Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове


Какво трябва да се има предвид при проектирането на процедурите за управление на ВОМР?бет10/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

Какво трябва да се има предвид при проектирането на процедурите за управление на ВОМР?

При проектирането на процедурите, свързани с изискванията за контрол за ВОМР, е важно да се вземат предвид следните точки, в съответствие с принципа за разумно финансово управление: • Създаване на справедливи и прозрачни процедури: осигуряване на прозрачни процедури за избягване на конфликта на интереси в процеса на подбор на проекти; документиране от страна на МГД на оценката на проекта и процеса на подбор, например посредством публикуване на протоколите от заседанията за подбор на проекти на уебсайтовете на МГД;

 • Избягване дублирането на функции на различните органи, които участват в процеса на одобрение, контрол и разплащане; например, при стратегии, финансирани от няколко фонда: извършване на съвместни контроли от страна на одитните органи, които отговарят за тези фондове или въвеждане на мерки, с които те могат да разчитат на резултатите на работата, извършена от всеки от тях;

 • Гарантиране, че правилата за допустимост са ясни за всички участници; например, посредством определяне на правила за допустимост за всички относими Фондове в договорите за помощите между управляващия орган/ междинното звено и МГД и представяне на тези правила на уебсайтовете на МГД.  1. Как да избегнем взаимно блокиране и да гарантираме по-ефективно използване на ВОМР?

Каре 6: Изясняване на ролите

Държавите-членки определят съответните роли на местните групи за действие и на органите, които отговарят за изпълнението на съответните програми, спрямо всички задачи по изпълнението, които се отнасят до стратегията.

В решението за одобряване на стратегия за водено от общността местно развитие трябва да се разпредели всеки от съответните ЕСИ фондове. Решението трябва да определя и съответните отговорности по задачите за управление и контрол по програмата или програмите спрямо стратегията за водено от общността местно развитие.
(Член 34, параграф1 и член 33, параграф 5 от РОР)

Въз основа на предишен опит Управляващите органи следва да вземат предвид следните препоръки: • Изясняване на ролите. Системите за изпълнение трябва да осигурят ясно разделение на отговорностите между МГД, управляващите органи и разплащателните агенции и да избягват дублирането на роли.

 • Балансиране на административната тежест. В някои административни системи, количеството на документите, което се изисква от организаторите на проекта изглежда прекалено, особено в случая на сравнително малки проекти. Механизмите, които предвиждат опростени процедури за малки проекти и намаляване на административната тежест в ранните етапи на одобряването на проекта могат да помогнат за насърчаване на потенциалните бенефициенти.

 • Използване на опростени варианти за разходите, особено за малките проекти и за текущи разходи / задвижване. Това може да намали количеството на документите и контрола и следва да бъде насърчавано.

 • Реалистично и прозрачно определяне на срокове. Някои административни системи включват сложни процедури за проверки и одобрения на различни нива, които отнемат много време. В резултат на това, цялостният процес на одобрение на проектите може да отнеме много месеци (понякога повече от година), както и извършването на плащанията може да отнеме още повече време. Това може да повлияе на успеха на някои проекти, които са разработени, за да отговарят на конкретни предизвикателства или възможности в определен момент във времето, и въвежда допълнителен елемент на несигурност за бенефициентите.

 • Свеждане на допълнителните правила до необходимия минимум. Някои управляващи органи въвеждат допълнителни ограничения върху това, което е допустимо за финансиране (в допълнение към общите насоки, определени от РОР и регламентите за конкретните фондове). Това може да попречи на обхвата реакция на МГД на местните потребности и да се яви като бариера за иновационни проекти. Допълнителните правила трябва да бъдат смислено обосновани. Препоръчително е например, правилата за допустимост да са насочени към изясняването на това, което не може да бъде финансирано, а не да се опитват да определят всичко, което може.

 • Опростяване на процедурите за публично съфинансиране. В някои страни, бенефициентите трябва да кандидатстват за национално съ-финансиране (включително за регионален и местен обществен принос) отделно от кандидатстването за приноса на ЕС. Това може да бъде начин за осигуряване на по-голяма ангажираност от страна на тези органи, но след няколко паралелни финансови и административни процедури - където относително малкия размер на съфинансиране от един орган понякога може да определи какви проекти всъщност са избрани - може да подкопае местната стратегия и процедури за подбор.

 • Насърчаване на авансовите плащания. За много местни бенефициенти, особено по-малки фирми и неправителствени организации, е трудно да финансират целия проект и след това да чакат да си възстановят средствата. Това може да се отнася и за МГД, особено за новосъздадените. Един от ключовите фактори за успеха на подхода за ВОМР в някои страни е наличието на финансиране (от национални или регионални бюджети) за авансови плащания28.

 • Подпомагане на притежанието и инициативата на МГД. Една от ключовите роли на МГД е да мобилизира потенциалните бенефициенти, да им дава насоки и да извършва на популяризаторски и информационни дейности. Правилата за изпълнение трябва да гарантират, че тази функция по задвижване на районите се поддържа, както и че на МГД не се гледа като на разширение на административната система

 • Подпомагане изграждането на капацитет (обучение, консултации и разпространение на добри практики) на всички нива на изпълнение (управляващи органи, разплащателни агенции, МГД, и бенефициенти) още от самото начало. Това трябва да включва начини за съобразяване с предишния опит и извлечените поуки; институциите, участващи в изпълнението следва да осигури приемственост и трансфер на знания между различните членове на персонала в екипите.

 • Оценка на ефективността на системите за изпълнение - механизмите за изпълнение играят ключова роля при определяне на въздействието на ВОМР. Затова държавите-членки следва да гарантират, че тези механизми са обект на оценка по време на жизнения цикъл на програмата, както е предвидено в плана за оценяване.


  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет