Рабочая учебная программа 5B071100 «Геодезия және картография»Дата01.05.2016
өлшемі127.31 Kb.
түріРабочая учебная программаД. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН


ТКМФ деканы

_________А.К.Адрышев

«_____» _________2014 ж.

ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ӨЛШЕУЛЕРДІ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӨҢДЕУ ТЕОРИЯСЫ


Жұмыс оқу бағдарламасы

ТЕОРИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ


Рабочая учебная программа

5B071100 «Геодезия және картография» мамандығы

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Жұмыс оқу бағдарламасы 5B071100 «Геодезия және картография» мамандығының студенттеріне арналып, Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасында дайындалды.

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедра отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі К.Б. Хасенов
________________ 2014ж. №____ хаттама

Тау – кен металлургиялық факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

Әдістемелік кеңестің төрайымы Г.Т. Нуршайыкова
________________ 2014ж. №____ хаттама

Дайындаған

доцент Б. Апшикур

Норма бақылаушы Т.В.Тютюнькова

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ


семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СОӨЖ

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

5

3

15

30
30

75

60

135

емтихан

2 ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
Геодезиялық өлшеулерді математикалық өңдеу теориясы пәні, жоғары геодезия мен инженерлік геодезия да әртүрлі есептерді шешу үшін, геодезиялық өлшеу жұмыстарын математикалық өңдеудің теориясы бойынша білімдерді меңгеру, өлшеу қателерінің негізгі теорияларын игерудің негізі болып табылады.
2.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты, әртүрлі геодезиялық өлшемдердің нәтижесін өңдеу мен өлшеу қателіктерін есептеу, талдау жасау, өңдеудің дәстүрлі әдістерімен теорияларын, қазіргі заманғы есептік бағдарламалық құралдардың технологиясын оқыту, сондай-ақ қолданыстағы инструментальды құралдарға өлшеу бағдарламасын құрастырумен инженерлік, экономикалық, ғылыми-зерттеу, практикалық шешімдерді қабылдауға есептік негіз қалаған мамандар дайындау болып табылады.
2.3 Пәнді меңгеру нәтижелері
Пәнді оқу үрдісі барысында студент игеруі керек:

Білімі:

-өлшеу қателері теориясы бойынша негізгі сұрақтар, олардың классификациялары мен өлшеу дәлдіктері туралы;

-арасында кездейсоқ және жүйелі қателері болуы мүмкін бірнеше

тәуелсіз қателері бар, аз санды өлшеулер бойынша, өлшенген шаманың

функциясының дәлдігін бағалауды үйрену;

- дөңгелектеудің шекті қатесі мен орташа квадраттық қателерінің арасындағы тәуелділікті табу;

-бір және бір ғана шаманы, дәлдіктері бірдей тура өлшеу және дәлдіктері бірдей емес өлшеу тәсілдерін оқып үйрену, оның нәтижелерін өңдеу;

Дағдылары:

- қазіргі заманғы микрокалькулятор және персональды компьютерде жұмыс істеу;

-топографиялық –геодезиялық мәліметтерді компьютерлік әдіспен өңдеу;

- геодезиялық жұмыстардың дәлдігін есептеу әдістерін нормативті және жобалық құжаттар негізінде жасау;

-полигонометриялық және теодолиттік жүрістердегі, триангуляцияның қарапайым фигураларындағы өлшенген сызықтар мен бұрыштарды теңестіру тәсілдерін іс жүзінде қолдана білуҚұзыреттері:

өлшенген және теңестірілген шамалардың функциясының дәлдігін бағалауды жүргізу;

персональды компьютерді нәтижелерді өңдеу барысында кәсіпқой деңгейде пайдалану;

далалық өлшеулер нәтижесін математикалық өңдеуді жүргізу;

пландық және биіктік торларының дәлдігін бағалауды жүргізу және теңестіруді жасау;

геодезиялық өлшемдердің дәлдігін нормативтерге сәйкес есептеу.


2.4 Пререквизиттер
«Геодезиялық өлшеулерді математикалық өңдеу теориясы» курсын меңгеру үшін, ЖОО аталған пәндерден алған білімдерін қажет етеді:

- математика;

-информатика;

- геодезия;-география.
2.5 Постреквизиттер
Студенттердің «Геодезиялық өлшеулерді математикалық өңдеу теориясы» пәнін үйрену барысында алған білімдері жоғары курстардағы жоғары геодезия, геоақпараттық жүйе, қолданбалы геодезия пәндерін меңгеруде және әртүрлі геодезиялық өлшемдердің нәтижелерін өңдеу барысында, сондай-ақ диплом жұмысын жасау, мамандығына сәйкес өндірістегі кәсіби әрекеттері барысында қажет етіледі.
3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырып атаулары

Көп еңбекті қажет ететін пән,сағат

Оқу түрі

күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай

Сырттай қысқ.

1

2

3

4

5

Тақырып 1. Өлшеу түрлері. Нақты қате және өлшеу нәтижесін түзету. Қателер классификациясы

2


Тақырып 2. Өлшенген шамалар функциясының орташа квадраттық қатесі. Бірнеше тәуелсіз қателері бар, өлшеу нәтижелерінің орташа квадраттық қатесі. Тең әсер принципі

2


Тақырып 3. Дәлдіктері бірдей емес өлшеулер және олардың нәтижелерін өлшеуіші. Жалпы арифметикалық орташа, оның өлшеуіш және квадраттық қате. Өлшеудің кейбір түрлерінің нәтижелерін анықтау

2


Тақырып 4. Әрбір жұптардағы екі рет өлшеу дәлдігін бағалау

2


Тақырып 5. Өлшеу қателері теориясының принципі. Дәлдіктері бірдей, жанама тәуелсіз өлшеулер нәтижелері бойынша белгісіздің ең сенімді шамасын анықтау

2


Тақырып 6. Түзетулер теңдеулері. Дәлдіктері бірдей, жанама өлшеулер бойынша теңдеуді қорытындылау

2


Тақырып 7. Өлшеу нәтижелерін шартты тәсіл бойынша теңестіру

2


Тақырып 8. Шартты тәсіл бойынша триангуляцияның қарапайым фигураларындағы бұрыштарды теңестіру

1


1

2

3

4

5

Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақ

Тақырып 1. Өлшеу дәлдіктерінің анықтамасы, кездейсоқ қателердің қасиетін тексеру тақырыбы бойынша есептер шығару

4


Тақырып 2. Бірнеше тәуелсіз қателері бар, өлшеу нәтижелерінің орташа квадраттық қатесі. Тең әсер принципі тақырыптары бойынша есептер шығару

4


Тақырып 3. Дәлдіктері бірдей емес өлшеулер және олардың нәтижелерінің өлшеуіші. Жалпы арифметикалық орташа, оның өлшеуіші және орташа квадраттық қате тақырыптары бойынша есептер шығару

4


Тақырып 4. Өлшеудің кейбір түрлерінің нәтижелерінің өлшеуіштерін анықтау тақырыптары бойынша есептер шығару

4


Тақырып 5. Әрбір жұптардағы екі рет өлшеу дәлдігін бағалау тақырыбы бойынша есептер шығару

4


Тақырып 6. Дәлдіктері бірдей, жанама тәуелсіз өлшеулер нәтижелері бойынша белгісіздің ең сенімді шамасын анықтау тақырыбы бойынша есептер шығару

4


Тақырып 7. Түзетулер теңдеулері. Дәлдіктері бірдей, жанама өлшеулер бойынша теңдеуді қорытындылау

4


Тақырып 8. Өлшеу нәтижелерін шартты тәсіл бойынша теңестіру. Шартты тәсіл бойынша триангуляцияның қарапайым фигураларындағы бұрыштарды теңестіру

2


Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1. Бірнеше тәуелсіз қателері бар, өлшеу нәтижелерінің орташа квадраттық қатесі

6


Тақырып 2. Дәлдіктері бірдей емес өлшеулер және олардың нәтижелерінің өлшеуіші

6


Тақырып 3. Жалпы арифметикалық орташа, оның өлшеуіші және орташа квадраттық қатесі

6
1

2

3

4

5

Тақырып 4. Өлшеу нәтижелерін шартты тәсіл бойынша теңестіру

6


Тақырып 5. Шартты тәсіл бойынша триангуляцияның қарапайым фигураларындағы бұрыштарды теңестіру

6


Студенттің өздік жұмысы

ЕГЖ – 1. Бірнеше тәуелсіз қателері бар, өлшеу нәтижелерінің орташа квадраттық қатесі

15


ЕГЖ- 2. Дәлдіктері бірдей емес өлшеулер және олардың нәтижелерінің өлшеуіші. Жалпы арифметикалық орташа, оның өлшеуіші және орташа квадраттық қатесі

15


ЕГЖ-3. Өлшеу нәтижелерін шартты тәсіл бойынша теңестіру

15


ЕГЖ-4. Шартты тәсіл бойынша триангуляцияның қарапайым фигураларындағы бұрыштарды теңестіру, полигонометрия жүрістерінің өлшеу қателіктерін анықтау

15

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


Негізге әдебиеттер
1 Теория математической обработки геодезических измерений; Учебное пособие в двух книгах/под общей редакцией д.т.н. Ю.И. Маркузе- М.: МИИГАиК, 2005. - 280 с.: ил.

2 Большаков В.Д., Маркузе Ю.И. Практикум по теории математической обработки геодезических измерений. – М.: Недра,  1984 г.

3 Высшая геодезия. Системы координат и преобразования между ними [Текст]: учеб.-метод. пособие/ К.Ф. Афонин. – Новосибирск: СГГА, 2011. – 66 с.

4 Основные положения о государственной геодезической сети, Москва ЦНИИГАиК 2004.

5 Гурман Е.В. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. - М.: Высшая школа, 1975

6 Фельдман В.Д., Михелев Д.Ш. Основы инженерной геодезии. – М.: Высшая школа, 1999

7 Новак В.Е., Лукьянов В.Ф., Борисов Н.Н. Курс инженерной геодезии. – М.: Недра, 1989

8 Лукьянов В.Ф. Лабораторный практикум по инженерной геодезии. – М.: Недра, 1990
Қосымша әдебиеттер

9 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. Москва


ЦНИИГАиК 2003.

10 Инструкция о построении государственной геодезической сети Союза ССР. – М.: Геодезиздат, 1961

11 Кулешов Д.А., Стрельников Г.Е. Инженерная геодезия для строителей. – М.: Недра, 1990

12 Хейфец Б.С., Данилевич Б.Б. Практикум по инженерной геодезии. – М.: Недра, 197913 Сиротин М.П. Справочник по геодезии для строителей. – М.: Недра, 1975
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1.Әбішев К. А. Философия А., 2006ж. Бөрібаев Т.Қ. Ұлт менталиенті. А.,2002ж
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070500 Математикалық және компьютерліқ улгілеу Оқу түрі: күндізгі Өскемен Усть-Каменогорск 2013
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> Д. Серікбаев атындағы ШҚмту «Көлік және логистика» кафедрасы
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
MethodBook -> «Жалпы инженерлік пәндер» кафедрасы, машинажасау және көлік факультеті
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Ғылым философиясы және тарихы
MethodBook -> Дәріс сабағының құрылымы: Дәріс №1,2 Тақырып


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет