Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондовежүктеу 1.15 Mb.
бет13/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
: Admin -> upload
upload -> Алматы қаласы Бостандық ауданы бойынша сайлау учаскелері
upload -> Ақпараттық хабарлама 2009 жылдың 4 қыркүйегінде сағат 10. 00-да Қазақ Мемлекеттік академиялық Ғ. Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрында
upload -> Гу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»
upload -> Кгу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»

Координиране на процеса на подбор между фондовете


Когато държава-членка или регион е избрала подхода за финансиране от един фонд, процедурите за подбор по различните фондове следва също да бъдат координирани. Поканите за предложения трябва да се издават успоредно, като се използват съвместими критерии за подбор, а в идеалния случай - общи срокове. Това ще позволи на различните комитети за подбор да осигурят съгласуваност между стратегиите за местно развитие, подпомагани от различни фондове, особено когато те обхващат припокриващи се райони. За стратегиите, финансирани само от един фонд, поканите за участие в тръжни процедури трябва да дадат представа за максималния наличен бюджет от конкретен фонд, както и за ориентировъчния брой на предвидените местни стратегии за развитие.

Ако държава-членка / регион предлага възможност за стратегии, финансирани от повече фондове, трябва да се организира обща процедура за подбор за ВОМР. Това означава, че трябва да бъдат обявявани съвместни покани за предложения с общи критерии за подбор, общи срокове и съвместни комитети за подбор за всички участващи фондове.

Препоръчително е потенциалните МГД да имат достъп до обслужване на едно гише за всички въпроси, свързани с процедурата за подбор.

За да могат да изготвят финансов план за стратегиите си, МГД трябва да знаят какво е нивото на финансиране за ВОМР от всеки от фондовете. Тази информация, заедно с максималния брой на стратегии за местно развитие, които потенциално ще бъдат одобрени, се включва в поканата за представяне на предложения. Това ще повиши качеството, реализма и приоритизирането на стратегиите и ще позволи да се избегнат нереалистични или твърде амбициозни подходи. Държавите-членки следва вече са дали указание на максималния наличен бюджет за ВОМР от различните ЕСИ фондове в договорите за партньорство и в различните програми.
 1. Какво може да бъде подкрепено по линия на ВОМР? Увеличаване на гъвкавостта и намаляване на риска

 • Различни видове подкрепа за ВОМР

 • Подготвителна помощ

 • Осъществяване на местни стратегии за развитие: местни проекти

 • Сътрудничество: проекти за сътрудничество и подготовката им

 • Текущи разходи и задвижванеДискусиите по допустимостта са най-голямата самостоятелна причина за закъснения чувство за безизходица по веригата на изпълнение. Получаване на яснота от самото начало е необходима и важна стъпка за постигане на успешно ВОМР.

Рискове има на всички нива по веригата на изпълнение. Намаляването на риска може да се постигне, като се гарантира, че на всички равнища има обща и ясна представа за допустимост. Управляващите органи играят ключова роля в изясняването на тези въпроси.

  1. Различни видове подкрепа за ВОМР

Каре 12: Какво трябва да включва подкрепата за местно развитие?
Подкрепата за водено от общността местно развитие включва:

 • разходите за подготвителна помощ […];

 • изпълнение на операции в рамките на стратегията за водено от общността местно развитие;

 • подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местните групи за действие;

 • текущи разход, свързани с управлението на изпълнението на стратегията за водено от общността местно развитие […];

 • задвижване на стратегията за водено от общността местно развитие […].

Подкрепата за текущите разходи и разходите за задвижване […] не трябва да превишават 25 % от общите публични разходи, направени в рамките на стратегията за местно развитие.


(Член 35 от РОР)

Всички пет вида подкрепа трябва да бъдат разглеждани като съгласуван пакет, който трябва да бъде на разположение на потенциалните бенефициенти за изпълнение на ВОМР. И петте вида подкрепа следва да се разглеждат като задължителни елементи на подхода, затова те трябва да бъдат подкрепени по всяка програма за прилагане ВОМР. Само регламентите за ЕЗФРСР и ЕФМДР регулират сътрудничеството отделно, което означава, че неговото широко използване в изпълнението на ВОМР за тези две политики се насърчава силно. Във всеки случай, на местно ниво включването на сътрудничество в местната стратегия за развитие трябва да се остави на преценката на МГД.

Препоръчително е да се използват широко опростените варианти за разходите, предлагани от Регламента за общоприложимите разпоредби.

Подобно на осигуряването на други части от програми, ВОМР може да се осигури на местно ниво чрез безвъзмездни помощи и финансови инструменти. Потенциалноти бенефициенти могат да получат достъп до финансовите инструменти (като схеми за микрокредити) под формата на допълнителен източник за финансиране.  1. Подготвителна помощ

Каре 13: Подготвителна помощ

Подкрепата за водено от общността местно развитие трябва да покрие разходите на подготвителната помощ, състояща от изграждане на капацитета, обучение и работа в мрежа с оглед подготовката и изпълнението настратегия за водено от общността местно развитие. Тези разходи могат да включват един или повече от следните елементи: • Обучителни дейности за местни участници;

 • Проучвания на разглежданата област;

 • Разходи, свързани с изготвянето на стратегията за водено от общността местно развитие, включително консултантски разходи и разходи за дейности, свързани с консултирането на участниците с цел подготвяне на стратегията;

 • Административни разходи (разходи за дейността и за персонал) на организацията, която кандидатства за подготвителна помощ по време на подготвителния етап;

 • Подкрепа за малки пилотни проекти.

Тази подготвителна подкрепа трябва да е допустима, независимо от това дали стратегията за водено от общността местно развитие, изготвена от местната група за действие, която ще се ползва от подкрепата, е избрана за финансиране от комитета за подбор, създаден по Член 33, параграф 3.
(Член 35, параграф 1, буква (а) от РОР)

Подготвителната помощ е създадена като част от ВОМР да допринася за създаването на местни партньорства и за подпомагане на разработването на стратегия за местно развитие. Следователно, тя е планирана като инструмент за подготвителната фаза преди стратегиите да са одобрени и приложени.

Подготвителната помощ по всички ЕСИ фондове обхваща изграждането на капацитет на местните действащи лица и предоставяне на подкрепа за дейности, свързани с подготовката на стратегии. Изграждането на капацитет трябва да се разбира в смисъл на това, което е необходимо, за да се подготви МГД за прилагане на стратегията за местно развитие. По-нататъшни действия за изграждане на капацитет също остават допустими и през етапа на изпълнение, но тогава те се финансират от бюджета за текущи разходи и задвижване.

Органите на различните фондове трябва да гарантират съгласуваността на подготвителната помощ и да координират изграждане на капацитет за ВОМР и подбора на стратегии за местно развитие34. Подготвителната помощ следва да бъде предложена като съвкупност от съгласувани действия, координирани между органите на различните фондове като част от координацията на ВОМР, посочено в договора за партньорство. Съответно, управляващите органи на различните фондове трябва да подготвят една или набор от схеми за подготвителна помощ за ВОМР в техните съответни програми, като заделят за тази цел определена част от бюджета за ВОМР. Когато подходът нов, може да е необходимо по-голямо финансиране за подготвителна помощ.

Управляващите органи биха могли да предложат безвъзмездна подготвителна помощ с издаването на „покани за изразяване на интерес" и да отпуснат финансиране на избраните бенефициенти, например, под формата на еднократни суми.

Подготвителната помощ може да бъде предоставяна от 1 януари 2014 г. и се препоръчва да бъде предоставяна до одобряването и на последната стратегия за местно развитие. Подготвителната подкрепа за бенефициентите приключва, когато те започват да получават финансиране за изпълнението на съответната стратегия за местно развитие.

Управляващите органи се насърчават да използват техническата помощ за периода 2007-2013, за да информират съответните заинтересовани страни как ще се изпълнява ВОМР от 2014 г. (например чрез организиране на семинари, работни срещи на местно ниво, издаване на указания т.н.). В рамките на ЕЗФРСР, държавите-членки следва по-специално да могат да използват средствата за техническа помощ по програмите за 2007-2013 г. за подпомагане на местните участници в подготовката на техните стратегии за местно развитие за периода 2014-2020 г. по време на преходния период35.

   1. Конкретни разпоредби в регламента за ЕЗФРСР


Регламентът за ЕЗФРСР предлага конкретен вид подготвителна помощ (която не е задължителна за държавите-членки): стартов пакет в рамките на ЛИДЕР36. Това се предлага като инструмент в допълнение към „стандартната” подготвителна помощ, която е задължителна част от програмите37.

Стартовият пакет следва се прилага по-специално в области с по-малко напреднали и развити структури на управление. Тези райони могат да се нуждаят от повече време за да се запознаят и да тестват метода в по-малък мащаб. Стартовият пакет се състои от действия за изграждане на капацитет и подкрепа за малки пилотни проекти за групи, които не са работили по ЛИДЕР през периода 2007-2013. (В случаи, в които по-голямата част от територията вече участва в изпълнението на СМР, тя не следва да получи подкрепа от стартовия пакет).

Държавите-членки са свободни да определят както изграждането на капацитет, така и малките пилотни проекти по начин, който най-добре отговаря на нуждите на териториите/ съответните партньори. Идеята на стартовия комплект е да се провери метода на ВОМР в определена област. Държавите-членки/регионите могат да решат, че процесът да се даде възможност за създаването на местни партньорства, анализ на териториалния потенциал и нужди, както и идентифицирането на основните теми трябва да бъдат основните оси на процеса на развитие в конкретен район. Следователно, малките проекти ще допринесат за местните теми, определени в процес отдолу-нагоре. В този случай, вносителите на проекти могат да бъдат, например, неправителствени организации, сдружения, обществени органи или дори физически лица.

Стартовият пакет в рамките на ЛИДЕР е „въвеждащ” инструмент, който може да покрие целия период на финансиране. От партньорствата, които се възползват от пакета, не се очаква да представят стратегия за ВОМР. Във всеки случай, докато бенефициентът получава помощ чрез стартовия пакет не може да се ползва от подкрепа по ЛИДЕР.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет