Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени на дружеството: Няма решение за преобразуване на дружествотожүктеу 257.26 Kb.
Дата02.05.2016
өлшемі257.26 Kb.
түріРешение
: files -> bulletin
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД – АСЕНОВГРАД

ВЪТРЕШНА


ИНФОРМАЦИЯ

(Приложение № 9)

Настоящата информация е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 28, ал. 2 и чл. 33 т. 4 на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за ПППЦК и за разкриването на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжаВторо тримесечие 2008 г.

гр. Асеновград

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА

НА ЦЕННИТЕ КНИЖА1. ЗА ЕМИТЕНТА

  1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

 • През второто тримесечие основният акционер „Инпластрейд” АД – Асеновград извърши продажба чрез БФБ на 127 822 бр. акции , съставляващи 31,13 % от капитала на дружеството на следните юридически лица:

 • ДПФ Лукойл Гарант

 • УПФ Лукойл Гарант

 • ППФ Лукойл Гарант

 • УПФ ЦКБ – Сила

 • ДПФ ЦКБ – Сила

 • ППФ ЦКБ – Сила

 • ДПФ – Съгласие

 • УПФ - Съгласие

  1. Промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството:

- През второто тримесечие няма извършени промени в състава на Управителните и контролни органи.

1.3.Изменения или допълнения в Устава на дружеството:
- През второто тримесечие на 2008 г. няма вписани промени в Устава на дружеството.
1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени на дружеството:
- Няма решение за преобразуване на дружеството
1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството:
- Няма открито производство по ликвидация спрямо дружеството.
1.6. Откриване производство по несъстоятелност за дружеството:
- Няма открито производство по несъстоятелност спрямо дружеството.
1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал 1, т.1 от ЗППЦК:


 • През първото тримесечие на 2008 г. няма придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на по-голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на Договор за съвместно предприятие:
- Няма сключени договори за съвместно предприятие


  1. (Отменено)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:


- През второто тримесечие няма промяна на одитора на дружеството
1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.
- счетоводната печалба на дружеството към 30.06.2008 г. е

/385/ х. лв.


1.12. Съществени загуби и причините за тях:
- Финансовата загуба в резултат на липсата на оборотни средства и нисък обем на производство и висок процент на финансовите разходи, формирани от лихви по кредити .
1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
- Няма обстоятелства от извънреден характер, в следствие на което дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството
1.14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад:
- Дружеството няма модифициран одиторски доклад.
1.15. Решение на Общото събрание относно вида и разпределение на дивидента.
- Няма решение на общо събрание за разпределение на дивиденти, финансовия резултат за 2007 г. е загуба в размер на /7665 х. лв./
1.16. и 1.17. Вземания и задължения, съществени за дружеството и падежи:

Разшифровка на вземания и задължения

н а “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД

към 30.06.2008 година
I.Основни вçåìàíèÿ

Дата –възникв.

Срок на погасяване

1.Закенцентрале- Холандия

38 х.лв

25.06.08

25.06.08

2.Райхерцер и КО Австрия

11 х.лв

30.06.08

30.06.08

3. АО Енерджи инвест Грузия

863 х.лв

07.06.06

12.01.07


07.09.06

12.04.07


4.ООО Киото трейд-Русия

856х.лв

10.04.06

17.07.06


09.07.06

15.10.06


6.Кириакидис груп -Гърция

160х.лв.

29.08.0529.09.06

28.09.05

29.10.06


7.Гамуда трейдинг лимитед

110 х.лв.

08.12.0512.04.06

08.03.06

11.07.068. Франс Апрро-Франция

130 õ.лв

27.09.0403.12.04

27.11.04

03.03.05


9.Кирово чепецкий ХК

178 х.лв

07.06.02

10.09.02


05.09.02

09.12.02


10. Титан цимент-Гърция

229 х.лв

30.05.08

30.06.08


30.06.08

30.07.08


11.АД Хи Хипол -Сърбия

151 х.лв

16.04.08

18.06.08


16.06.07

18.08.08


12.Донау поли

42 х.лв

29.12.06

21.05.07


29.01.07

21.06.07


13.Жасмин ТК АД Бургас

4376х.лв

21.02.05

25.06.08


22.05.05

10.07.08


14.Жасмин Агро ЕООД Бургас

4914х.лв

31.12.05

29.02.08


31.12.05

29.02.08


15.Артглас ЕООД Пловдив

126 х.лв

22.11.05

30.12.05


21.12.05

29.01.06


16.Бони търговия ЕООД

13 х.лв

07.05.08

27.06.08


07.06.08

27.07.08


17.Обител ЕООД Асеновград

68 х.лв

19.02.07

30.06.08


19.03.07

30.07.08


18. Полипласт ЕТ Бяла Черква

15 х.лв

12.03.08

21.04.08


12.04.08

21.05.08


19.Браво ООД

15 х.лв

30.05.08

27.06.08


30.06.08

27.07.08


20.Ес Енд Би Индастриъл Минералс

103х.лв

04.06.08

18.06.08


04.07.08

18.07.08


21.Верипласт Балкан АД

15 х.лв

05.06.08

05.07.08

22.Захарен комбинат Пловдив АД

44 х.лв

04.04.08

20.06.08


24.04.08

10.07.08


23.Интерпред партнер ООД

24 х.лв

13.06.08

03.07.08

24.Лукойл Нефтохим АД

37 х.лв

19.06.08

25.07.08

25.Неохим АД

80 х.лв

26.06.08

30.06.08

26.Несле България АД

11х.лв

09.06.08

09.07.08

27.Савимекс ЕООД

72 х.лв

30.05.08

30.06.08


30.06.08

30.07.08


28.Химимпорт трейд ООД

78 х.лв

26.05.08

26.06.08


26.06.08

26.07.08


29.Интерпластрейд ООД

831 х.лв

30.05.08

30.06.08


15.07.08

15.08.08


30. Инпластрейд АД

7 206.лв

06.11.07

05.03.08

3

ÇÀÄÚËÆÅÍÈß


II. Çàäúëæåíèÿ êúì ñâúðçàíè ëèöà

4205х.лвХолдинг Асенова крепост АД

4205хлв

24.04.07

30.06.08

III. Çàäúëæåíèÿ êúì äîñòàâ÷èöè и клиенти

Доставчици:

Лв1.Алвис ЕООД София

34х.лв

17.06.08

17.07.08

2.Маринер ООД

52 х.лв

30.05.08

27.06.08


30.06.08

27.07.08


3.Неохимики България АД София

1448 х.лв

30.05.08

24.06.08


30.05.08

24.07.08


4.Диоки -Хърватия

951 х.лв.

м.12.05

30.04.06

5. АМЗ ООД София


16 х.лв

03.06.08

27.06.08


03.07.08

27.07.08

6.Иморент България ЕООД


385 х.лв

07.08.05

18.04.07


07.09.05

18.05.07

7.Метал БГ ООД


31 х.лв

13.05.08

27.06.08


13.06.08

27.07.08

8.Сима -Италия


84 х.лв

06.10.029.НЕК АД София


510 х.лв

29.02.08

36.06.08


31.03.08

30.07.08

10.Пенемат ЕТ Варна


31 х.лв

08.11.06

22.12.07


08.12.06

22.01.08

11.Резинекс-България ЕООД


78 х.лв

19.06.08

23.06.08


19.07.08

23.07.08

12.Химимпорт ойл трейд ООД


56 х.лв

11.04.08

11.05.08

13. АСН -53 ЕТ А.Найненов


10 х.лв

10.11.05

10.12.05

14.Хипол Сърбия


101 х.лв

19.09.07

19.10.07

15.Тим ЕООД


72 х.лв

02.01.08

03.06.08


02.02.08

03.07.08

16.Брентаг България ООД


15 х.лв

20.12.07

20.01.08

17.Буллифт ООД Пловдив


30 х.лв

08.10.05

08.11.05

18.Гранд Хотел Пловдив АД


12 х.лв

28.12.06

28.01.07

19.ДЗИ Общо Застраховане


10 х.лв

28.04.06

28.05.06

20.Дискордиа АД Варна


20 х.лв

14.04.07

22.05.07


14.05.08

22.06.07

21.Екоинвест 2007 ЕООД Пловдив


29 х.лв

25.06.08

25.07.08

22.ЗПК Армеец София


19 х.лв

17.10.07

20.06.08


17.11.07

20.07.08

23.Костадин Бручев ЕТ Смолян


25 х.лв

13.04.07

13.05.07

24.Малекс ЕТ В.Търново


12 х.лв

27.06.08

27.07.08

25.Михаел Хубер България ЕООД


17 х.лв

17.06.08

17.07.08

26.Новакем ООД В.Търново


18 х.лв

22.04.08

25.06.08


22.05.08

25.07.08

27.Орикс ООД Пловдив


11 х.лв

14.12.06

14.01.07

28. Синтезия ООД София


62 х.лв

13.05.08

19.06.08


13.06.08

19.07.08

29. Скорпион -Ойл ООД Пазарджик


10 х.лв

08.02.06

10.04.08


08.02.07

10.05.08

30.Тектос стил ЕООД


24 х.лв

02.08.05

02.09.05

31.Явор Ид АД Асеновград


17 х.лв

02.11.05

02.12.05

32.Гамуда трейдинг Лимитед


26 х.лв

22.01.0633.Гюнтер Захзенринг Германия


65 х.лв


КЛИЕНТ:


Агрополихим АД


508 х.лв

м.02.08

2008 г

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.


За периода дружеството има проблеми със събираемостта на вземанията, което се е отразило на размера на свободните парични средства, с които дружеството да разполага при разчитане на своите задължения. Управителните органи на “Асенова крепост” АД прилагат програмата за подобряване финансовата дисциплина относно подобряване събираемостта на паричните средства, както и за преструктуриране на кредитната задлъжнялост.
1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал:
- Няма изменение на акционерния капитал.
1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството:
- Няма проведени преговори за придобиване на дружеството
1.21. Сключване или изменение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
- Няма сключени договори, които не са във връзка с обичайната дейност.
1.22.Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение:
- Няма становище на управителния съвет относно търгово предложение.
1.23.Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните 3 години:


 • Няма прекратени взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години, освен замразените търговски отношения с “Инпластрейд” АД – Асеновград, дружество, което осъществяваше търговската дейност на “Асенова крепост” АД..

1.24.Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара:


- През първото тримесечие на 2008 г. няма въведени нови продукти.
1.25. Големи поръчки:
- През второто тримесечие търговската дейност на дружеството се осъществява директно от „Асенова крепост” АД. Няма големи поръчки, които да формират повече от 10 % от реализацията на дружеството.
1.26. Развитие или промяна обема на поръчките и използване на производствените мощности:


 • В сравнение с предходния период на миналата година се наблюдава тенденция на повишаване обема на производството по отделни натури:

С П Р А В К А


за производството по основни натури към 30.06.2008 г.

с натрупване 

 

 

 

 

 НАТУРА

Мяр-

От

От

Разлика

 

 

ка

началото

началото

 

 

 

 

на

на

 

 

 

 

2007г.

2008г.

 

1

2

3

6

7

8

1.

Фолио от ПЕ

т

60

496

436

 

в т.ч армирано

т

31

66

35

2.

Термосвиваемо фолио

т

369

397

28

 

в т.ч широко

т

18

2

-16

 

тясно

т

13

31

18

 

калъфи

т

338

364

26

3.

Торби от ПЕ

т

274

276

2

 

В т.ч касетъчни

т

12

0

-12

 

отворени

т

245

200

-45

 

ръкав над 50 см

т

125

57

-68

 

касетки промазани

т

25

19

-6

4.

Дребен амбалаж

т

162

271

109

 

в т.ч пликове и чанти

т

92

122

30

 

пликове БОПП+КАСТ

 

7

13

6

 

двойно цепено фолио

т

52

112

60

 

ръкав до 50см+ рък регр

т

6

14

8

5.

Опаковка за мляко

т

5

10

5

6.

Опаковъчна лента

т

0

3

3

7.

Ленти от ПП

т

16

38

22

8.

Канап за балиране

т

2

626

624

9.

БОПП фолио

т

96

380

284

10.

Тъкани торби

х.бр

4316

4701

385

11.

Торби Лено

х.бр

 

36

36

12.

Контейнери

х.бр

457

596

139

13.

Комбинирани опаковки

т

7

7

0

14.

Полиамиден ръкав

т

18

23

5

15.

Мастербачи

т

0

1

1

16.

Тръби от ПП

т

14

20

6

17.

ПП касетъчни торби от АД стар

х.бр

2865

3813

948

1.27. Преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите:


- Няма преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите.
1.28. Покупка на патент:

 • Няма покупки на патенти.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане разрешение на дейност: • Няма получено, временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно арбитражно дело, отнасящо се до задължение или вземане на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството: • Няма образувани или прекратени съдебни дела, отнасящи се до дружеството с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството;

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента, или негово дъщерно дружество • През второто тримесечие няма покупка, продажба или учредени залози от емитента на дялови участия в търговски дружества

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

 • Няма решение на управителните органи за изготвяне и публично оповестяване прогноза за финансовите резултати на емитента

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента: • Няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат , да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

През първото тримесечие се извърши преструктуриране на банковите заеми в търговски, както следва:

  1. Прехвърлени задължения по банкови заеми към ТБ „Инвестбанк” АД, съгласно договор за цесия от 27.09.2007 г. с Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ и Химимпорт АД на обща стойност 3 836 х.лв. Задълженията са платими до края на 2009 г. следващия отчетен период.

  2. Прехвърлени зъдължения по банкови заеми към ЦКБ – гр. Асеновград, съгласно договор за цесия от 31.01.2008 г. с „Финанс консултинг” ЕАД – гр. София на обща стойност 12 563 х. лв.

  3. Прехвърлени задълженията по банкови заеми към Юро Банк И ЕФ Джи България АД , съгласно договор за цесия от 16.01.2008 г. с „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ – гр. София на обща стойност 6 678 х. лв.

4. През второто тримесечие основният акционер „Инпластрейд” АД – Асеновград извърши продажба чрез БФБ на 127 822 бр. акции , съставляващи 31,13 % от капитала на дружеството на следните юридически лица: • ДПФ Лукойл Гарант

 • УПФ Лукойл Гарант

 • ППФ Лукойл Гарант

 • УПФ ЦКБ – Сила

 • ДПФ ЦКБ – Сила

 • ППФ ЦКБ – Сила

 • ДПФ – Съгласие

 • УПФ - Съгласие

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. Б. Бибов/
ПРОКУРИСТ:

/Н. Мишев/©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет