Република българия министерство на околната среда и водитеДата03.05.2016
өлшемі42.44 Kb.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите

Съгласно §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение /НИД/ на Наредба № 2 от 08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване (ДВ, бр. 47/2011г.), сроковете за достигане на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителните за заустване за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, издадени преди влизането в сила на НИД на Наредба № 2/08.06.2011 г., трябва да се изменят служебно от органа по чл. 52 от Закона за водите в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 12 от НИД на Наредба № 2/08.06.2011г., в срок до шест месеца от обнародването на НИД на Наредба № 2/08.06.2011г. – за агломерациите с над 2 000 еквивалентни жители.На основание на гореизложеното и вземайки предвид, че:

  1. Община Царево, със седалище гр. Царево, ул. Хан Аспарух, №36 е титуляр на разрешително № 23710070/16.09.2011 г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект „канализационна система гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас, издадено от директора на Басейнова дирекция за Черноморски район;

  2. Разрешително № 23710070/16.09.2011 г. е издадено със собственик и възложител Община Царево със задължения да изгради необходимата пречиствателна станция за отпадъчни води за канализационната мрежа на гр. Ахтопол. Разрешителното е за ползване на повърхностни води – „дере”, вливащо се в Черно море, с неидентифициран код на водно тяло, от басейна Южнобургаски реки, с цел заустване на отпадъчни води от експлоатация на обект „канализационна система на гр. Ахтопол, с краен срок на действие: 31.12.2014 г.;

  3. В разрешително № 23710070/16.09.2011 г . е поставен срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения: „шест месеца след въвеждане на обекта в експлоатация, но не по-късно от 31.12.2014 г.

4. гр. Ахтопол, общ. Царево, обл. Бургас е агломерация, която попада в Доклада по чл. 17 от Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчни води от населени места, в групата от агломерации, които са с над 2 000 еквивалентни жители; Към настоящия момент агломерацията е без изградена и въведено в редовна експлоатация на селищна пречиствателна станция за отпадъчни води, като, отпъдъчните води от канализационната мрежа се заустват без пречистване.

5. Част от канализационната мрежа на гр. Ахтопол се зауства без пречистване посредством един колектор, което изисква разрешителното да се преоформи в разрешително за експлоатация на съществуващ обект в съответствие с приложение №2 към чл.16, ал.1, т.2 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г.


и на основание разпоредбите на влязлата в сила нормативна уредба, а именно:

1.Съгласно § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване (ДВ, бр. 47/2011 г.), измененията и допълненията на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. са в сила от 17.02.2012 г. – датата на публикуването им в държавен вестник.

2.Съгласно чл.35, ал.12 от НИД на Наредба № 2/08.06.2011г.(от 17.02.2012г.); Срокът за достигане на индивидуалните емисионни ограничения, посочен в разрешителното за заустване за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, се определя:

т. 1. от датата на влизане в сила на разрешителното, при наличие на изградена и въведена в редовна експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води, която е в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 от наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 12 от Закона за водите;

т. 2. до шест месеца от въвеждане в редовна експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води, но не по-късно от 31.12.2015 г., за всички останали случаи,
Директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район извършва, считано от 17.02.2012 г., промяна в раздел „Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения”, като заличава действащия текст „шест месеца след въвеждане на обекта в експлоатация, но не по-късно от 31.12.2014 г. и го изписва във вида:


Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

До шест месеца от въвеждане в редовна експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води, но не по-късно от 31.12.2015 г.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция за Черноморски район, ул. Ал. Дякович № 37.
Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да направят предложения, при които същото да бъде изменено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.
инж.ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Изготвил:

инж. И. Димитрова, гл.експерт, отдел „Р”


Н-к отдел:

инж. М. Петров
: UserFiles -> File
File -> Внутренний контроль производства и контролируемые испытания продукции
File -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
File -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
File -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
File -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
File -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
File -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
File -> Личная информация
File -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет