Ръководство на воденото от Общностите местно развитие в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондовежүктеу 1.15 Mb.
бет9/17
Дата02.05.2016
өлшемі1.15 Mb.
түріРегламент
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
: Admin -> upload
upload -> Алматы қаласы Бостандық ауданы бойынша сайлау учаскелері
upload -> Ақпараттық хабарлама 2009 жылдың 4 қыркүйегінде сағат 10. 00-да Қазақ Мемлекеттік академиялық Ғ. Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрында
upload -> Гу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»
upload -> Кгу «Аппарат акима Алатауского района г. Алматы»

Координиране между припокриващи се райони на МГД и при двете възможности за осъществяване


В някои случаи държавите-членки могат да видят необходимост от паралелни стратегии на частично припокриващи се територии поради функцията, която изпълняват.

Така например, през периода 2007-2013 има случаи, когато един район на МГД по ЛИДЕР или няколко района на МГД частично се припокриват с район на МГДР, подпомаган от ЕФР. Това произтича от факта, че рибарските райони, особено в райони с висока заетост в областта на рибарството, се определят от пространственото разпределение на сектора - например по крайбрежието. В тези случаи може да не е добре да бъде отделен рибарския район, за да се приведе в съответствие с отделните МГД по ЛИДЕР, тъй като е изключително важно запазването на критична маса на дейностите, свързани с риболова за да се стигне до промяна за рибарската общност.

При такива обстоятелства, могат да бъдат провеждани две успоредни стратегии в части от територията, които се припокриват. Стратегиите ще трябва да се допълват, да бъдат координирани и насочени към взаимодействие. Във всеки случай, те трябва да бъдат определени по начин, който да изключва осъществяването на един и същи вид действия на общата територия.

В тези случаи е още по-важно МГД да покажат, че са налице ефективни механизми за координация по отношение на разработването и реализацията на стратегията, оперативните процедури, функционирането на партньорството и областите на интервенция.


Фигура 2: Видове сътрудничество между МГД в селски и рибарски райони
МГДР МГД МГДР

Самостоятелна площадка Разграничаване

МГДР МГД МГД

МГД МГД МГД МГДР

МГД
Крайбрежна ивица сътрудничество между отделни рибарски общности
 1. Как да бъдат разработени прости и ясни процедури и да бъде подобрена координацията?


 • Кой какво прави в системата на изпълнение?

 • Какво трябва да се има предвид при проектирането на процедурите за управление на ВОМР?

 • Как да избегнем взаимно блокиране и да гарантираме по-ефективно използване на ВОМР?

 • Как да подобрим координацията между фондовете?


  1. Кой какво прави в системата на изпълнение?


Изборът и изпълнението на един проект преминава през процес, който може да се обобщи както следва: избор на проекта, проверка на допустимостта на предложените действията, официалното одобряване на проекта с писмен документ, изпълнение на проекта, удостоверяване на направените разходи и плащане на притежателя на проекта.


Каре 5: Какви са минималните задачи на МГД?

Задачите на местните групи за действие включват следното: • изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции, включително изграждане на способностите им за управление на проекти;

 • определяне на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор и критерии за подбор на операции, които избягват конфликта на интереси и гарантират, че поне 50 % от гласовете при решения за подбор са от партньори извън публичния сектор, като се предвижда възможност за обжалване на взетите решения за подбор и позволяват подбор чрез писмена процедура;

 • гарантиране на съгласуваност със стратегията за водено от общността местно развитие при избора на операции, като същите се приоритизират според техния принос за постигане на целите на стратегиите;

 • разработване и публикуване на покани за предложения или текуща процедура за подаване на проекти, включително определяне на критериите за подбор;

 • получаване на заявления за подкрепа и оценяване на тези заявления;

 • избор на операции и определяне на размера на подкрепата и, където е приложимо, изпращане на тези предложения до отговорната структура за последна проверка на допустимостта преди одобряването им;

 • мониторинг на изпълнението на стратегията за водено от общността местно развитие и на подкрепените операции и провеждане на конкретни дейности за оценка предвид тази стратегия.


(Член 34, параграф3 от РОР)

МГД има задача да избира проектите, което е присъщо на подхода за ВОМР и отговаря на минималните изисквания на Регламента.Проверки за допустимост преди одобряването на проектите се извършват от Разплащателната агенция,от Управляващия орган или от друг делегиран обществен орган, като междинно звено. Тази административната проверка трябва да бъде само за законността на допустимостта на операциите, а не за оценка на качеството или на съответствието на проекта с местната стратегия. Само проекти, които вече са били избрани от МГД, са обект на такава проверка. МГД може да потърси съдействие по проблеми, свързани с допустимостта още във фазата на подготовка на проекта. Проекти или списъци с проекти, които са били отхвърлени от МГД, не следва да бъдот предмет на по-нататъшни проверки или разглеждане от органите.

Опитът показва, че има доста гъвкавост по отношение на обхвата на задачите, които могат да бъдат делегирани на МГД, в зависимост от избора, направен от държавата-членка. Освен задачите, посочени в карето по-горе, тези задачи могат да включват: информация за обществеността, предварителни проверки за допустимост и законосъобразност (разрешителни и т.н.), анализ на жизнеспособността, контакт с банки и други местни участници, способни да подпомогнат проектите (подкрепа от бизнеса, ментори, технически консултации ...). И накрая, някои задачи, свързани с формалното одобряване на проекти, заверяване и плащане на бенефициентите26 също могат да бъдат делегирани на МГД. Тези задачи могат да изискват МГД да бъде определена за междинно звено.

Държавите-членки трябва да определят съответните роли на МГД и на органите, отговорни за осъществяването на съответните програми, по отношение на всички задачи по изпълнението, свързани със стратегията27. В случая с ЕЗФРСР и ЕФМДР управляващите органи трябва да предоставят ясни насоки на разплащателните агенции относно ролята, която те трябва да играят в процеса на осъществяване на ВОМР.

Във всички модели на изпълнение, трябва да се поддържа подходящо разделение на отговорностите, за да се гарантира прозрачност при вземането на решения и да се избягва евентуален конфликт на интереси. Като цяло, тези, които участват в разработването на проекти, не трябва да участват в подбора или одобряването на проекти. Също, тези, които участват в подбора или одобряването на проекти, не трябва да участват в задачи, свързани с проверки по исканията за плащане.

Решенията за това кой какво прави и нивото на делегиране зависи до голяма степен от административна култура и капацитета на всяко ниво в различните държави-членки. В някои страни, например, разплащателните агенции могат да преведат средствата на крайните бенефициенти в рамките на седмица от избора на проекта, докато в други това може да отнеме месеци, ако не години, като по този начин се унищожава голяма част от добавената стойност на подхода за ВОМР. В същото време разходите за проверки трябва да се съпоставят спрямо риска от грешки и недопустими разходи.


Каре Д: Пример за система на изпълнение (ЕФР Ос 4 Финландия, модели за изпълнение на ЛИДЕР ) - Остроботня

МГДР (Финландия)

Финландската система на изпълнение е много ефективна; проектите се одобряват в срок от шест седмици след подаването им до МГДР. Ключът към тази ефективност е в ясното разделение на правомощията между двете участващи организации.

МГДР подпомага разработването на групи проекти, които допринасят за нейния план за действие и извършва подбор на проекти. Тя получава заявления, които са анализирани от подкомисията по рибарството и след това одобрени от борда на МГДР; успешните проекти се представят на център ELY (Разплащателна агенция), един от 12 такива регионални центрове в цяла Финландия. Центърът ELY извършва проверка на допустимостта и официално одобрява проектите - при условие, че документацията е пълна, писмото с офертата се изпраща на кандидата в рамките на един месец от постъпването на проекта в центъра ELY. След приключване на проекта, центърът ELY извършва плащането към бенефициента.
Източник: FARNET Проучване на управлението, 18 април 2012г.
Каре Е: Пример за системи на изпълнение, използвани в рамките на ЛИДЕР 2007-13 г.

В Полша, компетенциите на МГД включват: изготвяне на стратегия за местно развитие; разработване на съдържанието на покана за кандидатстване (включително определяне на критериите за подбор на проектите); помощ на кандидатите при подготовката на проекти; подбор на проекти, които да бъдат евентуално финансирани и, предоставяне на информация за правилата за отпускане на помощ. Проектните предложения след това преминават през официалната проверка, която се извършва от регионалното правителство (самоуправление на воеводството).

В Ирландия подборът и одобряването на отделните заявления се извършва от МГД, въпреки че критериите за подбор и насоките са договорени след консултации с DCRGA (Министерството на Общността, селски и келтски въпроси), което отговаря за изпълнението на ос 3 и ЛИДЕР. МГД поема извършването на плащания към бенефициентите и дейността им се контролира от DCRGA, което от своя страна зависи от формата на УО на програмата (DAFF, Министерството на земеделието, риболова и храните).
Източник: ЕМРСР Тематична работна група 4 „Механизми за изпълнение на политиката на развитие на селските райони" Заключителен доклад, декември 2011: http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/deliverymechanisms/en/delivery-mechanisms_en.cfm


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет