Сайлаушылар тізімін актуалдандыру жөніндегі меморандум Есіл қ. 8 маусым 2011 жыл Тараптарды белгілеу. «Ақмола облысы Есіл ауданы әкімі аппараты»Дата03.05.2016
өлшемі86.88 Kb.
Сайлаушылар тізімін актуалдандыру жөніндегі

меморандум
Есіл қ. 8 маусым 2011 жыл
1. Тараптарды белгілеу.

«Ақмола облысы Есіл ауданы әкімі аппараты» ММ Смағұлов Ә.О. тұлғасында (әрі қарай әкімдік) бір тараптан және Ақмола облысы Есіл ауданы мәслихаты Құдабаев С.С. тұлғасында «Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясы Ерденова А.С.тұлғасында, Ақмола облысы Есіл ауданы аумақтық сайлау комиссиясы Бекмурзин Ғ. тұлғасында, «Ақмола облысы Есіл ауданы аудандық ішкі істер бөлімі» мемлекеттік мекемесі Балтабаева К.Х.тұлғасында, «Ақмола облысы Есіл ауданы Әділет басқармасы» мемлекеттік мекемесі Әбдуахитова Қ.Т.,.тұлғасында, екінші тараптан (әрі қарай – Басшылар), әрі қарай «Тараптар» деп аталатын, «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңын , басқа да Қазақстан Республикасының заңнамаларын, ісшаралар жоспарын басшылыққа алып төмендегілер туралы осы Меморандумды бекітті


2. Меморандум түрі.

2.1. Осы Меморандум «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңын , басқа да Қазақстан Республикасының заңнамаларын, ісшаралар жоспарына сәйкес Есіл ауданының сайлаушылар тізімін актуалдандыру бойынша сапалы жұмысқа бағытталған мерзімді шараларды іске асыру үшін негіз болып саналады.

2.2. Меморандум, ағымдағы жағдай бағалары ескеріле отырып сайлаушылар тізімін сапалы актуалдандыру шараларын қабылдауға бағытталған.
3. Сайлаушылар тізімін актуалдандыру мақсатына жету үшін Тараптар:
3.1. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына, басқа да Қазақстан Республикасының заңнамаларына, ісшаралар жоспарына сәйкес сайлаушылар тізімін актуалдандыруға бағытталған ісшараларды іске асыру;

3.2. Есіл ауданы бойынша ақпараттар алмасу, қызметтерді үйлестіру, келіссөздер жүргізу, мәжілістер мен сайлаушылар тізімін актуалдандыру мақсатындағы өзара ынтымақ пен келісімге келуді қамтамасыз ететін басқа да іс әрекеттерге қатысу;


3.3. Толық қарым-қатынас және міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етеді.
4. Әкімдік:
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңын , басқа да Қазақстан Республикасының заңнамаларын, ісшаралар жоспарына сәйкес сайлаушылар тізімін актуалдандыруға бағытталған ісшараларға мынадай мәселелер бойынша әдістемелік-ұйымдастыра сүйемелдеуді қамтамасыз етеді:

 • аралап шығу жолымен сайлаушылар тізімінің сапасын өсіру;

 • Басшылармен сайлаушылар тізімін актуалдандыру аясында ұзақ мерзімді ынтымақтастық;

 • сайлаушылар тізімінің мониторингін қамтамасыз ету;

 • Есіл ауданы бойынша жоспарға сәйкес сайлаушылар тізімін актуалдандыру бойынша Басшыларға тиісті ақпараттар беру.


5. Басшылар:
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын , басқа да Қазақстан Республикасының заңнамаларын, ісшаралар жоспарына сәйкес сайлаушылар тізімін актуалдандыруға бағытталған ісшаралардың мынадай жолдармен міндетті түрде орындалуын қамтамасыз етеді:

 • Есіл қаласында, қажет болған жағдайда Есіл ауданында Басшылардың жауапты тұлғалары сайлаушылар тізімін актуалдандыру бойынша сапалы аула аралауды жүргізу (бекітілген учаскелер мен азаматтарды тіркеу;

 • сайлаушылар тізімін актуалдандыру бойынша Әкімдікке сапалы ақпарат беру;

 • ісшаралар жоспарына сәйкес тізімді актуалдандыру бойынша ақпараттарды уақытылы ұсыну;

 • Әкімдікке тиісті ақпараттарды беру;

 • «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңын, басқа да Қазақстан Республикасының заңнамаларын, ісшаралар жоспарын іске асыруда Әкімдікке көмек көрсету;

 • Басшылардың жауапты тұлғалары тиісті жұмыстарын мерзімінде орындау;

 • Басшылардың жауапты тұлғалары тарапынан Әкімдікпен толық қарым–қатынаста болуы;

 • әкімдікпен келісілген басқа да ісшараларды орындау. 1. Қортынды ереже.
  1. Осы Меморандум қызметі Қазақстан Республикасының заңнамаларына негізделеді

  2. Осы Меморандум 1 жылдық мерзімге бекітіледі және қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді.

  3. Тараптар өзінің алған міндеттемелеріне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес жауапкершілік көтереді.

  4. Меморандумның іске асырылу бағасы әкімдікпен ай сайын жүзеге асырылады. Мақсатқа нақты жету туралы ақпараттар басшыларға келесі айдың 5 күнінен кешіктірілмей, ал қажет болған жағдайда Әкімдіктің қаурыт сұрау сәтіне берілуі тиіс.

  5. Осы Меморандумға өзгертулер мен толықтырулар Тараптардың келісімі бойынша жүзеге асырылады.

  6. Осы Меморандум заңды күші бірдей екі тілде мемлекеттік және орыс тілінде құрылды, Тараптардың әр қайсысына бір данадан беріледі.

  7. Осы Меморандум көрсеткен ісшараларды орындау әр тарап үшін міндетті болып саналады.«Ақмола облысы Есіл ауданы әкімі аппараты» ММ

Ақмола облысы Есіл ауданы мәслихаты.


__________________Ә.Смағұлов

__________________С. Құдабаев

М.П.М.П.


«Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясы Есіл аудандық филиалы

Ақмола облысы Есіл ауданы аумақтық сайлау комиссиясы


___________________А.Ерденова


______________ Ғ.Бекмурзин

М.П.


М.П.


«Ақмола облысы Есіл ауданы аудандық ішкі істер бөлімі» мемлекеттік мекемесі

«Ақмола облысы Есіл ауданы Әділет басқармасы» мемлекеттік мекемесі


_________________ Қ.Балтабаев
М.П.


______________ Қ.Әбдуахитова
М.П.

Меморандум

о взаимном сотрудничестве

по актуализации списков избирателей
г. Есиль 8 июня 2011 год
1. Определение сторон.

ГУ «Аппарат акима Есильского района Акмолинской области» в лице Смагулова А.О. (далее – Акимат), с одной стороны и Маслихат Есильского района Акмоллинской области в лице Кудабаева С.С., районный филиал народно демократической партии «Нур Отан» Есильского района в лице Ерденовой А.С., территориальная избирательная комиссия Есильского района Акмолинской области в лице Бекмурзин Г., государственное учреждение «Районный отдел внутренних дел Есильского района Акмолинской области» в лице Балтабаева К.Х., государственное учреждение «Управление юстиции Есильского района Акмолинской области» в лице Абдуахитовой К.Т., с другой стороны (далее - Руководители), в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь Конституционным Законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», иным законодательством Республики Казахстан, планом мероприятий заключили настоящий Меморандум о нижеследующем: 1. Предмет Меморандума.

2.1. Настоящий Меморандум является основой для реализации срочных мер, направленных на качественную работу по актуализации списков избирателей Есильского района в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», иным законодательством Республики Казахстан, планом мероприятий.

2.2. Меморандум, с учетом оценки текущего состояния, направлен на принятие мер по качественной актуализации списков избирателей.


3. Для достижения целей по актуализации списков избирателей Стороны обеспечат:
3.1. Реализацию мероприятий, направленных на актуализацию списков избирателей в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан иным законодательством Республики Казахстан, планом мероприятий.

3.2. Обмен информацией, координацию действий, проведение переговоров, принятие участия в совещаниях и другие действия по обеспечению взаимодействия и достижения согласия с целью актуализации списков избирателей по Есильскому району.3.3. Полное взаимодействие и исполнение обязательств.
4. Акимат:
Обеспечит организационно-методологическое сопровождение к мероприятиям, направленным на актуализацию списков избирателей в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», иным законодательством Республики Казахстан, планом мероприятий по вопросам:

 • увеличения качества списков избирателей путем обхода;

 • долгосрочного сотрудничества в области актуализации списков избирателей с Руководителями;

 • обеспечения мониторинга списков избирателей;

 • предоставления соответствующей информации Руководителям по актуализации списков избирателей по Есильскому району согласно Плана;5. Руководители:
Обеспечат обязательное исполнение мероприятий, направленных на актуализацию списков избирателей в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», иным законодательством Республики Казахстан, планом мероприятий путем:

 • проведения качественного подворного обхода (закрепленных участков и регистрации граждан) города Есиль, а при необходимости Есильского района ответственных лиц Руководителей по актуализации списков избирателей;

 • предоставление качественной информации в Акимат по актуализации списков избирателей;

 • своевременное предоставление информации по актуализации списков согласно плана мероприятий;

 • предоставления Акимату соответствующей информации.

 • оказания содействия Акимату в реализации Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», иного законодательства Республики Казахстан, плана мероприятий.

 • исполнения соответствующей работы ответственными лицами Руководителей в сроки.

 • полного взаимодействия со стороны ответственных работников Руководителя с Акиматом.

 • исполнения других мероприятий по согласованию с акиматом. 1. Заключительные положения.
  1. Действие настоящего Меморандума основывается на законодательстве Республики Казахстан.

  2. Настоящий Меморандум заключается сроком на 1 год и вступает в силу с момента его подписания.

  3. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

  4. Оценка реализации Меморандума осуществляется акиматом ежемесячно. Информация о фактическом достижении целей должна представляться руководителями не позднее 5 числа следующего месяца, а при необходимости на момент оперативного запроса Акимата.

  5. Изменения и дополнения в настоящий Меморандум осуществляется по согласованию Сторон.

  6. Настоящий Меморандум составлен на двух языках – государственном и русском, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  7. Исполнение мероприятий вытекающих из настоящего Меморандума является для каждой из сторон обязательной.ГУ «Аппарата акима Есильского района Акмолинской области»

ГУ Маслихат Есильского района Акмоллинской области


__________________ А.Смагулов

__________________С.Кудабаев

М.П.М.П.


Районный филиал народно демократической партии «Нур Отан» Есильского района

Территориальная избирательная комиссия Есильского района Акмолинской


___________________А.Ерденова


______________ Г.Бекмурзин

М.П.


М.П.


ГУ «Районный отдел внутренних дел Есильского района Акмолинской области»

ГУ «Управление юстиции Есильского района Акмолинской области»


_________________ К.Балтабаев


______________ К.Абдуахитова

М.П.М.П.
Каталог: res -> uploads -> images
images -> Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды бақылау және xалыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін үйлестіру комитетінің «Халыққа қызмет көрсету орталықтары»
images -> 2013 ж. ХалықҚа кітапханалық Қызмет
images -> Фамилия, имя, отчество Дата подачи заявления о предоставлении земельного участка
images -> Сообщение о местонахождении, границах избирательных участков и избирательных округов, составах участковых, окружных и районной избирательных комиссий по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан
images -> Красивинский селолық округінің әкімі міндетін атқарушы Тойшыбеков Байдилла Жорабекұлының
images -> Юбилейный селолық округінің әкімі Генералова Г. А. селолық округтің 2012 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы ақпараты 2012 жылғы 14 желтоқсандағы Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында айтылғандай, «Қазақстан -2050»
images -> Есіл ауданы әкімдігінің жылғы № а Қаулысымен бекітілген
images -> ЖШҚ «Агро-Шанс» табиғаттықорғау жоба шарасының қоғамдық тыңдау Хаттамасы Өткен күн: 16 қаңтар 2014 жыл Өтілетін жер: Ново-Кронштадка ауылы, қоғамдық кітапхана ғимараты МҰ «Шаңтөбе кенті әкім аппаратының»
images -> Телефон ы сельских Акимов и руководителей крупных хозяйств. Зерендинского района


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет