Rонуни xум{урии тоxикистон дар бораи њуrуrи муаллиф ва њуrуrњои вобаста ба он


Моддаи 15. {уrуrи шахсии uайриамволии муаллифонбет2/3
Дата02.05.2016
өлшемі0.58 Mb.
1   2   3

Моддаи 15. {уrуrи шахсии uайриамволии муаллифон
Ба муаллиф нисбати асари e чунин [уrуrи шахсии uайриамволb дода мешавад:

1) [уrуrи эътирофи муаллифият ба асари офаридашуда ([уrуrи муаллифият);

2) [уrуrи истифода ё иxозати истифодаи асар бо номи [аrиrии муаллиф, тахаллуси e ва ё бе зикри ном, яъне беимзо ([уrуrи ном);

3) [уrуrи интишор ё иxозати интишори асар дар [ар шакл ([уrуrи интишор), аз xумла [уrуrи бозхонд;

4) [уrуrи [ифзи асар, аз xумла унвони он аз [ар гуна та[рифкорb ва дигар навъи дахолат, ки метавонад ба номус ва шаъни муаллиф зарар расонад ([уrуrи [ифзи эътибори муаллиф);

5) [уrуrи дахлнопазирии асар.

Муаллиф [аr дорад, ки аз rарори rаблан rабулшуда доир ба нашри асар даст кашад ([уrуrи бозхонд), ба шарте ки ба истифодабаранда [ама гуна зарари дар натиxаи чунин rарор бамиёномадаро xуброн намояд. Агар асар аллакай нашр шуда бошад, муаллиф бояд дар бораи бозхонди он ошкор эълон намояд. Дар ин маврид e аз [исоби худ нусха[ои дар муомилотбудаи асари худро харида мегирад.

Муrаррароти rисми дуюми [амин модда [ангоми таълифи асар[ои хизматb татбиr намегарданд.

{уrуrи шахсии uайриамволии муаллиф ба e, сарфи назар аз [уrуrи амволb, тааллуr дорад ва дар [олати та[вили [уrуrи комили истифодаи асар ниго[ дошта мешавад.
Моддаи 16. {уrуr[ои амволии муаллиф
Ба муаллиф нисбати асари e [уrуrи комили истифодаи асар дар [ама гуна шаклу тарз дода мешавад ва ин чунин маънb дорад, ки муаллиф амал[ои зеринро иxро намояд ва ё ба иxрои он[о иxозат ди[ад:

1) таxдиди асар ([уrуrи таxдид);

2) па[н кардани нусха[ои асар бо [ар тарз: фурeхтан, ба кироя додан ва u. ([уrуrи па[нкунb);

3) ворид кардани нусха[ои асар бо маrсади па[нкунb, аз xумла нусха[ое, ки бо иxозати со[иби [уrуrи комил та[ия шудаанд ([уrуrи воридот);

4) намоиши оммавии асар ([уrуrи намоиши оммавb);

5) иxрои оммавии асар ([уrуrи иxрои оммавb);

6) ба омма дастрас кардани асар (аз xумла намоиш додан, иxро ё ба эфир додан) ба воситаи пахши эфирb ва (ё) пахши минбаъдаи эфирb ([уrуrи пахши эфирb);

7) ба омма дастрас кардани асар (аз xумла намоиш додан, иxро ё ба эфир додан) ба воситаи кабел ё тавассути дастго[[ои дигари ба он монанд ([уrуrи пахши кабелb);

8) тарxумаи асар ([уrуrи тарxума);

9) таxдиди коркард, аранжировка ва ё навъи дигари коркард ([уrуrи коркард);10) ба маълумоти умум расонидани асар барои истифодаи интерактивї (њуќуќи ба маълумоти умум расонидан).

{уrуrи комили муаллиф ба истифодаи лои[а[ои дизайнb, меъморb, ша[рсозb ва боuпарварb татбиr намудани чунин лои[а[оро дар бар мегирад. Муаллифи лои[аи меъмории rабулшуда [аr дорад, ки аз фармоишгар [уrуrи ширкатро дар амалb сохтани лои[аи худ [ангоми та[ияи [уxxат[о барои сохтмон ва зимни сохтани бинову иншоот талаб намояд, ба шарте ки дар шартнома чизи дигаре пешбинb нашуда бошад.

Агар нусха[ои асари rонунан чопшуда тавассути фурeш ба муомилот бароварда шуда бошанд, па[нкунии минбаъдаи он[о метавонад бидуни ризоияти муаллиф ё дигар со[иби [уrуrи муаллиф ва бе пардохти [аrrи rалами муаллиф анxом дода шавад. Дар ин маврид ба муаллифон ё дигар со[ибони [уrуrи муаллифии асар[ои аудиовизуалb, барнома[ои МЭ{, манбаъ[ои маълумот, асар[ои мусиrии нотавb ва асар[ое, ки дар фонограмма[о сабт ёфтаанд, [уrуrи ба кироя додани асл ё нусха[ои чунин асар[о, сарфи назар аз мансубияти [уrуrи моликият ба нусха[ои асл ва uайриаслb, ки ба кироя дода мешаванд, ниго[ дошта мешавад.

Муаллиф ба гирифтани њаќќи ќалам барои њар як намуди истифодаи асараш њуќуќ дорад (њуќуќ ба њаќќи ќалам). Андоза ва тартиби [исоби [аrrи rалами муаллиф барои [ар як навъи истифодаи асар аз тарафи шахсони дигар дар шартномаи муаллифb, [амчунин шартнома[ое, ки байни ташкилот[ои идораи дастаxамъии [уrуrи амволии муаллифон ва истифодабарандагони асар баста мешаванд, муrаррар карда мешавад.

Ма[дудият[ои [уrуr[ои дар rисми якум ва дуюми моддаи мазкур зикргардида бо мода[ои 19-21, 24 ва 39 [амин Rонун муrаррар карда мешаванд, ба шарте ки чунин ма[дудият[о ба истифодаи дурусти асар зарари беасос нарасонанд ва манфиат[ои rонунии муаллифро беасос халалдор накунанд.


Моддаи 17. Мe[лати амали [уrуrи муаллиф
{уrуrи муаллиф дар давоми тамоми [аёти муаллиф эътибор дорад, ба мерос мегузарад ва uайр аз [олат[ое, ки дар [амин модда пешбинb гардидаанд, дар давоми панxо[ соли пас аз фавти муаллиф амал мекунад.

{уrуrи муаллифият, [уrуrи ном ва [уrуrи [ифзи эътибори муаллиф бемe[лат [ифз мешавад.

Муаллиф [аr дорад мувофиrи тартиби муrарраркардаи rонун шахсеро муайян намуда, ба e ваколати [ифзи [уrуrи муаллиф, [уrуrи ном ва [уrуrи [ифзи эътибори худро пас аз маргаш вогузорад. Ин шахс ваколат[ои худро умрбод амалb месозад.

Њангоми мавxуд набудани чунин шахс [ифзи [уrуrи муаллифият, [уrуrи ном ва [уrуrи [ифзи эътибори муаллиф аз тарафи ворисони e амалb карда мешавад, дар сурати набудани ворисон ва ё rатъ гардидани [уrуrи муаллифии он[о [ифзи [уrуr[ои мазкур аз тарафи маrоми ваколатдор амалb мегардад.

Њуrуrи муаллиф ба асари [аммуаллифb дар давоми тамоми [аёти муаллифон ва панxо[ соли пас аз фавти муаллифи охирин амал мекунад.

Њуrуrи муаллиф ба асари беимзо ё бо номи мустаор нашргардида дар давоми панxо[ соли пас аз нашри rонунии он амал мекунад. Агар дар давоми мe[лати муrарраршуда муаллифи асаре, ки беимзо ё бо номи мустаор ба табъ расидааст, шахсияти худро ошкор намояд ва ё шахсияти e шуб[аовар набошад, муrаррароти rисми якуми [амин модда татбиr мегардад.

Њуrуrи муаллиф ба асаре, ки бори аввал дар давоми сb соли пас аз фавти муаллиф ба табъ расидааст, дар давоми панxо[ соли пас аз нашри rонунии он амал мекунад.

Њисоби мe[лат[ое, ки дар [амин модда пешбинb шудаанд, аз 1 январи соли ояндаи ба вуreъ омадани факти [уrуrие, ки ба оuози мe[лат асос мегарданд, шурeъ мешавад.Њангоми таъмини њифзи асар мутобиќи санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон мўњлати њифзи њуќуќи муаллиф аз мўњлати муќаррарнамудаи мамлакате, ки дар он асар офарида шудааст, зиёд буда наметавонад.
Моддаи 18. Оrибат[ои rатъи мe[лати амали [уrуrи муаллиф
Rатъи мe[лати амали [уrуrи муаллиф маънои ба сарвати љамъиятї табдил ёфтани асарро дорад.

Асар[ое, ки дар rаламрави Xум[урии Тоxикистон [еx ваrт [ифз карда намешуданд, низ ба сарвати љамъиятї табдил меёбанд.

Асар[ое, ки ба сарвати љамъиятї табдил ёфтаанд, метавонанд аз тарафи [ар шахс бе пардохти [аrrи rалами муаллифb истифода шаванд. Дар ин сурат [уrуrи муаллифият, [уrуrи ном ва [уrуrи [ифзи эътибори муаллиф, ки дар [амин моддаи 15 Rонун пешбинb шудааст, бояд риоя гардад.

Њукумати Xум[урии Тоxикистон [уrуr дорад барои истифодаи асар[ои ба сарвати љамъиятї табдилёфта дар rаламрави Xум[урии Тоxикистон музд муrаррар намояд, ки он ба Хазина[ои касбии муаллифон, [амчунин ташкилот[ое, ки [уrуrи амволии муаллифонро дар асоси дастxамъb идора мекунанд, пардохта мешавад. Андозаи чунин музд набояд аз 1 фоизи даромади аз истифодаи чунин асар[о бадастомада зиёд бошад.


Моддаи 19. Таxдиди асар бо маrсад[ои шахсb бе иxозати муаллиф ва бе пардохти [аrrи rалами муаллиф
Таxдиди асари rонунан интишорёфтаи шахси дигар бе ризоияти муаллиф ё дигар со[иби [уrуrи муаллиф ва бе пардохти [аrrи rалами муаллиф фаrат барои rонеъ гардонидани талаботи шахсb мумкин аст, ба шарте ки дар ин маврид истифодаи муътадили асар вайрон нагардад ва манфиат[ои rонунии муаллиф, uайр аз [олат[ои пешбининамудаи моддаи 39 [амин Rонун, поймол нагарданд.

Муrаррароти [амин модда дар [олат[ои зерин истифода намешавад:

1) таxдиди асар[ои меъморb дар шакли бино[о ва иншооти ба он монанд;

2) таxдиди манбаъ[ои маълумот ё rисмат[ои му[ими он[о;

3) таxдиди барнома[о барои МЭ{, ба истиснои [олат[ое, ки дар моддаи 24 [амин Rонун пешбинb гардидаанд;

4) пурра аз нав чоп кардани нусхаи китоб[о ва матни нота[о.5) њар як таљдиди беиљозати асар, ки ба маълумоти умум барои истифодаи интерактивї расонида шудааст.
Моддаи 20. Истифодаи асар бе ризоияти муаллиф ва бе пардохти [аrrи rалами муаллиф, вале бо нишон

додани номи муаллифи асар ва манбаи иrтибос
Бе ризоияти муаллиф ё дигар со[иби [уrуrи муаллиф ва бе пардохти [аrrи rалами муаллиф, вале бо нишон додани [атмии номи муаллифи асари истифодашаванда ва манбаи иrтибос, анxом додани амал[ои зерин мумкин аст:

1) иrтибос дар асл ва дар тарxума бо [адаф[ои илмb, тадrиrотb, мубо[исавb, танrидb ва иттилоотb аз асар[ои rонунан интишорёфта дар [аxме, ки [адафи иrтибос таrозо мекунад аз xумла таxдиди порча[о аз маrола[ои рeзномаву маxалла[о дар шакли шар[у хулоса[ои матбуот;

2) истифодаи асар[ои rонунан интишорёфта ва rисмат[ои ало[идаи он[о ба сифати тасвиру намуна[о дар нашрия[о, барнома[ои радио ва телевизион, сабт[ои овозb ва видеоии характери таълимидошта, - дар [аxме, ки [адафи гузошташуда таrозо мекунад;

3) дар матбуот, дар барнома[ои пахши эфирb ва кабелb барои маълумоти умум таxдид намудани маrола[ои дар рeзнома[ову маxалла[о rонунан чопшуда роxеъ ба масъала[ои xории иrтисодb, сиёсb ва динb, ба шарте ки чунин амал[о аз тарафи муаллиф махсус манъ нашуда бошад;

4) таxдиди суханрони[о, муроxиатнома[о, маърeза[о ва асар[ои амсоли он[о дар матбуот барнома[ои эфирb ва хабар[ои кабелb барои маълумоти умум, - дар [аxме ки [адафи иттилоотb таrозо мекунад. Дар ин маврид [уrуrи муаллиф барои чоп кардани чунин асар[о дар маxмeа[о ниго[ дошта мешавад;

5) тавассути сурат[о, бо ро[и барнома[ои эфирb ё кабелb таxдид ё ба омма дастрас кардани асар[о роxеъ ба [одиса[ои маълуми xорb дар шар[у хулоса[ои [одиса[ои xорb [аxме, ки [адафи иттилоотb таrозо мекунад. Дар ин маврид [уrуrи муаллиф барои дар маxмeа[о чоп кардани чунин асар[о ниго[ дошта мешавад;

6) таxдиди асар[ои rонунан нашршуда бидуни гирифтани фоида бо навъи хати нуrтагии барxаста ва дигар тарз[ои махсус барои нобиноён, - uайр аз асар[ое, ки махсус барои чунин тарз[ои таxдид офарида шудаанд;

7) бе гирифтани фоида як адад нусхабардорb кардани:

а) асари rонунан нашршуда аз тарафи китобхонаву бойгони[о барои барrарор ё иваз намудани нусха[ои вайроншуда ва гумшуда, пешкаш намудани нусха[ои асар ба китобхона[ои дигар, ки бо сабаб[ои гуногун асар[оро аз хазинаи худ гум кардаанд, - агар ба даст овардани чунин нусха бо ро[и дигар имконнопазир бошад;

б) маrола[ои xудогона ва асар[ои [аxман хурди rонунан дар маxмeа[о, рeзнома[о аз дигар нашрия[ои даврb нашршуда, порча[ои хурд аз асар[ои rонунан нашршудаи хаттb (бо тасвир[о ва бе он) аз тарафи китобхона[о ва бойгони[о бо талабу дархости шахсони воrеb барои маrсад[ои таълимb ва та[rиrотb;

в) маrола[ои xудогона ва асар[ои [аxман хурди rонунан дар маxмeа[о, рeзнома[о ва дигар нашрия[ои даврb нашршуда, порча[ои хурд аз асар[ои rонунан интишорёфтаи хаттb (бо тасвир[о ва бе он) аз тарафи муассиса[ои маориф барои машuулият[ои таълимb.
Моддаи 21. Истифодаи асар бе ризоияти муаллиф ва бе пардохти [аrrи rалами муаллиф
Истифодаи асар бе ризоияти муаллиф ё дигар со[иби [уrуrи муаллиф ва бе пардохти [аrrи rалами муаллиф дар [олат[ои зерин мумкин аст:

1) таxдид, ба эфир додан ё тавассути кабел ба омма дастрас кардани асар[ои меъмори суратгирb, санъати тасвирb, ки [амеша дар xой[ои дастраси умум rарор доранд, uайр аз [олат[ое, ки тасвири асар xузъи асосии чунин таxдид, барнома[ои эфирb ва кабелb мебошад ё тасвири асар бо маrсад[ои тиxоратb истифода мешавад;

2) иxрои оммавии асар[ои мусиrb [ангоми маросим[ои расмb ва динb, [амчунин маросими дафн, - дар [аxме, ки хислати чунин маросим[о таrозо мекунад;

3) таxдиди асар[о барои мурофиаи судb, - дар [аxме, ки маrсади мазкур таrозо мекунад;

4) аз тарафи ташкилоти пахши барнома[ои эфирb сабт намудани истифодаи куто[муддати асаре, ки ташкилот [уrуrb ба эфир додани онро со[иб шудааст, - ба шарте ки чунин сабт аз тарафи ташкилоти пахши барнома[ои эфирb бо кумаки таx[изоти худи он ва барои барнома[ои хусусии он сурат гирад. Дар ин маврид чунин ташкилот вазифадор аст, ки сабти мазкурро дар муддати шаш мо[и баъди та[ия шудани он нобуд созад, - агар барои муддати аз он бештари истифода бо муаллифи асари сабтшуда мувофиrа ба даст наомада бошад. Агар сабт хислати сирф [уxxатb дошта бошад, он метавонад бидуни ризоияти муаллиф дар бойгони[ои расмb ниго[ дошта шавад.
Моддаи 22. Њуrуrи рухсати истифодаи асар[ои санъати тасвирb. {уrуrи пайгирb
Муаллифи асари санъати тасвири [аr дорад аз со[иби асар имконияти амалb сохтани [уrуrи таxдиди асари худро талаб кунад ([уrуrи рухсат). Дар ин маврид аз со[иби асар ба муаллиф бурда расонидани онро талаб кардан мумкин нест.

Аз муаллиф ба шахси дигар гузаштани [уrуrи моликият ба асари саньати тасвирb (пулакb ё ройгон) маънои фурeши аввалини ин асарро дорад.

Дар [ар як [олати аз нав фурeхта шудани асари санъати тасвирb ба таври расмb (дар музояда, галереяи санъати тасвирb, толори рассомb, маuоза ва u.) муаллиф [уrуrи аз фурeшанда гирифтани [аrrи rаламро ба андозаи 5 фоизи rимати фурeши такрорb дорад ([уrуrи пайгирb). Ин [уrуr бегона карда намешавад ва тан[о ба ворисони муаллиф аз рeи rонун ба муддати амали [уrуrи муаллиф мегузарад.
Моддаи 23. Њифзи манфиат[ои шахсе, ки дар асар тасвир ёфтааст
Интишор, таxдид ва па[н намудани асари санъати тасвирb, ки дар он шахси дигар тасвир ёфтааст, тан[о бо ризоияти шахси тасвиршуда ва пас аз фавти e - бо ризоияти ворисони навбати аввал имконпазир аст. Агар шахс ба ивази музди муайян аз рeи шартнома тасвир шуда бошад, чунин ризоият лозим нест.
Моддаи 24. Таxдиди озоди барнома[о барои МЭ{ ва манбаъ[ои маълумот. Густурдани барнома[о барои

МЭ{
Шахсе, ки rонунан со[иби нусхаи барнома барои МЭ{ ё манбаи маълумот мебошад, [аr дорад, ки бе ризоияти муаллиф ё дигар со[иби [уrуrи комил ва бе пардохти [аrrи rалами иловагb кор[ои зеринро анxом ди[ад:

ба барнома барои МЭ{ ё манбаи маълумот таuйироте дохил намояд, ки он фаrат бо маrсад[ои фаъолияти вай дар васоили техникии истифодабаранда амалb мешавад, [ар гуна амалеро иxро намояд, ки бо фаъолияти барнома барои МЭ{ ё манбаи маълумот мувофиrи таъиноти он вобаста аст, аз xумла, сабт ва нига[дорb дар хотираи МЭ{, ки барои як МЭ{ ё истифодабарандаи як шабака мумкин аст, ба шарте ки дар шартнома бо муаллиф чизи дигаре пешбинb нашуда бошад;

нусхаи барномаро барои МЭ{ ё манбаи маълумот та[ия намояд, ба шарте ки ин нусха барои маrсад[ои ба бойгонb супоридан ё иваз кардани нусхаи аслии барнома барои МЭ{ ё манбаи маълумоте, ки гум шудааст, ё uайри rобили истифода гардидааст, таъин гардад. Дар ин маврид нусхаи барнома барои МЭ{ ё манбаи маълумот, агар со[ибияти минбаъда ба ин барномаи МЭ{ ё манбаи маълумот uайриrонунb гардад, бояд нобуд карда шавад.

Шахсе, ки rонунан со[иби нусхаи барнома барои МЭ{ мебошад, [аr дорад, ки бе ризоияти муаллиф ё дигар со[иби [уrуrи комил ва бе пардохти [аrrи rалами иловагb рамзи объектиро ба матни ибтидоb табдил ди[ад ва таxдид намояд (барномаи МЭ{-ро густариш ди[ад) ё анxоми ин амалро ба шахси дигар вогузор намояд, ба шарте ки он барои ба даст овардани rобилияти ба фаъолияти мутаrобилаи барномаи аз тарафи ин шахс мустаrилона та[ияшуда бо барнома[ои дигар, ки метавонанд бо барномаи густурдашуда дар фаъолияти мутаrобила бошанд. Дар ин мавриди риояи шарт[ои зерин зарур аст:

1) маълумоте, ки барои ба даст овардани rобилият ба фаъолияти мутаrобила зарур аст, rаблан ба ин шахс аз манбаъ[ои дигар дастрас нашуда бошад;

2) амал[ои мазкур тан[о барои он rисмат[ои барномаи густурдашудаи МЭ{ татбиr мешаванд, ки барои ба даст овардани rобилият ба фаъолияти мутаrобила заруранд;

3) маълумоте, ки дар натиxаи густариш [осил мешавад, метавонад фаrат барои ба даст овардани rобилият ба фаъолияти мутаrобилаи барномаи мустаrилона та[ияшудаи МЭ{ бо барнома[ои дигар истифода шавад: он наметавонад ба шахси дигар та[вил дода шавад, uайр аз [олат[ое, ки чунин амал барои ба даст овардани rобилият ба фаъолияти мутаrобилаи барномаи мустаrилона та[ияшудаи МЭ{ бо барнома[ои дигар зарур бошад, [амчунин он наметавонад барои та[ияи барномаи МЭ{, ки аз рeи шаклу намуди худ бо барномаи густурдашудаи МЭ{ хеле монанд аст ва ё барои амалb сохтани [ар гуна амали дигар, ки [уrуrи муаллифиро вайрон мекунад, истифода гардад.

Татбиrи муrаррароти ин модда набояд барои истифодаи мeътадили барномаи МЭ{ ё манбаи маълумот зарари беасос расонад ва набояд манфиат[ои rонунии муаллиф ё дигар шахси со[иби [уrуrи комилро ба барнома барои МЭ{ ё манбаи маълумот беасос поймол созад.


Моддаи 25. Шартномаи муаллифb. Та[вили [уrуr[ои амволb
{уrуrи амволие, ки дар моддаи 16 [амин Rонун зикр ёфтаанд, ба истиснои [олат[ои дар модда[ои 19-21, 24 ва 39 [амин Rонун пешбинигардида, метавонанд тан[о аз рeи шартномаи муаллифb пурра ё rисман та[вил дода шаванд.

Та[вили [уrуrи амволb метавонад комил ё uайрикомил бошад (иxозатномаи комил ва uайрикомил).

Шартномаи муаллифb доир ба та[вили [уrуr[ои комил истифодаи асарро аз рeи тарзу усул[ои муайян ва дар [удуди бо шартнома муrарраргардида тан[о барои шахсе иxозат меди[ад, ки ин [уrуr[о ба e та[вил дода мешавад ва чунин шахс [аr дорад, ки истифодаи асарро бо [амин усул аз тарафи шахсони дигар манъ кунад (иxозатномаи комил).

{уrуrи манъи истифодаи асарро аз тарафи шахсони дигар муаллифи асар низ метавонад амалb созад, агар шахсе, ки ба e [уrуr[ои комил дода шудааст, ин [уrуrро [имоя накунад.

Шартномаи муаллифb роxеъ ба та[вили [уrуrи uайрикомил истифодаи асарро дар баробари со[иби [уrуr[ои комил ба истифодабаранда ва (ё) шахсони дигар, ки бо [амин тарз дар бораи истифодаи асар иxозат гирифтаанд, иxозат меди[ад (иxозатномаи uайрикомил).

{уrуrе, ки аз рeи шартномаи муаллифb та[вил дода мешавад, uайрикомил ба [исоб меравад, агар дар шартнома мустаrиман чизи дигаре пешбинb нашуда бошад.


Моддаи 26. Шарт[ои шартномаи муаллифb
Шартномаи муаллифb бояд чунин шарт[оро пешбинb намояд: тарзу усул[ои истифода аз асар ([уrуr[ои мушаххас, ки аз рeи ин шартнома та[вил дода мешаванд); мe[лат ва [удуде, ки [уrуr[о та[вил дода мешаванд; андозаи [аrrи rалам ва ё тартиби муайян намудани андозаи [аrrи rалам барои [ар як тарзи истифода аз асар, тартиб ва мe[лат[ои пардохти он.

Дар сурати дар шартномаи муаллифb зикр нашудани шарт[ои мe[лати та[вили [уrуr шартнома метавонад пас аз панx соли санаи ба имзо расиданаш аз тарафи муаллиф бекор карда шавад, агар истифодабаранда шаш мо[ пеш аз бекор карда шудани шартнома ба таври хаттb ого[ карда шуда бошад.

Дар сурати дар шартномаи муаллифb зикр нашудани шарти истифодаи он дар [удуди муайяне, ки [уrуr та[вил мегардад, амали [уrуrи аз рeи шартномаи та[вилшаванда дар [удуди rаламрави Xум[урии Тоxикистон ма[дуд мегардад.

{амаи [уrуr[ои дигар ба истифодаи асар, ки та[вили он[о бевосита дар шартномаи муаллифb зикр нагардидааст, та[вилдоданашуда [исоб мешавад.

{уrуr[ои истифодаи асаре, ки то рeзи баста шудани шартномаи номаълум аст, мавзeи шартномаи муаллифb шуда наметавонад.

{аrrи rалам дар шартномаи муаллифb ба таври фоизи муайян аз даромади тарзи истифодаи асар ва ё агар амалb сохтани он бо сабаби хислати асар ва ё хусусият[ои истифодаи он имконнопазир бошад, ба таври маблаuи устувор ва ё бо ягон тарзи дигар, вале на камтар аз андозаи [адди аrали [аrrи rалами муаллиф муrаррар карда мешавад.Андозаи ҳадди ақалли ҳаққи қалами муаллиф аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мегардад ва бо зиёдшавии музди меҳнати кормандони соҳаи фарҳанг индексатсия карда мешавад. (ЌЉТ аз 31.12.14 с., № 1172)

Агар дар шартномаи муаллифb роxеъ ба табъу нашр ва ё тарзи дигари таxдиди он [аrrи rалам ба сурати маблаuи устувор муайян гардида бошад, пас дар шартнома бояд [адди аксари адади нашри нусха[ои асар муrаррар карда шавад.

{уrуr[ои тибrи шартномаи муаллифb та[вилгардида метавонад ба шахсони дигар тан[о дар [олат[о ва [аxме та[вил гардад, ки бевосита дар шартномаи муаллифb пешбинb шудааст.

Тамоми [уrуr[ои истифодаи асар, ки бо шартномаи муаллифb та[вил нагардидааст, ба муаллиф тааллуr дорад.

{уrуr[ои истифода аз асар[ое, ки муаллиф дар оянда меофарад, мавзeи шартномаи муаллифb шуда наметавонад.

Шарт[ои шартномаи муаллифb, ки имконият ва [уrуrи муаллифро барои дар оянда дар мавзeъ ё со[аи муайян офаридани асар ма[дуд мегардонанд, эътибор надоранд.

Шарт[ои шартномаи муаллифие, ки бо муrаррароти [амин Rонун мухолифанд, эътибор надоранд.
Моддаи 27. Шакли шартномаи муаллифb
Шартномаи муаллифb бояд дар шакли хаттb баста шавад. Шартномаи муаллифb барои истифодаи асар дар нашрия[ои даврb метавонад дар шакли шифо[b низ баста шавад.

{ангоми фурeш ва додани иxозати истифодаи барнома[о барои МЭ{ ба истифодабарандагони оммавb, шартнома дар сурате ба таври хаттb басташуда [исоб меёбад, ки агар шарт[ои он (шарт[ои истифодаи барнома барои МЭ{) ба таври лозимb дар нусха[ои барнома барои МЭ{ ифода ёфта бошанд.


Моддаи 28. Шартномаи муаллифии фармоиш
Тибrи шартномаи муаллифии фармоиш муаллиф e[дадор мешавад, ки мутобиrи шарт[ои шартнома асар офарад ва онро ба фармоишгар супорад.

Фармоишгар e[дадор аст, ки ба [исоби [аrrи rалами муаллифии дар шартнома зикршуда ба муаллиф пешпардохт ди[ад. Андоза, тартиб ва мe[лати додани пешпардохт дар шартнома бо ризоияти тарафайн муrаррар карда мешавад.

Агар муаллиф асари фармоиширо тибrи шарт[ои шартномаи фармоишb пешни[од накунад, e вазифадор аст, ки зарари воrеии ба фармоишгар расидаро xуброн намояд.
Моддаи 29. Масъулият аз рeи шартномаи муаллифb
Тарафе, ки e[дадори[ои худро аз рeи шартномаи муаллифb иxро намекунад ва ё ба таври лозимb иxро намекунад вазифадор аст, ки зарари ба тарафи дигар расонидашуда, аз xумла, фоидаи аз дастрафтаро xуброн намояд.
БОБИ III.

ЊуrуrЊои вобаста ба он
Моддаи 30. Со[аи амали [уrуr[ои вобаста ба он
Муrаррароти [амин Rонун роxеъ ба [ифзи [уrуrи иxрогарон нисбат ба шахсони зерин мавриди истифода rарор мегиранд:

1) иxрогароне, ки ша[рвандони Xум[урии Тоxикистон мебошанд;

2) иxрогароне, ки ша[рвандони Xум[урии Тоxикистон нестанд, вале иxрои асар[ои он[о:

а) бори аввал дар Xум[урии Тоxикистон сурат гирифтааст;

б) дар фонограмма сабт шуда, тибrи [амин Rонун [ифз мешавад;

в) дар фонограмма сабт нашудааст, вале ба барномаи ташкилоти пахши эфирb ё кабелb дохил шуда, мутобиrи [амин Rонун [ифз мешавад.

Муrаррароти [амин Rонун доир ба [ифзи [уrуrи та[иягарони фонограмма[о дар [олат[ои зерин мавриди истифода rарор мегиранд:

1) ба фонограмма[ое, ки та[иягари он[о ша[рванди Xум[урии Тоxикистон ё шахси [уrуrиест, ки дар rаламрави Xум[урии Тоxикистон ма[алли xойгиршавии расмb дорад;

2) ба фонограмма[ое, ки та[иягари он[о ша[рванди Xум[урии Тоxикистон намебошад вас шахси [уrуrиест, ки дар rаламрави Xум[урии Тоxикистон ма[алли xойгиршавии расмb надорад вале бори аввал дар rаламрави Xум[урии Тоxикистон нашр шудаанд ё дар муддати 30 рeзи баъди нашри аввалин дар кишвари дигар дар Xум[урии Тоxикистон нашр шудаанд.

Муrаррароти [амин Rонун доир ба [ифзи [уrуrи ташкилоти пахши эфирb ё кабелb нисбат ба барнома[ои ташкилоти пахши эфирb ё кабелb дар сурате мавриди истифода rарор мегиранд, ки дар rаламрави Xум[урии Тоxикистон ма[алли xойгиршавии расмb доранд ва барнома[ои худро тавассути дастго[[ои садорасоние амалb месозанд, ки дар rаламрави Xум[урии Тоxикистои xойгиранд.

Муrаррароти [амин Rонун [амчунин ба иxрогарон, фонограмма[о ва барнома[ои ташкилоти пахши эфирb ё кабелb мавриди истифода rарор мегирад, ки [ифзи он[о дар rаламрави Xум[урии Тоxикистон тибrи шартнома[ои байналхалrии аз тарафи Xум[урии Тоxикистон эътирофгардида анxом дода мешавад.

Њифзи объектњои њуќуќњои вобаста ба муаллифї дар ќаламрави Тољикистон мутобиќи шартномањои байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон нисбат ба объектњои њуќуќњои вобаста ба муаллифие амалї мешавад, ки онњо дар кишвари эљод шудаашон ба моликияти љамъиятї дар натиљаи ба итмом расидани мўњлати амали њуќуќњои вобаста ба муаллифї дар он кишвар ва дар Љумњурии Тољикистон дар натиљаи ба итмом расидани мўњлати амали ќаблан вогузорнамудаи њуќуќњои вобаста ба муаллифї ба моликияти љамъиятї нагузашта бошанд. Дар ин сурат мўњлати амали њуќуќњои вобаста ба муаллифї дар ќаламрави Тољикистон аз мўњлати амали муќарраргардидаи њуќуќњои вобаста ба муаллифии кишваре, ки дар он объекти њуќуќњои вобаста ба муаллифї офарида шудааст, зиёд буда наметавонад.(ЌЉТ аз 3.12.09с., №573)


Каталог: library
library -> Пайдаланушыларға «Виртуалды библиографиялық анықтама» қызмет көрсетудің ережелері
library -> I-бап улыўма режелер q-статья. Усы Нызамны4 ма3сети
library -> Ауыл шаруашылық ғылымдары
library -> А. Ф. Зейнулина филология ғылымдарының кандидаты, профессор
library -> Қазақстан халқы Ассамблеясы
library -> М ж. КӨпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы оқУ ҚҰралы
library -> Искусный проситель
library -> О профессиональных объединениях аудиторов и аудиторских организаций
library -> Е. Жұматаева жоғары мектепте әдебиетті білімденудің инновациялық технологияларымен оқыту
library -> Іскери – КӘсіби қазақ тілі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет