Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондовежүктеу 1.15 Mb.
бет1/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
: Admin -> upload
upload -> Алматы қаласы Бостандық ауданы бойынша сайлау учаскелері
upload -> Ақпараттық хабарлама 2009 жылдың 4 қыркүйегінде сағат 10. 00-да Қазақ Мемлекеттік академиялық Ғ. Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрында
upload -> Гу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»
upload -> Кгу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»
Европейски структурни и инвестиционни фондове

Ръководство за държавите-членки и програмните органи
Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове

Версия 2: май 2014г.

История на версията

Версия 1: април 2013 г.

Версия 2: май 2014 г. – актуализации, с които се вземат предвид финализираните регламенти за ЕСИФ

Настоящото ръководство няма обвързваща сила и допълва свързаните с него нормативни актове. Изготвено е въз основа на:  • Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ – в това ръководство наричан „Регламент за ЕТС“

  • Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 – в това ръководство наричан „Регламент за ЕФРР“

  • Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета – в това ръководство наричан „Регламент за ОПР“

  • Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета – в това ръководство наричан „Регламент за ЕСФ“

  • Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета – в това ръководство наричан „Регламент за ЕЗФРСР“.

  • PE-CONS № 20/2014 - 2011/0380 (COD) Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета от … за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета – в това ръководство наричан „Регламент за ЕФМДР“.


СЪДЪРЖАНИЕ1.Въведение 6

2.Какво представлява местното развитие, водено от общността и защо трябва да бъде използвано? 8

2.1.Какви са предимствата от използването на ВОМР? 8

2.2.Защо трябва да се използва ВОМР на различни видове територии? 11

2.2.1.Две десетилетия стоят в основата на ВОМР в селските райони 11

2.2.2.ВОМР в крайбрежни и рибарски територии 13

2.2.3.ВОМР в градове и градски райони 16

2.2.4.ВОМР за справяне с проблемите на безработицата и социалното включване 17

2.2.5.Възползване от възможността за съвместна работа 193.Как в договорите за партньорство да насочим ВОМР към онова, което методът постига най-добре? 21

3.1.Въвеждане на Общата стратегическа рамка и договорите за партньорство 21

3.2.Какво и защо? Определяне на предизвикателствата и целите (въпроси 1 и 2) 23

3.3.Къде? География на ефективното местно развитие (въпрос 3) 24

3.4.Кой фонд за какво е? (въпрос 4) 25

3.5.Как да се работи съвместно? (въпрос 5) 25

4.Как да се определят ефективните стратегии, силните партньорства и съгласуваните райони. Ключови структурни елементи на програмите 27

4.1.Увод 27

4.2. Разработване на висококачествени местни стратегии, които дават резултати 27

4.3. Мобилизиране на главните участници и изграждане на партньорство 31

4.4. Избор на подходящите видове, размери и форми на районите 33

5.Как да изберем между възможностите за осъществяване? Един фонд или смесено финансиране? 36

5.1. Увод 36

5.2. Стратегии за местно развитие, финансирани само от един фонд 36

5.3.Стратегии за местно развитие, подпомагани от няколко фондове 37

5.4.Координиране между припокриващи се райони на МГД и при двете възможности за осъществяване 38

6.Как да бъдат разработени прости и ясни процедури и да бъде подобрена координацията? 40

6.1. Кой какво прави в системата на изпълнение? 40

6.2.Какво трябва да се има предвид при проектирането на процедурите за управление на ВОМР? 43

6.3.Как да избегнем взаимно блокиране и да гарантираме по-ефективно използване на ВОМР? 43

6.4.Как да гарантираме координация между фондовете? 45

6.4.1. Използване на междинни звена 46

6.4.2.Използване на обединени структури за координиране на ВОМР между фондовете 46

6.4.3.Възможност за водещ фонд при стратегии за местно развитие, финансирани от повече фондове 47

6.4.4.Изграждане на капацитет за администрациите 48

6.4.5. Съвместно изграждане на капацитет 487.Как да се подготвим за стартиране на ВОМР? Ефективен процес на подбор 50

7.1. Увод 50

7.2. Време и вид на процедурата за подбор 50

7.3. Изготвяне на покани за представяне на предложения и определяне на критерии за подбор 51

7.3.1.Покана за представяне на предложения от опитни МГД 52

7.3.2.Покана за изразяване на интерес за нови МГД 52

7.3.3.Оценяване на предложенията 52

7.3.4.Комитет за подбор 52

7.3.5.Етап на обратна информация и разпределяне на бюджетите 547.4. Координиране на процеса на подбор между фондовете 54

8.Какво може да бъде подкрепено по линия на ВОМР? Увеличаване на гъвкавостта и намаляване на риска 55

8.1.Различни видове подкрепа за ВОМР 55

8.2. Подготвителна помощ 56

8.2.1.Конкретни разпоредби в регламента за ЕЗФРСР 588.3.Прилагане на стратегията за местно развитие 59

8.3.1.Какво е допустимо? 59

8.3.2.Проекти, изпълняващи цели на различни фондове 59

8.3.3.Кои могат да бъдат бенефициенти на проектите? 608.4.Проекти за сътрудничество 60

8.4.1.Подбор на проекти за сътрудничество от МГД 61

8.4.2.Подбор на проекти за сътрудничество от управляващите органи 61

8.5. Текущи разходи и задвижване 62

8.5.1.Текущи разходи 62

8.5.2.Задвижване 63

9.Как да се извършва наблюдението и оценката на ВОМР? 65

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Връзка между ВОМР и тематичната цел, инвестиционните приоритети, приоритетите на Съюза и тематичните области 67

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Ставки за съфинансиране и варианти за ставки на интензитет на помощта 68

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Принципи на подкрепа от конкретните фондове за ВОМР 71

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Примери за критерии за подбор на стратегии за местно развитие 74

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ВОМР и ЕТС 77

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – Често използвани акроними и съкращения 78


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет