістер. Стандарттық элементері: Тойтарма шеге, тойтарма шеге қосылысының білік диамерінің бүркеншік формасы, тесіктін диаметрі. Тойтарма шегенін орналастыру схемасы. Тойтарма шегенің ұзындығың аңықтау. Тұйықталу бастиектін соққы және суықтай және ыстыктай қысым қалыптастыру. Тойтарма шегені ыстеудің құрал-саймандары. Тойтарма шегені безеу процесі. Тойтару құрал- саймандары. Техника қауіпсіздігі. Бөлшектерді жабыстыруға дайындау. Топса байланысын жабыстыру.

7 тақырып Токар станогының құрылысымен танысу.

7.1 Станоктардың негізгі тарабтарының бекітілуі және құрылысы.

7.2 Қарапайым жұмыстардың орындалу тәсілдерімен танысу.

7.3 Жұмыс орнын ұйымдастыру.

8 тақырып Станокты басқару және жөнге келтіру.

8.1 Станокты баскару.

8.2 Тетікті өз центріндегі патронға бекіту.

8.3 Тетікті центрге бекіту

8.4 Кескіш ұстағышқа кескішті бекіту.

8.5 Суппорты басқару

8.6 Станокты өңдеудің берілген режиміне келтіру

8.7 Өнім сапасын бақылау.

8.8 Алғашқы жоңқаларды алу.

8.9 Станок пен жұмыс орнын қарау.

9 тақырып Сыртқы цилиндрлік және торец беттерді өңдеу

9.1 Патронға бекітілген дайындаманың сырткы цилиндрлік бетін қолды беріліспен өңдеу.

9.2 Алдын ала центрленген дайындаманы центрге бекітіп сыртқы цилиндрлік бетті өңдеу.

9.3 Торецті бетті өтетін кескіш және қысқартқыш кескішпен кесіп өңдеу.

9.4 Сыртқы жырашықтарды қайрау

9.5 Тура және кері шпиндель айналыстағы, кесу

9.6 Кескіштерді қайрау

10 тақырып Цилиндрлік ішкі бетті өңдеу.

10.1 Ашық және жабық тесіктерді тесу, кеңейтіп тесу.

10.2 Дайындаманы центрирлеу

10.3 Цилиндрлік тесікті қырнап кеңейту

10.4 Ашық және жабық тесіктерді зенкерлеу

10.5 Шекті калибрлармен тесікті тексеру

11 тақырып Шошақ беттің, сыртын өңдеу.

11.1 Шошақ сыртқы беттің жалпақ кескішпен өңдеу және суппортың жоғарғы бетін айналдыру көмегімен өңдеу.


11.2 Артқы бабканы ығыстырудың көмегімен сыртқы шошақ бетті өңдеу.
11.3 Шошақ беттерді бақылау.
12 тақырып Шошақ тесікті қырнау және үңгілеу.

12.1 Суппортың жоғарғы бөлігін айналдыру арқылы шошақ тесікті қырнау.


12.2 Шошақ тесіктерді зенкермен тазалап және шошақ ұнғылағыш комплектісімен өңдеу.

13 тақырып Тетіктің фасонды бөлігін өңдеу.

13.1 Тетіктің фасонды бөлігің қос беріліс әдісімен өңдеу.

13.2 Тетіктің фасонды бетін фасонды кескішпен өңдеу.

13.3 Бетті жеткізу.

14 тақырып Бұранданы шыбық іспетті кескішпен және бұранда кескішпен бөлшектеу.

14.1 Бұранданы кесуге станокты дайындау.
14.2 Дайындама бетін плашкамен кесуге дайындау.

14.3 Бекіткіш бұранданы плашкамен кесу.

14.4 Бұранданы метчикпен кесуге тесікті дайындау.

14.5 Ашық және жабық тесіктерде бұранданы метчикпен кесу.

14.6 Бұранданы бақылау

15 тақырып Бұранданы кескішпен кесу

15.1 Үшбұрышты бұранданы кесу

15.2 Тікбұрышты және трапециялы бұранданы кесу

15.3 Бұранданы кесуде техникалық қауыпсыздығы

16 тақырып Фрезер станогының құрылысымен танысу. Фрезер станогымен жұмыс істегенде негізгі әдістерді меңгеру.

17 тақырып Тескіш станоктардың құрылысмен танысу. Тескіш станоктармен жұмыс негізгі әдістерді меңгеру.
5 Практика қортындысын жинақтау
Студентер өндірістік практика аяқталған соң мастердің дараланған тапсырмасы бойынша, станокта жасалған белгілі бұйымның сынағын тапсырады және оның нормативті - техникалық құжаттарын рәсімдейді.

Есеп, практиканың әр бөлігінің тапсырмаларынан құрылып және операцияның реттілігінен, нормативті - техникалық құжаттарынан, істелінген жұмыс қортындысынан тұру керек.

Моделі 16К20 токар-винткескіш станогында қайрау, қырнап кеңейту, муфтада бұранда кесу, жекеленген тапсырманың бөлігін жасау операциялары орындалады.

Моделі 2А135 тескіш станокта бұрғылау, ашық және жабық тесіктерді бұрғылау, зенкерлеу операциялары орындалады.

Моделі 6Н81 консольды-фрезер станогында жазық бетті жоңғылау жүргізіледі.

Есеп көлемі 11-ші форматтың 30-40 беті. Студент практика есебін өтілетін практиканың барлық периодында жұмыс жасайды. Есепті рәсімдеуге практика соңында 2-3 күн беріледі. Студент практика біткен соң кафедра комиссиясының диференциялық бағасына сынақ тапсырады (есепті қорғайды).

Практиканы өткізбеген, сонымен бірге оның бағдарламасын орындамаған, жұмысы жөнінде теріс пікір алған, немесе есепті қорғауда қанағаттанарлықсыз баға алған студент жоғарғы оқу орнынан шығарылып, оның бекітілген тәртіпте қайтадан студент болу құқығы сақталады.

6 Әдебиет


 1. В.Н. Фещенко, Р.Х. Махмутов. Токарная обработка. М. «Высшая школа», 1990.

 2. В.А. Слепенин Руководство для обучения токарей по металлу. М. «Высшая школа» 1983.

 3. Учебный план и программы для подготовки квалифицированных рабочих в ГПТУ. М «Высшая школа», 1975.

4 В.Э. Пуш, редактор. Металлорежущие станки. М. Машиностроение, 1986г., 586с.

5 А.С. Проников, редактор. Металлорежущие станки. М. Машиностроение, 1981г., 479с.

6 А.А. Федотенок. Кинематическая структура металлообрабатывающих станков. М. Машиностроение, 1970г., 380с.

7 А.И. Дащенко, А.И. Шмелев. Конструкция агрегатных станков. М. Высшая школа. 1982 г. 380с.

8 С.И. Сахаров и др. Металлорежущие инструменты, 1986 г.

9 П.Р. Родин. Металлорежущие инструменты. 1980г.Бағдарлама және

әдістемелік ұсыныстар

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Машинажасау және стандартттау кафедрасы


Өндірістік практика (3 курс) бойынша


050712 – Машинажасау мамандығының студенттеріне арналған

БАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

ПавлодарПрактиканы өту бойынша

бағдарлама және әдістемелік

ұсынаыстарды бекіту парағы

Нысан

Ф ҰС ПМУ 7.18.3/21
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


БЕКІТЕМІН

ОЖ жөніндегі проректор

__________Пфейфер Н. Э.

«___» ___________ 20__ж.Өндірістік практика (3 курс) бойынша


050712 – Машинажасау мамандығының студенттеріне арналған

БАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Бағдарлама мамандықтың 3.08.338-2006 Мемлекеттік жалпы міндетті білім стандартының және ҚР ГОСО 5.03.005-2009 «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. Кәсіптік практика. Негізгі ережелер» негізінде құрастырылған.

Құрастырушы: каф. меңгерушісі, профессор, т.ғ.к. Шумейко И. А.


Машинажасау және стандарттау кафедрасы
Кафедра отырысында ұсынылды «___»_________________200_ж.

Хаттама №_____


Кафедра меңгерушісі_______________ Шумейко И. А.

Металлургия, машина жасау және көлік факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған «_____»______________200_ж. Хаттама №____


ОӘК торағасы_____________________ Ахметов Ж. Е «___» ________ 20 ж.
КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы ______________ Тоқтағанов Т.Т. «____»___________200_ж.


МАҚҰЛДАНДЫ:

ӨПжТЕ бастығы ____________ Долганова Т. П. «___» ____________20___ж.


ОҮЖ ж ӘҚБ бастығы ____________ Варакута А. А. «___» _______ 20__ ж.

1 Практиканың мақсаты мен міндеті

1.1 Өндірістік практиканың мақсаты:

- студенттердің алған теориялық білімін оқудың келесі этаптарында бекіту;

- студенттерді өндіріс кәсіпорының құрылысымен, техника міндеттерімен және олардың есептері, жабдықтарымен таныстыру;

- студенттерді жұмысты орындауда практика тәсілдерін конструкторлық, технологиялық және басқару өнеркәсіптік кәсіпорынның өндірістік жағдайын және т.б. міндеттерін шешудің практикалық байланысын үйрету;

- келесі пәнді меңгеруде негіз болатын практика дағдысын қалыптастыру.


1.2 Практика міндеті:

- «Машина жасау технологиясының негіздері», «Метал кескіш станоктар», «Өзарааустырымдылық негіздері» негізінің курстын теориясын бекіту.

- технологиялық процесті енгізуде және жобалау облысында практика дағдыларын алу.

- машина тетігін прогрессивті өндеуде, машина жасау облысындағы жаңа технологиялық әдістерімен танысу.

- автоматты жүйелерді пайдалану және автомат құрылысын жобалау әдісін зерделеу.

- зауыттың басқару құрылысымен танысу ( цехпен, өндірістің автоматты басқару қаражаты).

- ЕСКД, ЕСТПП үйрену, машина жасау МЕСТТ-ін үйрену. • курстық жобаны орындау үшін материалдар жинау.

1.3 Пререквизиттер

Өндірістік практиканы меңгеру келесі пәндер бойынша алдын ала білімдерді талап етеді: «Өзараауыстырымдылық негіздері», «Машинажасау технолгиясының негіздері», «Металл кескіш станоктар».
1.4 Постреквизиттер

Өндірістік практиканы өткен кезде алынған білімдер, іскерліктер, сонымен бірге жинақталған материалдар, «Машиналарды өндіру технологиясы» пәні бойынша курстық жобаны, сонымен қатар дипломдық жобаны орындау кезінде пайдаланылады.


2 Өндірістік практиканы өту графигі
Практиканың ұзақтығы С. Торайғыров атындағы ПМУ ректорымен бекітілген 050712 мамандығының оқу жұмыс жоспарымен анықталады.

Практика алтыншы семестрде 75 сағат көлемінде екі жарым аптаның ішінде өтеді.

Өнеркәсіп-тапсырыс берушімен келісімге сәйкес практика кезінде студенттер-практиканттарға көмек ретінде оқу жоспарымен ескертілген дәрістерді оқу мен әңгімелерді өткізу ескертілген.
Практика бағдарламасының бөлімдерін орындаудың күнтізбелік графигі


Жұмыс орны (цех, бөлімотдел)

Күн саны

Кім ретінде жұмыс істейді

Практика бағдарламасының бөлімдерін орындау

Еңбек қорғау мен техника қауіпсіздік бөлімі

1 күн
Техника қауіпсіздігі бойынша нұсқауды ескерту журналында сәйкесті жазулар мен қол қоюлармен техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаудан өту.

Жинақтау цехы (бөлім)

3 күн

Шебер дублері

1. Еңбек қорғау мен техника қауіпсіздігін ұйымдастыру бойынша сұрақтарды оқу.

2. Бөлімде еңбекті ұйымдастыру бойынша сұрақтарды оқу.

3. ЖОО-нан практика жетекшісімен және өнеркәсіптен практика жетекшісімен бірге орташа қиындықты түзілімді барлық түрлер, кесіктер мен техникалық шарттарымен бірге таңдау.

4. Түзілімді жинақтау және бөлшектеудің технологиялық үрдісін талдау. Егер түзілім зауытпен шығарылмаса, онда түзілімді жинақтаудың технологиялық үрдісін қызметтік тағайындамаға сәйкес оқу.

5. Таңдалған түзілімнен орташа қиындықты тетік-өкілді және топтық өңдеу технологиясын кейін жасау үшін ұқсас қызметтік тағайындалуы мен пайдалану шарттары болатын басқа түзілімдерді (тұрқы, білік, тегершік) таңдау.

6. Технологиялық құжаттама бойынша және тетікті дайындау (қалпына келтіру) орындарында тетік-өкілді дайындаудың (қалпына келтірудің) технологиялық үрдісін оқу.Механикалық цех

2 күн

Шебер дублері

1. Еңбек қорғау мен техника қауіпсіздігін ұйымдастыру бойынша сұрақтарды оқу.

2. Бөлімде еңбекті ұйымдастыру бойынша сұрақтарды оқу.

3. Тетік-өкілдің дайындамасын дайындаудың істегі технологиялық үрдісін талдау, дайындау мен жөндеу технологиясының тар орындарын анықтау. Мұнда жабдықтау, әбзелдер бақылау-өлшеу құралдары мен кесу режімдерінің технологиялық үрдіс бойынша және тікелей бөлім бойынша назар аудару қажет. Егер ауытқулар бар болса, онда бекітіледі.

4. Тетік-өкілдің дайындамасын алудың істегі технологиялық үрдісін талдау. Егер дайындама өнеркәсіппен шығарылмаса, онда тетіктердің қызметтік тағайындалуы мен құрылымдық түрлері бойынша ұқсас дайындамаларды алудың технологиялық үрдістерін оқу керек.Аспаптық цех

1 күн

Инженер-технологтың дублері

1. Бөлімде еңбекті ұйымдастыру бойынша сұрақтарды және цехтың аспаптық қамсыздандырылу ретін оқу.

2. Түзілімді жинақтаудың істегі технологиялық үрдісінің операциялары мен тетік-өкілді механикалық өңдеудің технологиялық үрдісінің операцияларына уақыт нормаларын жазу.Тех. бөлім

3 күн

Инженер-технологтың дублері

1. Тетік-өкілді жөндеудің істегі технологиялық үрдісін (бөлшектеу, дефектация, қалпына келтіру, жинақтау) оқу.

2. Сапаны бақылау үрдісін оқу (өлшеу сұлбалары, аспаптар): • тетік-өкілдің механикалық өңдеудің (қалпына келтірудің);

 • түзілім-өкілдің жинақтауы.

Түзілім мен тетік тозуының сипаты, жиілігі мен себебін анықтау.

3. Жинақтаушы бөлімнің істегі жоспарлауы калькаға түсіру немесе сұлбасын жасау, мұнда жинақтаушылардың жұмыс орындарын ғылыми ұйымдастырудың сұрақтарына назар аудару керек.Машинажасау және стандарттау кафедрасы

1 күн
Практика бойынша есептерді қорғау3 Практика мазмұны
Кәсіпорынның өндірістік жағдайында зерттеу керек:


 • өндіріс технологиясын және техникалық құжаттарды толтыру;

 • өндірісті басқару және ұйымдастыру;

 • өндіріс сапасын стандарттау және басқару;

 • еңбек өнімділі және тиімділік шараларын арттыру резервтерін айқындап алу;

 • жабдықтау, аппаратты, есептегіш техникасын бақылау - есептегіш құралдар;

 • өндірістік процесті механикаландыру және автоматтандыру;

 • еңбекті қорғау, техникалық қауыпсыздық және өндірістік тазалық шараларын ұйымдастыру және қамтамасыз ету.

 • тапсырма берушімен кәсіпорынмен келісімі бойынша практика кезінде студент-практикаға көмек ретінде дәріс оқу және әңгіме өткізу оқу жоспарында қаралған.Жекеленген тапсырма

1. Практика жүргізуші ЖОО-ның жетекшісімен бірлесіп барлық түрлері, кесінділері және техникалық жағдайлары күрделілігі орташа торапты таңдап алу.

2. Түйіндіні жинау - талдаудың технологиялық процесін түсіну. Егерде түйін зауытта шығармаса, онда түйінді жинаудың технологиялық процесін білу керек.

3. Іріктелінген тораптан күрделілігі орташа өкіл - тетікті таңдап алу (корпус, білік, қырқаяқ).

4. Дайындалған өкіл-тетіктің технологиялық процесінің құжаттарын және дайындалған тетік орнын зерттеу.

Басқа жағдайда, егерде бөлшек-өкіл зауыта шығармаса қызмет қолдану бойынша және конструкциялық пішіні бойынша жасау орындарында бөлшекті өндеу технологиясың білу қажет. Технологиялық процесс негізінде негізгі бөлшек өнімднің технологиялық процесін құрастыру.

5. Тетік- өкілінің дайындамасын жасағанда бар технологиялық процесті жөндеу мен дайындау, технологиясының тар жерлерін аңықтай отырып бөлшек жасаудың технологиялық процесін анализдеу.

6. Өкіл- тетік дайындамасын алудың технологиялық процесін зерделеу.

Дайындама бөлшек- өкілді алу технологиялық процесін оқу. Басқа жағдайда, егерде дайындаманы кәсіп орын шығармаса, қолдану қызметі және бөлшектің конструкциялық пішіні бойынша дайындаманы алудың технологиялық процесін білу қажет.

7. Торапты жинауды технологиялық процесінің операциясының және бөлшек – өкілді механикалық өндегенде технологиялық процесс операциясының уақыт нормасын жазып алу.

8. Механикалық өңдеу мен жөндеудің технологиялық процесі ретті түрде ұсыну, жұмыс орнын эскиздеу. 1. Бақылау процесінің сапасын зерттеу (құралдар, өлшеу сызбасы):

 • өкіл-тетіктің механикалық өңделуі (қайта жасау);

 • өкіл-тораб жиынтығы.

10. Өкіл- тетік жасайтын цехты, келесі сұрақтарды қамти отырып зерделеу:

а) цех басқаруын ұйымдастыру;

б) жұмыс орнының қызметін ұйымдастыру;

в) технологиялық қауыпсыздық және өндіріс- тазалығының шаралары.

11. Шығаруға жататын өнімнің технико- экономикалық деңгейінің анализі және маркетингі, бұйымның тұтынылуы.

12. Машина жасау зауатының өсу переспективасын және жағдайын анықтау.


4 Практика қортындысын жасау
Есеп мыналардан тұру керек:

1. Өкіл – тетік жасаушы цехтың келесі сұрақтары қамтитын толық сипаттамасы:

а) цехты ұйымдастыру және басқару;

б) дайындалатын өнімнің сапасын бақылау;

в) жұмыс орнын пайдалануды ұйымдастыру;

г) техника қауыпсыздығы және өндіріс тазалығының шаралары.

2. Курстық жобаны орындауда базадағы өндіріс бөлімінің технико- экономикалық құрылыс анализі ( жоба алдындағы өндірісті зерттеу).


 1. Қызметке бекітілген машиналар және торабтар сипаттамалары (2-3 бет).

 2. Торабтың қызметіне бекітілген техника жағдайларының дәлдік анализі (2-3 бет).

а) торабтың негізгі және қосымша беттерін айқындау;

б) өзіне бекітілген қызметті орындайтын торабтың орындаушы беттерінің байланыс түрлерін айқындау;

в) бір техникалық жағдайды қамтамасыз ететін өлшем тізбегін құру.


 1. Миллиметрлік қағаздағы тораб жиынтығының сызбасы.

 2. Өкіл- тетіктің дайындамасын алудың технологиялық процесі.

 3. Өкіл- тетікті механикалық өңдеудегі базалық технологиялық процесін, миллиметрлік қағазға көрсетілген форма бойынша ұсыну:Ауысу операциясының атауы және мазмұны

Базасы көрсетілген операцияның эскизы

Жабдықтар

Тетік

Технологиялық процесс құрау керек:

а) операция аты, ауысу операциясының мазмұны;

б) жабдық моделі және атаулары;

в) құрылымның толық аты;

г) реттеу және операция нобайы, яғни өнделетін бет қызыл түспен ажыратылады, өңделетін беттің тазалығын, рет өлшемдерін, базаларды қояды.

8. Торабты жинаудың технологиялық процес операциясына және өкіл-тетікті механикалық өңдеудің технологиялық процес операциясының уақыт нормасы.

Есеп көлемі 30-40 бетті құрайды.

Есепке қосымша

1. Тораб -өкілінің барлық түрлерінің, кесінділерінің, қималарының және техникалық жағдайларының сызбасы.

2. Тетік - өкілінің (тетіктер, топталған технологиялық процестің барлық түрлерінің және қиындыларының және т.б.) сызбасы.

3. Дайындаманың барлық түрлері және кесіндірлерінің және т.б.сызбасы.

4. Әзірлеу –жинаудың технологиялық процессі.

5. Торабты әзірлеу- жинаудың технологиялық процесс операциясы және өкіл- тетікті механикалық өңдеудегі технологиялық процесс операциясыларының уақыт нормасы.

Студенттің өндірістік практиканы өтудегі есебінің тәртібі


Практика нәтижелері бойынша оқытылатын кафедраға практика бойынша күнделік, мінездеме мен есепті әкеледі, есеп практика жетекшісімен тексеріледі және кафедра меңгерушісінің бұйрығымен құрылған комиссия алдында қорғалады.

Есепті қорғаудың нәтижелері орнатылған баллды-рейтингті әріптік бағалау жүйесі бойынша дифференциаланған сынақпен бағаланады.

Нәтижелік баға өндіріс базасынан практика жетекшісінің бағасын ескере отырып қойылады, оның салмағы нәтижелік бағасынан 40% құрайды, сонымен бірге көрсетілген есепті қорғау бойынша ПМУ-дан жетекшінің бағасын да ескереді, оның салмағы нәтижелік бағасынан 60% құрайды. Әрбір баға 100 баллды межелік бойынша қойылады.

Нәтижелік конференцияны өткізу кезінде практика жетекшілері мен кафедра меңгерушісімен практиканы өту нәтижелері бойынша, өнеркәсіп режімін сақтау, практика бағдарламасын орындау, қауіпсіздік шараларын сақтау мен студентпен практика өту уақытында алған практикалық білімінің деңгейі бойынша қорытындылар жасалады.5 Ұсынылатын әдебиетНегізгі

 1. Егоров М. Е., Дементьев В. И., Дмитриев В. Л. Технология машиностроения: Учебник. Под редакцией М. Е. Егорова - 2 -е издание., доп. - М.: Высшая школа, 1976, 536 с.

 2. Маталин А. А. Технология машиностроения. Учебник – Л. : Машиностроение, 1985, 496 с.

 3. Технология машиностроения (специальная часть) А. А. Гусев, Е. Р. Ковальчук, И. М. Колесов и др. - М.: Машиностроение, 1986, 480 с.

 4. Базров, Б. М. Основы технологии машиностроения: учебник для вузов/ Б. М. Базров.- М. : Машиностроение, 2005.- 736с.

 5. Покровский, Б. С. Основы технологии сборочных работ: учебное пособие/ Б. С. Покровский. - М.:Академия,2004.

 6. Егоров, М. Е. Технология машиностроения: учебник для втузов/М. Е. Егорова, В. И. Дементьев, В. Л. Дмитриев.-2-е изд., доп. - М.: Высшая школа,1976. - 534 с.

 7. Проектирование технологий машиностроения на ЭВМ: учеб. пособие для студ. вузов/ О. В. Таратынов, Б. М. Базров, В. В. Клепиков, О. И. Аверьянов и др.; под ред. О. В. Таратынова. - М.: МГИУ, 2006. - 519 с.

 8. Технология машиностроения: в 2 кн.:учеб. пособие для вузов/[Э. Л. Жуков, И. И. Козарь, С. Л. Мурашкин и др.]; под ред. С. Л.Мурашкина.- Изд. 2-е, доп.-М.:Высш. шк. Кн. 1:Основы технологии машиностроения.-2005.-278 с.

 9. Технология машиностроения: в 2 кн.:учеб. пособие для вузов/ [Э. Л. Жуков, И. И. Козарь, С. Л. Мурашкин и др.]; под ред. С. Л. Мурашкина.-Изд. 2-е, доп.-М.:Высш. шк. Кн. 2:Производство деталей машин.-2005.-295 с.

 10. Справочник инженера- технолога в машиностроении/ А. П.Бабичев, И. М. Чукарина, Т. Н. Рысева, П. Д. Мотренко.-Ростов н/Д:Феникс,2006.-542 с.-(Справочник)

 11. Тамаркин, М. А. Технология сборочного производства:учеб. пособие/М. А. Тамаркин, И. В. Давыдова, Э. Э. Тищенко.-Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ,2006.-139 с.


Қосымша

 1. Иващенко И.А. Технические размерные расчеты и способы их автоматизации. М.: Машиностроение, 1975. 222 с.

 2. Косилова А.Г., Мещеряков Р.К., Калинин М.А. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. Справочник технолога - Машиностроителя.

3. Вороненко, В. П. Проектирование машиностроительного производства: учебник для студ. вузов/ В. П. Вороненко, Ю. М. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе.-М.:Дрофа,2006.-380 с.

4. Проектирование технологических процессов сборки машин:[учеб. пособие для студ. вузов машиностроит. спец.]/под ред. А. А.Жолобова.-Минск:Новое знание,2005.-409 с.


Қосымша 1

1. АО «Павлодарский машиностроительный завод».


2. ПФ ТОО КSР STEEL.
3. АО «Алюминий Казахстана».
4. АЗФ ТНХ «Казхром».
5. ТОО ПКТИАМ.
6. ТОО «Format Mach Company»
7. ТОО «Электронмаш».
8. АО «Казэнергокабель».
9. ТОО «Завод нестандартизированного оборудования».


 1. ПФ ТОО «Кастинг».

11. ТОО «Технологические линии»


12. ТОО «Техника пожарной безопасности».
13. ТОО «Павлодар-Технопарк».
14. ТОО «Полимер» и др.Бағдарлама және

әдістемелік ұсыныстар

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Машинажасау және стандартттау кафедрасы


Өндірістік практика (4 курс) бойынша


050712 – Машинажасау мамандығының студенттеріне арналған

БАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

ПавлодарПрактиканы өту бойынша

бағдарлама және әдістемелік

ұсынаыстарды бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/21
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


БЕКІТЕМІН

ОЖ жөніндегі проректор

__________Пфейфер Н. Э.

«___» ___________ 20__ж.Өндірістік практика (4 курс) бойынша


050712 – Машинажасау мамандығының студенттеріне арналған

БАҒДАРЛАМА ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Бағдарлама мамандықтың 3.08.338-2006 Мемлекеттік жалпы міндетті білім стандартының және ҚР ГОСО 5.03.005-2009 «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. Кәсіптік практика. Негізгі ережелер» негізінде құрастырылған.
Құрастырушы: каф. меңгерушісі, профессор, т.ғ.к. Шумейко И. А.
Машинажасау және стандарттау кафедрасы
Кафедра отырысында ұсынылды «___»_________________20__ж.

Хаттама №_____


Кафедра меңгерушісі_______________ Шумейко И. А.

Металлургия, машина жасау және көлік факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған «_____»______________20__ж. Хаттама №____


ОӘК торағасы_____________________ Ахметов Ж. Е. «___» ________ 20__ж.
КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы ______________ Тоқтағанов Т.Т. «____»___________20__ж.


МАҚҰЛДАНДЫ

ӨПжТЕ бастығы ____________ Долганова Т. П. «___» ____________20__ж.


ОҮЖ ж ӘҚБ бастығы ____________ Варакута А. А. «___» _______ 20__ ж.
1 Практиканың мақсаты мен міндеті

1.1 Өндірістік практиканың мақсаты:

- студенттердің алған теориялық білімін оқудың келесі этаптарында бекіту;

- студенттерді өндіріс кәсіпорының құрылысымен, техника міндеттерімен және олардың есептері, жабдықтарымен таныстыру;

- студенттерді жұмысты орындауда практика тәсілдерін конструкторлық, технологиялық және басқару өнеркәсіптік кәсіпорынның өндірістік жағдайын және т.б. міндеттерін шешудің практикалық байланысын үйрету;

- келесі пәнді меңгеруде негіз болатын практика дағдысын қалыптастыру.


1.2 Практика міндеті:

- «Машина жасау технологиясының негіздері», «Метал кескіш станоктар», «Өзарааустырымдылық негіздері» негізінің курстын теориясын бекіту.

- технологиялық процесті енгізуде және жобалау облысында практика дағдыларын алу.

- машина тетігін прогрессивті өндеуде, машина жасау облысындағы жаңа технологиялық әдістерімен танысу.

- автоматты жүйелерді пайдалану және автомат құрылысын жобалау әдісін зерделеу.

- зауыттың басқару құрылысымен танысу ( цехпен, өндірістің автоматты басқару қаражаты).

- ЕСКД, ЕСТПП үйрену, машина жасау МЕСТТ-ін үйрену. • курстық жобаны орындау үшін материалдар жинау.

1.3 Пререквизиттер

Өндірістік практиканы меңгеру келесі пәндер бойынша алдын ала білімдерді талап етеді: «Өзараауыстырымдылық негіздері», «Машинажасау технолгиясының негіздері», «Металл кескіш станоктар».
1.4 Постреквизиттер

Өндірістік практиканы өткен кезде алынған білімдер, іскерліктер, сонымен бірге жинақталған материалдар, «Машиналарды өндіру технологиясы» пәні бойынша курстық жобаны, сонымен қатар дипломдық жобаны орындау кезінде пайдаланылады.


2 Өндірістік практиканы өту графигі
Практиканың ұзақтығы С. Торайғыров атындағы ПМУ ректорымен бекітілген 050712 мамандығының оқу жұмыс жоспарымен анықталады.

Практика алтыншы семестрде 75 сағат көлемінде екі жарым аптаның ішінде өтеді.

Өнеркәсіп-тапсырыс берушімен келісімге сәйкес практика кезінде студенттер-практиканттарға көмек ретінде оқу жоспарымен ескертілген дәрістерді оқу мен әңгімелерді өткізу ескертілген.
Практика бағдарламасының бөлімдерін орындаудың күнтізбелік графигі


Жұмыс орны (цех, бөлімотдел)

Күн саны

Кім ретінде жұмыс істейді

Практика бағдарламасының бөлімдерін орындау

Еңбек қорғау мен техника қауіпсіздік бөлімі

1 күн
Техника қауіпсіздігі бойынша нұсқауды ескерту журналында сәйкесті жазулар мен қол қоюлармен техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаудан өту.

Жинақтау цехы (бөлім)

3 күн

Шебер дублері

1. Еңбек қорғау мен техника қауіпсіздігін ұйымдастыру бойынша сұрақтарды оқу.

2. Бөлімде еңбекті ұйымдастыру бойынша сұрақтарды оқу.

3. ЖОО-нан практика жетекшісімен және өнеркәсіптен практика жетекшісімен бірге орташа қиындықты түзілімді барлық түрлер, кесіктер мен техникалық шарттарымен бірге таңдау.

4. Түзілімді жинақтау және бөлшектеудің технологиялық үрдісін талдау. Егер түзілім зауытпен шығарылмаса, онда түзілімді жинақтаудың технологиялық үрдісін қызметтік тағайындамаға сәйкес оқу.

5. Таңдалған түзілімнен орташа қиындықты тетік-өкілді және топтық өңдеу технологиясын кейін жасау үшін ұқсас қызметтік тағайындалуы мен пайдалану шарттары болатын басқа түзілімдерді (тұрқы, білік, тегершік) таңдау.

6. Технологиялық құжаттама бойынша және тетікті дайындау (қалпына келтіру) орындарында тетік-өкілді дайындаудың (қалпына келтірудің) технологиялық үрдісін оқу.Механикалық цех

2 күн

Шебер дублері

1. Еңбек қорғау мен техника қауіпсіздігін ұйымдастыру бойынша сұрақтарды оқу.

2. Бөлімде еңбекті ұйымдастыру бойынша сұрақтарды оқу.

3. Тетік-өкілдің дайындамасын дайындаудың істегі технологиялық үрдісін талдау, дайындау мен жөндеу технологиясының тар орындарын анықтау. Мұнда жабдықтау, әбзелдер бақылау-өлшеу құралдары мен кесу режімдерінің технологиялық үрдіс бойынша және тікелей бөлім бойынша назар аудару қажет. Егер ауытқулар бар болса, онда бекітіледі.

4. Тетік-өкілдің дайындамасын алудың істегі технологиялық үрдісін талдау. Егер дайындама өнеркәсіппен шығарылмаса, онда тетіктердің қызметтік тағайындалуы мен құрылымдық түрлері бойынша ұқсас дайындамаларды алудың технологиялық үрдістерін оқу керек.Аспаптық цех

1 күн

Инженер-технологтың дублері

1. Бөлімде еңбекті ұйымдастыру бойынша сұрақтарды және цехтың аспаптық қамсыздандырылу ретін оқу.

2. Түзілімді жинақтаудың істегі технологиялық үрдісінің операциялары мен тетік-өкілді механикалық өңдеудің технологиялық үрдісінің операцияларына уақыт нормаларын жазу.Тех. бөлім

3 күн

Инженер-технологтың дублері

1. Тетік-өкілді жөндеудің істегі технологиялық үрдісін (бөлшектеу, дефектация, қалпына келтіру, жинақтау) оқу.

2. Сапаны бақылау үрдісін оқу (өлшеу сұлбалары, аспаптар): • тетік-өкілдің механикалық өңдеудің (қалпына келтірудің);

 • түзілім-өкілдің жинақтауы.

Түзілім мен тетік тозуының сипаты, жиілігі мен себебін анықтау.

3. Жинақтаушы бөлімнің істегі жоспарлауы калькаға түсіру немесе сұлбасын жасау, мұнда жинақтаушылардың жұмыс орындарын ғылыми ұйымдастырудың сұрақтарына назар аудару керек.Машинажасау және стандарттау кафедрасы

1 күн
Дипломдық жобаны алдын ала қорғау.


3 Практика мазмұны
Өндірістік практиканың негіздері болып кәсіпорындар, ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдары 1 Қосымшаға сәйкес болады.

Кәсіпорынның өндірістік жағдайында зерттеу керек: • өндіріс технологиясын және техникалық құжаттарды толтыру;

 • өндірісті басқару және ұйымдастыру;

 • өндіріс сапасын стандарттау және басқару;

 • еңбек өнімділі және тиімділік шараларын арттыру резервтерін айқындап алу;

 • жабдықтау, аппаратты, есептегіш техникасын бақылау-есептегіш құралдар;

 • өндірістік процесті механикаландыру және автоматтандыру;

 • еңбекті қорғау, техникалық қауыпсыздық және өндірістік тазалық шараларын ұйымдастыру және қамтамасыз ету.

Тапсырма берушімен кәсіпорынмен келісімі бойынша практика кезінде студент-практикаға көмек ретінде дәріс оқу және әңгіме өткізу оқу жоспарында қаралған.

Жекеленген тапсырма

1. Практика жүргізуші ЖОО-ның жетекшісімен бірлесіп барлық түрлері, кесінділері және техникалық жағдайлары күрделілігі орташа торапты таңдап алу.

2. Түйіндіні жинау - талдаудың технологиялық процесін түсіну. Егерде түйін зауытта шығармаса, онда түйінді жинаудың технологиялық процесін білу керек.

3. Іріктелінген тораптан күрделілігі орташа өкіл - тетікті таңдап алу (корпус, білік, қырқаяқ).

4. Дайындалған өкіл-тетіктің технологиялық процесінің құжаттарын және дайындалған тетік орнын зерттеу.

Басқа жағдайда, егерде бөлшек-өкіл зауыта шығармаса қызмет қолдану бойынша және конструкциялық пішіні бойынша жасау орындарында бөлшекті өндеу технологиясың білу қажет. Технологиялық процесс негізінде негізгі бөлшек өнімднің технологиялық процесін құрастыру.

5. Тетік- өкілінің дайындамасын жасағанда бар технологиялық процесті жөндеу мен дайындау, технологиясының тар жерлерін аңықтай отырып бөлшек жасаудың технологиялық процесін анализдеу.

6. Өкіл- тетік дайындамасын алудың технологиялық процесін зерделеу.

Дайындама бөлшек- өкілді алу технологиялық процесін оқу. Басқа жағдайда, егерде дайындаманы кәсіп орын шығармаса, қолдану қызметі және бөлшектің конструкциялық пішіні бойынша дайындаманы алудың технологиялық процесін білу қажет.

7. Торапты жинауды технологиялық процесінің операциясының және бөлшек – өкілді механикалық өндегенде технологиялық процесс операциясының уақыт нормасын жазып алу.

8. Механикалық өңдеу мен жөндеудің технологиялық процесі ретті түрде ұсыну, жұмыс орнын эскиздеу. 1. Бақылау процесінің сапасын зерттеу (құралдар, өлшеу сызбасы):

 • өкіл-тетіктің механикалық өңделуі (қайта жасау);

 • өкіл-тораб жиынтығы.

10. Өкіл- тетік жасайтын цехты, келесі сұрақтарды қамти отырып зерделеу:

а) цех басқаруын ұйымдастыру;

б) жұмыс орнының қызметін ұйымдастыру;

в) технологиялық қауыпсыздық және өндіріс- тазалығының шаралары.

11. Шығаруға жататын өнімнің технико- экономикалық деңгейінің анализі және маркетингі, бұйымның тұтынылуы.

12. Машина жасау зауатының өсу переспективасын және жағдайын анықтау.


4 Практика қортындысын жасау

Есеп мыналардан тұру керек:

1. Өкіл – тетік жасаушы цехтың келесі сұрақтары қамтитын толық сипаттамасы:

а) цехты ұйымдастыру және басқару;

б) дайындалатын өнімнің сапасын бақылау;

в) жұмыс орнын пайдалануды ұйымдастыру;

г) техника қауыпсыздығы және өндіріс тазалығының шаралары.

2. Курстық жобаны орындауда базадағы өндіріс бөлімінің технико- экономикалық құрылыс анализі ( жоба алдындағы өндірісті зерттеу).


 1. Қызметке бекітілген машиналар және торабтар сипаттамалары (2-3 бет).

 2. Торабтың қызметіне бекітілген техника жағдайларының дәлдік анализі (2-3 бет).

а) торабтың негізгі және қосымша беттерін айқындау;

б) өзіне бекітілген қызметті орындайтын торабтың орындаушы беттерінің байланыс түрлерін айқындау;

в) бір техникалық жағдайды қамтамасыз ететін өлшем тізбегін құру.


 1. Миллиметрлік қағаздағы тораб жиынтығының сызбасы.

 2. Өкіл- тетіктің дайындамасын алудың технологиялық процесі.

 3. Өкіл- тетікті механикалық өңдеудегі базалық технологиялық процесін, миллиметрлік қағазға көрсетілген форма бойынша ұсыну:


Әрекеттер бойынша операциялардың атаулары мен мазмұны

Базаларды атаумен операциялардың сұлбасы

Жабдықтау

Айлабұйым

Технологиялық процесс құрау керек:

а) операция аты, ауысу операциясының мазмұны;

б) жабдық моделі және атаулары;

в) құрылымның толық аты;

г) реттеу және операция нобайы, яғни өнделетін бет қызыл түспен ажыратылады, өңделетін беттің тазалығын, рет өлшемдерін, базаларды қояды.

Торабты жинаудың технологиялық процес операциясына және өкіл-тетікті механикалық өңдеудің технологиялық процес операциясының уақыт нормасы.

Есеп көлемі 30-40 бетті құрайды.

Есепке қосымша

1. Тораб -өкілінің барлық түрлерінің, кесінділерінің, қималарының және техникалық жағдайларының сызбасы.

2. Тетік - өкілінің (тетіктер, топталған технологиялық процестің барлық түрлерінің және қиындыларының және т.б.) сызбасы.

3. Дайындаманың барлық түрлері және кесіндірлерінің және т.б.сызбасы.

4. Әзірлеу –жинаудың технологиялық процессі.

5. Торабты әзірлеу- жинаудың технологиялық процесс операциясы және өкіл- тетікті механикалық өңдеудегі технологиялық процесс операциясыларының уақыт нормасы.

Студенттің өндірістік практиканы өту бойыншаі есептің тәртібі


Өндірістік практика нәтижелері дипломдық жобаны алдын ала қорғауда жасалады. Студент кафедраға практика боыйнша күнделік, сипаттама, есеп, А1 форматтағы беттерді көрсетеді және кафедра меңгерушісінің бұйрығымен құрылған комиссия алдында қорғалады.

Есепті қорғаудың нәтижелері орнатылған баллды-рейтингті әріптік бағалау жүйесі бойынша дифференциаланған сынақпен бағаланады.

Нәтижелік баға өндіріс базасынан практика жетекшісінің бағасын ескере отырып қойылады, оның салмағы нәтижелік бағасынан 40% құрайды, сонымен бірге көрсетілген есепті қорғау бойынша ПМУ-дан жетекшінің бағасын да ескереді, оның салмағы нәтижелік бағасынан 60% құрайды. Әрбір баға 100 баллды межелік бойынша қойылады.

Нәтижелік конференцияны өткізу кезінде практика жетекшілері мен кафедра меңгерушісімен практиканы өту нәтижелері бойынша, өнеркәсіп режімін сақтау, практика бағдарламасын орындау, қауіпсіздік шараларын сақтау мен студентпен практика өту уақытында алған практикалық білімінің деңгейі бойынша қорытындылар жасалады.


5 Ұсынылатын әдебиеттерНегізгі

 1. Егоров М. Е., Дементьев В. И., Дмитриев В. Л. Технология машиностроения: Учебник. Под редакцией М. Е. Егорова - 2-е издание, доп. - М. : Высшая школа, 1976, 536 с.

 2. Маталин А. А. Технология машиностроения. Учебник – Л. : Машиностроение, 1985, 496 с.

 3. Технология машиностроения (специальная часть) А. А. Гусев, Е. Р. Ковальчук, И. М. Колесов и др. - М. : Машиностроение, 1986. – 480 с.

 4. Базров, Б. М. Основы технологии машиностроения: учебник для вузов/ Б. М. Базров.- М. : Машиностроение, 2005. - 736с.

 5. Покровский, Б. С. Основы технологии сборочных работ: учебное пособие/ Б. С. Покровский. - М. : Академия, 2004.

 6. Егоров, М. Е. Технология машиностроения : учебник для втузов/М. Е. Егорова, В. И. Дементьев, В. Л. Дмитриев. -2-е изд., доп. - М. :Высшая школа, 1976. - 534 с.

 7. Проектирование технологий машиностроения на ЭВМ : учеб. пособие для студ. вузов/ О. В. Таратынов, Б. М. Базров, В. В. Клепиков, О. И. Аверьянов и др.; под ред. О. В. Таратынова. - М. : МГИУ, 2006. - 519 с.

 8. Технология машиностроения: в 2 кн. : учеб. пособие для вузов/[Э. Л. Жуков, И. И. Козарь, С. Л. Мурашкин и др.]; под ред. С. Л. Мурашкина. - Изд. 2-е, доп. - М. : Высш. шк. Кн. 1 : Основы технологии машиностроения. - 2005. - 278 с.

 9. Технология машиностроения : в 2 кн. : учеб. пособие для вузов/[Э. Л. Жуков, И. И. Козарь, С. Л. Мурашкин и др.]; под ред. С. Л. Мурашкина. - Изд. 2-е, доп. - М. : Высш. шк. Кн. 2: Производство деталей машин. - 2005. - 295 с.

 10. Справочник инженера-технолога в машиностроении/А.П. Бабичев, И.М. Чукарина, Т. Н. Рысева, П. Д. Мотренко. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 542 с. (Справочник).

 11. Тамаркин М.А. Технология сборочного производства : учеб. Пособие/ М.А.Тамаркин, И. В. Давыдова, Э. Э. Тищенко. - Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ, 2006. - 139 с.


Қосымша

 1. Иващенко И.А. Технические размерные расчеты и способы их автоматизации. М. : Машиностроение, 1975. – 222 с.

 2. Косилова А. Г., Мещеряков Р. К., Калинин М. А. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. Справочник технолога-машиностроителя.

3. Вороненко, В. П. Проектирование машиностроительного производства: учебник для студ. вузов/В. П. Вороненко, Ю. М. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе. - М. : Дрофа, 2006. - 380 с.

4. Проектирование технологических процессов сборки машин:[учеб. пособие для студ. вузов машиностроит. спец.]/под ред. А. А. Жолобова. - Минск: Новое знание, 2005. - 409 с.

Қосымша 1

1. АО «Павлодарский машиностроительный завод».


2. ПФ ТОО КSР STEEL.
3. АО «Алюминий Казахстана».
4. АЗФ ТНХ «Казхром».
5. ТОО ПКТИАМ.
6. ТОО «Format Mach Company»
7. ТОО «Электронмаш».
8. АО «Казэнергокабель».
9. ТОО «Завод нестандартизированного оборудования».


 1. ПФ ТОО «Кастинг».

11. ТОО «Технологические линии»


12. ТОО «Техника пожарной безопасности».
13. ТОО «Павлодар-Технопарк».
14. ТОО «Полимер» и др.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет