Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондовежүктеу 1.15 Mb.
бет17/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
: Admin -> upload
upload -> Алматы қаласы Бостандық ауданы бойынша сайлау учаскелері
upload -> Ақпараттық хабарлама 2009 жылдың 4 қыркүйегінде сағат 10. 00-да Қазақ Мемлекеттік академиялық Ғ. Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрында
upload -> Гу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»
upload -> Кгу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Примери за критерии за подбор на стратегии за местно развитие


Стратегията за местно развитие трябва да получи оценка за всеки критерий за подбор, и обща оценка за различните аспекти на оценяване (качеството на стратегията и на предложения план за действие, качеството на партньорството, значение на района). Държавите-членки сами определят как различните критерии ще бъдат претеглени един спрямо друг.


Критерии за подбор
Тежест
Критерии за оценка от 1 до 10
Обща оценка

Има ли доказателства, че местната общност е участвала в разработването на стратегията?


2

например, Списък на консултираните, списък на срещите, изявления за подкрепа, техники за участие (напр. участие в SWOT анализ, използвани други техники за планиране в общността)


7*2

Отразява ли стратегията нуждите от развитие на територията?


2

Съществува ясна и логична връзка на стратегията и действията със SWOT анализа.

Съответства ли стратегията на приоритетите и целите?


2

Структурирана по приоритети; за всеки приоритет има цел, действия и обективни индикатори

Последователен ли е планът за действие?


2

Планът за действие представлява организиран списък на дейностите, като всяка дейност е описана в широк смисъл.

Логично разпределен ли е бюджетът между основните действия и отразява ли стратегията?


1

Бюджетната разбивка отговаря на съответните заглавки в работната програма

Достатъчни ли са осигурените финансови средства за изпълнението на плана за действие? (т.е. дали е осъществим?)1

За всяко действие има прогнозирани финансови средства

Допълва ли стратегията други интервенции в района, особено други стратегии за местно развитие?


1

Стратегията е съобразена с другите интервенции (те са изброени, позиционирани и свързани с предлаганата стратегия)

Каква е връзката с други партньорства? Има ли методи и системи за координация, които да гарантират синергия с други фондове, по които се осъществява интервенция в района?


1

Другите партньорства са определени и позиционирани във връзка с настоящото партньорство.

Създадени са системи за координиране (напр. редовни срещи с други МГД)


Какъв е опитът и капацитетът на партньорството и на водещия партньор за административно и финансово управление?


2

Водещият партньор има предишен опит в управлението на партньорство за местно развитие.

Водещият партньор е определил хора, които да организират административното и финансово управление


Отразява ли партньорството приоритетите на стратегията, особено в случай на финансиране от няколко ЕСИ фонда?

Брой и произход на партньорите

Обхваната област от политиката


Съществува ли капацитет за задвижване на района?1

Заделени са ресурси за работа по задвижване


Ясни и прозрачни ли са процедурите за работа и вземане на решения?


2

Обяснена структура на управление

Има ли достатъчно натрупана критична маса в района?


1

Размер на района в квадратни километри, брой население, географска характеристика и логична съгласуваност

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ВОМР и ЕТС

ВОМР по член 32 от РОР може да бъде подкрепено и от трансграничните програми на ЕФРР, при условие, че МГД е съставена от представители на най-малко две страни, от които една е държава-членка (член 10 от ЕТС). Важно е също така местната група за действие да отразява трансгранично измерение от гледна точка на обхванати езици. Следва да се отбележи, че програмите за ЕТС се финансират само от ЕФРР.

Съгласно регламента за ETC, комитетът за мониторинг е органа, който избира операции за финансиране от ЕС (член 12, ETC). Като цяло, бенефициентите си сътрудничат при разработването, изпълнението, набирането на персонал и финансирането на операциите, които трябва да имат трансгранично въздействие. В операциите, извършвани от двама или повече бенефициенти, сред тях трябва да се определи водещ партньор, който е отговорен за изпълнението на операцията, за доброто финансово управление и проверка на разходите на бенефициентите, ако това не се изпълнява от управляващия орган. Конкретни правила за допустимост на разходите по програмите за ЕТС са установени от Комисията в делегиран Регламент (ЕС) № 481/ 2014 от 4 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество, следвани от правилата за допустимост на програмата, създадени от Комитета за мониторинг (член 18 от ETC). По отношение на текущите разходи и задвижване на стратегията за местно развитие, се прилага член 35 от РОР. Член 3, параграф 3 от делегиран акт 1299/ 2013 предвижда възможности за възстановяване на разходи за персонал, един от които е член 19 от ЕТС, който урежда рамка за преки разходи за персонала при трансгранични операции, които могат да се изчисляват при твърда ставка в размер до 20% от преките разходи, различни от преките разходи за персонал по тази операция.

Ставката на съфинансиране на нивото на всяка приоритетна ос на оперативните програми по ЕТС трябва да бъде не по-висока от 85%.ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – Често използвани акроними и съкращенияВОМР – Водено от общностите местно развитие

РОР – Регламент за общопризнатите разпоредби

ОСР – Обща стратегическа рамка

ЕЗФРСР - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕФР - Европейски фонд за рибарство

ЕФМДР - Европейския фонд за морско дело и рибарство

ЕМРСР - Европейска мрежа за развитие на селските райони

ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие

ЕСФ - Европейски социален фонд

ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕЗФРСР, ЕФМДР, ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд)

ETC - Европейско териториално сътрудничество

FARNET - Европейска мрежа от рибарски райони

МГДР – Местна група за действие по рибарство

МЗ – Междинно звено

ИТИ - Интегрирани териториални инвестиции

МГД – Местна група за действие

СМР – Стратегия за местно развитие

ЛИДЕР (LEADER) - Liaisons entre Actions de Développement de l'Economie Rurale

УО - Управляващ орган

ДЧ – Държави-членки

ДП – Договор за партньорство

1 Приложение 1 от РОР, точка 3.3.2

2 ГД Селско стопанство и развитие на селските райони, ГД Заетост, социални въпроси и приобщаване, ГД Морски въпроси и риболов и ГД Регионална и градска политика. Настоящият документ е изготвен с помощта на експертите в областта местно развитие, водено от общностите: Пол Сото и Петер Рамсден

3 В регламента за ЕЗФРСР (1698/2005, чл. 61) подходът ЛИДЕР включва най-малко следните елементи:

(а) стратегии за местно развитие на база региони, предназначени за добре идентифицирани подрегионални селски територии;

(б) местни обществено-частни партньорства (наричани за краткост Местни групи за действие);

(в) подход „отдолу нагоре“ за вземане на решения от местни групи за действие, относно изработване и изпълнение на стратегии за местно развитие;

(г) многоотраслов глобален план и изпълнение на стратегията, базирана на взаимодействие между участниците и проектите от различните отрасли в местната икономика;

(д) прилагане на иновационни подходи;

(е) прилагане на проекти за сътрудничество;

(ж) мрежа от местни партньорства .4 Вж. Също Информционен лист за воденото от общността местно развитие: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/publication/index_en.cfm

5 Осъществяване на подхода ЛИДЕР за развитието на селските райони. Специален доклад № 5, Европейска сметна палата, Европейски съюз, 2010 http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7912812.PDF

6 Последваща оценка на инициативата на Общността ЛИДЕР I: http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader1/index_en.htm

Последваща оценка на инициативата на Общността ЛИДЕР II:http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leader2/index_en.htm

Последваща оценка на инициативата на Общността ЛИДЕР+: http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leaderplus-expost/


7 Informe Final Iniciativa Comunitaria Leader +. Comunidad Valenciana. Anexo 2

8 12Заключителен доклад за приклюване на ЛИДЕР+ Северна Ирландия

9 Вж. Последваща оценка на програмите по политика на сближаване 2000 – 2006, съвместно финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Работен пакет 9: Развитие на селските райони. От Metis/ÖIR за ЕК, юли 2008.

10 Вж. Ръководството на Комисията за ИТИ: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm.

11 Вж. член 15, параграф 1, буква а, т. (i) от РОР.

12 Вж. член 15, параграф 2, буква а от РОР.

13 Член 59, параграф 5 от Регламента за ЕЗФРСР; минимум 2,5% за Хърватска.

14 Вж. член 120, параграф 5 от РОР и член 94, параграф 4 от ЕФМДР.

15Вж.член 5, параграф 9 от ЕФРР

16 Обърнете внимание, че ЕФМДР съдържа допълнителни изисквания относно съдържанието на програмата по ВОМР.

17 Вж. бележка 6.

18 Вж EC DG AGRI Ръководство за прилагане на оста ЛИДЕР в Програмите за развитие на селските райони 2007-2013 г., финансирани от ЕЗФРСР, преработен вариант от март 2011 г.: http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/en/further-info_en.cfm; Заключителен доклад на Фокус Група 4 „По-добри стратегии за местно развитие” Фокус Група 4:

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8EB8D271-0F99-CC64-382A-27F3B8B65B4319 При ЛИДЕР („Liaison entre Actions de Développement de l'Economie Rurale“) това означава създаване на връзки между действията за развитие, осъществявани в икономиката на селските райони

20 Транснационалният елемент може вече да бъде подобрен с отварянето на изричната възможност за МГД по ВОМР да осъществяват проекти за сътрудничество по трансгранични програми за европейско транснационално сътрудничество (вж. член 9 от Регламента за ЕТС).

21 Примери за структури, обслужващи мрежите магат да се намерят в контекста на LEADER и FARNET за периода 2007-2013 г. (вж. www.farnet.eu and www.enrd.eu)

22 Вж. член 24 от РОР.

23 Вж. каре 1.

24 Вж. каре 5.

25 Базирайки се на опита от ЛИДЕР, правата на глас трябва да са свързани с членство в МГД. Препоръчва се всеки член на МГД да представлява едновременно само една организация.

26 При проекти, финансирани от ЕЗФРСР, отговорността по закон за извършването на плащания трябва да се носи от разплащателната агенция.

27 Вж.Каре 6 по-долу. Важно: ЕФМДР изисква от държавите-членки да предоставят тази информация в програмата.

28 Регламентът ЕЗФРСР предвижда възможност за определени авансови плащания, вж член 42, параграф 2 и чл. 45, параграф2 от ЕЗФРСР. Регламентът ЕФМДР предвижда възможност за авансови плащания в член 62.2.

29 Вж. член 66, параграф 2 от регламента ЕЗФРСР, член 123, параграф 6 от РОР (за ЕФРР, ЕСФ и ЕФМДР, което позволява делегиране на определени задачи от управителните или удостоверителните органи към междинното звено.

30 Член 30, параграф 1, буква (а) от РОР.

31 Вж. по-долу в раздел 8.2 „Подготвителна помощ“.

32 Вж.каре 3.

33 Лица със сериозен опит в местното управление и конкретния сектор, ако е приложимо. Те трябва да подпишат декларация за липса на конфликт на интереси по повод на заявленията, на които правят оценка.

34 Вж. каре 6.

35 Член 41, буква (а) от Регламент 335/ 2013 г. (за изменение на Регламент 1974/ 2006).

36.Член 43 от ЕЗФРСР

37 Член 35, параграф 1, буква (а) от РОР

38 Член 65 от РОР.

39 Член 67, параграф 1, буква (а) от РОР.

40 Във връзка със сътрудничеството по трансгранична програма по ЕТС (Член 10 от ЕТС), виж Приложение 5.

41 Такъв беше случая по ЛИДЕР в периода 2007-2013 и предходните програмни периоди.

42 Това е задължително по ЕЗФРСР (Член 44.3) и ЕФМДР (Член 64.4).

43 Вж. Член 44 от ЕЗФРСР и Членове 64.3 и 64.5 от ЕФМДР.

44 Вж. Член 35, парграф 2 от РОР; това означава, че в края на етапа на изпълнението делът на текущите разходи и разходите за задвижване (Член 35, параграф 1, буква (г) и Член 35, параграф 1, буква (д) от РОР), направени за СМР не трябва да надхвърлят 25% от сумата на разходите, направени по Член 35, параграф 1, букви (б), (в), (г) и (д) от РОР.

45 Таксите за застраховки са свързани с оперативните разходи на МГД като например застраховка гражданска отговорност, застраховка на имуществото и др.

46 Предвидено изрично в Член 42, параграф 2 от ЕЗФРСР и член 62, параграф 2 от ЕФМДР.

47 В своя Специален доклад № 5/ 2010 „Изпълнение на подхода ЛИДЕР за развитие на селските райони“, вж. по-горе.

48.

49 Всяка отделна дейност се подкрепя от един фонд и следва неговите изисквания за наблюдение и финансова отчетност.

50 Включително общи индикатори на ниво ЕС.

51 По отношение на ЕЗФРСР предложението за План за оценка трябва да включва изричен раздел за ЛИДЕР/ ВОМР и подкрепата, която ще се предостави на МГД.

52 Вж. Член 18, параграф 3 от ЕТС.

/1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет