Сабақ эмр-дің теориалық астарымен оның объектісі


Орыс тегінен шыққан Американ ғалымы Василий Леонтевке кайсы еңбегі үшін Нобелъ сыйлығын беріген еді?бет5/5
Дата24.04.2016
өлшемі0.66 Mb.
түріСабақ
1   2   3   4   5

9. Орыс тегінен шыққан Американ ғалымы Василий Леонтевке кайсы еңбегі үшін Нобелъ сыйлығын беріген еді?

А) Халықтар байлығының табиғаты мен себептерін реттеу

Б)Федералды сауда комиссиясы және Клейтон актілері

В) Петмен зандарыныц артықшылықтары

Г) Шығындар және өндіріс

Д) Ешқайсысы да емес


10. АКШ мемлекетінің жономикасын реттеуші органдар саны канша?
А) 17 - "

Б) 58


В) 45

Г) 10


Д) 100-ден астам
21 сабақ

Мемлекеттің инвестициялық әлеуметтің тиімді пайдаланудың қаржы-несиелік тетіктерінің құрлымы мен басыңқылығы.

Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу бүл макроэкономикалык тепе-тендікке және экономиканың жүмыс істеуінің әрбір нақтылы кезенінде онын үдемелі дамуына әсер ету үшін, сондай-ақ қаржы ресурстарын шебер пайдаланудын күнделікті процесін қамтамасыз ету үшін шаруашылық жүргізуші субъектіге мемлекеттік қаржылык ықпал жасауыңдын нысандары удістерін мақсатты және дәйекті қолдану процесі ретінде сипатталады. Мүндай реттеудін кажеттігі мемлекет тарапынан қоғам-лық өндірістің барысын коғамға керек бағытта түзетіп отыруды талап ететін өндірістің сипатымен аныкталады.

Мына бастапқы негіздемелер мемлекеттік қаржылық реттейді жүзеге асырудың алгышарттары болып табылады:

1. Коғам дамуының объективті экономиксиық заңдарынын іскимьиын есепке алу.


 1. Қогамның барлық мушелерінін тупкілікті мудделерін білдіретін когам

дамуынын гылыми негізделген стратегиялык багдарламасын әзірлеу. Бағдарлама мемлекет пен онын төменгі қүрылымдарыныннормативтікактілерін қамтамасыз ететін түтас, узақ мерзімді бағыт ретінде анықталады; ойда болмаған жағдайларға байланысты тактикалық сипаттағы түзету жасалуы мүмкін.

3. Козкарастарды білдіретін демократилық жүйенің болуы және халықтын барлық жіктерінің, әлеуметтік, үлттық топтарынын мудделерін еркін біддірудің мүмкіндіктеріне арналған олардың демократлялық институттарының болуы.

 1. Шаруашылык кьгзметте кылыктын нормасы мен ережесінен шегіністі

айқын және жедел сезінетін елде жақсы жолга койылган заннамалык жүйенің болуы.

Қаржылық реттеудін көмегімен мемлекет халықтың төлем кабілеттігінін сүранымына, қорланудың қарқынына, тауарлар мен кызметтерді өткізуге, елдер арасындағы тауарлар мен капиталдардын қозғалысына, макроэкономиканың салалық және аумақтык күрылымына ықпал етеді.


14 апта

Жазбаша бақылау-2 балл

Инвестициялық процестегі құрлыс кешенінің рөлі. Күрделі қаржының технологиялық және ұдайы өндірістік құрлымы мен олардың тиімділігін көрсеткіштері.


 1. Күрделі құрылысқа жұмсалатын инвестициялар
 1. Қаржыландыру көздері бойынша күрделі құрылысқа инвестицияларды бөлу
 1. Шетел инвестицияларын тартудың негізгі қағидасы
 1. Мемлекеттің инвестициялық жобаларды бағалау
 1. Құрылыс кешені және оның дамуын мемлекеттік реттеу
 1. Құрылыс өндірісінің негізгі қорлары
 1. Құрылыс кешенін қаржыландыру
 1. Құрылыс кешенінің дамуын реформалауда мемлекеттің атқаратын ролі22 сабақ

Жер ресурстарын тиімді пайдаланудағы мемлекеттік шаралар жүйесі.

Ең алдымен экономикалық реттеуде жер реформасы – мемлекет деңгейіндегі ұлттық мәселелерді қамтитын аса күрделі процесс. Әлемдік тәжірибеде жерге шексіз жеке меншіктің құқығын бермей, мемлекет және қоғамдық мүдделердің артықшылығын қамтамасыз ететін әр түрлі шектеулер бар. Мұндай құқықты беру мақсаты емес, тек жерді пайдалану тиімділігін арттыру үшін пайдаланатын құрал. Ауыл тұрғындарын көбірек толғандыратын мәселе жерге жеке меншік орнатудан гөрі, одан алынатын өз еңбегінен түскен нәтижеге иелік ету құқығы. Атап айтқанда, кеңінен етек алған бұрынғы тәжірибені, яғни алдымен ауылдың бар өнімін, пайдасын алып қойып, соңынан дотация, қарыздарын өтеу түрінде біртіндеп қайтарудан арылу мүмкіндігін беру қажет болды.

Ауыл еңбеккерінің жерді сенімді пайдалануы үшін республикамыздың Ата заңына сәйкес жерді ұзақ мерзімге жалға, немесе өмірлік мұрагерлікке беру өте тиімді екенін баса айту керек. Соныдықтан жер туралы заңда бұл процесті аяғына дейін жеткізу мәселесін қарастыру өте маңызды іс екені белгілі.

Жер қатынастарын реттеудің негізгі бағыттары: а) ауыл шаруашылығында өндірістің негізгі құралы ретінде жердің бағасын анықтау; ә) жердің сапасына қарай жер салығының мөлшерін белгілеу; б) ауыл шаруашылығына қолайлы жерлерледі қорғау мен тиімді пайдалану жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру, оның ішінде жердің құнарлылығының сақталуы мен жақсаруын бақылау. Ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп өнімдерінің айырбасындағы біздер әу баста жіберіп алған баға қайшылығы құн заңын сақтамаудың, ал нақтырақ айтқанда, ерікті баға белгілеудің қағидасын дұрыс пайдаланбаудың салдарынан болғанын өмір көрсетіп отыр. Ауыл шаруашылық өнімінің бағасын реттеу жүйесі тұтынушылардың да, өндірушілердің де мүдделерін қорғау керек. Нарықты тез арада азық-түлікпен толықтыру үшін агроөнеркәсіп кешенінің 2-саласында баға құрылу процесі барынша ерікті болғаны тиімді. Бұл жағдайда аграрлық сектор үшін өндіріс құралдарын шығаратын барлық монополист кәсіпорындар үшін (агроөнеркәсіп кешенінің 1-саласы) келісім бағасының жоғары деңгейін мемлекет деңгейінде белгілеу керек те ал 3-салада ауыл шаруашылық тауар өндірушілері мен өңдеуші кәсіпорындар интеграциясының ұйымдық құрылымы баға белгілеумен айласықаны жөн болар еді.15 апта

Глоссарий

Ауыл шаруашылығындағы жерлерді тиімді пайдаланумен оның өндірістік ұйымдастырулу-технологиялық негіздермен байланысы


 1. Жер ресурстары
 1. Жер реформасы
 1. Жер бонитеті
 1. Аграрлық сектор
 1. Агроөнеркәсіп кешен
 1. Меншік
 1. Субсидия
 1. Өндірістің негізгі құралдары


23 сабақ

Аграрлы секторға мемлекеттік қолдау көрсету механизмі және оның салалары дамуының басымдылығын ғылыми негіздеу.

Ќазаќстан экономикасы ќарама – ќайшылыѓы мол бір ж‰йеден екінші ж‰йеге µту сатысыныњ к‰рделі кезењдерін бастан кешіруде. Осы т±ста нарыќтыќ ќ±рылымдардыњ пайда болуына ќарамастан экономикалыќ даѓдарыстыњ жойылмауыныњ негізгі себептерін басты назарѓа ала отырып, келесідей т±жырымдар жасауѓа болады:

1. Республикамыздыњ агроµнеркєсіптік кешені экономиканыњ аса мањызды саласы болѓандыќтан экономикалыќ даѓдарысты жою, тамаќ жєне жењіл µнеркєсібін дамыту, саяси жєне єлеуметтік т±раќтылыќты ќамтамасыз ету м±ндаѓы жаѓдайдыњ жаќсаруына тікелей байланысты.

2. Аграрлыќ сектордыњ µндірістік – єлеуметтік ерекшелігіне ќарай онда нарќтыќ механизімді ешќандай шектеусіз жєне т‰зету енгізусіз таза к‰йінде пайдалану µндірістік потенциалды ќолдану тиімділігініњ тµмендеуін жєне єлеуметтік мєселелердіњ шиеленісуін тудырады.

3. Меншік пен шаруашылыќ ж‰ргізудіњ т‰рлерін игеру бєсекелес нарыќтыќ орта ќ±рудыњ алѓы шарты ‰стінде мемлекеттіњ баѓыттауы мен ќолдауы нєтижесінде дамуы тиіс.

4. Аграрлыќ сектор нарыќтыќ µзін - µзі реттеудіњ бастапќы алањы ретінде нарыќтыњ дамуы ‰шін реттеу мен ќолданудыњ ерекше мемлекеттік саясаты енгізілетін экономиканыњ бірінші саласы болуы ќажет, оныњ мєні єкімшілік емес экономикалыќ ќ±ралдарды ерікті (баѓа, нарыќты азайту, жењілдікпен несие, субсидия беру т. б.) байланысќан ж‰йе ретінде пайдалану.

5. Ауыл шаруашылыѓында µндірісітіњ негізгі ќ±ралы ретінде жердіњ баѓасын аныќтау; жердіњ сапасына ќарай жер салыѓаныњ мµлшерін белгілеу, ауыл шаруашылыќ жерлерін ќорѓау мен тиімді пайдалану жµніндегі шараларды ж‰зеге асыру, оныњ ішінде жердіњ ќ±ндылыѓыныњ саќталуы мен оныњ жаќсаруын баќылау.

6. ¤неркєсіп пен ауыл шаруашылыѓы µнімдерін айырбасындаѓы баѓа ќайшылыѓын жоюда агроµнеркєсіптік кешенініњ 2 – саласында баѓа ќ±рылу процесініњ барыныњ ерікті болѓаны тиімді, ал аграрлыќ сектор ‰шін µндіру ќ±ралдарын шыѓаратын барлыќ монополис кєсіпорындарѓа келісім баѓасыныњ жоѓары дењгейін белгілеу керек жєне 3 – салада ауыл шаруашылыќ тауар µндірушілері мен µњдеуші кєсіпорындар интеграциясыныњ ±йымдыќ ќ±рылымы баѓа белгілеумен айналысуы ќажет.

7. Мемлекеттіњ ќаржы – несие саясаты бойынша баѓдарламалыќ тєсіл, яѓни бекітілген баѓдарламаларѓа сай ќаржы босату жєне жењілдікті салыќ салу ќолданылады.

8. Ауыл шаруашылыѓында инвестициялыќ сасясат барлыќ меншік т‰ріндегі кєсіпорындардыњ материалдыќ – техникалыќ базасыныњ сапалыќ жаќсаруын, µнімді µњдеу жєне µткізу баѓаларыныњ тµмендеуін ќамтамасыз ету керек.Тақырып

Апта

Балл

Тапсырмалар түрі

1


Мемлекеттің экономикалық ролі туралы мәселелердің негізлгі ғылыми бағыттарына талдау жасау және оның әлеуметтік экономикалық процестерге араласуының объективті қажеттілігі.

1

2

Жазбаша бақылау

2

Трансакциялық шығын түсінігі мен орның өсуінің негізгі себептері; оны төмендетумемлекеттің ролі.

2

2

Глоссарий

3


ЭМР-дің методологиясы жөніндегі ұғым және оның элементтері.

2

3

Коллоквиум

4


ЭМР әдістерінің құрамы мен басыңқылығы. Олардың объектілері мен мақсатты бағдарламаларына тәуелділігі.

3

4

Реферат

5

ЭМР-ді ұйымдастырудың теориялық. Заңдастыру – құқықтық негіздері мен транзитті экономика жағдайындағы өзекті мәселелер.

4

4

Тест

6

Кәсіпкерлік пен бизнеске мемлекеттік қолдау көрсетуді ұйымдастырушылық құқықтық жағынан қамтамасыз ету.

4

2

Жазбаша бақылау

7

Транзиттік экономиканың негізгі мінездемесі және оның заңдылықтары.

5

2

Глоссарий

8

Тауар-ақша қатынастарының дамуына және нарықтық мөлшерін функциясына тұрақты жағдай жасаудағы мемлекеттің мүддесі мен ролі.

6

3

Коллоквиум

9

Экономикалық өсудің негізгі факторымен оны қөамтамасыз етудегі мемлекеттік шаралар

6

4

Реферат

10

Өндіріс факторларын ұтымды пайдалану үшін жүргізілетін мемлекеттік шаралар жүйесі және оның 1тиімділік деңгейін өлшеуге макроэкономикалық тұрғыдан келіп.

7

4

Тест
Бақылау ұпайы
304 семестр

Бірінші аралық бақылауТақырып

Апта

Балл

Тапсырмалар түрі

1


Мемлекеттің экономикалық ролі туралы мәселелердің негізлгі ғылыми бағыттарына талдау жасау және оның әлеуметтік экономикалық процестерге араласуының объективті қажеттілігі.

1

2

Жазбаша бақылау

2

Трансакциялық шығын түсінігі мен орның өсуінің негізгі себептері; оны төмендетумемлекеттің ролі.

2

2

Глоссарий

3


ЭМР-дің методологиясы жөніндегі ұғым және оның элементтері.

2

3

Коллоквиум

4


ЭМР әдістерінің құрамы мен басыңқылығы. Олардың объектілері мен мақсатты бағдарламаларына тәуелділігі.

3

4

Реферат

5

ЭМР-ді ұйымдастырудың теориялық. Заңдастыру – құқықтық негіздері мен транзитті экономика жағдайындағы өзекті мәселелер.

4

4

Тест

6

Кәсіпкерлік пен бизнеске мемлекеттік қолдау көрсетуді ұйымдастырушылық құқықтық жағынан қамтамасыз ету.

4

2

Жазбаша бақылау

7

Транзиттік экономиканың негізгі мінездемесі және оның заңдылықтары.

5

2

Глоссарий

8

Тауар-ақша қатынастарының дамуына және нарықтық мөлшерін функциясына тұрақты жағдай жасаудағы мемлекеттің мүддесі мен ролі.

6

3

Коллоквиум

9

Экономикалық өсудің негізгі факторымен оны қөамтамасыз етудегі мемлекеттік шаралар

6

4

Реферат

10

Өндіріс факторларын ұтымды пайдалану үшін жүргізілетін мемлекеттік шаралар жүйесі және оның 1тиімділік деңгейін өлшеуге макроэкономикалық тұрғыдан келіп.

7

4

Тест
Бақылау ұпайы
304 семестр

Екінші аралық бақылауТақырып

Апта

Балл

Тапсырмалар түрі

1


Елдің өндіргіш күштерін орналастырудағы жалпымемлекеттік мүдделердің бірегейлігі мен оның тиімділігін арттырудағы инфрақұрлымдық салалардың ролі.

8

2

Жазбаша бақылау

2

Экономикалық болжаудың мәні мағынасы және ғылыми – методологиялоық негізі.

8

2

Глоссарий

3


Ғылыми-техникалық прогрестің бағыттарымен оны жетілдірудегі мемлекеттің ролі.

9

3

Коллоквиум

4


Ғылыми-техникалық прогреске мемлекеттің әсер етуінің әкімшілік – құқықтық және экономикалық механизмдері.

10

4

Реферат

5

ҒТП-тің жетістіктерін пайдаланудың мемлекеттік және нарықтық механизмдері.

10

3

Тест

6

Халықты еңбекпен ұтымды қамтамасыз ету жолында мемлекеттік шараларды жүзеге асудағы оның интелектуалды күш қуатымен гендерлік ерекшеліктерін анықтаудың рөлі.

11

2

Жазбаша бақылау

7

Инфляция жұмыссыздықпен еңбек ақының өзара байланыссыз және оның елдің еңбек әллеуметтің пайдалануға мемлекет тарапынан келгендегі ескерілуі. Филлипс қисығы.

12

2

Глоссарий

8

Әлеуметтік сфера салалары дамуының негізгі көрсеткіштері мен оның негіздеу әдістемесі.

12

3

Коллоквиум

9

Инвестициялық концепция және мемлекеттің инвестициялық саясатын қалыптастырудың маңызды қағидалар.

13

4

Реферат

10

Мемлекеттің инвестициялық тартымдылығын анықтауда ескерілетін факторлармен олардың мінездемесі.

14

3

Тест

11

Инвестициялық процестегі құрлыс кешенінің рөлі. Күрделі қаржының технологиялық және ұдайы өндірістік құрлымы мен олардың тиімділігін көрсеткіштері.

14

2

Жазбаша бақылау
Бақылау ұпайы
30
Каталог: cdo -> OBSOJ -> Econ
Econ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Econ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау; оқытушының кеңесін негізге ала отырып, өз бетінше дайындалу
Econ -> “Математика және экономика” факультеті
Econ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау; оқытушының кеңесін негізге ала отырып, өз бетінше дайындалу
Econ -> “Математика – Экономика” факультеті
Econ -> Обсөж тапсырмалар мәтіні
Econ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау; оқытушының кеңесін негізге ала отырып, өз бетінше дайындалу
Econ -> ОбсөЖ мәтіндері мен тапсырмалары


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет