Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове


Мобилизиране на главните участници и изграждане на партньорствобет7/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Мобилизиране на главните участници и изграждане на партньорство


Местното партньорство е движещата сила зад разработването и изпълнението на стратегията. При ВОМР се говори за местна група за действие (МГД)22.

Събирането на групата от потенциални партньори в даден район обикновено е отправна точка за работата по стратегията. Докато разработват своя анализ на нуждите за развитие и потенциала на района, първоначалната група обикновено включва допълнителни членове, идващи от различни части на местната общност. Стратегията и партньорството се изграждат успоредно с постепенното интегриране на нови сектори и измерения в стратегията, подкрепени от прогресивното разширяване на партньорството към представителите на нови сектори, общности и райони. Този повтарящ се процес не трябва да спира, когато стратегията се представи на програмните органи. Партньорството на МГД следва да се разглежда по-скоро като динамичен орган, който се адаптира към местните особености.

Член 32, параграф 2, буква (б) от РОР23 разглежда основните характеристики на партньорствата при ВОМР, а член 34, параграф 324 от РОР посочва минималните задачи на МГД, включително изискванията, свързани с административния и финансовия капацитет и разработването на прозрачни процедури за подбор на проекти.


 • Партньорството отговаря за подбора на проекти на местно ниво и трябва да гарантира, че одобрените проекти са в съответствие със стратегията.

 • Процесът на вземане на решения в борда на партньорството на МГД не трябва да бъде доминирано от държавните органи или от конкретна група по интереси. За да се гарантира това, трябва да се спазват следните правила25:

  • първо, нито обществените органи, нито някоя отделна група по интереси могат да имат повече от 49% от правата на глас на ниво вземане на решения в МГД;

  • второ, най-малко 50% от гласовете при решенията за подбор на проекти трябва да идват от партньори, които не са от публичния сектор. Това гарантира приобщаващ и прозрачен процес, многообразието в стратегията и определено приемливо разпределение на проектите в обхват от различни сектори.

Въпреки това, това са минимални изисквания и както при стратегията, Управляващите органи следва да установят критерии за подбор и процедури, за да се гарантира, че ВОМР постига желаните резултати.

За да се счита за действително „водено от общностите”, препоръчително е местното партньорство да отговаря най-малко на следните критерии: • Трябва да бъде приобщаващо, т.е. съставено от партньори, които идват от различни части на местната общност: публичния сектор, частния сектор и гражданското общество и да отразява характера и насоката на стратегията.

 • Участието на частния сектор е от решаващо значение за гарантиране на устойчивостта на проектите за осигуряване на необходимия дял от частно финансиране за проектите.

 • Органът, който взема решения, трябва да се стреми да е балансиран по пол и да има справедливо представителство на конкретните целеви групи, обхванати от стратегията за местно развитие, например млади хора, етнически малцинства, хора в неравностойно положение, уязвими групи и т.н.

 • Установените работни процедури, правила и структури за вземане на решения следва да гарантират, че изборът на проекти съответства на целите на стратегията, трябва да бъдат прилагани по недискриминационен и прозрачен начин и по-специално да се избягва всякакъв риск от конфликт на интереси. Що се отнася до последното, МГД трябва да установят писмени процедури, обясняващи как възнамеряват да се справят с този риск (например, протоколи от заседанията, въздържал се при гласуването, писмени декларации).

 • Членовете и служителите на МИГ трябва да имат съответните компетенции, умения и ресурси за генериране и управление на процесите на развитие на местно ниво. Персоналът също трябва да бъде квалифициран и/ или да има опит в административното управление на проекти на местно равнище, а в случаите, когато на МГД се възлагат задачи, свързани с финансово управление, служителите трябва да имат опит и в областта на финансите.

 • Задвижването изисква персонал със специфични комуникационни и организационни умения. Тяхната задача е да насърчават по-слабите членове и райони на Общността да участват в процеса на местно развитие чрез анализ на местната ситуация, определяне и разработване на потенциални проекти, стимулиране на потенциалните бенефициенти и подпомагане на местните притежатели на идеи за проекти за развитието на идеите им в проекти, отговарящи на условията за финансова подкрепа. Този вид работа трябва да се разглежда като инвестиция в човешки и социален капацитет, а не като оперативни разходи за програмата.

 • Обикновено минималният брой на персонала, необходим за основните функции, е двама - квалифициран мениджър и административен помощник. Броят на персонала трябва да бъде пропорционален на сложността на стратегията и партньорството. Може да се наложи по-високо ниво на човешките ресурси в зависимост от размера на делегираните допълнителни административни задачи, района, обхванатото население, бюджета на стратегията както и размера на необходимото задвижване. В страните, които от поколения назад са използвали ЛИДЕР за подобряване на организационния капацитет и местното развитие на своите селски райони, МГД обикновено разполагат с екип от 4-5 души.  1. Избор на подходящите видове, размери и форми на районите

Каре 4: Как да се определят специфичните подрегионални области, които да бъдат обхванати от подкрепата за ВОМР?

Населението на областта […] не трябва да е по-малко от 10 000 и да не надвишава 150 000 жители.

Въпреки това, в някои надлежно обосновани случаи и по предложение на държава-членка, Комисията може да възприеме или промени тези ограничения за населението в решението си по Член 15, параграф 2 или 3, да одобри или измери съответно споразумението за партньорство за тази държава-членка, за да отчете слабо или плътно населените области или за да обезпечи териториална съгласуваност в зони, обхванати от ВОМР.
(Член 33, параграф 6 от РОР)

Освен това, държавите-членки и/или регионите трябва да намерят баланса между следните критерии: • Размер. Първо, районът трябва да бъде достатъчно голям, за да „предлага достатъчна критична маса по отношение на човешки, финансови и икономически ресурси за поддържане на жизнеспособна стратегия за развитие“, но от друга страна, „той трябва да бъде достатъчно малък, за да позволява местно взаимодействие“. Това се тълкува в смисъл, че населението е не по-малко от 10 000 и не повече от 150 000 жители. В надлежно обосновани случаи, по-специално за рядко или гъсто населени райони, тези граници могат да бъдат съответно занижени или увеличени.

 • Съгласуваност. Територията трябва да бъде свързана в географски, икономически и социален план, като се вземе предвид естеството на стратегията. Въпреки това, територии, които са свързани от физическа гледна точка, като устие на река или планинска верига, може да нямат подходящ размер или форма за справяне с предизвикателствата, свързани с пазара на труда и с проблеми, пред които са изправени определени клъстери от икономическа дейност (т.е. ако фокусът е предимно върху взаимоотношенията между градските и селските райони, територията вероятно ще трябва да включва както селски, така и градски и / или крайградски райони; подходящата територия за риболов ще зависи от пространственото разпределение на определени видове риболовни дейности и др.) В резултат на това, районът може да не съвпада с националните административни граници. В някои случаи районът на интервенция може да не бъде географски непрекъснат (изолирани рибарски общности по устие на река, или ромски квартали в даден мегаполис).

Това означава, че държавите-членки могат да определят вида на районите, в които искат да прилагат водено от общностите местно развитие, но като цяло е по-добре определянето на точни граници да се остави на местно ниво. В някои случаи може да бъде необходимо да се обмислят различни форми на сътрудничество между различни и понякога припокриващи местни територии.

Воденото от общностите местно развитие в действителност може да се използва за по-широк кръг от територии, отколкото често се смята. Например, в градовете най-очевидният вид интервенция е в необлагодетелстваните квартали. Но то може да се използва в промишлени, културно-исторически, академични или централни квартали. Може да се използва за отделни квартали или за няколко махали, изправени пред сходен проблем; за малки градове и околните селски райони; за крайградските райони на големите градове или за функционална област на пазара на труда.Фигура 1: Възможни конфигурации на ВОМР в градски райони
Отделен район

например:

- необлагодетелствани квартали

- академични квартали

- промишлени зони

- културно-историческо наследство/ централни градки части

Малък град
Насоченост към тема или група

Например:

 • Младежи

 • Пазар на трудаИнтервенция в множество райони

Връзки между градски и селски райони 1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет