Rонуни xум{урии тоxикистон дар бораи њуrуrи муаллиф ва њуrуrњои вобаста ба онжүктеу 0.58 Mb.
бет3/3
Дата02.05.2016
өлшемі0.58 Mb.
1   2   3
: library
library -> Пайдаланушыларға «Виртуалды библиографиялық анықтама» қызмет көрсетудің ережелері
library -> I-бап улыўма режелер q-статья. Усы Нызамны4 ма3сети
library -> Ауыл шаруашылық ғылымдары
library -> А. Ф. Зейнулина филология ғылымдарының кандидаты, профессор
library -> Қазақстан халқы Ассамблеясы
library -> М ж. КӨпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы оқУ ҚҰралы
library -> Искусный проситель
library -> О профессиональных объединениях аудиторов и аудиторских организаций
library -> Е. Жұматаева жоғары мектепте әдебиетті білімденудің инновациялық технологияларымен оқыту
library -> Іскери – КӘсіби қазақ тілі

Моддаи 31. Объект[ои [уrуr[ои вобаста ба он
{уrуr[ои вобаста ба [амаи намоиш[о, иxро[о, фонограмма[о, барнома[ои ташкилот пахши эфирb ва кабелb сарфи назар аз таъинот, мазмун ва rиматашон, [амчунин сарфи назар аз тарзу шакл[ои ифодаи он[о татбиr мешаванд.
Моддаи 32. Субъект[ои [уrуr[ои вобаста ба он
Субъект[ои [уrуr[ои вобаста ба он ин[оянд: иxрогарон, та[иягарони фонограмма ташкилоти пахши эфирb ё кабелb.

Та[иягарони фонограмма ва ташкилоти пахши эфирb ё кабелb [уrуr[ои худро, ки дар [амин Rонун зикр гардидаанд, дар доираи [уrуr[ое, ки тибrи шартнома бо иxрогар ва муаллифи асари дар фонограмма сабтгардида, ё бо васоили эфирb ё кабелb пахшшаванда со[иб мешаванд татбиr мекунанд.

Барои истифодаи асари са[навb тан[о ризоияти режиссёри та[иягар кофb набуд ризоияти иxрогарони наrш[о ва худи муаллифи асари иxрошаванда низ зарур аст.

Иxрогар [уrуrи дар [амин Rонун зикргардидаро дар мавриде амалb месозад, ки [уrуrи муаллифb асари иxрошавандаро риоя намояд.

Иxрогар, исте[солкунандаи фонограмма, ташкилоти пахши эфирb ё кабелb барои гирифтани ша[одатнома дар бораи баrайдгирии [уrуr[ои вобаста ба он метавонанд [ар ваrт дар давоми мў[лати [ифзи [уrуr[ои вобаста ба он баrайдгирии асарро, бо тартиби муrаррарнамудаи маrоми ваколатдор амалb намоянд.
Моддаи 33. Аломати [ифзи [уrуr[ои вобаста ба он
Барои ба вуxуд омадан ва амалb сохтани [уrуr[ои вобаста ба он риояи ягон расмиятгароb талаб карда намешавад. Исте[солкунандаи фонограмма ва ё иxрогар барои ого[ сохтан аз [уrуrи худ метавонад аз аломати [ифзи [уrуr[ои вобаста ба он истифода кунад, ки он дар [ар як нусхаи фонограмма ва ё дар [ар uилофи фонограммадор сабт ёфта, аз се унсур иборат мебошад.

1) [арфи лотинии «Р», ки дар дохили доира аст: (Р);

2) ном (унвон)-и со[иби [уrуr[ои комили вобастаи ба он;

3) соли аввали нашри фонограмма.


Моддаи 34. Њуrуr[ои иxрогар
Uайр аз [олат[ои бо [амин Rонун пешбинишуда ба иxрогар дар мавриди иxро ё намоиш чунин [уrуr[ои комил тааллуr дорад:

1) [уrуrи ном;

2) [уrуrи [ифзи иxро ё намоиш аз [ар гуна та[рифкорb ё дахолати дигар, ки метавонад ба шаъну эътибори иxрогар зарар расонад;

3) [уrуrи истифода аз иxро ё намоиш дар [ама тарзу шакл, аз xумла [уrуrи гирифтани [аrrи rалам барои [ар як тарзи истифода аз иxро ё намоиш.

{уrуrи комили истифодаи иxро ё намоиш маънои анxом додан ва ё иxозати ба анxом додани амал[ои зеринро дорад:

1) ба эфир додан ё тавассути васоили кабелb ба омма дастрас кардани иxро ё намоиш, ба шарте ки он rаблан тавассути васоили мазкур иxро нашуда бошад ё ба воситаи сабт амалb нашавад;

2) сабт кардани иxро ё намоиши пештар сабтнашуда;

3) таxдиди сабти иxро ё намоиш;

4) ба эфир додан ва ё ба воситаи кабел шунавонидану намоиш додани сабти иxро ё намоиш, агар ин сабт сараввал бо маrсад[ои тиxоратb амалb нашуда бошад;

5) ба кироя додани фонограмма[ои бо маrсади тиxоратb нашршуда, аз xумла иxро ё намоише, ки бо иштироки худи иxрогар сурат мегиранд. {ангоми бастани шартномаи сабти иxро ё намоиш ба фонограмма ин [уrуr ба исте[солкунандаи фонограмма гузашта, дар айни замон иxрогар [уrуrи [аrrи rаламро барои ба кироя додани нусха[ои чунин фонограмма ниго[ медорад;6) тавассути фурўш ё тарзи дигари тањвили њуќуќи моликият пањн кардани нусхаи асл ё нусхаи иљрое, ки дар фонограмма сабт шудааст. Агар нусхаи асл ё нусхањои ќонунан нашршудаи фонограмма тавассути фурўш ё тарзи дигари тањвили њуќуќи моликият ба муомилоти гражданї бароварда шуда бошанд, пањнкунии ояндаи онњо бе иљозати иљрогар ва бе пардохти њаќќи ќалам мумкин аст;

7) барои истифодаи интерактивї ба маълумоти умум расонидани иљро ё намоише, ки дар фонограмма сабт шудааст;

8) љой додани иљрои сабтшуда дар фазои раќамї ба тарзе, ки он дар рељаи ваќти воќеї ба њар як истифодабаранда мутобиќи интихоби ў дастрас шавад.

{уrуrи комили иxрогар, ки дар банда 3 rисми дуюми [амин модда пешбинb гардидааст, дар [олат[ои зерин татбиr намегардад:

1) агар сабти аввалини иxро ё намоиш бо ризоияти иxрогар амалb шуда бошад;

2) агар таxдиди иxро ё намоиш бо [амон маrсад[ое амалb гардад, ки барои он[о [ангоми сабти иxро ё намоиш иxрогар ризоият дода бошад;

3) агар таxдиди иxро ё намоиш бо [амон маrсад[ое амалb гардад, ки барои он[о сабт тибrи муrаррароти моддаи 41 [амин Rонун анxом дода шудааст.

Иxозат[ои дар [амин модда зикргардидаро аз тарафи иxрогар ва [ангоми иxро аз xониби иxрогарон - аз тарафи ро[бари чунин даста бо ро[и бастани шартномаи хаттb бо истифодабаранда дода мешавад.

Барои истифодаи минбаъдаи иxро ё намоиш, [амчунин дар мавриди анxом додани сабт аз тарафи ташкилоти пахши эфирb ё кабелb гирифтани иxозат[ои дар банд[ои 1-3 rисми дуюми [амин модда зикргардида лозим нест, ба шарте ки он[о мустаrиман тибrи шартномаи иxрогар бо ташкилоти пахши эфирb ё кабелb дар назар дошта шуда бошанд. Андозаи [аrrи rалами иxрогар барои чунин тарзи истифода низ дар [амин шартнома муrаррар карда мешавад.

Бастани шартнома байни иxрогар ва та[иягари асари аудиовизуалb доир ба офаридани асари аудиовизуалb боиси аз тарафи иxрогар вогузор гардидани [уrуr[ое мешавад, ки дар банд[ои 1 - 4 rисми дуюми [амин модда муrаррар гардидаанд.

Додани чунин [уrуr[о аз тарафи иxрогар бо истифодаи асари аудиовизуалb ма[дуд мегардад ва агар дар шартнома чизи дигаре пешбинb нашуда бошад, [уrуrи ба таври ало[ида истифода намудани овоз ё тасвири дар асари аудиовизуалb сабтгардидаро намеди[ад.

{уrуr[ои комили иxрогар, ки дар [амин модда пешбинb гардидаанд, тибrи шартнома метавонанд ба шахсони дигар та[вил дода шаванд.


Моддаи 35. Њуrуrи исте[солкунандаи фонограмма[о
Ба uайр аз [олат[ои дар [амин Rонун пешбинигардида ба исте[солкунандаи фонограмма[о дар мавриди фонограммаи e [уrуr[ои комил барои истифодаи фонограмма дар [ама гуна шакл, аз xумла, [уrуrи гирифтани [аrrи rалам барои [ар як навъи истифодаи фонограмма тааллуr дорад.

{уrуrи комил барои истифодаи фонограмма маънои анxом додан ё иxозати анxом додани амал[ои зеринро дорад:

1) таxдиди фонограмма;

2) бо [ар гуна тарзу усул таuйир додан ва дигаргун сохтани фонограмма;

3) па[н кардани нусха[ои фонограмма, яъне фурeхтан, ба кироя додан ва u.;

4) бо маrсади па[нкунb ворид кардани нусха[ои фонограмма, [амчунин нусха[ое, ки бо иxозати исте[солкунандаи ин фонограмма тайёр карда шудаанд;5) расонидани фонограмма ба маълумоти умум барои истифодаи интерактивї;

6) љой додани фонограммањо дар фазои раќамї ба тарзе, ки он дар рељаи ваќти воќеї ба њар як истифодабаранда мутобиќи интихоби ў дастрас шавад.

Агар нусха[ои rонунан нашршудаи фонограмма тавассути фурeш ба муомилот бароварда шуда бошад, па[нкунии минбаъдаи он бе иxозати исте[солкунандаи фонограмма ва бе пардохти [аrrи rалам мумкин аст. Дар ин маврид, сарфи назар аз [уrуrи моликият ба нусха[ои фонограмма, исте[солкунандаи фонограмма [уrуrи па[нкунии нусха[ои фонограммаро бо ро[и ба кироя додани он[о ниго[ медорад.

{уrуrи комили исте[солкунандаи фонограммае, ки дар [амин модда муrаррар гардидааст, метавонад тавассути шартнома ба шахсони дигар та[вил дода шавад.
Моддаи 36. Њуrуr[ои ташкилоти пахши эфирb
Ба uайр аз [олат[ои дар [амин Rонун пешбинишуда ташкилоти пахши эфирb дорои [уrуr[ои комили истифодаи барномаи худ дар [ар гуна шакл ва додани иxозат ба истифодаи барнома, [амчунин [уrуrи гирифтани [аrrи rалам барои додани чунин иxозат мебошад.

{уrуrи комили додани иxозат ба истифодаи барнома маънои иxозати анxом додани амал[ои зеринро дорад:

1) дар айни ваrт аз тарафи ташкилоти дигари пахши эфирb ба эфир додани барнома[ои он;

2) ба омма дастрас кардани барнома ба воситаи кабел;

3) сабти барнома;

4) таxдиди сабти барнома;

5) ба омма дастрас кардани барнома дар xой[ое, ки даромад пулакb аст. {уrуrи комили ташкилоти пахши эфирb, ки дар банда 4 rисми дуюми [амин модда пешбинb шудааст, дар [олат[ои зерин татбиr намегардад:

- агар сабти барнома бо ризоияти ташкилоти пахши эфирb сурат гирифта бошад;

- агар таxдиди барнома бо [амон маrсад[ое амалb шуда бошад, ки бо [амон маrсад[о сабти он тибrи муrаррароти моддаи 41 [амин Rонун сурат гирифтааст;

6) тавассути фурўш, ба кироя додан ё ба тарзи дигари тањвили њуќуќи моликият дар байни омма пањн кардани сабти барнома ё нусхањои сабти барнома. Ин њуќуќњо ба истиснои њуќуќи ба кироя додан нисбати сабти барнома ё нусхаи сабти барнома, ки бо иљозати ташкилоти пахши эфирї тавассути фурўш ё тарзи дигари тањвили њуќуќи моликият ба муомилоти гражданї бароварда шудаанд, ќатъ мегарданд. Њуќуќи ба кироя додан сарфи назар аз њуќуќи моликият ба сабти барнома ё нусхаи он, ба ташкилоти пахши эфирї боќї мемонад.
Моддаи 37. Њуrуr[ои ташкилоти пахши кабелb
Ба uайр аз [олат[ои дар [амин Rонун пешбинишуда ташкилоти пахши кабелb дар мавриди барнома[ои худ дорои [уrуr[ои комили истифодаи барноми худ дар [ар гуна шакл ва додани иxозат ба истифодаи барнома, [амчунин [уrуrи гирифтани [аrrи rалам барои додани чунин иxозат мебошад.

{уrуrи комили додани иxозат ба истифодаи барнома маънои [уrуrи ташкилоти пахши кабелиро ба иxозати анxом додани амал[ои зерин дорад:

1) дар айни ваrт аз тарафи ташкилоти дигари пахши кабелb ба воситаи кабел ба омма дастрас кардани барнома[ои худ;

2) ба эфир додани барнома;

3) сабти барнома;

4) таxдиди сабти барнома;

5) ба омма дастрас кардани барнома дар xой[ое, ки даромад пулакb аст. {уrуrи комили ташкилоти пахши кабелb, ки дар банди 4 rисми дуюми [амин модда зикр шудааст, дар [олат[ои зерин татбиr намегардад:

- агар сабти барнома бо ризоияти ташкилоти пахши кабелb сурат гирифта бошад;

- агар таxдиди барнома бо маrсад[ое амалb шуда бошад, ки бо [амон маrсад сабти он тибrи муrаррароти моддаи 41 [амин Rонун сурат гирифтааст;

6) тавассути фурўш, ба кироя додан ё ба тарзи дигари тањвили њуќуќи моликият дар байни омма пањн кардани сабти барнома ё нусхањои сабти барнома. Ин њуќуќњо ба истиснои њуќуќи ба кироя додан нисбати сабти барнома ё нусхаи сабти барнома, ки бо иљозати ташкилоти пахши кабелї тавассути фурўш ё тарзи дигари тањвили њуќуќи моликият ба муомилоти гражданї бароварда шудаанд, ќатъ мегарданд. Њуќуќи ба кироя додан сарфи назар аз њуќуќи моликият ба сабти барнома ё нусхањои он, ба ташкилоти пахши кабелї боќї мемонад.
Моддаи 38. Истифодаи асар[о ва объект[ои [уrуrи вобаста ба он аз тарафи шахсони дигар
Истифодаи асар[о ва объект[ои [уrуrи вобаста ба он аз тарафи шахсони дигар тан[о бо иxозати со[иби [уrуrи комил ба асар ва бо пардохти [аrrи rалам, uайр аз [олат[ои дар модда[ои 19-21,24,39-41 [амин Rонун пешбинигардида, иxозат дода мешавад.
Моддаи 39. Таxдиди асар[о ва фонограмма[о бо маrсад[ои шахсb
{амчун истисно аз модда[ои 34 ва 35 [амин Rонун бе ризоияти муаллиф ё дигар со[иби [уrуrи муаллиф, иxрогар ва исте[солкунандаи фонограмма, вале бо пардохти [аrrи rалами он[о таxдиди асари аудиовизуалb ё фонограмма тан[о ба маrсад[ои шахсb иxозат дода мешавад.

{аrrи rалам барои таxдиди асари дар [амин модда зикршуда аз тарафи исте[солкунандагон ва воридкунандагони таx[изот (аудио – видеомагнитофон[о ва u.) ва шакл[ои моддb (навор[ои сабти овозb ё видеоb, кассета[ои овозb ва видеоb, диск[ои лазерb, компакт-диск[о ва u.), ки барои чунин таxдид истифода мешаванд, пардохта мешавад.

Xамъоварb ва таrсими чунин [аrrи rалам аз тарафи яке аз ташкилот[ои идораи дастаxамъии [уrуr[ои амволии муаллифон, исте[солкунандагони фонограмма[о ва иxрогарон тибrи созишномаи байни ин ташкилот[о мувофиrи моддаи 43 [амин Rонун анxом дода мешавад.

Агар дар ин созишнома чизи дигаре пешбинb нашуда бошад [аrrи rалами зикршуда ба андозаи зерин таrсим мешавад: 40% - ба муаллифон, 30% - ба иxрогарон, 30% - ба исте[солкунандагони фонограмма[о.

Андозаи [аrrи rалам ва шарт[ои пардохти он бо созишномаи байни исте[солкунандагон ва воридкунандагон, аз як тараф ва ташкилоти идораи дастаxамъии [уrуrи амволии муаллифон, исте[солкунандагони фонограмма[о ва иxрогарон, аз тарафи дигар, муайян карда мешаванд, агар тараф[о ба мувофиrа наоянд, - он аз тарафи маrоми ваколатдор муайян карда мешавад.

Барои таx[изот ва васила[ои моддии дар ин модда зикршуда, ки предмети содирот ма[суб мешаванд ва [амчунин ба таx[изоти касабавb, ки барои истифода дар шароити хона таъин нашудаанд, [аrrи rалам пардохта намешавад.


Моддаи 40. Истифодаи фонограммае, ки ба маrсад[ои тиxоратb нашр шудааст, бе ризоияти

исте[солкунандаи фонограмма ва иxрогар
{амчун истиснои [олат[ои модда[ои 34 ва 35 [амин Rонун бе ризоияти исте[солкунандаи фонограммае, ки ба маrсад[ои тиxоратb нашр шудааст ва иxрогаре, ки иxрои e дар чунин фонограмма сабт шудааст, аммо бо пардохти [аrrи rалами он[о амалb сохтани кор[ои зерин мумкин аст:

1) иxрои оммавии фонограмма;

2) ба эфир додани фонограмма;

3) ба воситаи кабел ба омма дастрас кардани фонограмма.

Xамъоварb, таrсим ва пардохти [аrrи rаламе, ки дар [амин модда пешбинb гардидааст аз тарафи яке аз ташкилот[ое, ки [уrуrи амволии исте[солкунандагони фонограмма иxрогаронро дастxамъона идора мекунад, мувофиrи моддаи 43 [амин Rонун, тибrи созишном байни ин ташкилот[о сурат мегиранд. Агар дар созишнома тарзи дигари таrсими [аrrи rалам пешбинb нашуда бошад, [аrrи rалами мазкур байни исте[солкунандаи фонограмма ва иxрогар баробар таrсим мешавад.

Андозаи [аrrи rалам ва шарт[ои пардохти он тибrи созишномаи истифобадаранд фонограмма ё итти[одия[о (ассотсиатсия[о)-и чунин истифодабарандагон аз як тараф ташкилот[ое, ки [уrуrи амволии исте[солкунандагони фонограмма[о ва иxрогаронро идора мекунанд, аз тарафи дигар ва дар [олати ба мувофиrа наомадани тарафайн - аз тарафи маrоми ваколатдор муайян карда мешавад.

Андозаи [аrrи rалам барои [ар як намуди истифодаи фонограмма муайян карда мешавад.

Истифодабарандагони фонограмма[о бояд ба ташкилот[ои дар [амин модда зикршуда барнома[ои маълумоти даrиrдошта ва [уxxат[ои заруриро барои xамъоварb ва таrсими [аrrи rалам пешни[од намоянд.


Моддаи 41. Ма[дудият[ои [уrуrи иxрогар, исте[солкунандаи фонограмма, ташкилоти пахши эфирb ва

кабелb
{амчун истиснои муrаррароти модда[ои 34-37 ва 40 [амин Rонун истифодаи иxро, барнома[ои эфирb ва кабелb, сабти он[о, [амчунин таxдиди фонограмма бе ризоияти иxрогар исте[солкунандаи фонограмма, ташкилот[ои пахши эфирb ва кабелb ва бе пардохти [аrrи rалам дар [олат[ои зерин мумкин аст:

1) барои ба хулоса[ои [одиса[ои xорb дохил кардани порча[ои хурди иxро, фонограмм барнома[ои эфирb ва кабелb;

2) сирф ба маrсад[ои таълим ё та[rиrоти илмb;

3) барои иrтибос дар шакли порча[ои хурд аз иxро, фонограмма[о, барнома[ои эфирb ё кабелb, ба шарте ки чунин тарзи иrтибос бо маrсад[ои иттилоотb амалb гардад. Дар ин маврид [ама гуна истифодаи нусха[ои фонограмма, ки ба маrсад[ои тиxоратb нашр шудааст, барои эфир ё кабел додан, аз тарафи ташкилоти пахши эфирb ё кабелb тан[о бо риояи муrаррароти моддаи 40 [амин Rонун мумкин аст;

4) дар [олат[ои дигар, ки бо муrаррароти модда[ои 19-21 [амин Rонун дар бобати ма[дудият[ои [уrуrи амволии муаллифи асар[ои илм, адабиёт ва санъат муrаррар шудаанд.

{амчун истиснои муrаррароти модда[ои 34-37 ва 40 [амин Rонун истифодаи барнома[ои эфирb ё кабелb, сабти он[о, [амчунин таxдиди фонограмма бе ризоияти иxрогар исте[солкунандаи фонограмма[о, ташкилоти пахши эфирb ё кабелb ба маrсад[ои шахсb мумкин аст. Дар ин маврид таxдиди фонограмма ба шарти пардохти [аrrи rалам мутобиrи моддаи 3 [амин Rонун мумкин аст.

Дар бобати гирифтани иxозати иxрогар, исте[солкунандаи фонограмма ва ташкили пахши эфирb барои амалb сохтани сабт[ои истифодаи кeто[муддати иxро ё барнома, баро таxдиди чунин сабт[о ва фонограммае, ки бо маrсад[ои тиxоратb нашр гардидааст, муrаррароти моддаи 34-37 [амин Rонун истифода намешаванд, ба шарте ки сабти истифода ва таxдиди кeто[муддат аз тарафи ташкилот[ои пахши эфирb бо кeмаки таx[изоти худи он ва барои барнома[ои хусусии он бо дарназардошти шарт[ои зерин анxом дода шавад:

1) аз тарафи ташкилоти пахши эфирb гирифтани иxозати пешакb барои ба эфир додани худи [амон иxро ё барномае, ки нисбати он[о сабти истифодаи кeто[муддат ё таxдиди чунин сабт сурат мегирад;

2) аз тарафи ташкилоти пахши эфирb нобуд сохтани сабт дар тeли муддате, ки мутобиrи муrаррароти банди 4 моддаи 21 [амин Rонун, ки барои истифодаи сабти кeто[муддати асар[ои адабиёт, илм ва санъат муrаррар гардидааст, ба истиснои нусхаи ягона, ки метавонад дар асоси хислати сирф [уxxатb доштанаш дар бойгони[ои расмb ма[фуз бошад.

Ма[дудият[ои дар [амин модда пешбинигардида бе халалдор сохтани истифодаи мeътадили фонограмма, иxро, барнома[ои эфирb ё кабелb ва сабт[ои он[о, [амчунин асар[ои адабиёт, илм ва санъат, ки ба он[о дохиланд ва бе поймол намудани манфиат[ои rонунии иxрогар, исте[солкунандаи фонограмма, ташкилоти пахши эфирb ё кабелb ва муаллифони асар[ои номбаршуда татбиr мегарданд.


Моддаи 42. Мe[лати амали [уrуr[ои вобаста ба он
{уrуrи иxрогар, ки дар [амин Rонун пешбинb гардидааст, дар муддати панxо[ соли пас аз иxрои аввалини он амал мекунад.

{уrуrи иxрогар ба ном ва [ифзи иxро аз [ар гуна та[риф ва ё дахолати дигар, ки дар моддаи 34 [амин Rонун муrаррар карда шудааст, бе ма[дудияти мe[лат [ифз мешавад, вале [амчун мерос ба шахси дигар намегузарад.

{уrуr[ое, ки дар [амин Rонун дар бобати исте[солкунандаи фонограмма муrаррар шудааст, дар муддати панxо[ соли баъди интишори аввали фонограмма ва ё дар муддати панxо[ соли баъди сабти аввали он, агар то ин муддат фонограмма интишор нашуда бошад, амал мекунад.

{уrуr[ое, ки дар [амин Rонун дар бобати ташкилоти пахши эфирb муrаррар гардидааст, дар муддати панxо[ соли баъди ба эфир додани барномаи аввалин аз тарафи ин ташкилот амал мекунад.

{уrуr[ое, ки дар [амин Rонун дар бобати ташкилоти пахши кабелb муrаррар гардидааст, дар муддати панxо[ соли баъди амалb гардидани барномаи аввалини кабелb аз тарафи ин ташкилот амал мекунад.

{исоби мe[лат[ое, ки дар [амин модда пешбинb шудаанд, аз 1 январи соли ояндаи ба вуreъ омадани факти [уrуrие, ки барои оuози мe[лат асос мегардад, шурeъ мешавад.

Ба меросхeрон (дар бобати шахсони [уrуrb - ба ворисони [уrуrb)-и иxрогар, исте[солкунандаи фонограмма, ташкилоти пахши эфирb ё кабелb [уrуrи додани иxозати истифодаи иxро, намоиш, фонограмма, барнома[ои эфирb ё кабелb ва гирифтани [аrrи rалам дар [удуди мe[лати боrимондае, ки дар [амин модда зикр ёфтааст, дода мешавад.
БОБИ IV.

Идораи дастxамъии ЊуrуrЊои амволb
Моддаи 43. {адаф[ои асосии идораи дастxамъии [уrуr[ои амволb
Бо маrсади таъмини [уrуrи амволии муаллифон, иxрогарон, исте[солкунандагони фонограмма ва дигар со[ибони [уrуr[ои муаллифb ва вобаста ба он дар [олат[ое, ки ба таври инфиродb амалb сохтани он мушкил мегардад, метавонанд ташкилот[ое таъсис ёбанд, ки [уrуr[ои амволии шахсони мазкурро дар асоси дастxамъb идора менамоянд (минбаъд -ташкилоти идораи дастxамъb).

Чунин ташкилот[о дар шакли ташкилот[ои xамъиятии uайритиxоратb таъсис меёбанд ва дар доираи сало[ият[ое, ки аз со[ибони [уrуr[ои муаллифb ва вобаста ба он гирифтаанд, амал мекунанд.

Таъсиси ташкилот[ои ало[ида аз рeи [уrуr[ои ало[ида ва категория[ои ало[идаи со[ибони [уrуr ё ташкилот[ое, ки [уrуrи гуногунро ба манфиати категория[ои гуногуни со[ибони [уrуr идора мекунанд ё як ташкилоте, ки [уrуr[ои муаллифb ва вобаста ба онро дар айни ваrт идора мекунад, мумкин аст.

Ташкилотњои идораи дастљамъии њуќуќњои молумулкии муаллифон бояд ба талаботи зерин мутобиќ бошанд:

-номи ташкилот бояд ибораи «ташкилоти идораи дастљамъии њуќуќњои молумулкии муаллифон»-ро дар бар гирад;

-пешбурди кори ташкилоти идораи дастљамъии њуќуќњои молумулкии муаллифон бояд њамчун шакли асосии фаъолият зикр карда шавад;

-маќсад ва вазифањои ташкилоти идораи дастљамъии њуќуќњои молумулкии муаллифон бояд ба талаботи моддањои 43-46 Ќонуни мазкур мутобиќ бошанд. (ЌЉТ аз 3.12.09с., №573)
Моддаи 44. Ваколат[ои ташкилоти идораи дастxамъb
Ваколат[о ба ташкилоти идораи дастxамъи мустаrилона аз тарафи со[ибони [уrуrи муаллиф ва вобаста ба он дар асоси шартнома[ои хаттb ба тариrи ихтиёрb, [амчунин аз рeи шартнома[ои дахлдор бо ташкилот[ои хориxие, ки чунин [уrуr[оро идора мекунанд, дода мешаванд. Чунин шартнома[о шартнома[ои муаллифb намебошанд ва муrаррароти модда[ои 25-29 [амин Rонун ба он[о тааллуr надоранд.

{ар як муаллиф, вориси e ё шахси дигари со[иби [уrуrи муаллиф ва вобаста ба он, ки тибrи [амин Rонун [ифз мешавад, [аr дорад аз рeи шартнома амалb сохтани [уrуrи амволии худро ба ташкилоти идораи дастxамъb, ки вазифадор аст амалb сохтани ин [уrуrро ба e[да гирад, вогузор намояд, ба шарте ки он ба фаъолияти оинномавии ташкилот мансуб бошад.

Ташкилот[ои мазкур [аr надоранд, ки аз асар[о за объект[ои [уrуrи вобаста ба он , ки барои идораи дастxамъb гирифтаанд, истифода кунанд.

Ташкилоти идораи дастxамъb ба истифодабарандагон барои тарз[ои дахлдори истифодаи асар[о ва объект[ои [уrуrи вобаста ба он иxозатнома меди[ад. Шарт[ои чунин иxозатнома[о барои [амаи истифодабарандагони [ар як гурe[и муайян бояд якхела бошад. Дар сурати мавxуд набудани асоси кофb аз додани иxозатнома ба истифодабаранда сарфи назар кардан мумкин нест.

Чунин иxозатнома[о истифодаи [амаи асар[о ва объект[ои [уrуr[ои вобаста ба онро аз рeи тарз[ои дар он[о зикршуда иxозат меди[анд ва аз номи [амаи со[ибони [уrуr[ои муаллифb ва вобаста, аз xумла он[ое, ки мутобиrи ин модда ба ташкилот сало[ият надодаанд, дода мешаванд.

{амаи даъво[ои имконпазири амволии со[ибони [уrуr[ои муаллифb ва вобаста ба он ба истифодабарандагон, ки ба истифодаи асар[о ва объект[ои [уrуr[ои вобаста ба он[о аз рeи иxозатнома марбут аст, бояд аз тарафи ташкилоти идораи дастxамъb, ки чунин иxозатнома[оро меди[ад, танзим карда шаванд.

Ташкилоти идораи дастxамъb [аr дорад, ки [аrrи rалами талабкарданашударо ниго[ дорад ва онро пас аз се соли ба [исоби ташкилот ворид шуданаш ба маблаu[ои таrсимшаванда ё ба маrсад[ои дигар, ба манфиати со[ибони [уrуr[ои муаллифb ва вобастаи ба он истифода барад.
Моддаи 45. Вазифа[ои ташкилоти идораи дастxамъb
Ташкилоти идораи дастаxамъb дар асоси сало[ият ва аз номи со[ибони [уrуr[ои муаллифb ва вобаста ба он худ бояд вазифа[ои зеринро адо намояд:

1) андозаи [аrrи rалам ва дигар шарт[ои додани иxозатномаро бо истифодабарандагон мувофиrа намояд;

2) ба истифодабарандагон барои истифода аз [уrуrе, ки идора карда мешавад, иxозатнома ди[ад;

3) бо истифодабарандагон андозаи [аrrи rаламро дар [олат[ое, ки ин ташкилот ба xамъоварии чунин [аrrи rалам бе додани иxозатнома машuул мешавад, мувофиrа намояд (rисми 3 моддаи 39, rисм[ои 2 ва 3 моддаи 40 [амин Rонун);

4) [аrrи rаламро тибrи иxозатнома ва (ё) [аrrи rаламеро, ки дар банди 3 [амин модда пешбинb шудааст, xамъоварb намояд;

5) ба со[ибони [уrуr[ои муаллифb ва вобаста ба он таrсим ва пардохти [аrrи rаламро, ки тибrи банди 4 [амин модда xамъ оварда шудааст, амалb созад;

6) [ама гуна амалиёти зарурии [уrуrиро барои [ифзи [уrуrе, ки он[оро идора мекунад, амалb созад;

7) фаъолияти дигарро тибrи сало[ият[ое, ки со[ибони [уrуr[ои муаллифb ва вобаста ба он вогузор намудаанд, анxом ди[ад.


Моддаи 46. E[дадори[ои ташкилоти идораи дастxамъb
Фаъолияти ташкилоти идораи дастxамъb ба манфиати со[ибони [уrуr[ои муаллифb ва вобаста ба он анxом дода мешавад. Бо ин маrсад[о ташкилоти идораи дастxамъb бояд e[дадори[ои зеринро иxро намояд:

1) [амзамон бо пардохти [аrrи rалам ба со[ибони [уrуr[ои муаллифb ва вобаста ба он пешкаш намудани [исобот роxеъ ба истифодаи [уrуrи он[о;

2) истифодаи [аrrи rалами тибrи муrаррароти банди 4 моддаи 45 [амин Rонун xамъоваришуда, фаrат барои таrсим ва пардохт ба со[ибони [уrуr[ои муаллифb ва вобаста ба он. Аз [аrrи rалами xамъоваришуда ташкилот метавонад маблаuи муайянро барои пeшонидани хароxоти воrеии худ барои xамъоварb, таrсим ва пардохти чунин [аrrи rалам xудо намояд, [амчунин маблаuи муайянро ба хазина[ои махсус, ки аз тарафи ин ташкилот бо ризоият ва ба манфиати со[ибони [уrуr[ои муаллифb ва вобаста ба он таъсис дода мешаванд, гузаронад;

3) маблаu[ои [аrrи rалами xамъоваришударо, ки пас аз ниго[ доштани маблаuи дар банда 2 [амин модда зикршуда боrb мемонанд, таrсим намуда, мунтазам пардозад.

Со[ибони [уrуr[ои муаллифb ва вобаста ба он, ки ба ташкилот сало[ияти xамъоварb намудани [аrrи rалами дар банди 4 моддаи 45 [амин Rонун муrарраршударо надодаанд, [аr доранд, ки аз ин ташкилот пардохтани [аrrи rалами ба он[о тааллуrдоштаро тибrи таrсимоти ба амаломада талаб намоянд ва [амчунин асар[ои худ ва объект[ои [уrуrи вобаста ба онро аз иxозатнома[ое, ки ин ташкилот ба истифодабарандагон меди[ад, хориx созанд.
БОБИ V.

{ифзи ЊуrуrЊои муаллифb ва вобаста ба он
Моддаи 47. Вайрои кардани [уrуr[ои муаллифb ва [уrуr[ои вобаста ба он. Нусха[ои uайриrонунии асар[о

ва фонограмма[о
Вайрон кардани њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он инњо мебошанд:

1) бе иљозати соњибњуќуќ таљдид, пањн кардан ва тарзи дигари истифодаи объектњои њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он;

2) пањн, тайёр, ворид намудан бо маќсади пањн кардани таљњизот ё пешкаш кардани хизмат, ки барои сарфи назар кардан ё ба сарфи назар намудани њар як васоити техникии њифзи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он пешбинї гардидааст, имкон медињад ё мусоидат мекунад;

3) бе иљозати соњибњуќуќ барњам ё таѓйир додани њар гуна иттилоъ дар бораи идоракунии њуќуќњо.

Нусха[ои асар ва фонограммае, ки та[ия ва па[н намудани он[о боиси вайрон кардани [уrуr[ои муаллифb ва вобаста ба он мешавад, нусха[ои uайриrонунb [исоб меёбанд.

Ба Xум[урии Тоxикистон бе розигии со[иб[уrуr ворид намудани нусха[ои асар[о ва фонограмма[ое, ки дар Xум[урии Тоxикистон тибrи [амин Rонун [ифз мешаванд, аз давлате, ки дар он ин асару фонограмма[о [ифз намешаванд ё [ифзи он[о rатъ гардидааст, низ вайрон кардани [уrуrи муаллифb ва [уrуr[ои вобаста ба он [исобида мешавад.

Шахсоне, ки ба вайронкунии Rонуни мазкур ро[ меди[анд, мувофиrи rонун ба xавобгарb кашида мешаванд.


Моддаи 48. Њифзи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он
Њифзи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он бо тарзе, ки Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон муайян кардааст, њамчунин бо роњњои зерин амалї мешавад:

1) ба љои чуброни зиён ситонидани даромад, ки вайронкунанда дар натиљаи вайрон кардани њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он ба даст овардааст;

2) пардохти љубронпулї дар њаљме, ки аз тарафи суд ба љои љуброни зарар ва ё ситонидани даромад муайян шудааст.

Нусхањои ѓайриќонунии асар ё фонограмма бо талаби соњиби њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он ба ў дода мешаванд.

Нусхањои ѓайриќонунии асар ё фонограммае, ки аз тарафи соњиби њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он талаб карда нашудаанд, бояд нобуд карда шаванд.

Мавод ва таљњизоте, ки барои тайёр кардан ва таљдиди нусхањои ѓайриќонунии асарњо ё фонограммањо истифода шудааст, нобуд карда ва ё ба фоидаи давлат дода мешаванд.

Соњибони њуќуќи муаллифї ва њуќуќњои вобаста ба он бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї метавонанд барои њифзи њуќуќњои худ ба маќомоти судї мурољиат намоянд.
Президенти

Xум[урии Тоxикистон Э. Рањмонов
ш. Душанбе, 13 ноябри соли 1998,

№ 726

1   2   3


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет