Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рікжүктеу 2.48 Mb.
бет1/12
Дата02.05.2016
өлшемі2.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сабақтың тақырыбы: Спорттық ойын волейбол ойынға қосылған допты жоғарыдан немесе төменнен қабылдау
2014 -> Эй бир боорум! Менден бир нече насыйкат сурадың. Сен бир жоокер болгонуң үчүн, аскердик мисалдар менен айтылган сегиз чакан аңгеме аркылуу бир нече акыйкатты напсим менен бирге уккун
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қоғамтану» Мамандығы: : 0301000
2014 -> Ұлт тарихы толқынындағЫ Ұлы тұЛҒалар
2014 -> Конкурс ережесі «Астана Опера»
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння


Ярмолюк Олександр Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
МП(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Коростенський кар'єр"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00292422


4. Місцезнаходження

11500, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Коростень, вул. Сосновського, буд. 67

5. Міжміський код, телефон та факс

242 3-04-93, 242 4-30-81

6. Електронна поштова адреса

Kor_kar@emitents.net.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.unigran.ua/ua/?cat=5

в мережі Інтернет(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
19. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

20. Річна фінансова звітність
21. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

22. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
23. Примітки:

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як емiтент не бере участi у створеннi юридичних осiб


Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як посада корпоративного секретаря в товариствi не передбачена
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в складi рiчної iнформацiї, так як Товариство не проводить рейтингової оцiнки
Iнформацiя про дивiденди вiдсутня в складi регулярної iнформацiї, так як рiшення про виплату дивiдендiв Товариство не приймало.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiю про похiднi цiннi папери емiтента та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї та викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як Товариство борговi цiннi папери не випускало.
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт), вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як публiчне акцiонерне товариство оприлюднює повний текст аудиторського висновку
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтеського облiку вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї так як Емiтент складає звiтнiсть за МСФЗ.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не здiйснювало.ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Коростенський кар'єр"


2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АБ № 123456


3. Дата проведення державної реєстрації 14.07.1995
4. Територія (область) Житомирська обл.
5. Статутний капітал (грн) 799320
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 180
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

08.11 - Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю

08.12 - Добування пiску, гравiю, глин i коалiну
10. Органи управління підприємства

Не заповнюється акцiонерними товариствами


11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк "Аваль"

2) МФО банку 380805

3) Поточний рахунок 26002412467

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Райффайзен Банк "Аваль"

5) МФО банку 3808056) Поточний рахунок 2600241246/643


12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Спецiальний дозвiл на користування надрами: видобування гранiту, придатного для виробництва бутового каменю, щебеню i використання вiдсiву для будiвельних робiт

№ 634

16.09.1996

Державна служба геологiї та надр України

16.09.2032

Опис

За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено.

Дозвiл на виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 309.12.30-14.21.0

17.02.2009

Державна служба гiрничого нагляду та промислової безпеки України

17.02.2014

Опис

За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї дозволу, його буде подовжено.

Торговий патент на провадження торгiвельної дiяльност, дiяльностi за надання платних побутових послуг, торгiвлi валютними цiнностями, дiяльностi у сферi розваг

ТПВ № 417402

01.04.2011

Коростенська ОДПI

31.03.2016

Опис

За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї патенту, його буде подовжено.

Дозвiл на початок виконання роботи пiдвищеної небезпеки

№ 1552.11.30-14.21.0

21.04.2011

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

21.04.2014

Опис

За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї Дозволу, його буде подовжено.

Дозвiл на продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки

№ 157.11.18-14.21.0

10.05.2011

Управлiння Держгiрпромнагляду по Житомирськiй областi

10.05.2016

Опис

За прогнозами Емiтента, пiсля закiнчення термiну дiї Дозволу, його буде подовжено.


IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

I.Ес.МАЙНIНГ КОМПАНI ЛIМIТЕД

НЕ294917

1095, Кiпр, Нiкосiя, Лампоусас, буд.1

58,29

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiгран"

24584514

01030, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В

21,394

Закрите акцiонерне товариство "Торговець цiнними паперами "Восток-Маклер"

23461005

61003, Харківська обл., Дзержинський р-н, м. Харкiв, Майдан Конституцiї, буд. 1

0,051

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю КУА "Арт-капiтал менеджмент"

33540395

01111, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1, поверх 6

0,102

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Акцiонери - 252 фiзичнi особи

- - -

20,163

Усього

100


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада В.О.Голови правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ярмолюк Олександр Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 577485 25.10.2012 Коростенським РС УДМС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1980

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років) 7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "Гулянецький щебзавод"

8) дата обрання та термін, на який обрано 16.09.2013, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

Голова Правлiння обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Голова Правлiння Товариства органiзовує та керує роботою Правлiння Товариства, здiйснює керiвництво Товариством i має такi права та повноваження:


Без доручення вчиняти дiї вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, в установах i органiзацiях.

Керувати поточними справами Товариства i забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння Товариства.

Вiдповiдно до рiшень Правлiння Товариства здiйснювати повноваження щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства та призначати уповноваженого представника.

Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та iн.) вiд iменi Товариства, розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначенi Статутом. Затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та штатний розпис.

Призначати на посаду та звiльняти з посади працiвникiв Товариства, затверджувати конкретнi розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства. Призначати на посаду та звiльняти з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства. Затверджувати штатний розпис фiлiй та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочiрнiх пiдприємств.

Вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства. Пiдписувати доручення та довiреностi на провадження дiй вiд iменi Товариства.

Вживати заходiв для заохочення працiвникiв Товариства. Накладати стягнення на працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та Статутом. Розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння Товариства.

В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства.

Органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння Товариства.

Видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства.

Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Призначено на посаду з 17.09.2013 року, згiдно рiшення Наглядової ради вiд 16.09.2013р, Протокол № 5. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Директор ТОВ "Гулянецький щебзавод". Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зайдлiч Андрiй Олександрович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 806962 21.02.2000 Малинським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1983

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років) 5

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Укрвибухбуд" - головний iнженер

8) дата обрання та термін, на який обрано 18.12.2013, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, визначених Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або делегованих Наглядовою радою.Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Правлiння Товариства.

Правлiння Товариства:

Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства. Колегiально вирiшує нижчезазначенi питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених Статутом. Готує рiчнi фiнансовi плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядової ради. Складає квартальнi та рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства. Вирiшує питання щодо видачi Товариством поручительств та гарантiй, одержання кредитiв, надання i отримання позик, укладення кредитних договорiв, договорiв позики та застави майна Товариства в межах, визначених Статутом. Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали. Розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Визначає напрямки дiяльностi Товариства. Приймає рiшення щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства. Призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариств.

Готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства Попередньо розглядає штатний розпис, умови оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв. Приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам Товариства. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовiй радi Товариства внутрiшнi нормативнi документи Товариства. Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння. Укладає договiр з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Укладає та виконує колективний договiр, призначає та вiдкликає осiб, якi беруть участь у переговорах з питань укладення колективного договору як представники Правлiння.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради 18.12.2013 року, Протокол № 7. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад: ВАТ "Малинський каменедробилиний завод" слюсар 3 розряду, ВАТ "Укрвибухбуд" - технiк-технолог СВП-1, ВАТ "Малинський каменедробильний завод" - майстер пiдмiнний в гiрничому цеху, ВАТ "Укрвибухбуд" - головний iнженер. Одночасно обiймає посаду Головного iнженера ПАТ "Коростенський кар'єр".

1) Посада Член правлiння/головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Овсiйчук Надiя Павлiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВН 349123 15.04.1997 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1957

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років) 22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Бальзат", головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано 18.12.2013, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис


До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, визначених Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або делегованих Наглядовою радою.

Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рiшення про передачу частини належних їм прав до компетенцiї Правлiння Товариства.

Правлiння Товариства:

Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства. Колегiально вирiшує нижчезазначенi питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах передбачених Статутом. Готує рiчнi фiнансовi плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядової ради. Складає квартальнi та рiчнi звiти про результати господарської дiяльностi Товариства та подає їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства. Вирiшує питання щодо видачi Товариством поручительств та гарантiй, одержання кредитiв, надання i отримання позик, укладення кредитних договорiв, договорiв позики та застави майна Товариства в межах, визначених Статутом. Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали. Розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Визначає напрямки дiяльностi Товариства. Приймає рiшення щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства. Призначає керiвникiв фiлiй та представництв Товариств.

Готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства Попередньо розглядає штатний розпис, умови оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв. Приймає рiшення щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному Статутом на погодження Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам Товариства. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовiй радi Товариства внутрiшнi нормативнi документи Товариства. Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння. Укладає договiр з обраним депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Укладає та виконує колективний договiр, призначає та вiдкликає осiб, якi беруть участь у переговорах з питань укладення колективного договору як представники Правлiння.

Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.

Згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої винагороди посадовою особою не надано, винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.Призначено на посаду згiдно рiшення Наглядової ради 18.12.2013 року, Протокол № 7. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 22 роки. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, головний бухгалтер ВАТ "Жовтнева кузня", головний бухгалтер ТОВ "Базальт". Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Наумець Iгор Володимирович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 954858 17.08.2001 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

4) Рік народження 1969

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років) 16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник генерального директора ТОВ "Юнiгран"

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2012, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї, а також на Загальних зборах акцiонерiв Товариства.Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Головою правлiння Товариства контракт найму на роботу.

До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.

Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб.

Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння.

Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства.Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства.

Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, в тому числi змiн та доповнень до них. Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 16 рокiв.Перелiк попереднiх посад: Заступник генерального директора ТОВ "Юнiгран" . Обiймає посаду Президена групи компанiй "Юнiгран", мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В.

1) Посада Член Наглядової ради

2) Повне найменування юридичної особи

I.Ес.МАЙНIНГ КОМПАНI ЛIМIТЕД

3) Код за ЄДРПОУ юридичної особи НЕ 294917

мiсцезнаходження: Лампоусас, буд.1,Нiкосiя,1095, Кiпр

4) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2012, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

5) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.

Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб.

Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння.

Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства.Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства.

Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, в тому числi змiн та доповнень до них. Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, представникам члена Наглядової ради не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Представники посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

1) Посада Голова Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паращенюк Iрина Вiкторiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 082457 26.01.1996 Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi

4) Рік народження 1966

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років) 20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Юнiгран" головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2012, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис


Ревiзiйну комiсiю очолює голова, який обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.

Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами рiшень; виконання рiшень Правлiння та голови Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства; виконання Головою Правлiння рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю; вжиття Головою Правлiння заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов'язкових платежiв, а також правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; використання коштiв Резервного та iнших фондiв, що формуються за рахунок прибутку; стан каси i майна Товариства; iншi дiї по контролю за фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати, пов'язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм здiйснюються за рахунок Товариства.

Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи- 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад- ТОВ "Максi" головний бухгалтер; ВАТ "Завод опоряджувальних матерiалiв" головний бухгалтер; ЗАТ "Українськi вертольоти" головний бухгалтер фiнансово-економiчної служби. Одночасно обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Юнiгран" мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Михайлiвська, буд. 20В.

1) Посада Член Наглядової ради

2) Повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiгран"

3) Код за ЄДРПОУ юридичної особи 24584514

мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул.Михайлiвська, буд. 20В

4) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2012, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

5) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.

Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб.

Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння.

Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства.Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства.

Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, в тому числi змiн та доповнень до них. Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, представникам члена Наглядової ради не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Представники посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.


1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Годлевський Станiслав Антонович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 350992 28.05.1997 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження

1952


5) Освіта

середня технiчна

6) Стаж керівної роботи (років)

5

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займавВАТ "Коростенський кар'єр", iнженер з охорони працi

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.04.2012, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис


Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.

До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.

Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб.

Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння.

Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства.Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства.

Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, в тому числi змiн та доповнень до них. Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад: майстер, старший iнженер-технолог, в.о. начальника КДЦ-2, механiк транспортного цеха ВАТ "Коростенський кар'єр". Одночасно обiймає посаду iнженера з охорони працi ПАТ "Коростенський кар'єр".

1) Посада Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Диняк Сергiй Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 323591 15.12.2005 Малинським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1969

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років) 22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор ТОВ "Юнiгран"

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2012, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.До компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв. Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв правлiння Товариства. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння Товариства. Обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством.

Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства.

Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб.

Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства. Прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Голови та членiв Правлiння.

Погодження за поданням Правлiння Товариства органiзацiйної структури Товариства.Розгляд та затвердження квартальних звiтiв, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв, що подає Правлiння Товариства.

Затвердження фiнансових планiв Товариства на рiк. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства. Погодження проектiв Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Правлiння Товариства, принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства, в тому числi змiн та доповнень до них. Аналiз дiй Правлiння Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiя iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Виступ у разi потреби iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Надання Загальним зборам акцiонерiв Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства. Надання Правлiнню рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.

Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 22 роки. Перелiк попереднiх посад: начальник змiни, начальник цеху, голова правлiння ВАТ "Пинязевецький кар'єр", генеральний директор ТОВ "Юнiгран". Обiймає посаду Генерального директора ТОВ "Юнiгран", мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул.Михайлiвська, буд. 20В.

1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фещук Наталiя Володимирiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 924191 16.11.2000 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1984

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років) 0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

бухгалтер ПАТ "Коростенський кар'єр"

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2012, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис


Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами рiшень; виконання рiшень Правлiння та голови Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства; виконання Головою Правлiння рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю; вжиття Головою Правлiння заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов'язкових платежiв, а також правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; використання коштiв Резервного та iнших фондiв, що формуються за рахунок прибутку; стан каси i майна Товариства; iншi дiї по контролю за фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати, пов'язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм здiйснюються за рахунок Товариства.

Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - вiдсутнiй. Протягом останнiх 5 рокiв та по теперiшнiй час обiймає посаду бухгалтера ПАТ "Коростенський кар'єр.

1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дiдкiвський Костянтин Вiкторович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВМ 182811 21.05.1996 Коростенським МРВ УМВС України в Житомирськiй областi

4) Рік народження 1978

5) Освіта вища

6) Стаж керівної роботи (років) 1

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник гiрничого цеху ПАТ "Коростенський кар'єр"

8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2012, обрано на 3 роки, згiдно Статуту

9) Опис

Ревiзiйна комiсiя контролює та перевiряє: виконання прийнятих Загальними зборами рiшень; виконання рiшень Правлiння та голови Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi, перевiрка їх вiдповiдностi чинному законодавству i Статуту Товариства; виконання Головою Правлiння рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених ревiзiєю; вжиття Головою Правлiння заходiв щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; правильнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв та iнших обов'язкових платежiв, а також правильнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; використання коштiв Резервного та iнших фондiв, що формуються за рахунок прибутку; стан каси i майна Товариства; iншi дiї по контролю за фiнансово-господарскою дiяльнiстю Товариства.Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства.

Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї дiяльностi експертiв, аудиторiв або аудиторськi фiрми. Витрати, пов'язанi з оплатою послуг експертiв, аудиторiв або аудиторських фiрм здiйснюються за рахунок Товариства.Винагорода, у тому числi у натуральнiй формi, не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи -1. Перелiк попереднiх посад:механiк гiрничого цеху ПАТ "Коростенський кар'єр". Одночасно обiймає посаду начальника гiрничого цеху ПАТ "Коростенський кар'єр"

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет