Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондовебет2/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Въведение


Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес. ВОМР е подход, който изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови инвестиции, може да окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката.

Комисията очаква ВОМР да се улесни прилагането на интегрирани подходи при съответните европейски структурни и инвестиционни фондове за постигане на местно равнище на 11-те тематични цели, заложени в ОПР. Kомисията насърчава използването на ВОМР, тъй като методът позволява също така на местните общности да поемат собствеността върху целите на стратегията Европа 2020. В съответствие с Общата стратегическа рамка1: Държавите-членки насърчават разработването на местни и подрегионални подходи, по-специално посредством водено от общностите местно развитие […]”.

Основната цел на това ръководство, издадено от четири генерални дирекции на Европейската комисия2 е да се помогне на органите в държавите-членки за създаване на условия за ефективно използване на ВОМР в техните споразумения за партньорство и да бъде проектирано в съответните им програми.

Ръководството започва с обяснение какви са основните принципи на ВОМР, предложени в РОР и защо може да са от полза за държавите-членки с оглед постигането на специфичните цели на фондовете на ЕС в различни области. След изясняване на резултатите, които могат да се очакват от ВОМР, следващите глави превеждат управляващите органи през редица стъпки, за да им помогнат да решат как да програмират ВОМР по най-прост и ефективен начин в Споразуменията за партньорство по различните програми както и в по-подробни национални договорености за доставка. Накратко, управляващите органи трябва да следват редица взаимосвързани стъпки: • Те трябва да вземат поредица от стратегически решения за това как ще се използва ВОМР във всичките четири фонда в споразуменията за партньорство. Сред тях са основните предизвикателства, които трябва да бъдат решени, главните цели и приоритети, видовете територии, приблизителния бюджет за всеки фонд, предложеният координационен метод и използването (или не) на съвместно финансиране, ролята на МИГ в доставките и използването на помощ за подготовка. Глава 3 от ръководството разяснява тези въпроси.

 • Тези стратегически решения зависят отчасти от по-подробни решения, които трябва да бъдат взети във всяка програма. Те включват принципите за определяне на площите, процедурите за подбор, одобряване и споразумения за финансиране, както и примерни разпределения на бюджета. Основните принципи, които трябва да бъдат следвани в ВОМР са описани в глава 4, Възможностите за осъществяване - в глава 5, процедурите за финансиране - в глава 6, и процеса на подбор - в глава 7. Накрая, глава 8 се занимава с различни видове подкрепа за ВОМР, а глава 9 обобщава някои предварителни забележки, свързани с наблюдението и оценката.

Основните принципи за ВОМР са определени в член 32-35 от РОР. В съответните предложения за регламенти4 има допълващи правила за отделните фондове за ЕЗФРСР (ЛИДЕР) и ЕФМДР. Част 2 от РОР и конкретните правила за отделните фондове за ЕФРР и ЕСФ, както и специфичните правила за ЕТС също включват някои важни изисквания, които ще се прилагат, във всички случаи, когато ВОМР се финансира от тези средства. Те са силно повлияни от „седемте принципа на ЛИДЕР“3, както и от опита на други програми като URBAN и URBACT, EQUAL и Ос 4 на ЕФР.

.


 1. Какво представлява местното развитие, водено от общността и защо трябва да бъде използвано?

 • Какви са предимствата от използването на ВОМР?

 • Защо да се използва ВОМР в различни области?

 • Селски райони

 • Рибарски и крайбрежни райони

 • Градове и населени места

 • Справяне с безработицата и насърчаване на социалното сближаване

  1. Какви са предимствата от използването на ВОМР?


ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще. Той може да бъде особено мощен инструмент, особено по време на криза, който да покаже на местните общности, че могат да предприемат конкретни стъпки към форми на икономическо развитие, които са по-интелигентни, по-устойчиви и по-приобщаващи в съответствие със стратегията Европа 20204.


Каре 1: Какво представлява ВОМР?

Местното развитие, водено от общността е: • фокусирано върху конкретни подрегионални територии;

 • водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и частния местен социо-икономически интерес, като на ниво вземане на решения нито публичният сектор, съгласно определението в националните правила, нито която и да било от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, представлява повече от 49 % от правата на глас;

 • се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на района;

 • разработено, като се имат предвид местните потребности и потенциал, и включва иновативни характеристики в местния контекст, изграждане на мрежи и - където е целесъобразно - сътрудничество.

(Член 32, параграф 2 от РОР)

Основната обосновка за използване на ВОМР е, че тези принципи подобряват резултатите, постигнати от традиционните, централизирани подходи отгоре-надолу. Освен това, ВОМР не трябва да се разглежда като конкуренция или противоречие на подходи отгоре-надолу на националните, регионалните или местните власти, а по-скоро като инструмент, който взаимодейства с тях, за да се постигнат по-добри общи резултати.

Таблица 1 (по-долу) обобщава главните предимства или добавената стойност от използването на ВОМР във връзка с основните му принципи:
Таблица 1: Схематично представяне на принципите на ВОМР


Подрегионални територии. Местен териториален подход (член 32.2a)

Средствата се съсредоточават в териториите, които се нуждаят най-много и които могат да ги използват най-добре. Решенията се адаптират гъвкаво за да отговорят на разнообразните потребности и възможности – в подходящо време и на подходящо място.

Партньорства, водени от общността. Подходи, основани на участие и партньорство (член 32.2.б)

Съвместна отговорност и принадлежност. Не доминира нито една от групите, представляващи конкретни интереси, независимо дали са обществени или частни. Партньорството мобилизира знанията, енергията и ресурсите на местните участници.

Интегрирани многосекторни местни стратегии (член 32.2в)

Действията се подсилват взаимно и надграждат върху силните страни на региона. Връзките са подобрени хоризонтално с други местни участници и вертикално с други нива на доставката или вериги на доставки. Може да има различни приоритети и входни точки.

Иновации (член 32.2г)

В местния контекст, методът генерира нови начини на мислене и действие - нови пазари, нови продукти, услуги, методи на работа и социални иновации.

Изграждане на мрежи и сътрудничество (член 32.2д)

Местните области и общности се учат едни от други и намират съюзници за укрепване на позициите им в световната икономика.

Основните предимства на подхода отдолу-нагоре, са следните:
 • Местните участници имат по-добро познаване за местните предизвикателства, на които трябва да се обърне внимание и за наличните ресурси и възможности

 • Затова са в състояние да мобилизират местни ресурси за процеса на развитие по начин, който не може да се осъществи с подходи отгоре-надолу

 • Това дава на местните участници по-голямо чувство за отговорност и ангажираност към проектите, което им позволява да се възползват направят най-добре от местните активи

 • Въпреки това, подходът на водене от общността може да бъде ефективен, само ако развива на доверие между участниците и се поддържа от трайни местни структури с необходимия опит и експертни знания

Въз основа на гореизложеното, при избора на местни групи за действие със съответните им стратегии, трябва да се отдава голямо значение на качеството на партньорството.

Една от основните поуки от миналия опит е, че няма смисъл да се използва ВОМР, освен ако са налице предимствата, посочени по-горе и може да се очаква да се генерират конкретни резултати. В същото време, делегирането на определени функции на местни партньорства е свързано също с определени разходи и рискове. В доклад на Сметната палата5 относно ЛИДЕР се твърди, че системата за управление и доставка трябва да бъде организирана по начин, който засилва добавената стойност на подхода отдолу-нагоре, като в същото време запазва на разходите и рисковете на приемливи нива. Настоящото ръководство има за цел да помогне на управляващите органи да извлекат най-доброто от ВОМР, чрез постигане на високи стандарти на всичките три нива.


  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет