Р. Еркімбекұлы 2014 жбет1/3
Дата28.04.2016
өлшемі419.04 Kb.
  1   2   3
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


БЕКІТЕМІН

Экономика және құқық факультетінің

деканы

_______________ Р.Еркімбекұлы

«___» ________ 2014 ж.

6М030400 «Кеден ісі»

мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының

БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарламаға жауапты:

Кафедра меңгерушісі ________________________ Б.Ж. Қуандыков

АЛМАТЫ, 2014

ПӘНДЕР
1. «КЕДЕНДІК БАҚЫЛАУДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҮРАЛДАРЫ»
«Кедендік бақылаудың техникалық қүралдары» пәнінің мазмұны. Кедендік бақылау, оның нысандары түрлері мен әдістері. Кедендік бакылаудьщ техникалық құралдарының түсінігі. Кедендік бақылаудың техникалық құралдарының тактико -техникалық сипаттамалары мен сыньпталуы. Кедендік құжаттарды жедел диагностикалаудың техникалық құралдары. Кедендік бақылау объектілерін инснекциялаудьщ техникалық құралдары. Кедендік тексермелеу мен іздестірудің техникалық құралдары. Кедендік бақылау оібъектілерінің қүрамын сыныптау мен жедел диагностиканың техникалық қүралдары. Кедендік бақылау объектілерін кедендік рәсімдеудің техникалық құралдары. Визуалды қадағалаудың техникалық құралдары. Аудио- жөие бейне ақпарат тасығыштарды бақылаудың техникалық құралдары. Жедел-техникалық қызметтер кешені. Кедендік экспертиза.

1. 1 Кедендік бақылау, оның нысандары түрлері мен әдістері

Кедендік бақылаудың түсінігі және оны жүзеге асырудың мақсаттары. Кедендік бақылау жүргізудің негізгі нысандары: көлік құралдары мен тауарларды кедендік тексермелеу, меншік тұлғаларды меншік тексермелеу, бажсыз сауда дүкендерін, кеден қоймаларын, уақытша сақтау қоймаларын және бос қоймаларды тексеріп қарау.

Кедендік бақылау объектісі. Объект түрлері. Кедендік бақылаудан босатылған тұлғалар.

Кедендік бақылау аймақтарының мәнділігі. Кедендік тексермелеу. Міндетті түрде кедендік тексермелеуге жататын тауарлар тізбесі. Қазақстан Республикасының кеден кодекс1.2 Кедендік бакылаудьщ техникалық құралдарының түсінігі

Кедендік техниканың сыныпталуы мен жалпы сипаттамасы. Кедендік техниканың құрамдас бөлігі ретінде, кедендік бақылаудың техникалық құралдары. ҚБТҚ түсінігі жөне оларды қолданудың негізгі мақсаттары.Қазақстан Республикасының Кеден Кодексінде белгіленген, ҚБТҚ қолдану шарттары. Кеден органдары қызметінде кедендік техника мен техникалық құралдардың ролі.
1.3 Кедендік бақылаудың техникалық құралдарының тактико-техникалық сипаттамалары мен сыньпталуы

Сыныптауды жұргізудің негіздемелері: техникалық қүралдардың өзіндік ерекшілігі, объектісі, кедендік бақылаудың кезеңдері мен міндеттері.

Түрлі деректемелердегі КБТҚ сыныпталуы.

КБТҚ сыныпталуы, олардың кластары және подкластары. Кедендік құжаттарды жедел диагностикалауға арналған техникалық құралдардың сипаттамалары; кедендік бақылау объектілерінің инспекциясы; аса маңызды шикізат тауарларының белгілі бір түрлерінің көлемін дистанционды


бақылау; кедендік іздестіру мен тексермелеу; кедендік бақылау
объектілерінің қүрамын сыныптау мен жедел диагностикалау; кедендік бақылау объектілерін кедендік ресімдеу; кедендік бақылау аймақтарыидағы жедсл ахуалды қадағалау; аудио- және бейне-акпарат тасушыларын бақылау.
1.4 Кедендік құжаттарды жедел диагностикалаудың техникалық құралдары

Кедеңдік құжаттар түсінігі мен түрлері. Кедендік құжаттарды жедел диагностикалаудың түсінігі. Кедендік құжаттарды тексерудің барысындағы міндеттер мен мақсаттар. Жасанды көшірме түрлері: интеллектуалды жалған


құжат(мазмүны бойынша жалған құжат), материалды жасанды көшірме(тазарту, химиялық уландыру, қосымша жазу, қосымша басу, куәландырылмаған түзетулер, фрагмеиттерді және т.б. құжаттарды жабыстыру, айырбасау, қолдарды, мөрлерді жасанды көшіру), материалды жасанды көшірмелер белгілерінің негізгі сипаттамалары мен оны
тапудың әдістері. Кедендік құжаттардың криминалистикалық экспертизасының олардың жедел диагностикасыиан айырмашылығы.
1. 5 Кедендік бақылау объектілерін инспекциялаудың техникалық құралдары

Тексермелеудің ренгендік техникасы. Қол жүгі мен жолжүгін бақылауда қолданылатын ренгенаппараттар туралы жалпы мөліметтер. Рснгендік техникалық жұмыс істеу принципы. Ксдендік интроскопияның мақсаты. Ренген аппараттарды орнатудың орындары мен түрлері.

Экранда, интроскопта, кедендік құқық бұзушылық заттарының визуалды белгілері, және оны анықтау әдістері.

Инспекционды тексермелеу кешендері (ИТК)тағайындылығы. Дистанционды инспекцияның тексермелеу кешендеріне жататын объектілер: автокелік құралдарын интроскопиялаудың инспекционды тексермелеу кешендері; ірі габаридті объектілер интроскопиясының инспеюдионды тексермелеу кешендері. Инспекционды тексермелеу кешендерін қолдануға қойылатын талаптар.

Аса маңызды стратегиялық тауарлардың белгілі бір түрлерінің көлемін дистанционды бақылаудың техникалық қүралдары. Мүнай, мүнай енімдері мен газ келемін дистанционды бақылау, электр куаты санын дистанционды бакъшау. Ағаштардың, металдардың және т.б. тауарлардың саиын дистаиционды бақылау. Бақылау қондырғыларын еңгізу мен дайындау мәселелері.

1.6 Кедендік тексермелеу мен іздестірудің техникалық құралдары

Қол жетпейтін жерлерді локационды және оптико-механикалық зерттеудің түсінігі. Іздестіру мен тексермелеу.

Кедендік зерттеу орындары. Қол жетпейтін жерлерді зерттеудің ерекшелігі.

Қүпия қойғылар мен жасырынды салымдарды іздестірудің техникалық кұралдары:

- объектілердің қол жетпейтін жерлерін зерттеудің техиикалық кұралдары; құпия қойғылар мен жасырылған салымдарды анықтаудың техникалық құраддары;

- арнайы таңба қоятын құралдар. Қол жетпейтін жерлерді зерттеудің техникалық құралдарын қолдану: «Зеркало» тексермелеу айналары, жарық түсіретін айналар, «Дека» тексермелеу эндоскоптары, «Норд» тексермелеу жарық түсіргіштері, «Трость» тексермелеу щупы, «Марка» арнайы таңбасы, «Момент» тексермелеу құрылғысы, «Поиск» фонарі.

Жасырылған салымдар мен құпия қойғыларды анықтаудың техникалық құралдарын қолдану ережелері мен сипаттамалар.

Құқық оұзушылық заттарьшың нақгы тұрлерін іздестірудщ техникалық құралдары: қару-жарақтар, жарылғыш Заттар; оқ-дәрілер, есірткі заттар, бағалы тастар мен бағалы металдар, улы және уландырғыш заттектер.1.7 Кедендіх бақылау объектілерінің құрамын сьшыптау меи жедел диатостикалаудьщ техникалық құралдары

Жедел кедендік диагностика түсінігі. Кедендік құқық бұзушылықтың өлеуетті заттарын жедел диагностикалаудың техникалық қүралдарыкың тағайындылығы. Метал іздегіштердің түрлері. Метал іздегіштердің қолданылуы мен тексермелеуді жүргізу. "Проба-М", "Прим-1" бағалы металдарды жедел диагностикалаудың техникалық құралдары. Алмаз детекторының тағайындылығы. "Диатест", "Даймонд Бим", "Даймонд детектор" бағалы тастарды жедел диагаостикалаудың техникалық куралдарн. Құрылғыларды дайындау мен қолдану ережелері.

Есірткі заттарды жедел диагностикалаудың техникалық кұралдары: "Каннабиспрей", "Кокатест", "Херсол". Құрылғыларды сипаттау. Жинақталымдармен жүмыс. Химиялық қызмет механизмі. Жарылғыш заттарды жедел диагаостикалаудың техникалық кұралдары: "Экспрей". Жинақталым эксплуатациясы.
Сақтандыру ережелері.

Кедендік қамтамасыз ету і атрибуттарын жедел диагностикалаудың техникалық кұралдары: "Версия-М", "ДВС", "8У 899 В" ультракүлгін люминоскопы. Оларды қолдану бойынша ұсыныстар.

Акцизды және арнайы маркаларды жедел диагностикалаудың техникалық ; құралдары: лупалар, микроскоптар.

Стратегиялық маңызды шикізат тауарларын жедел сыныптаудың техникалық кұралдары: металдар және олардың қоспалары, рудалар және олардың концентраттары, орман және орман материалдары, минералды тыңайтқыштар, тамақ тауарлары мен сусындары, химиялық өнеркәсіп енімдері.1.8 Кедендік бақылау объектілерін кедендік рәсімдеудің техникалық құралдары

Кедендік рәеімдеудің түсінігі, кедендік рәсімдеуді журтізу ережелері. Құжаттарды кедеидік рәсімдеудің техникалық құралдарының түсінігі.

Кедендік белгілер және олардың түрлері. Құжаттарға кедендік белгілерді қоюдың мақсаты.

Тауарлар мен көлік кұралдарына кедендік рәсімдеуді салудың техникалық кұралдары.

Бақылаушы-кедендік құрылғылар және олардың түрлері.

Маркерлі тасығыштар. Маркерлі тасығыштардың сыныпталуы. Оларды салудын техникалық кұралдары.1.9 Визуалды қадағалаудың техникалық құралдары

Визуалды қадағалаудың мақсаты. Визуалды қадағалаудың негізгі орындары. Кедекдік бақылаудың ішкі аймактарын низуалды қадағалау. Кедендік территорияларды зизуалды қадағалау.

Визуалды қадағалаудың техникалық құралдары: бейне аппаратура. Бейне аппаратураны, қолдану ережелері мен орналастыру орындары жөне түрлері.

1.10 Аудио- жөне бейне ақпарат тасығыштарды бақылаудың техникалық құралдары

Аудио- жөне бейне акдараттар түсінігі. Ақпарат тасығыштардағы тиым салынған материалдар. Аудио акрарат тасушыларын бақылаудың техникалық құралдары: диктофондар, магнитофондар, аудио плеерлар.

Ақпарат тасушыларының түрлері: стандартты компакт кассеталар, сымдық жөне пленкалық1 мйкрокассеталар, компакт-дискілер. Аудио ақпарат тасушыларын бақылаудың техникалық құралдарын қоддануға қойылатын талаптар.

Бейие ақпараттарды бақылаудың техникалық кұралдары: бейне магаитофондар мен бейне пленкалар.Сурет пленкаларындағы, слайдтардағы, кино пленкаларындағы ақпараттар. "Дэфи" құрылғысы. Қолдану төртіптемесі.

ЭЕМ-ғы ақпараттардың магнит тасушылары: жұмсақ және қатты дискегадан. Лазерлі дискілер.1.11 Жедел-техникалық қызметтер кешені

Жедел-техникалық қызметтердің негізгі құрастырушы злементтері: кедендік құжаттарды диагностикалау, кедендік бақылау обьектілерін инспеісциялау, кедендік бақылау объектілерін тексермелеу, кедендік бақылау объектілерін рәсімдеу, кедендік бақылау аймақтарындағы жедел ахуалды қадағалау.

Жедел-техникалық қызметтерді жүргізу кезектілігі мен қарым-қатынасы.

Кедендік құжаттар диагностикасы. Жүргізу мақсаттары. Жасанды кәшірме белгілерін анықтаудың салдары мен әрі қарай зерттеу үшін кедендік кұжаттарды экспертизаға жіберу.

Кедендік бақылау объектілерін инспекциялау. Кедендік инспекцияны жүргізудің ерекшеліктері. Дкстанционды зерттеудің негізгі бағыттары. КБТҚ-ны қолдану арқылы инспекцияны жүргізуге қойылатын талаптар. Көп мақсатты инспекционды аппаратура кешенінің түсінігі.

Кедендік бақылау объектілерін тексермелеу.

Тексермелеудің қызметтері.

Көлік қүралдарының нақіъі түрлерінде тексермелеудің техникалық құралдарын қолдану.

Тексермелеудің келесі процессуалды кезеңмен байланысы.

Тексермелеуді күзеге асыратын кеден органдарының қызметкерлеріне қойылатын талаптар.

Көлік кұралдаріы мен тауарларды рәсімдеу. Рәсімдеу тәртіптемесі. Визуалды қадағалау және визуалды қадағалау принциптері. Кедендік ережелерді бұзушыларды ұстаудың негізі ретінде визуалды қадағалау материалдары.
1.12 Кедендік экспертиза

Экспертиза түсінігі және оны жүргізудің мақсаттары. Экспертизаның сыныпталуы: мақсаты бойынша, саласы бойынша, кезектілігі бойынша, міндеттерді шешу ауқымдылығы бойынша, эксперттер саны бойынша, объектілер саны бойынша.

Кедендік бакьшау жүйесіндегі кедендік экспертиза. Кедендік бақылау объектілері. Кедендік экспертиза пәні. Заттардың сьшыпталуы.

Кедеңдіқ экспертизада крлдаыылш-ын техникалық құралдар мен әдістер: органолептикалық, есеп-айырысу, инструменталды, экспертті.

Экспертті зерттеу техиологиясы: дайындаушы, аналитикалық, синтетикалық және қорытындылау кезеңі.

Эксперттерге қойылатын талаптар. Эксперттердің күқықтары мен міндеттері. Қазақстан Республикасында кедендік экспертизаны ұйымдастыру.


Әдебиеттер

Негізгі


 1. Алибеков С.Т. Таможенное дело в Республике Казахстан -Алматы «Адилет-Пресс», 2006.

 2. Беляшов О.А. Таможеиный энциклопедический справочник в 2-х томах.- Минск «Интер-Дайжест», 1998

 3. Грабовский В.Д. Использование средств фотокиносъемки и видеозаписи для фиксации следрв преступников. Горький, 1988 ж

4. Дугин Д.А. Технические средства таможенного контроля
( ТСТК): учебно-методическое пособие. ИПК Г|ГКРФ - М., 1993

5. Краткий таможенный словарь /Под общ. Ред. Н.М. Блинова - М.:РиоРТА, 1995

6. Криминалистика,-М.1996

7. Краткое описание в инструкциях" по эксплутуатации досмотрового эндоскопа «Дека», спец. метки «Марка», УФ фонарь «Поиск», приборы «Диатест», «Даймонд Бим», «Даймонд детектор», полевых наборов «Ник», «Сигма»


Қосымша


 1. Алибеков С.Т. Казахстанское таможенное право: Общая и Особенная части: Учеб. Пособие. – Алматы: Аркаим,2003.

 2. Бейсенбаева А.К. Технические средства таможенного контроля. Учебник. Алматы: Юридическая литература, 2006.

 3. Воробьев Ю.В. Основы таможенного дела. – М.: РИО РТА, 1995г.

Драганов В.Г. Основы таможенного дела. – М.: «Экономика» 1998г


КЕДЕНДІК ІС ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ КЕДЕНДІК СТАТИСТИКА
1. Кеден статистикасынын құрылуы және дамуы

ҚР кеден статистикасын ұйымдастыру. Кеден статистикасының тәсілдері. Арнайы кеден статистикасы. Сыртқы сауда айналымының статистикасы.


2. Экономикалық статистикадағы кеден статистиканын алатын орны

Кеден сыртқы сауда статистикасы. Кеден сыртқы сауда статистикасын да тауарларды жеткізудің коммерциялық шарттары. Тауарларды жеткізудің коммерциялық шарттарынын түсінігі. Жеткізу шарттарынын дәрежеленуі.


3. Кеден статистикасынын зерттеу объектілері

Кеден статистикасынын мәліметтерінің қайнар көздері. Тауар кеден декларациясы. Статистикалық есеп берулердін алғашқы және шығыс нысандары. Статистикалық нысандары.


4. Кедендік статистика әдістемелерініц негіздері

Кеден статистикасы мәліметтерімен жұмыс жасау әдістері. Статистикалық есеп және оның топтасуы. Геофафилық әдіс. Баланыстық әдіс. Индекстік әдіс. Факторлық әдіс.


5. Сыртқы сауда кеден статистикасымен жүргізу

Сыртқы сауда кеден статистикасын жургізудің мақсаттары. Кеден статистикасын жүргізуге байланысты жасалынған құқық бұзушылықтар ушін жауапкершілік.


6. Сыртқы сауданын және сыртқы экономикалық қызметтін тауарлық номенклатурасын кедендік статистикасын жургізу

СЭҚ ТН жүргізудін құқықтық негізі. СЭҚ ТН түсінігі. СЭҚ ТН жургізу аясында кеден органдары қызметінін мазмұны.


7. Кеден органдарында және СЭҚ қатысушылардын құжаттарымен жумыс жасауды ұйымдастыру

Құжаттардын түрлері және олардын арналуы. Баскарушылық кұжаттар. Ақпараттық-анықтама құжаттар.


8. Кеден органдарында іс жүргізу тәртібі

Кеден органдарында жалпы ережелері. Қызметтік құжаттарды даярлау және рәсімдеу тәртібі. Қызметтік пайдалануға арналған құжаттармен жұмыс жасау.


Ұсынылатын әдебеттер тізімі

 1. Алибеков С.Т. Казахстанское таможенное право: Общая и Особенная части: Учеб. Пособие. – Алматы: Аркаим,2003.

 2. Бейсенбаева А.К. Технические средства таможенного контроля. Учебник. Алматы: Юридическая литература, 2006.

 3. Воробьев Ю.В. Основы таможенного дела. – М.: РИО РТА, 1995г.

 4. Драганов В.Г. Основы таможенного дела. – М.: «Экономика» 1998г.


КЕДЕНДІК САРАПТАМА
1. Кедендік сараптаманың ұғымы оның ғылыми, құқықтық және ұйымдастырушылық негізі.

Кедендік сараптаманың ұғымы.

Кедендік сараптаманың ерекше сыныптапғы сараптама ретінде маңызы. Кедендік сараптаманың объектілері: кедендік шекарадан өткізілетін тауарлар мен заттар, сондай-ақ зерттеу үщін алынған олардың сынамалары: контрабанда және кеден ережелерін бұзудың объектілерін; тауарлармен қоса алынатын және кедендік бақылау мен кедендік рәсімдеу кезінде пайдаланылатын әртүрлі сипаттағы құжаттар.

Құжаттардың түрлері: кедендік, жеке басты уәландыратын, сауда, техникалық, көліктік және өзгелер.

2. Кедендік сараптаманың түрлері.

Материалдықтану сараптама және мұндай сараптаманы жүргізу барысында шешілетін сұрақтар.

Идентификациялық сараптама және мұндай сараптаманы жүргізу барысында шешілетін сұрақтар

Химиялық сараптама және мұндай сараптаманы жүргізу барысында шешілетін сұрақтар. Сертификациялық сараптама және мұндай сараптама жүргізу барысында шешілетін сұрақтар.

Өзге де сараптамалар.

3. Кедендік сарапшының құқықтары мен міндеттері.

Сарапшының түсінігі. Сараптама жүргізу құқығына иемдену үшін қойылатын талаптар: базалық білім (кедендік, заңтану, тауартану, өнертану және т.б.) кеден ісі және сараптама негіздерін білу.

Кедендік сараптаманың өткізу барысында сарапшының құқықтары. Кедендік сараптаманы өткізу барысында сарапшының міндеттері.

Сарапшының қорытындысы.

4. Кедендік сараптаманы тағайындау және оған материалдарды дайындау.

Кедендік сараптаманың мақсаты. Кедендік сараптаманы өткізудің фактілік негіздері.

Кедендік сараптаманы өткізу негіздері.

Кедендік сараптаманы тағайындау барысында сарапшыға қойылатын сұрақтар:

-тамақ өнімдерін зерттеу барысында;

-алкагольдік ішімдіктерді зерттеу барысында;

-темекі және темекі өнімдерін зерттеу барысында т.с.с.

5. Кедендік сараптаманы ұйымдастыру және жүргізудің тәртібі.

Кедендік сараптаманың сатылары: әзірлік, талдау, алынған нәтижелерді синтетикалық бағалау және қорытындыны тұжырымдау.

Кеден органның лауазымды тұлғасымен тауарлардың сынамалары мен үлгілерін кеден зертханалардың қызметкерлеріне зерттеуге жіберу үшін алу.

Кеден зертханалардың мақсаттары. Кеден зертханалармен зерттеуді өткізу және қорытынды ұсыну мерзімдері. Кеден зертханаларының сарапшысымен зерттеулерді өткізу тәртібі.

6. Кедендік сараптаманы техникалық қамтамасыз ету.

Кедендік мақсаттар үшін қолданылатын сараптамалық зерттеу әдістері. Кедендік сараптаманың органолептикалық әдістері

Кедендік сараптама техникалық құралдарының түсінігі.

Кедендік сараптаманың визуалдық бағалау және диагностика әдістері. Кедендік сараптаманың визуалдық-оптикалық әдістері. Кедендік сараптаманың есептеу әдістері.

7. Кедендік сараптаманы жүргізу әдістемесінің жалпы ережелері.

Өткізу барысында кедендік сараптама тағайындау мүмкін кедендік операциялар және процедуралар.

Кедендік бақылауды немесе кедендік рәсімдеуді өткізу барысында сараптаманы тағайындау

Кеден ережелерді бұзу туралы істер бойынша іс жүргізу немесе мұндай істерді қарау барысында сараптаманы тағайындау.

Сараптаманы жүргізу бойынша кеден органдарының шешімдерін рәсімдеу.
8. Жеке тауарлардың кедендік сараптамасы.

Тауардың кедендік сараптама объектісі ретінде түсінігі. Тауардың қасиеттері. Тауарларға тән тұтынушылық қасиеттердің түрлері:

-материалдық қажеттіліктерді қанағаттандыратын қасиеттер;

-материалдық емес қажеттіліктерді қанағаттандыратын қасиеттер;

-пайдалану барысында қажеттіліктердің қанағаттандырылуын қамтамасыз ететін қасиеттер.

Өнімнің түсінігі. Өнімнің жай қасиеті. Өнімнің күрделі қасиеті. Экологиялық тазалық өнімнің қасиеті ретінде.

Кедендік сараптама объектілері болып табылатын тауарлардың түрлері: еңбек өнімдері, қызмет көрсетулер, жұмыстар; тауарларға ерекше құқықтар; ресурстар мен олардың айналымы; валюта және валюталық құндылықтар; ақпарат; мүліктік құқықтар; интелектуалдық қызметтің нәтижелері; ғарыштық қызмет; құжаттар.

Бұрмаланған тауар. Сапасыз тауар. Қауіпті тауар. Контрафактілік тауар. Айналымға рұқсат етілген тауар. Айналымы шектелген тауар. Айналымы тыйым саланған тауар.

Тауардың саны, сапасы,бағасы тауардың қасиеті ретінде.
Әдебиеттер

Негізгі


 1. Алибеков С.Т. Таможенное дело в Республике Казахстан -Алматы «Адилет-Пресс», 2006.

 2. Беляшов О.А. Таможеиный энциклопедический справочник в 2-х томах.- Минск «Интер-Дайжест», 1998

 3. Грабовский В.Д. Использование средств фотокиносъемки и видеозаписи для фиксации следрв преступников. Горький, 1988 ж

4. Дугин Д.А. Технические средства таможенного контроля
( ТСТК): учебно-методическое пособие. ИПК Г|ГКРФ - М., 1993

5. Краткий таможенный словарь /Под общ. Ред. Н.М. Блинова - М.:РиоРТА, 1995

6. Криминалистика,-М.1996

7. Краткое описание в инструкциях" по эксплутуатации досмотрового эндоскопа «Дека», спец. метки «Марка», УФ фонарь «Поиск», приборы «Диатест», «Даймонд Бим», «Даймонд детектор», полевых наборов «Ник», «Сигма»


Қосымша


 1. Алибеков С.Т. Казахстанское таможенное право: Общая и Особенная части: Учеб. Пособие. – Алматы: Аркаим,2003.

 2. Бейсенбаева А.К. Технические средства таможенного контроля. Учебник. Алматы: Юридическая литература, 2006.

 3. Воробьев Ю.В. Основы таможенного дела. – М.: РИО РТА, 1995г.

Драганов В.Г. Основы таможенного дела. – М.: «Экономика» 1998г

КЕДЕНДІК ИНФРАКҰРЫЛЫМ ЖӘНЕ ҚОЙМА ШАРУАШЫЛЫҒЫ
1. Қазақстан Республикасының кеден органдары

ҚР кеден органдарының түсінігі және құқықтық мәртебесі. Кеден органдарының жүйесі. Кеден органдарының қызметінің нысандары.


2. Кеден инфроқұрылымын ұйымдастыру және дамыту

ҚР кеден инфроқұрылымының түсінігі және элементтері. ҚР кеден инфроқұрылымының дамуы. Мемлекеттік шекараны анықтау кеден инфроқұрылымының дамуының негізгі шарттарының бірі ретінде.


3. Кеден қызметін инфрақұрылықдық қамтамасыз етудің жаңа стратегиясы

Кеден органдарын ақпараттандыру. Кеден органдарының біртұтас автоматизацияланған ақпараттық жүйесінің және ҚР МКМ КК мәліметтермен алмасудың Республикалық жүйесінің дамуының басымды шарттары. Кеден органдары жұмысының тиімділігі кадрлік саясатты жетілдірудің мақсаты ретінде. ҚР кеден органдарының материалдық-техникалық базасын және кеден жанындағы инфрақұрылымды дамыту. Халықаралық өту аункттерін және кеден бекеттерін дамыту.


4. Кеден органдарындағы қызмет әлеуметтік инфроқұрылымның элементі ретінде

Кеден органдарына кіру және оны өткеру. ҚР кеден органдары жүйесі мекемелеріндегі басқарушы және оперативті құрамдағы адамдарға дербес атақтар беру тәртібі. Дербес атақтары бар кеден органдары жұмыскерлерінің лауазымдық жалақыларына еңбексіңірген жылдары үшін пайыздық үстемақы төлеу тәртібі.


5. Қазақстан Республикасындағы кедендік автоматтандырылған ақпараттық жүйесі

Біртұтас автоматизацияланған ақпараттық жүйені құру қағидалары. БААЖ қойылатын талаптар. БААЖ қамтамасыз ету түрлері. Базалар және мәліметтер банкілері.


6. Тәуелсіз мемлекеттер достастығының сыртқы экономикалық қызметтерінің тауарлық номенклатурасы және оның кедендік органдар жұмысындағы тәжірибелік қолданысы

Халықаралық сауда тәжірибесінде қолданылатын негізгі жіктеулік жүйелер және тауарлық номенклатуралар. Тауарларды бейнелеу және кодтаудың үйлестірілген жүйесі. Қазақстан Республикасы және оның сыртқы сауда партнерлері арасындағы өзара сауда туралы мәліметтердің бір-біріне сәйкес келуін қамтамасыз ету.


7. Кедендік бақылау жүйесіндегі сараптамалар

Сараптама түсінігі және жіктелуі. Кедендік сараптама. Кеден сараптамасын ұйымдастыру.


8. Кеден саласындағы қойма ісі

Кеден заңнамасына сәйкес құрылатын қоймалардың түрлері. Уақытша сақтау қоймаларына қойылатын талаптар. Уақытша сақтау қоймаларына тауарларды және көлік құралдарын орналастыру және сақтау қоймаларына тауарды және көлік құралдарын орналастыру және сақтау.


Ұсынылатын әдебеттер тізімі

 1. Алибеков С.Т. Казахстанское таможенное право: Общая и Особенная части: Учеб. Пособие. – Алматы: Аркаим,2003.

 2. Бейсенбаева А.К. Технические средства таможенного контроля. Учебник. Алматы: Юридическая литература, 2006.

 3. Воробьев Ю.В. Основы таможенного дела. – М.: РИО РТА, 1995г.

 4. Драганов В.Г. Основы таможенного дела. – М.: «Экономика» 1998г.


Каталог: material
material -> Сабақтың тақырыбы : Допты алып жүрудің түрлері. Сабақтың мақсаты : Допты алып жүруді үйрету, әдісін-тәсілін үйрету
material -> Ізденістер, №2 исследования, НӘтижелер 2013 результаты
material -> Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Жетібай ауылы №3 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Самамбетова Қарлығаш Ашық тәрбие сағаты 2-сынып Тақырыбы
material -> Сабақ тақырыбы: М.Әуезов
material -> ТӨлеби ауданы №7 жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі
material -> Сабақтың тақырыбы: Жамбыл өмірі мен шығармашылығы. Сабақтың мақсаты
material -> Абай Құнанбаевтың табиғат лирикасындағы қазақ ауылының көрінісі
material -> «Қарағайдың қарсы біткен бұтағы» атты қайсар ақын
material -> Сабақтың тақырыбы : Сыр сүлейі Нұртуған Сабақтың мақсаты: Сыр сүлейі Нұртуғанның шығармаларымен таныстыру
material -> Сабақтың мақсаты: Оқушыларға ұлы А. Құнанбаевтың шығармашылығымен


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет