Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондовежүктеу 1.15 Mb.
бет6/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
: Admin -> upload
upload -> Алматы қаласы Бостандық ауданы бойынша сайлау учаскелері
upload -> Ақпараттық хабарлама 2009 жылдың 4 қыркүйегінде сағат 10. 00-да Қазақ Мемлекеттік академиялық Ғ. Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрында
upload -> Гу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»
upload -> Кгу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»

Разработване на висококачествени местни стратегии, които дават резултати


В доклад на Сметната палата за 2010 г. относно ЛИДЕР17 се твърди, че „местните стратегии следва да бъдат в основата на подхода ЛИДЕР, като дават на партньорствата смисъл за съществуване и обещават добавена стойност чрез местни решения, съобразени с постигането на целите за развитие на местните селски райони.“ Местните стратегии са мястото, където партньорства могат да докажат, че могат да постигнат резултати, които други подходи не могат - или не постигат - като свържат заедно различни мерки и сектори, чрез иновации и чрез сътрудничество. От това следва, че качеството на стратегията е един от основните фактори за избор на местни партньорства, за управление и контрол на изпълнението и оценката на резултатите.

Каре 3: Какво представлява една стратегия за местно развитие ВОМР и какво трябва да съдържа тя?
„Стратегия за водено от общността местно развитие“ означава последователен набор от действия, чиято цел е да се отговори на местните цели и потребности и която допринася за постигане на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ ръст, изготвена и изпълнена от местна група за действие.

Една стратегия за водено от общността местно развитие трябва да съдържа най-малко следните елементи: • определяне на района и населението, обхванати от стратегията;

 • анализ на нуждите и потенциала за развитие на района, включително анализ на силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите;

 • описание на стратегията и нейните цели, описание на интегрирания и иновативен характер на стратегията и йерархията на целите, включително измерими цели за крайните продукти или резултатите. По отношение на резултатите, целите трябва да бъдат изразени количествено или качествено. Стратегията трябва да бъде съгласувана със съответните програми на всички участващи ЕСИ фондове;

 • описание на процеса на участие на общността в разработването на стратегията;

 • план за действие, който показва как целите са превърнати в действия;

 • описание на мерките за управлението и мониторинга на стратегията, която показва капацитета на местната група за действие да изпълни стратегията, и описание на специфичните мерки за оценка;

 • финансовия план на стратегията, включително планираното разпределение на средствата от всеки от съответните ЕСИ фондове.


(Член 2, параграф 19 и член 33, параграф 1 от РОР)

Стратегията за местно развитие трябва да допринася за постигане на целите на съответната програма. Въпросът за качеството на стратегиите, одобрени за финансиране е от изключително значение18.По-долу са дадени само някои от основните точки, които управляващите органи следва да вземат предвид при разработването на програмите и поканите за подаване на предложения за стратегии за ВОМР:

 • Стратегията трябва да служи на местните цели. Както Европейската сметна палата, така и Комисията настояват, че същността на воденото от общностите местно развитие е, че местните стратегии трябва свободно да отговарят на местните нужди. Въпреки това, трябва да се гарантира последователността и съгласуваността между местните стратегии и съществуващите национални, регионални или подрегионални стратегии, включително секторни такива. От практическа гледна точка, конкретните цели и приоритети трябва да се определят на местно ниво, за да се отговори на местните потребности, като същевременно съответстват на целите на политиката, определени в програмите.

 • Стратегията за местно развитие следва да се разработва въз основа на SWOT анализ (силни и слаби страни, възможности и заплахи) и идентифициране на местните потребности. Целите на стратегията следва да отговорят на тези потребности и да поставяте конкретни измерими цели, насочени към дългосрочното развитие, за решаване на конкретни проблеми на развитието в района. Както SWOT анализа, така и разработването на стратегията трябва да се извършва по начин, който да гарантира участието на Общността и принадлежност на стратегията.

 • Стратегиите за местно развитие следва да насърчават връзките между действията за местно развитие19. Вместо да представят списък с несвързани проекти, стратегиите трябва да бъдат интегрирани като представят съгласувани връзки между действия или проекти, основани на ясно определени потребности и възможности. Проектите, избрани на местно ниво трябва заедно да допринасят за постигането на целите на стратегията за местно развитие, взаимно да се допълват, а не да съдържат противоречащи си цели.

 • Стратегиите за местно развитие следва да бъдат „интегрирани и многосекторни". Връзките и интеграцията могат да бъдат хоризонтални между различните области, както е в случая с взаимодействието между градските и селските райони или връзката между рибарския район и околните селски райони, или в рамките на даден район, например в изостаналите градски квартали или в селските райони. Те могат да бъдат вертикални в случаите, когато стратегията е насочена към интеграция, например, на различните участници в даден сектор, или по веригата за доставки. Стратегиите за развитие следва да интегрират подходи от различни сектори в последователна многосекторен подход в подкрепа на общите дългосрочни цели в съответните райони. Въпреки че входна точка може да бъде определен сектор (например, рибарството или туризма), тема или целева група, стратегията следва да насърчава връзките с други сектори, тъй като това отваря нови възможности и е необходимо за насърчаване на дългосрочното развитие на даден район.

 • Стратегиите следва да се отличават с иновативен характер. Те трябва да се стремят към въвеждане на нови идеи и подходи в района, а не просто да защитават „бизнеса както обикновено“. Иновациите могат да имат най-различни форми, които са всички валидни в приноса към иновативния характер на стратегията: нови услуги, нови продукти, нови методи на организация, социални иновации и т.н. Иновациите трябва да се оценяват в зависимост от местните условия и по отношение на ефективността им в сравнение със съществуващите методи и решения, прилагани в тази територия: действие, което е иновативно на определено място може вече да е било използвано на друго място.

 • Сътрудничеството и работа в мрежа с други райони може да бъде ключов компонент на стратегията. Сътрудничеството започва на местно равнище между различните сектори, представени в партньорството. То може да се развива на етапи от обмяна на опит до трансфер на обещаващи практики и до общи действия. Сътрудничество с други територии, които прилагат ВОМР, също може да бъде стратегически инструмент на местната група, която да го използва за достигне на критична маса, необходима за някои проекти или за обединяване на допълнителни ресурси и опит.

МГД може да развие сътрудничество с друго партньорство в същия регион или държава-членка, какъвто често е случаят със съседните райони. Проекти за сътрудничество могат да се осъществяват и извън националните граници (включително и с държави извън ЕС), давайки допълнителна европейска добавена стойност към местното развитие20. За повече подробности относно дейностите за сътрудничество, направете справка с раздел 8.4.

 • Изграждането на мрежи в широк смисъл е инструмент, който позволява на местните партньорства, за да обменят опит и да се учат един от друг. Мрежите по ВОМР могат да имат формален характер (включващи МГД, управляващи органи и други заинтересовани страни) и да бъдат подпомагани чрез обслужващи звена на регионално, национално и европейско равнище21. МГД могат да бъдат организирани на доброволна основа (национални или регионални мрежи на МГД), като мрежата представлява членовете, напр. в преговорите с управляващите органи (например в комитети за наблюдение на програмата).

 • Жизнеспособни бюджети: Държавите-членки трябва да гарантират, че наличните бюджетни средства за ВОМР са подходящи за постигане на целите, заложени в местните стратегии. Въпреки че има рискове от неподходящи разходи, ако бюджетите са твърде големи, опитът показва, че основната опасност е, че управляващите органи се опитват да разпределят бюджета прекалено „тънко” в резултат на политически натиск от кандидатстващите райони. Опитът на ЛИДЕР и Ос 4 на ЕФР, показва, че минималният размер на бюджета за цялостна интегрирана стратегия за местно развитие е около 3 милиона евро от публично финансиране за целия период, което зависи и от областта и населението, покрити от стратегията. Под това ниво става трудно да се отиде отвъд дребните „меки“ инвестиции в специфични области и за покриване на текущите разходи на партньорствата и задвижването на местните общности.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет