Русско-китайский словарь православной лексикибет23/24
Дата01.04.2016
өлшемі4 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
:

Х


Халдей

(предсказатель, астролог)迦勒底人、

加色丁人


(星相家)

jiālèdǐrén、

jiāsèdīngrénХам

含、

哈穆


Hán、

Hāmù


Ханжество

僞善行為、

虛假的行為、


假仁假義

wĕishàn xíngwéi、

xūjiǎde xíngwéi、

jiǎrén jiǎyì


Хвала

1. см. Слава (1);

2. вознесение славы

(см. Воссылать славу)

3. хвалебная песнь

(см. Слава (3)1. 光榮;

2. 讚美、


讚揚;

3. 讚美歌、


頌歌

1. guāngróng;

2. zànmĕi

zànyáng;

3. zànmĕigē、

sònggē


Хвалите

(Хвалитные псалмы)讚美的聖詠、

讚美的聖詩


zànmĕide shèngyǒng、

zànmĕide shèngshīХвастовство

 1. бахвальство, чванливость

 2. тщеславие, высокомерие

(см. Гордость, Тщеславие)

1. 自誇、

吹牛;


2. 虛榮、

傲慢


1. zìkuā、

chuīniú;


2. xūróng、

àomàn


Херувим

(один из девяти ангельских чинов)(九品天使中的一個品級)

基洛伯、


赫儒文、

格魯賓


(萬目天使、

普智天使、


智堅天使)

Jīluòbó、

Hèrúwén、


Gélǔbīn

(wànmù tiānshǐ、

pǔzhì tiānshǐ、

zhìjiān tiānshǐ)Херувимская песнь

(поётся во время Великого входа, с разделением на две части: «Иже Херувимы» и «Яко да Царя»)

(см. «Иже Херувимы»)


赫儒文之歌

(在大聖入祭式禮儀前後唱詠之聖歌)Hèrúwén zhī gē

Хиротония

(= рукоположение –

см. Священство (2)


按手儀式

(授予聖品的按手禮儀 –受品典禮、

神品奧祕)


ànshǒu yíshì

Хитон

 1. длинная рубаха

2. одежда вообще

1. 長襯衫;

2. 服裝


1. chángchènshān;

2. fúzhuāng«Хлеб наш насущный»

(Матф. 6: 11 –

см. Молитва Господня)


«我們日用的(食)

糧»

(主禱文)«Wǒmen ryìyòngde (shí)

liáng»


Хлебосольный

= гостеприимный и щедрый慷慨好客的、

友好款待的


kāngkǎihàokède、

yǒuhǎo kuǎndàideХлысты, хлыстовщина

(секта в России, конец 17 в.)鞭苔派

(出現在俄國十九世紀末葉的宗教異端)biāntáipài

Ход

(см. Крестный ход)列隊行進、

巡遊、


遊行

(十字行)


lièduì xíngjìn、

xúnyóu、


yóuxíng

Хождение

遊歷、

到遠地遊覽


yóulì、

dào yuǎndì yóulǎnХор (церковный)

 1. поющие хором

(см. Певчие);

 1. хоровое пение

1. 教堂合唱班;
2. 教堂合唱

1.jiàotáng héchàngbān;

2. jiàotáng héchàngХоругвь

(= священное знамя)神/聖幡、

聖幟

(旗幟)shén/shèngfān、

shèngzhì


Хоры

ударение на 1-ом слоге

(балкон внутри храма, созданный для размещения хора)(教堂合唱班

唱詠時所站的)


樓台

lóutái

Храм

1. место богослужения;

2. ветхозаветная церковь

«Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его»

(Матф. 26: 61)


1. 教堂;

2. (舊約的)聖殿

«我能拆毀上帝的聖殿,並且三天之內將它重建起來»

(暗示耶穌將在三天後復活»


1. jiàotáng;

2. shèngdiàn

«Wo néng chāihuǐ Shàngdìde shèngdiàn, bìngqiĕ sān tiān zhī nèi jiāng tā chóngjiànqǐlái»


Храм Христа Спасителя

(в Москве)基督救世主大教堂

(位於莫斯科)


Jīdū Jiùzhǔ dàjiàotáng

Храмовый праздник

(день памяти святого или события, в честь которого назван храм –

см. Престольный праздник)


教堂奉獻日、

聖堂之主保節


jiàotáng fèngxiànrì、

shèngtáng zhī zhǔbǎojiéХристиане

基督教徒、

基督徒


jīdūjiàotú、

jīdūtú


Христианский

基督(宗)教的

jīdūjiàode

Христианство

基督(宗)教

jīdūiào

Христология

基督論

jīdūlùn

Христолюбивый

熱愛基督的、

深信基督的


Rè’ài Jīdūde、

shēnxìn JīdūdeХристоотступник

(тот, кто отсупил от веры христовой или предал Христа)背叛基督者

(背棄基督宗教信仰者)bèipàn Jīdū zhě

(bèiqì Jīdū zōngjiào xìnyǎngzhĕ)Христопродавец

(тот, кто предал Христа и Его Церковь)出賣基督之背叛者


chūmài Jīdū

zhī bèipànzhĕХристос

Иисус Христос基督

耶穌基督


Jīdū

Yēsū JīdūХристосование, христосоваться

(троекратное пасхальное целование со словами: «Христос Воскресе!» - «Воистину воскресе!»)(復活節期間)

互吻三次以表示


祝賀

(再說: «基督復活了!» –

«確實復活了!»)


hùwĕn sāncì yǐ biǎoshì zhùhè

(zàishuō: "Jīdū fùhuó le! Quèshí fùhuó le!")Хула

 1. поношение, обзывание

(поносить; обзывать)

 1. осквернение (осквернять)

1. 辱駡、

咒罵、


詛咒;

2. 褻瀆、


褻聖

1. rǔmà、

zhòumà、


zǔzhòu;

2. xièdú、

xièshèng


Ц


Царица Небесная

(см. Владычица –

о Богородице)


天國的女王、

天后、


天國之后

( 聖母)Tiānguóde Nǚwáng、

Tiānhòu、


Tiānguó zhī hòu

Царские врата

(в иконостасе)(位在聖像壁上的)

正門


zhèngmén

Царский путь

 1. прямой путь

2. срединный путь

(без крайностей)1. 正道;

2. 中庸之道


1. zhèngdào;

2. zhōngyōng zhī dàoЦарствие

«Да приидет Царствие Твоё»

(Матф. 6: 10 –

Молитва Господня);

«Его же Царствию не будет конца»

(Символ веры);см. также: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоём»)

王國、

國度

«願禰的國來臨»(主禱文);

«祂的王國萬世無»、

«祂的國度沒有終


結»

(信經)


Wángguó、

guódù


«Yuàn Nide Guó láilín»;

«Tāde Wángguówúshìwújiāng»、

«Tāde guódù méiyǒuzhōngjié»

Царство Божие

(= Царствие Небесное)

«Приблизилось Царствие Небесное»

(Матф. 3: 2)上帝之國、

天國

«天國近了»Shàngdì zhī Guó、

Tiānguó


«Tiānguó línjìnle»

«Царство Мое не от мира сего»

(Иоан. 18: 36)«我的國度不屬於這世界»

«Wǒde Guódù bù shǔyú zhè shìjiè»

Царь-град

(= Константинополь)皇城

帝都、


皇帝之城

( 君士坦丁堡)Huángchéng、

Dìdū、


Huángdì zhī chéng

«Царь Иудейский»

(надпись на Кресте Спасителя, сделанная по приказу Пилата–

см. Иоан. 19: 19; Лук.23:38)


«猶太人的國

王»、


«猶太國的王»

(根據比拉多的命令寫在耶穌受難的十字架上)«Yóutàirénde Góuwáng»、

«Yóutàiguóde Wáng»Царь Небесный

(Бог)


天上的君王

(上帝)
Tiānshàngde Jūnwáng

«Цветная триодь»

(богослужебная книга, тексты которой поются в церкви в течение девяти недель после Пасхи до Недели Всех Святых –

см. Триодь)


«彩色的三重

頌歌本»、


(從復活節主日到諸聖主日九週之內所使用的三重頌歌本)

«Cǎisède sānchóng

sònggēbĕn»Цветоносная неделя

(последнее воскресение перед Пасхой –

см. Вербное воскресенье)


聖枝主日

(復活節前第一禮拜天即大齋最後的禮拜天)Shèngzhī zhǔrì

Целибат

(обязательное безбрачие духовенства – католический термин)獨身制、

獨身(生活)


( 天主教的神品獨身制)


dúshēnzhì、

dúshēn (shēnghuó)Целитель

(см. Исцелитель)行醫者、

(神力)醫治者


xíngyīzhě、

(shénlì) yīzhìzhě«Целительница»

(чудотворная икона Божией Матери)«治癒者»

( 顯靈的聖母聖像之名稱)«Zhìyùzhě»

Целование Креста

(во время присяги, после исповеди, в конце богослужения)(通常在舉行宣誓時、告誡之後、每次禮拜結束之前)

敬吻十字架


jìngwěn Shízì shèngjià

Целомудрие,

целомудренный童貞、

貞潔、


純潔

tóngzhēn、

zhēnjié、


chúnjié

«Цена крови»

(тридцать серебрянников, за которые Иуда предал Иисуса Христа –

Матф. 27: 4)


«血錢»

(猶大所收的三十塊銀錢)«xuèqián»

Церковная литература

宗教著作

zōngjiào zhùzuò

Церковник

 1. см. Церковнослужитель

 2. см. Верующий; Церковный

человек

1. 教會服務人員;

2. 教徒、


信徒

1. jiàohuì fúwùrényuán;

2. jiàotú、

xìntú


Церковно-приходская школа

堂區的教會學校

(專為教堂附近居民所辦的學校)tángqūde

jiàohuì xuéxiàoЦерковнославянский

(на церковнославянском языке)教會斯拉夫語的

jiàohuì sīlāfūyǔde

Церковнославянский язык

教會斯拉夫語、

教會斯拉夫文


jiàohuì sīlāfūyǔ、

jiàohuì sīlāfūwénЦерковнослужители

(лица, служащие в церкви, но не имеющие священнического сана, например, алтарники, певчии, чтецы)教會服務人員、

教會工友


(包括教會的平信徒之工作人員或義工:

助祭、教堂唱詩班團員、誦經士等)jiàohuì fúwùrényuán、

jiàohuì gōngyǒuЦерковность

 1. верность Церкви;

2. см. Благочестие

1. 忠於教會的態度;

2. 虔教


1. zhōngyú Jiàohuìde tàidù;

2. qiánjiàoЦерковные книги

宗教書籍

zōngjiào shūjí

Церковный человек

(люди, народ)教民、

教友、


信友

jiàomín、

jiàoyǒu、


xìnyǒu

Церковный год

(см. Богослужебный год)教會年(日)曆

jiàohuì nián(rì)lì

Церковь

 1. сообщество верующих, святых и Небесных сил

2. см. Храм

1. 教會;

( 東正教徒、 聖徒及天軍共融體)

2. 教堂


1. Jiàohuì;

2. jiàotáng
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет