Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондовежүктеу 1.15 Mb.
бет15/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
: Admin -> upload
upload -> Алматы қаласы Бостандық ауданы бойынша сайлау учаскелері
upload -> Ақпараттық хабарлама 2009 жылдың 4 қыркүйегінде сағат 10. 00-да Қазақ Мемлекеттік академиялық Ғ. Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрында
upload -> Гу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»
upload -> Кгу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»

Текущи разходи и задвижване


Програмите трябва да съдържат индикативна прогноза за разходите, които се използват за текущи разходи и задвижване на ВОМР.

По време на изпълнението, на нивото на всяка стратегия за местно развитие, текущите разходи и разходите за задвижване за всяка стратегия за местно развитие не трябва да надвишават 25% от общите публични разходи, направени за тази стратегия (сума, разходвана от МГД)44. Текущите разходи и разходите за задвижване са пряко свързани с изпълнението на стратегията.

Максимумът от 25% се отнася за текущите разходи и разходите за задвижване, взети заедно; вътрешното разделение между тези два вида помощ се извършва по преценка на държавите-членки/региони и МГД с оглед адаптирането им към конкретните нужди и условия, въпреки че трябва се обърне внимание на необходимостта от двата вида разходи.

Помощта за текущи разходи и разходи за задвижване започва с изпълнението на стратегията за местно развитие. Всяка подкрепа, предоставена преди изпълнението на стратегията за местно развитие, попада в подготвителната помощ.
   1. Текущи разходи

Каре 15: Какво включват текущите разходи?

Подкрепата за водено от общността развитие трябва да включва […] текущи разходи, свързани с управлението на изпълнението на стратегията за водено от общността местно развитие, състоящата се от: • Оперативни разходи;

 • Разходи за персонал;

 • Разходи за обучение;

 • Разходи, свързани с публични отношения;

 • Финансови разходи, както и

 • Разходи, свързани с мониторинга и оценката на стратегията, посочени в точка (ж) на Член 34, параграф 3;


(Член 35, параграф 1, буква (г) от РОР)

Препоръчително е МГД да бъде подкрепена най-малко за следните разходни пера: • Оперативни разходи (включително отнасящите се до застраховки45);

 • Разходи за персонал;

 • Разходи за обучение на персонала и членовете на МГД (обучението за вносители на проекти не следва да се финансира чрез текущи разходи);

 • Разходи, свързани с публични отношения (включително разходи за работа в мрежа като напр.участие на персонала и членовете на МГД в мрежови срещи с други МГД);

 • Финансови разходи (напр. банкови такси за управление на сметки);

 • Разходи, направени за мониторинга и оценката на стратегията за местно развитие (на ниво МГД) и за актуализацията й.

Препоръчва се да използват опростени варианти за разходи и да се използва система за авансови плащания за текущите разходи46, за да могат МГД да посрещат своите потребности за паричен поток.
   1. Задвижване

Каре 16: Какво представляват разходите, свързани със задвижване?

Подкрепата за водено от общността местно развитие включва […] задвижване на стратегия за водено от общността местно развитие, за да: • Улесни обмена между участниците за предоставяне на информация и представяне на стратегията и

 • Окаже подкрепа на потенциалните бенефициенти с оглед разработването на дейностите и подготовката на заявленията.

(Член 35, параграф 1, буква (д) от РОР)

Дейностите за задвижване са важни за стимулиране на местния процес на развитие и трябва да бъдат пропорционални на потребностите, определени от МГД от гледна точка на разработването на проекти по стратегията за местно развитие. Повечето МГД считат, че основната част и стойността на тяхната работа е свързана с дейности по задвижване. Това бе потвърдено от Европейската сметна палата47 както и от оценките на различните поколения, натрупали опит в рамките на ЛИДЕР. Това трябва да се вземе предвид от държавите-членки, в случай, че искат да определят допълнителни критерии за допустимост за разходи за задвижване по програмите.

МГД трябва да използват различни средства, за да информират местната общност за възможностите за субсидиране на проекти: на публични срещи и прояви, чрез брошури и публикации, чрез уеб сайтове, и чрез членовете на МГД. Така, МГД не само реагират на съществуващото търсене за безвъзмездни средства, но и потенциално насърчават и други местни участници да обмислят нови инвестиции или други проекти.

Разходите за задвижване могат да включват и специфични разходи за персонал за изграждането на служители. Разходите за тези служители следва да се разглеждат като разходи за задвижване, а не като текущи разходи.

Член 32, параграф 4 от РОРО предвижда възможността за решение един от ЕСИ фондовете да бъде водещ фонд (вж. глава 6.3.3.), за да покрие всички текущи разходи и разходи за задвижване за дадена стратегия за местно развитие.

 1. Как да се извършва наблюдението и оценката на ВОМР?48

 • Наблюдение на ВОМР

 • Оценка на ВОМРКаре 17: Определяне на цели и мерки за наблюдение в СМР

Стратегията за водено от общността местно развитие трябва да съдържа […]: • Йерархия на целите, включително измерими цели за постижения или резултати. По отношение на резултатите, целите могат да бъдат изразени количествено или качествено;

 • Описание на […] мерки за наблюдение на стратегията […] и описание на специфичните мерки за оценка.

(Член 33, параграф 1, буква (в) и Член 33, параграф 1, буква (е) от РОР)

За да изпълни задълженията си за мониторинг на ниво програма, Управляващият орган трябва да изисква от МГД информация за всеки от проектите, които са одобрени49: финансова информация и информация за напредъка на проектите, като се използват индикаторите, включени в съответните програми50. Годишните доклади на МГД следва да допринасят за годишния доклад за изпълнение на програмата. Препоръчително е данните да се изпращат на Управляващия орган по електронен път.

Що се отнася до изискванията на Рамката за изпълнение е препоръчително да се използва „броя на стратегиите за местно развитие, избрани през 2017 г. по всеки Фонд“ като ключова стъпка за изпълнение, „броя на стратегиите за местно развитие, изпълнени през 2023 г.“ като индикатор за постижения и общия допустим разход за ВОМР (въведен в счетоводната система на удостоверяващия орган и потвърдена от този орган) като финансов индикатор. Могат да се използват други индикатори за постижения като „брой на подготвителните грантове“ или „брой на проектите за сътрудничество“. За ЕЗФРСР индикаторите за постижения, използвани за проверка на достигането на ключови етапи и цели са установени на ниво ЕС за всеки приоритет. В случаите на приоритет 6, индикатор за постижение, който следва да се използва, е общия публичен разход.

ВОМР се изпълнява в рамките на програмите на държавите-членки и техните приоритети. С постигането на целите на стратегиите за местно развитие, местните групи за действие допринасят за целите на съответните приоритети на програмите. Подходът за оценка на този принос на ВОМР следва да бъде установен в плана за оценка на програмата.

Препоръчително е също така да се извършва оценка на ефективността и ефикасността на мерките за постигане на резултатите от ВОМР51. За ЕЗФРСР и ЕФМДР, следва също да се определи подхода, възприет за последваща оценка, особено по отношение на събирането на данни и ролята на самооценка в това отношение.

Задължение на Управляващия орган е да предприеме по-нататъшно наблюдение и оценка, по-специално при изготвянето на докладите за изпълнение, които се очакват през 2017 г. и 2019 г.: • За ЕФМДР, мониторингови проучвания или експертни оценки биха могли да се извършват въз основа на представителна извадка от проекти, за да се потвърдят прогнозите, направени от крайните бенефициенти.

 • За ЕСФ общите дългосрочни показатели за резултатите следва да се събират въз основа на представителна извадка от записите за участие, например чрез мониторингови проучвания.

 • За ЕЗФРСР, всеки проект, подкрепен от МГД трябва да бъде свързан с тематични направления по същия начин, както проектите, финансирани по други мерки (т.е. трябва да се използват основната приоритетна област, евентуално и други приоритетни области със значително въздействие, и множество приоритетни области за приоритетите 4/5) и съответните целеви показател (и). Последващото изчисляване на резултатите и валидиране на оценките, се извършва на база, сходна на тази за програмата като цяло (вземане на проби и корекция на прогнозите). Въпреки това остава да се види дали това ще бъде включено към дейностите по оценяване на ПРСР като цяло, или ще се прави отделно, на ниво МГД.

Трябва да бъдат предвидени конкретни дейности за изграждане на капацитет както за управляващите органи, така и местните групи. Те могат да включват указания за самооценка за МГД, като се посочва как самооценката може да се превърне в инструмент, който допринася за управлението на местните групи и за стратегията за събиране на данни на ниво програма.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет