Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Връзка между ВОМР и тематичната цел, инвестиционните приоритети, приоритетите на Съюза и тематичните областибет16/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Връзка между ВОМР и тематичната цел, инвестиционните приоритети, приоритетите на Съюза и тематичните области

Програмиране на ВОМР
Тематична цел на Общата стратегическа рамка


Приоритет за съответния фонд


ЕЗФРСР
9. Насърчаване на социалното включване и борба с бедността


Тематична област 6б. Насърчаване на местното развитие в селските райони


ЕФРР

9. Насърчаване на социалното включване и борба с бедността


Инвестиционна цел 9г. Осъществяване на инвестиции в контекста на стратегии за водено от общността местно развитие


ЕСФ

9. Насърчаване на социалното включване и борба с бедността


Инвестиционна цел: Стратегии за водено от общностите местно развитиеЕФМДР

8. Насърчаване на устойчива и качествена заетост и подкрепа на трудовата мобилност


Приоритет на Съюза 4a: Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване чрез преследване на следната специфична цел: насърчаване на икономическия растеж, социалното включване, създаване на работни места и подпомагане на заетостта и трудовата мобилност в крайбрежните общности и тези във вътрешността, зависещи от риболов и аквакултури, включително диверсификация на рибарските дейности в други сектори на морската икономика.ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Ставки за съфинансиране и варианти за ставки на интензитет на помощта
ЕФРР / ЕСФ


ЕЗФРСР


ЕФМДР


Ставка(и) за съфинансиране от ЕС


Максимални ставки на съфинансиране на ниво приоритетна ос

(Член 120 от Регламента за общоприетите разпоредби)  • 80% до 85% за по-слабо развитите региони;

  • 60% за регионите в преход;

  • 50% за по-силно развитите региони;

  • 85% за програми по ЕТС.

За приоритети, посветена на ВОМР, ставка на съфинансиране се увеличава с десет процентни пункта.

ЛИДЕР е задължително с минимум 5% финансиране от ЕЗФРСР за държава-членка.

Максимални ставки на съфинансиране (Член 59, пар. 4 от Регламента за ЕЗФРСР):  • до 80% в „други региони” (вместо 50% за периода 2007-2013 г.);

  • до 90% в по-слабо развити региони (вместо 85% за периода 2007-2013 г.).

Максималната ставка на съфинансиране по ЕФМДР е 75% за всички региони. ЕФМДР вече не прави разлика между конвергентни и неконвергентни региони.

Ако приоритетна ос 4 на Съюза по ЕФМДР е посветена само на ВОМР, ставката на съфинансиране се увеличава с 10% (Член 94, пар. 4 от ЕФМДР)
Интензитет на помощта за операции по ВОМР


Няма ставка на интензитет на помощта на ниво ЕС


Няма ставка на интензитет на помощта на ниво ЕС


Препоръчван подход за ставки на интензитет на помощта (включително изчисляване на подкрепата)

Максималният размер на интензитета на помощта по линия на ЕФМДР обикновено е 50% (с някои изключения). Член 95, пар.3, б.б от Регламента за ЕФМДР посочва, че държавите-членки могат да прилагат интензитет на публичната помощ между 50% и максимум 100% от общите допустими разходи, когато операцията се извършва по ВОМР и ако операцията осигурява публичен достъп до резултатите от нея. В него се определят следните критерии, които да се използват от държавите-членки да определят ставки на интензитета на помощта за операции по ВОМР:

(а) общ интерес;

(б) колективен бенефициент;

(в) иновативни характеристики на проекта на местно ниво.ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Принципи на подкрепа от конкретните фондове за ВОМР

ЕФРР


Правно основание за финансиране е член 3 от Регламента за ЕФРР по отношение на обхвата на фонда и член 5 с 11 инвестиционни приоритети, при които ЕФРР може да се намеси. Член 3, параграф 2 от ЕФРР предвижда отрицателен списък на дейностите, които не са допустими: извеждане от експлоатация на атомни електроцентрали; намаляване на емисиите на парникови газове от инсталации, попадащи в съответствие с Директива 2003/87/ЕО; производство, преработка и търговията с тютюн и тютюневи изделия, както и предприятия в затруднение, както са определени съгласно правилата за държавни помощи на ЕС. Повечето правила за допустимост се определят на национално равнище (член 65 от РОР).

Член 18 от ЕТС се позовава на член 65 от РОР и на възможни правила за допустимост, установени от Комитета за наблюдение на програмата за сътрудничество като цяло. Правилата за допустимост се прилагат за всички държави-членки, обхванати от програмата за сътрудничество.

„В случаите, които не са уредени от правилата за допустимост, определени по силата на или на основание на членове 65-71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 [РОР], Регламент (ЕС) № 1301/2013 [ЕФМДР], на делегирания акт, посочен в параграф 1 от настоящия член, или на правилата, установени съвместно от участващите държави-членки съгласно параграф 2 от настоящия член, се прилагат националните правила на държавата-членка, в която са извършени разходите.“52.


ЕСФ

Правно основание за финансиране е член 3, парграф 1 от Регламента за ЕСФ по отношение на обхвата на фонда, който изброява 19 инвестиционни приоритети, при които ЕСФ може да се намеси. Стратегиите за местно развитие трябва да бъдат в съответствие с целите на програмата, от които получават финансиране.

ЕСФ може да подкрепи ВОМР, което е инструмент за насърчаване на териториалното развитие, по два начина (или комбинация от двата начина):

ВОМР може да бъде изведено от избраните инвестиционни приоритети на програмата (Член 12 от ЕСФ) или

ВОМР може да се програмира по инвестиционния приоритет за ВОМР (член 3, параграф 1, б. Б, т. (vi) от ЕСФ).

Когато дадена програма включва ВОМР по инвестиционния приоритет за ВОМР, обхватът на областите на политиката, които могат да бъдат подкрепени в рамките на този инвестиционен приоритет за ВОМР, няма да бъдат толкова обширни както обхвата на Регламента за ЕСФ, тъй като трябва да съответстват на предизвикателствата, целите и приоритетите за ВОМР, определени в договора за партньорство.

Член 13, параграф 4 от ЕСФ предоставя списък на разходите, които не са допустими по ЕСФ: инфраструктура, земя и недвижими имоти. Повечето правила за допустимост са определени на национално ниво (член 65 от РОР).

ЕЗФРСР


Правно основание за финансиране е член 6, параграф 1 от Регламента за ЕЗФРСР, като ЛИДЕР е включен в Дял ІІІ, в Глава 1 „Мерки”. Членовете които се отнасят за ЛИДЕР (Член 42-45 ЕЗФРСР) и общите правила за допустимост, приложими за ЕЗФРСР (например, член 45 за инвестициите; член 60 за допустимите разходи) определят по-подробни правила.

Тъй като ЛИДЕР е метод, използван за развитие на селските райони на местно ниво, неговият обхват покрива по принцип всички инструменти, подкрепяни от ЕЗФРСР. Въпреки това, за да се избегне административната тежест и да се осигури прозрачно наблюдение на програмата, ЛИДЕР следва да се програмира като отделна мярка и да се раздели на подмерки, съответстващи на задължителните му елементи.

Препоръчително е да не се обвързват стриктно дейностите по ЛИДЕР със стандартните мерки, определени в програмата. Отделните операции трябва да бъдат допустими, ако допринасят за постигането на целите на стратегията за местно развитие и съответстват на целите и приоритетите, определени за подкрепа по ЛИДЕР в договора за партньорство и програмата. Следователно, СМР трябва да бъде основния критерий, който да служи за оценка на допустимостта на проектите по ЛИДЕР, като освен това операциите трябва да могат да попадат във видовете операции, определени като „стандартни“ мерки в програмата.ЕФМДР


Правно основание за финансиране е член 5 от регламента за ЕФМДР относно целите на подкрепа от ЕФМДР и член 6, който определя петте приоритета на Съюза за ЕФМДР.

Член 11 от ЕФМДР съдържа списък на операциите, които не са допустими по ЕФМДР, тъй като биха били в противоречие с целите на Общата политика в областта на рибарството.Член 63 от ЕФМДР изброява целите за изпълнение на стратегии за местно развитие. Списъкът е формулиран като общи цели, а не като тясно определени мерки, за да се позволи максимална гъвкавост на местно равнище. Държавите-членки нямат право да ограничават този обхват чрез премахване на някои от тези цели; на МГДР трябва да бъде предоставено „пълното меню".
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет