Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове


Прилагане на стратегията за местно развитиебет14/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Прилагане на стратегията за местно развитие


Финансовата подкрепа за проекти за изпълнение на стратегия за местно развитие е най-важният компонент на ВОМР. Тези проекти допринасят за постигането на конкретни планирани резултати и на целите на СМР.

   1. Какво е допустимо?


Правилата за допустимост ще бъдат определени на национално ниво38 и ще бъдат ограничени от обхвата на всяка програма. Регламентът за конкретния фонд съдържа специфични ограничения на допустимостта на действията (например член 11 от Регламента за ЕФМДР изключва определени операции, които ще увеличат риболовния капацитет на кораба). В тази връзка, за управляващите органи може да бъде полезно да издават списък на очевидно недопустими дейности.

Отвъд този набор от правила, опитът показва, че допълнителни правила не трябва да се добавят, освен ако не бъдат ясно обосновани.

Допустимостта на приноса в натура39 е от съществено значение за постигане на характера на доброволната работа, свързана с изпълнението на проекти на местно равнище.

Що се отнася до държавната помощ, в зависимост от естеството на дейността, могат да бъдат приложими правилата за държавните помощи. Предоставената помощ може да попадне в обхвата на регламент за групово освобождаване, схема за държавна помощ, одобрена от Комисията, решението на УОИИ за „услуги от общ икономически интерес" или правилото de minimis. Когато случаят не е такъв, се изисква отделно уведомяване. Очаква се, обаче, че повечето проекти за ВОМР ще попаднат под правилото de minimis.
   1. Проекти, изпълняващи цели на различни фондове


Поставянето на строги разграничителни линии между обхвата на намесата на различните фондове по програмите трябва да се избягва ВОМР. Правилото, че един бенефициент не може да иска възстановяване на разходи за един и същ разход от различни източници трябва да се спазва и да се отрази в системата за мониторинг.

Поставянето на строги разграничителни линии между обхвата на намесите на различните фондове може да направи трудно финансирането на важни дейности за местното развитие. Когато една стратегия за местно развитие се финансира от един фонд, този фонд трябва да предлага пълния си обхват на подкрепа.

Например, ако МГД за развитие на селски райони иска да представи проект за обучение за финансиране по ЛИДЕР, въпреки че се подкрепя само от ЕЗФРСР, то МГД трябва да провери дали проектът:


 • отговаря на целите на ЕЗФРСР и на Програмата за развитие на селските райони,

 • е съгласуван със стратегията за местно развитие, и

 • отговаря на съответното законодателство.

Ако тези условия са изпълнени, Управляващият орган за ЕЗФРСР не следва да отхвърля проекта с аргумента, че проектът попада също в обхвата на допустимост на ЕСФ.

В контекста на съвместно финансирани стратегии, МГД следва да обяснят в техните местни стратегии за развитие какви видове действия съответстват на целите на различните европейски фондове и трябва да бъдат съответно финансирани от всеки фонд. Този избор трябва да бъде потвърден от комитета за подбор на стратегиите за местно развитие.

Сложни проекти, които надхвърлят целите и приоритетите на един конкретен фонд, могат да бъдат разделени на няколко операции, за да се финансират едновременно от различни фондове. Във всеки случай, управляващите органи трябва да гарантират, че няма двойно финансиране на нито една операция.   1. Кои могат да бъдат бенефициенти на проектите?


По принцип проектите се изпълняват от частни или обществени вносители, кандидатствали пред МГД за финансиране на проекта.

Самата МГД или някой от членовете й също може да бъде вносител на проекти. Това е случай, при който проектът има колективно или териториално измерение, или създава рамка (проучвания, инфраструктура, обучение и т.н.), необходима за изпълнението на стратегията. Този случай е още по-подходящ при проекти за сътрудничество, тъй като тези проекти изискват по-висока степен на координация.

  1. Проекти за сътрудничество


При ВОМР фондовете могат да финансират подготовката и изпълнението на дейности по сътрудничество на местните групи за действие40.

Регламентите за ЕЗФРСР и ЕФМДР конкретно определят обхвата и правилата за сътрудничество за МГД в рамките на ЛИДЕР и МГДР в рамките на ЕФМДР. Както и в периода 2007-2013, подкрепа ще се предлага за изпълнение на междутериториални и транснационални проекти. В допълнение ще бъде подкрепяна подготвителна техническа помощ (например разходи за срещи между потенциални партньори, проучвания и т.н.), ако МГД докажат, че подготвят осъществяване на проект за сътрудничество.

В името на опростяването и съгласуваността, горещо се препоръчва да се използват едни и същи правила за ЕФРР и ЕСФ.

На МГД в селските райони и на МГДР в рибарските райони и крайбрежните зони сега изрично е позволено да си сътрудничат не само с партньорите за прилагане на стратегии за местно развитие в селските райони или съответно в рибарските райони, както в периода 2007-2013, а също с местни публично-частни партньорства в други видове райони, които изпълняват стратегии за местно развитие. Сътрудничество с местни публично-частни партньорства, намиращи се извън границите на ЕС също ще бъде възможно, макар че ЕЗФРСР ограничава тази възможност до партньори, намиращи се в селските райони, а същевременно ЕФМДР не ограничава вида на допустимите райони.

Тази възможност може например да спомогне за взаимодействието между местните групи работещи по отделни стратегии, но разположени (частично) на една и съща територия (например между градските и селските райони или между селски и рибарски райони или между градски и рибарски райони). Освен предимството на обмен на опит и взаимно обучение, МГД ще се възползват от развитие на сътрудничество около основни теми, които трябва да бъдат решавани в по-голям мащаб.

Опитът с ЛИДЕР и ос 4 на ЕФР показва, че в много случаи самите МГД / МГДР са бенефициенти на проектите за сътрудничество, тъй като те са по-сложни за разработване и управление от местните проекти.

По отношение на управлението на проекти за сътрудничество, има две възможности (въз основа на опита от ЛИДЕР):

   1. Подбор на проекти за сътрудничество от МГД


При първата възможност, сътрудничеството е интегрирано в стратегиите за местно развитие и финансирането за сътрудничество (обхващащо подготвителната помощ и проектите) се разпределя по едно и също време с местния бюджет. Проектите за сътрудничество се избират от местните групи за действие, по същия начин както местните проекти.

   1. Подбор на проекти за сътрудничество от управляващите органи


Тъй като проектите за сътрудничество са по-взискателни по отношение на разработване и управление, някои държави-членки могат да изберат да оставят подбора на тези проекти на Управляващия орган както и организирането на конкурси за подготвителна техническа помощ за тях41. Това трябва да се разбира като изключение от подхода отдолу-нагоре.

В този случай, що се отнася до ЕЗФРСР и ЕФМДР, Управляващите органи трябва да създадат система на текущи приложения. Решенията за отпускане на средства следва да се вземат в рамките на 4 месеца след датата на подаване на проекта42. Ако подборът на проекти се организира чрез покани, трябва да има поне 3-4 покани на година, за да се гарантира подобен ход на одобренията от всички Управляващи органи, участващи в проект за сътрудничество. Във всеки случай това трябва да бъде достатъчно да не пречи на изпълнението на проекти с участието на партньори, произтичащи от различни програмни области.

С цел да се улесни изпълнението на проекти, свързани с одобрението на различни национални или регионални администрации, държавите-членки/ регионите следва да вземат необходимите мерки, за да се гарантира, че разликите в процедурите за подбор и сроковете няма да откаже МГД от сътрудничество.

Що се отнася до транснационалното сътрудничество, в рамките на ЕЗФРСР и ЕФМДР са предвидени следните задължения за държавите-членки, за да се подкрепи цялостното изпълнение на тези проекти43:

Административните процедури трябва да бъдат публично достояние и да включват и списък на допустимите разходи.

Държавата-членка трябва редовно да съобщава одобрението на всички транснационални проекти на Комисията. По отношение на ЕЗФРСР Комисията ще създаде система за обмен на информация, която ще помогне на участващите органи да имат общ поглед върху процеса на одобрение на проекти в различните държави-членки.


  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет