Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондовежүктеу 1.15 Mb.
бет12/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
: Admin -> upload
upload -> Алматы қаласы Бостандық ауданы бойынша сайлау учаскелері
upload -> Ақпараттық хабарлама 2009 жылдың 4 қыркүйегінде сағат 10. 00-да Қазақ Мемлекеттік академиялық Ғ. Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрында
upload -> Гу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»
upload -> Кгу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»

Как да се подготвим за стартиране на ВОМР? Ефективен процес на подбор

 • Увод

 • Време и вид на процедурата за подбор

 • Изготвяне на покани и определяне на критерии за подбор

 • Координиране на процеса на подбор между фондовете


  1. Увод

Каре 9: Критерии за подбор на местни стратегии за развитие
Държавите-членки определят критерии за подбора на стратегиите за местно развитие.
(Член 33, параграф 2 от РОР)

Подборът на стратегии за местно развитие и създаване на МГД е решаваща фаза, защото, ако това се направи добре, системата за изпълнение може да бъде далеч по-ефективна и да се намали натиска върху управляващия орган. Държавите-членкир/регионите трябва внимателно да разработят процедурите и критериите за подбор на стратегия за местно развитие, за да се отрази стратегическата визия за ВОМР спрямо целите на програмата (ите) в тяхната страна/ регион.

Опитът показва, че най-добрият начин за започване на местно развитие, особено за нови партньорства, е чрез двустепенен процес на подбор.


  1. Време и вид на процедурата за подбор

Каре 10: Докога следва да се подбират стратегиите за местно развитие?
Първите два кръга на подбор на стратегии за водено от общността местно развитие трябва да завършат в рамките на две години от датата на одобрението на договора за партньорство. Държавите-членки могат да подберат допълнителни стратегии за водено от общността местно развитие след тази дата, но не по-късно от 31 декември 2017 г.
(Член 33, параграф 4 от РОР)

Този втори срок е определен, за да се гарантира, че новите групи, които се нуждаят от повече време, за да подготвят стратегията за местно развитие, не са в неравностойно положение в сравнение със съществуващите МГД. В същото време, крайният срок трябва да гарантира, че остава достатъчно време за изпълнение на стратегията до края на програмния период.

По този начин, покана за представяне на предложения може да бъде обявена в началото на периода за съществуващите МГД и за опитни групи, които са готови да разработят сравнително бързо своята стратегия за местно развитие.  1. Изготвяне на покани за представяне на предложения и определяне на критерии за подбор

В поканите за представяне на предложения, управляващите органи следва да посочат каква информация се изисква от кандидатите, в какъв формат трябва да бъде подадена и спрямо какви критерии ще се оценяват предложенията. Това трябва да отразява минималните изисквания, предвидени в членове 32-35 от РОР, но управляващите органи могат да включат допълнителни изисквания (например, да посочат допълнителни задължителни елементи на съдържанието на стратегията и плана за действие).

Държавите-членки ще трябва да определят критерии за подбор, които отразяват добавената стойност на подход за воденото от общностите местно развитие. За целта, управляващите органи трябва да вземат предвид най-малко три аспекта: качеството на предложената стратегия и на предложеното партньорство, опита на МГД, както и относимостта на района. В РОР е заложен минимален набор от критерии32.

Тези изисквания представляват отправна точка за държавите-членки, когато разработват критериите за подбор. Допълнителни критерии могат да бъдат добавени в зависимост от стратегическата визия на държавата-членка за ВОМР. Където е уместно, могат да се добавят критерии, свързани с конкретен фонд в съответствие със специфичните цели на отделните участващи фондове.

Когато е възможно, критериите за подбор трябва да бъдат включени в програмите, за да бъде осигурена достатъчна яснота за потенциалните бенефициенти.

При сценарий за финансиране от повече фондове, държавите-членки могат да включат общи критерии за подбор още в договора за партньорство, за да се гарантира по-добро интегриране на средствата и ясни и прости насоки за бенефициентите.   1. Покана за представяне на предложения от опитни МГД


Поканата за представяне на предложения следва да даде на МГД достатъчно време да изработят своята стратегия. Когато се определят сроковете, трябва да бъде отчетено нивото на опит на кандидатите и - в случай на финансиране от повече фондове - степента, до която съществуваща МГД ще трябва да адаптира своята Стратегия за местно развитие, партньорство и района, ако реши да използва няколко фонда. Опитът с ЛИДЕР показва, че разработването на стратегията отнема най-малко 6 месеца до една година. Това време е необходимо за гарантиране на необходимия ангажимент на местната общност.

За улесняване при разработването на стратегиите, кандидатите трябва да получат подготвителна помощ (вж. точка 8.2 „Подготвителна помощ”).   1. Покана за изразяване на интерес за нови МГД


За начинаещите в областта на местното развитие се препоръчва държавите-членки да организират двустепенна процедура за подбор, като обявят покана за изразяване на интерес в началото на програмния период. Кандидатите, отговорили на поканата, които са одобрени, трябва да получават подкрепа в етапа на изграждането на капацитет, което да им помогне да изготвят тяхната стратегия за местно развитие. Това може да бъде финансирано от подготвителна помощ. Етапът на изграждане на капацитет може да продължи от шест до дванайсет месеца в зависимост от нивото на опит (вж. точка 8.2 „Подготвителна помощ"). В края на етапа на изграждане на капацитет, след като МГД са разработили своите стратегии, се осъществява окончателен подбор. При него се използват същите критерии за оценяване както в поканата за представяне на предложения за опитни МГД. Това гарантира, че всички стратегии, които са одобрени, отговарят на определен стандарт за качество.

   1. Оценяване на предложенията


За да се гарантира, че ВОМР е ефективно и постига максимална добавена стойност, държавите-членки/ регионите трябва да изберат стратегии, които са достигнали определено ниво на качество.

Стратегиите следва да се конкурират спрямо общ стандарт за ВОМР, а не една с друга, т.е. те трябва да се конкурират главно въз основа на постигнатото качество.

Високото качество на стратегията може да се измерва с помощта на видовете критерии за подбор, посочени в Приложение 4.

   1. Комитет за подбор

Каре 11: Комитет за подбор на стратегии за местно развитие
Стратегиите за местно развитие се избират от комитет, учреден с тази цел от съответния, управляващ органи или отговорни органи и одобрени от управителния орган или отговорни органи.
(Член 33, параграф 3 от РОР)

При сценарий за финансиране само от едни фонд, комитетът за подбор може да бъде за отделния фонд. В случай на финансиране от повече фондове, трябва да бъдат организирани съвместни комитети за подбор, в които да са представени съответните Управляващи органи. В този контекст, има три варианта по отношение на административната уредба: 1. държавите-членки/регионите могат да решат да създадат специален съвместен административен екип, който да извършва подбора на стратегии за местно развитие;

 2. държавите-членки/регионите могат също така да създадат система за координация, така че стратегии, финансирани от няколко фонда, да се избират на разширен форум, съставен от управляващите органи, отговарящи за съответните фондове с подкрепата на местни експерти в областта на развитието;

 3. държавите-членки/регионите могат също така да възложат административното ръководство на процеса на подбор на един управляващ орган, а окончателните решения да се вземат от съвместния комитет за подбор.

Оценяването на предложенията обикновено се извършва от група от независими експерти33, назначена от Управляващия орган / органи. Тази група може да включва служители на органите, но за да се постигне подходящо ниво на опит при оценката, силно препоръчително е да се осигурят външни експерти. Добра практика е да се гарантира, че всяко предложение се оценява (спрямо критериите за подбор) от най-малко двама различни експерти и че те имат възможност да съпоставят своите становища по всяко оценявано предложение. След като бъдат оценени, предложенията се класират по качество и се представят на комитета за подбор.

Комитетът трябва да работи под ръководството на управляващите органи. Членовете на Комисията за подбор следва да имат достатъчно ниво на опит в управлението на програмата, както и конкретни знания, основани на практически опит в областта на местното развитие и изпълнението на обществени политики по места. Стратегиите с конкретна тематична или секторна насоченост (например, към маргинализирани групи или рибарски общности) ще изискват наличието на съответните експерти и заинтересовани страни. Съставът на комитета за подбор следва да се стреми към балансирано представителство на обществени органи и заинтересовани страни / експерти и към равновесие между половете.   1. Етап на обратна информация и разпределяне на бюджетите


След като първоначалното предложение на МГД бъде оценено, Управляващият орган или комитет за подбор трябва да предоставят на МГД обратна информация по въпросите, които могат да бъдат подобрени. Етапът на обратна връзка трябва да бъде под формата на постоянен диалог между Управляващия орган или Комитета подбор и МГД. Препоръчително е тази етап да включва информиране на МГД от страна на управителния орган относно размера на отпуснатия бюджет. След това, МГД трябва да бъдат в състояние да направят фина настройка на финансовите си планове в съответствие с насоките, дадени им от органите.

От една страна е необходимо да се гарантира, че бюджетът е достатъчен за изпълнение на плана за действие, предвиден в стратегията. От друга страна, Управляващият орган трябва да се увери, че бюджетите не са прекалено високи, тъй като това носи риска МГД да се насочат към скъпи операции, за да усвоят бюджета, без да се съобразят с реалните местни потребности.

Препоръчва се разпределението на финансирането между МГД да се основава на качеството на предложението (както по отношение на стратегията, така и на партньорство), действията, предложени в плана за действие и възможностите за неговото прилагане.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет