Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове


Как в договорите за партньорство да насочим ВОМР към онова, което методът постига най-добре?бет4/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Как в договорите за партньорство да насочим ВОМР към онова, което методът постига най-добре?

 • Въвеждане на Общата стратегическа рамка и договорите за партньорство

 • Какво и защо. Определяне на предизвикателствата и целите пред ВОМР

 • Къде? География на ефективното местно развитие

 • Кой фонд за какво е?

 • Как да работим заедно?


  1. Въвеждане на Общата стратегическа рамка и договорите за партньорство


Общата стратегическа рамка (ОСР) превръща целите и задачите на Стратегията Европа 2020 в приоритети на ЕСИ фондове. Целта е да се подобри координацията между тези фондове, така че да се постигне максимален ефект от интервенциите на ЕС и приноса им за постигане на европейските цели. Националните и регионални органи трябва да използват Общата стратегическа рамка като основа за изготвяне на договорите за партньорство, в съответствие с целите за растежа и заетостта в Европа за 2020 г.

В договора за партньорство се изисква „анализ на различията, потребностите на развитието и прогреса спрямо тематичните цели, определени в Общата стратегическа рамка“ като част от споразумението за гарантиране на съответствие с Европа 202011. Въз основа на този анализ, държавите-членки следва да определят „интегрирания подход за териториално развитие, подкрепяно от ЕСИ фондовете12, включително ВОМР, като обяснят как възнамеряват да постигнат интеграцията. ВОМР е задължително за програмите за развитие на селските райони на ЕЗФРСР (минимум 5% от общото участие на ЕЗФРСР във всяка програма13) и по избор за ЕФРР, ЕФМДР и ЕСФ.

Разработването на цялостна визия за целите на прилагането на ВОМР е вероятно една от най-важните стъпки за успешното му прилагане. Държавите-членки трябва преди всичко да решат какво искат да постигнат с ВОМР. След това те могат да решат дали в рамките на всеки фонд има достатъчно ресурси и достатъчно обхват, за да се постигнат целите си, и ако не – тогава могат да организират най-подходящата комбинация от фондове.

Таблицата по-долу представя образец за информацията, която държавите-членки следва да предоставят за ВОМР в договорите си за партньорство. Първите четири точки изискват информация относно защо, какво, къде и кой, а следващите четири точки се занимават с въпроса как това да бъде изпълнено.
Каре 2: Как да включим ВОМР в договорите за партньорство?

Очертаване на подхода за ВОМР, който включва:

1. Какво? Основните предизвикателства, с които държавата-членка трябва да се справи с помощта на подхода ВОМР;

2. Защо? Основните цели и приоритети за ВОМР в държавата-членка (включително общите цели, които държавата-членка се стреми да постигне с ВОМР, както и очертаване на тематичната област и целевите групи, когато има определена такава област и такива целеви групи. Държавите-членки следва да очертаят в споразумението за партньорство за кои тематични цели ще допринесе ВОМР);

3. Къде? Видовете територии (не списък с територии), на които се планира да се прилага ВОМР (общо посочване на видовете области е достатъчно, например: градски, селски, трансгранични, области със специфични характеристики по отношение на плътност на населението и вид на населеното мято, области със силно риболовно измерение. Избраните видове територии трябва да отразяват стратегическите избори на държавите-членки относно ролята, целите и потенциалната тематична област на ВОМР. Пример за това би бил, ако държавата-членка желае да се насочи към градско-селските връзки чрез използването на ВОМР посредством няколко фонда. Ако държавата-членка желае да изпълни ВОМР на цялата територия на държавата-членка, това следва да бъде обозначено);

4. Кой фонд? Определяне на ЕСИ фондове, които ще се използват за ВОМР, приблизителен очакван бюджет за всеки фонд, ролята, която всеки от ЕСИ фондовете ще имат за различните видове територии, като се има предвид, че ВОМР попада задължително в рамките на ЕЗФРСР (ЛИДЕР);

5. Как да се работи съвместно?


 • Дали държавата-членка ще подпомогне стратегиите за местно развитие, финансирани от различни ЕСИ фондове и ако не, как ще се постигне интегриран подход на местно равнище;

 • Координацията и административно устройство за ВОМР, както и конкретната роля на местните групи за действие (МГД) в неговото осъществяване;

 • Когато е относимо - дали държавата-членка възнамерява да приложи възможността за определяне на водещ фонд в контекста на интегрирани в няколко фонда стратегии за местно развитие.

 • Мерки за подготвителна помощ (включително възможни мерки между фондовете да предложат единна схема и предвидени видове дейности).

6. Отпадане на ограниченията на броя на населението? В относимите случаи – предложение за отпадане на ограниченията на броя на населението за областите, които ще бъдат обхванати от ВОМР (в съответствие с член 32, параграф 6 от РОР).

В случай на силно разделени на региони или федерални държави-членки, това ще наложи обобщаване на национално ниво. Описанието трябва да посочва в кои региони ще се използва подхода ВОМР, както и основните елементи, отнасящи се до изброените по-горе точки.(Образец на и ръководство относно съдържанието на договора за партньорство)
  1. Какво и защо? Определяне на предизвикателствата и целите (въпроси 1 и 2)

Заинтересованите страни, участващи във всеки фонд, трябва да вземат решение за основните предизвикателства, цели и приоритети, които най-добре могат да бъдат решени на местно ниво. Те трябва да свържат резултатите, които искат да постигнат с целите на стратегията Европа 2020 и Общата стратегическа рамка. Например: в случая с ЕСФ това може да бъдат интегрирани местни стратегии за развитие на уменията в съответствие с местния пазар на труда и подкрепа за групите в неравностойно положение; в случая с ЕФРР могат да включват интегрирани планове за обновяване на някои квартали в големите и малките градове, в селските райони; а при ЕЗФРСР и ЕФМДР може да означава справяне със специфични предизвикателства, пред които са изправени различните видове селски райони и/ или рибарски и крайбрежни райони.Съществува йерархия от (най-малко) четири взаимносвързани нива на цели и задачи за следващия период на финансиране, които трябва да бъдат взети предвид:

 • трите основни стълба на стратегията Европа 2020 за интелигентен, зелен и приобщаващ растеж;

 • те са превърнати в шест водещи количествени цели;

 • Общата стратегическа рамка ги свежда до единадесет тематични цели - три предимно икономически, три предимно екологични, четири социални и една за управление.

 • Накрая всеки от четирите фонда има серия от приоритети, които допринасят за 11-те тематични цели (наречени инвестиционни приоритети в ЕСФ и ЕФРР и приоритети на Съюза в ЕЗФРСР и ЕФМДР). ЕФМДР следва също така да подкрепя общите цели на Общата политика по рибарство, а ЕЗФРСР - тези на Общата селскостопанска политика:

    • Да улеснява програмирането по програмите, като ВОМР се програмира по един конкретен инвестиционен приоритет/ тематична област/ приоритет на Съюза. Помощта по ВОМР, обаче, може да допринася за всички тематични цели/ тематични области/ приоритети на Съюза. Ако цялата приоритетна ос/ приоритет на Съюза са предназначени за ВОМР, делът на съфинансирането може да се увеличи с 10% за ЕФРР, ЕСФ и ЕФМД на ниво приоритетна ос/ приоритет на14.
    • По отношение на ЕФРР, ВОМР следва да се програмира по инвестиционен приоритет 9(d): “извършване на инвестиция в контекста на стратегии за местно развитие, водено от общността”15.

    • По отношение на ЕСФ, ВОМР може да се включи по избраните инвестиционни приоритет на програмата на ЕСФ (Член 12 от ЕСФ) или може да се програмира по инвестиционен приорите за ВОМР (Член 3, параграф 1, буква (b), точка (vi) от ЕСФ). Държавите-членки/ регионите могат да определят в своите програми и в последствие – в поканите за предложения кои приоритети (спрямо обхвата на фонда) те биха желали да обхванат с ВОМР.

 • Що се отнася до ЕЗФРСР, ВОМР (местно развитие по ЛИДЕР) следва да се програмира по тематична област 6(b) “насърчаване на местното развитие в селските райони” (вж. глава 4 по-долу). Поради интегрирания и многосекторен характер на ВОМР/ЛИДЕР, силно се препоръчва то да допринася и за други тематични области. В този случай, държавите-членки/ регионите следва да посочат в Програмите за развитие на селските райони към кои други тематични области стратегиите за местно развитие биха могли да допринесат. ЛИДЕР е задължителна част от програмите за развитие на селските райони и ще се ползват от процент на съфинансиране до 80% (или 90%).

 • По отношение на ЕФМД ВОМР е програмирано по приоритет на Съюза 4 („повишаване на заетостта и териториалното сближаване").

Териториалното развитие, като интегриран многосекторен подход, може да допринесе по различни начини за стратегията Европа 2020. Комисията е на мнение, че ВОМР следва да бъде признат като гъвкав инструмент за посрещане на нуждите на различните райони. Това означава, че дори и да се програмира под един приоритет, ВОМР може да се използва за постигане на резултати, които допринасят за всички 11 тематични цели, включени в РОР в съответствие с целите на съответната програма. Препоръчително е да се въведат по-общи правила за допустимост на дейностите, финансирани по ВОМР, както е обяснено в раздел 8.3.

Основните цели и приоритети на ВОМР, които ще се включат в споразумението за партньорство, следва да се разбират като посочване от страна на държавите-членки на тематичните цели, за които ще допринесе ВОМР, както и очертаване на тематичната област и възможните целеви групи.


  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет