Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070700 «Тау-кен ісі» Өскемен Усть-Каменогорск 2014Дата02.05.2016
өлшемі151.07 Kb.
түріРабочая учебная программаД. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН


ТКМФ деканы

_________А.К.Адрышев

«_____» _________2014 ж.

ЖОҒАРЫ ГЕОДЕЗИЯ


Жұмыс оқу бағдарламасы

ВЫСШАЯ ГЕОДЕЗИЯ


Рабочая учебная программа

Мамандық: 5В070700 «Тау-кен ісі»

Өскемен

Усть-Каменогорск2014

Жұмыс оқу бағдарламасы 5В070700 “Тау-кен ісі” мамандығының студенттеріне арналып, Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедрасында дайындалды.

«Геодезия, жерге орналастыру және кадастр» кафедра отырысында талқыланды.
Кафедра меңгерушісі К.Б. Хасенов
________________ 2014ж. №____ хаттама

Тау – кен металлургиялық факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

Әдістемелік кеңестің төрайымы Г.Т. Нуршайыкова
________________ 2014ж. №____ хаттама

Дайындаған

доцент Б. Апшикур

Норма бақылаушы Т.В.Тютюнькова

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ

семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СОӨЖ

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

5

2

15

15
15

45

45

90

емтихан

2 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
Жоғары геодезия пәні оның классикалық бөлімдері бойынша теориялық және практикалық білім алу. Олардың баяндалуының рет тәртібі келесі шешімдермен сәйкес келеді: Жердің физикалық бетінде өлшеумдер жүргізу, жер бетіндегі салыстырмалықты оңайластыру, Жер эллипсоидасының элементтерін табу. Бірінші бөлім Жер эллипсоидының геометриясын және оның формулаларын қарастырады. Екінші бөлімде геодезиялық гравиметрияның негізгі есептері, айналу эллипсоиды деп қабылданған жердің ауырлық күшінің потенциялын орнату, эллипсоидты қысу мен тартылыс өрісінің арасындағы байланыстар қарастырылады. Үшінші бөлімде жердің пішінін жердің жасанды серіктерінің орбитадағы өзгерістері бойынша анықтау тәсілдері қарастырылады. Бұл бөлімнің негізі аспан механикасы болып табылады.


  1. Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері

Жоғары геодезия пәнінің мақсаты, пәннің теориялық негізін, техникалық терминдер мен түсініктерін, жердің пішіні мен өлшемдерін анықтау үшін жүргізілетін геодезиялық жұмыстарды орындай білу, Триангуляция мен полигонометрия пункттерінде бақылау жұмыстарын жүргізу, 4 класстық нивелирлеуді орындау, қарапайым геодезиялық торларды теңестіру мен Жер эллипсоидының геометриясын және оны анықтаудың формулаларын үйрену, сондай-ақ жер бетіндегі кейбір өлшеулер барысында жер иілісінің әсерін ескеру үшін параллельдер мен меридиан доғаларын ұзындығын анықтауды үйрену болып табылады.
  1. Пәнді меңгеру нәтижелері


Білімі:

Білім алушылар білуге тиіс: Пәнді оқу барысында студент, пәннің мазмұны мен теориялық негізін, техникалық терминдерін және оны анықтауды, геодезиялық өлшеулердің тәсілдері туралы жалпы мәліметтерді;Дағдылары:

 • теориялық білімінің негізінде студент, Жердің өлшемі мен пішініне байланысты геодезиялық жұмыстарды өз бетімен істей білу;

 • триангуляция және полигонометрия тұрғызу бойынша программа құрастыру;

 • триангуляция және полигонометрия пунктерінде бақылау мен 4 классты нивелирлеуді жүргізу;

 • геодезиялық торларды теңестіруді оңайластыру;

 • геодезиялық өлшемдер нәтижесінің дәлдігін бағалау.

Құзыреттері:

Түйінді құзыреттер болып табылады: • сфералық геодезияда қолданылатын координаттар жүйесін білу;

 • референц-эллипсоидтың бетін қолдана отырып, әртүрлі геодезиялық есептерді шешуге арналған әртүрлі координаттар жүйесін білу;

 • гаусса-Крюгердің х, у тікбұрышты координаттар жүйесін білу;

 • меридиан мен параллелдердің ұзындығын есептеу;

 • кіші сфералық үшбұрыштардың есептелу тәсілдерін білу;

 • басты геодезиялық есептерді эллипсойд бетінде есептеу қабілеті;

 • І класты триангуляциядағы алдын- ала есептеу жұмыстарын жүргізу қабілеті;

 • теңестіру туралы ұғымы;

 • тірек нүктелерін анықтаудың полигонометриялық әдісін білу;

 • нивелирлеу;

 • Жер шары пішінінің негізгі элемеенттерін градустық өлшемнен анықтау.
  1. Пререквизиттер

«Жоғарғы геодезия» курсын меңгеру үшін төмендегі пәндерді білу қажет етеді: • Математика;

 • Физика;

 • География;

 • Геодезия;

 • Алгебра;

 • Геометрия.  1. Постреквизиттер

Курстан алған білімдері 5В070700 «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша жоғары курстарда маркшейдерлік және геодезиялық өлшеулердің санағы, тау-кен ісіндегі геоақпараттық жүйелер, Қолданбалы фотограмметрия, Ашық таулы жұмыстары кезіндегі маркшейдерлік іс, маркшейдерлік-геодезиялық өлшеулерді автоматтандыру, Тау-кен өндіру кәсіпорындарын жобалау, қолданбалы геодезия, пәндерін игеру үшін қажет етіледі, сондай-ақ олардың өндірістегі кәсіптік әрекеттері үшін де, маңызды болып табылады.
 1. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
  1. Оқу жұмысының жоспары
Тақырып атаулары

Көп еңбекті қажет ететін пән,сағат

Оқу түрі

күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай

Сырттай қысқ.

1

2

3

4

5

Дәрістік сабақ

Тақырып 1. Жердің пішінін оқудың геометриялық әдісі. Геометриялық өлшеу жұмыстарының тәсілдері. Триангуляция. оны теңестіру

1Тақырып 2. Геодезияның негізгі есептерін, айналу эллипсоиды бетінде шешу. Жер эллипсоидының негізгі параметрлері

1Тақырып 3. Геодезиялық координаталары жүйесі. Өзгерту формулалары. Дұрыс кесілімдер және қисықтың басқы радиустары

1


Тақырып 4. Геодезиялық сызық. Меридиандар мен параллельдер доғасының ұзындығы. Ұшбұрышты эллипсоид бетінде шешу. Тура және кері геодезиялық есеп

1Тақырып 5. Жоғарғы геодезиядағы редукциялық мәселелер жайлы түсінік. Тіктеуіш сызықтың ауытқуының әсері

1Тақырып 6. Базисті референц-эллипсоидқа редукциялау. Лапласс теңдеуі

1


Тақырып 7. Жер пішінінің негізгі элементтерін градустық өлшеулер бойынша анықтау

1Тақырып 8. Бастапқы геодезиялық берілгендерді орнату, Красовский эллипсоиды

1


Тақырып 9. Гравиметриялық өлшеулер жайында түсінік. Жердің пішінін оқудың гравиметриялық тәсілі. Әлемдік гравиметриялық түсірістің принципі

1
1

2

3

4

5

Тақырып 10. Ауырлық күші. Ньютон потенциялы теориясынан керекті түсініктер

1


Тақырып 11. Жердің дұрыс тартылыс күші. Дұрыс жер эллипсоиды. Ауырлық күшінің жер бетіне таралуы туралы Клеро теориясы

1


Тақырып 12. Ауырлық күшінің дұрыс шамаларының формулалары Жердің массасы мен орташа тығыздығы

1


Тақырып 13. Жерді реттеу мәселесі және ауырлық күшінің редукциясы

1


Тақырып 14. Жер бетінің бедерін үшін түзету Буге мен Прей редукциялары. Топографиялық редукция

1Тақырып 15. Аномальді тартылыс өрісі. Реттелген жердің геоиді. Геоид биіктіктерін есептеу практикасы. Геоид картасы

1


Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақ

Тақырып 1. Координаттар жүйесі арасындағы байланыс, берілген нүктеде эллипсоид үсті иілімінің басты радиусын есептеу

2


Тақырып 2. Меридиандармен параллельдер доғасының ұзындығын есептеу және кіші сфералық үшбұрышты шешу

2


Тақырып 3. Кіші сфералық үшбұрышты Лежандр тәсілімен шешу

1


Тақырып 4. Кіші сфералық үшбұрышты аддитамент тәсілімен шешу

1


Тақырып 5. Кіші сфералық үшбұрышты өзінің берілген қабырғасымен шешу

1


Тақырып 6. Референц-эллипсоид бетінде геодезиялық есептерді шешу

2


Тақырып 7. Эллипсоид және Гаусс-Крюгер жазықтығында координаттарды түрлендіру

2


Тақырып 8. Триангуляция І классын алдын ала есептеу

2


Тақырып 9. Референц-эллипсоид бетінде триангуляция базисін оңайластыру есептері

2
1

2

3

4

5

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Тақырып 1. Сфералық геодезияда пайдаланылатын координаттар жүйесі

2


Тақырып 2. Меридиандар мен параллелдер доғасының ұзындығын есептеу және сфералық ұшбұрыштарды шешу

2


Тақырып 3. Эллипсоидта негізгі геодезиялық есептерді шешу

1


Тақырып 4. Эллипсоидта координаттарды түрлендіру

2


Тақырып 5. Координаталар жүйелері арасындағы байланыс, берілген нүктеде эллипсоид бетінің радиустарын есептеу

2


Тақырып 6. І триангуляциясының есептеулері

2


Тақырып 7. Триангуляцияны теңестіру

1


Тақырып 8. Трилатерация және сызықьық-бұрыштық торларды теңестіру

1


Тақырып 9. 4 класс полигонометриялық торды және арнайы тағайындалған торларды теңестіру

2


Студенттің өздік жұмысы

ЕГЖ-1. Меридиандар доғасының ұзындығын анықтау

Параллельдер доғасының ұзындығын анықтау15


ЕГЖ-2. Сфералық үшбұрыштарды шешу

10


ЕГЖ-3. Координаталар жүйелері арасындағы байланысты табу

10


ЕГЖ-4. Эллипсоид бетінің радиустарын есептеу, Референц- эллипсоид бетінде геодезиялық есептерді шешу

10

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


Негізге әдебиеттер


 1. Теория фигуры Земли [Текст] : учеб. пособие / А.В. Елагин.–Новосибирск: СГГА, 2012. – 174 с.

 2. Высшая геодезия. Системы координат и преобразования между ними [Текст]: учеб.-метод. пособие/ К.Ф. Афонин. – Новосибирск: СГГА, 2011. – 66 с.

 3. Основные положения о государственной геодезической сети, Москва
  ЦНИИГАиК 2004.

 4. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. Москва
  ЦНИИГАиК 2003.

 5. Высшая геодезия: Учебник для вузов. Учебное издание Яковлев Н. В. Издательство: Москва «Недра» 1989 г.-454 с.
 6. Яковлев Н.В. Практикум по высшей геодезии (вычислительные работы) Издатель: Альянс, Год издания: 2007 г. - 368 с.Қосымша әдебиеттер


 1. Инженерная геодезия: Учебник для вузов/ Е. Б. Клюшин,
  М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев, В.Д. Фельдман; Под ред. Д.Ш. Михелева. 4-е изд., испр. М.: Изд. центр «Академия», 2004. 480 б.

 2. Топографические карты и планы: Метод. указания / Сост. В.Н. Гусев, В.Я. Хотяков. Л.: Изд-во ЛПИ, 1988. 32 б.

 3. Яковлев Н.В. Практикум по высшей геодезии,- 4.; Недра, Ι982

 4. П. С. Закатов. Курс высшей геодезии. – Москва,1976

 5. А. И. Дурнев. Высшая геодезия. – Москва,1967

 6. Инструкция о государственной геодезической сети. – М. Геодезиздат, 1961 г.

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1.Әбішев К. А. Философия А., 2006ж. Бөрібаев Т.Қ. Ұлт менталиенті. А.,2002ж
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070500 Математикалық және компьютерліқ улгілеу Оқу түрі: күндізгі Өскемен Усть-Каменогорск 2013
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> Д. Серікбаев атындағы ШҚмту «Көлік және логистика» кафедрасы
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
MethodBook -> «Жалпы инженерлік пәндер» кафедрасы, машинажасау және көлік факультеті
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Ғылым философиясы және тарихы
MethodBook -> Дәріс сабағының құрылымы: Дәріс №1,2 Тақырып


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет