Селелері бойынша Атбасар ауданыДата02.05.2016
өлшемі94.47 Kb.
2015 жылы мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша Атбасар ауданы әкімдігінің қызметі туралы есеп
Жергілікті атқарушы органдар қызметінің басты мақсаты болып халыққа заңды бостандығын және мүдделерін, құқықтарын қамтамасыз ететін кейбір мемлекеттік функцияларды іске асыру, сонымен қатар материалды және материалды емес игіліктер ұсыну, оның ішінде мемлекеттік қызмет көрсету болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделген Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет көрсету туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі № №88-V Заңын және бекітілген стандарттар мен регламенттерді басшылыққа алады.

2015 жылы Атбасар ауданының жергілікті атқарушы органдарымен мемлекеттік қызметтердің 86 түрі көрсетіледі.

Мемлекеттік қызметтерді 9 дербес бөлімдер, Атбасар қаласы, ауыл және ауылдық округтер көрсетеді.


Атауы

Мемлекеттік қызметтердің саны

Көрсетілген қызметтер

1

Халыққа әлеуметтік қолдау және жұмыспен қамту саласында


27

6252

12

Білім саласында

24

4760

3

Ветеринария және ауыл шаруашылығы саласында

19

5023

4

Сәулет және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласында

8

590

5

Атбасар ауданының жер қатынастары саласында

6

396

6

Дене шынықтыру және спорт саласында

1

62

7

Басқа мемлекеттік қызметтер

1

26

Мемлекеттік органдармен 2015 жылы 17109 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның ішінде ХҚКО арқылы 4240 қызмет, «электронды үкімет» порталы арқылы 3146 қызмет, мемлекеттік орган арқылы 9468 қызмет.

2015 жылы көп сұранысқа ие мемлекеттік қызметтер:

Ветеринарлық аңықтаманы беру -2173;

Ауылшаруашылық жануарларды бірдейлендіруін өткізу -2054;

Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі жастағы (7 жасқа дейін) балаларды кезекке қою -1115.

Адамдарға жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді нысандарына қатысуға жолдамалар беру -1011;

«Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін және жеңілдетілген тамақтандыруды ұсыну 956;

Қызметтералушылардың мемлекеттік қызметтің тәртібі туралы ақпараттандыруын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік қызмет көрсететін мемлекеттік органдардың барлығында стендттер әзірленді, онда мемлекеттік қызметтер стандарттары, мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі орналастырылған.

Сонымен қатар аудан әкімінің интернет-ресурсында «мемлекеттік қызмет» бөлімі ашылған, онда мемлекеттік қызметтердің стандарттары мен регламенттері, шағымдану тәртібі, қызметкөрсетушілердің контакты мәліметтері, сонымен қатар онлайн режимінде қызметтерді алудың нұсқаулықтары жарияланған.

2015 жылы мемлекеттік органдармен мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру мәселелері бойынша 102 семинар-отырыстар, «дөңгелек үстелдер», брифингтер, конференциялар өткізілді.

«Атбасар» және «Простор» аудандық газеттер беттерінде мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібін түсіндіру, мерзімі мен орындары бойынша 57 мақала жарияланған.

Мемлекеттік қызмет көрсету саласында қызметкерлердің біліктілігін жоғарлатуға бағытталған іс-шаралар өткізіледі. Есеп беру кезенінде аудандық әкімдікпен «Әлеуметтік салада мемлекеттік қызметтерді көрсетудің тиімділігін арттыру», «Мемлекеттік органдармен мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасы» тақырыптары бойынша Ақмола облысы әкімдігінің жанындағы мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін жетілдіру аймақтық орталығына 3 қызметкер жолданған.

Есеп беру кезенінде мемлекеттік қызмет көрсету бойынша мемлекеттік қызметшілердің іс-әрекетіне шағымдар болған жоқ.

2015 жылы мемлекеттік қызметтер стандарттарын мен регламенттер талаптарын сақтамағаны үшін 1 лауазымдық тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды.

Қызметалушылармен мемлекеттік қызмет көрсету сапасымен қанағаттандыруының жоғарлауының әрі қарай тиімділігін арттыру мақсатында келесі бағыттағы жұмыс атқарылады:

- мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдерін бұзуына жол бермеу;

- мемлекеттік қызметтерге шағымдануына бақылау (негізі бар шағымдар бойынша шара қолдану;

- мемлекеттік қызметтердің стандарттары мен регламенттерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету: уәкілетті органда ақпаратты стендттерді жаңарту, ресми интернет-ресурсында стандарттар мен регламенттерді уақытында жариялау, аудандық газеттерде мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі туралы мақалаларды жариялау;

- «электронды үкімет» порталы арқылы мемлекеттік қызметтерді алу мүмкіндігі туралы тұтынушыларды ақпараттандыру мен насихаттау бойынша іс-шараларды өткізу;

- мемлекеттік қызмет көрсету саласында қызметкерлердің біліктілігін жоғарлату.

Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша Атбасар ауданы әкімдігінің қызметі туралы 2015 жылғы есебін талқылау бойынша ескертулер, ұсыныстар atbasar-akimat.gov.kz. электронды мекен-жайы бойынша қабылданады.Отчет

о деятельности акимата Атбасарского района по вопросам оказания государственных услуг за 2015 год
Основным направлением деятельности местных исполнительных органов района является реализация отдельных государственных функций, предоставляющих права, свободы и законные интересы населения, а также предоставление им материальных и нематериальных благ, в том числе оказание государственных услуг.

При оказании государственных услуг государственные органы руководствуются Законом Республики Казахстан «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года №88-V основанной на Конституции Республики Казахстан и утвержденными стандартами и регламентами.

В 2015 году местными исполнительными органами Атбасарского района оказывалось 86 видов государственных услуг.

Государственные услуги оказывают 9 самостоятельных отделов, аппарат акима города Атбасар, сел и сельских округов.


Наименование

Количество государственных услуг

Оказано услуг

1

В сфере социальной защиты и занятости населения

27

6252

12

В сфере образования

24

4760

3

В сфере сельского хозяйства и ветеринарии

19

5023

4

В сфере архитектуры и градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства

8

590

5

В сфере земельных отношений Атбасарского района

6

396

6

В сфере физической культуры и спорта

1

62

7

Иные государственные услуги

1

26

В 2015 года государственными органами оказано 17109государственных услуг. В том числе посредством ЦОН оказано 4240 услуг, посредством портала «электронное правительство» оказано 3146 услуг, непосредственно в государственном органе оказано 9468 услуг.

Наиболее востребованные государственные услуги в 2015 году:

Выдача ветеринарной справки -2173;

Проведение идентификации сельскохозяйственных животных-2054;

Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в детские дошкольные организации -1115.

Выдача направлений лицам на участие в активных формах содействия занятости-1011;

Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям

обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах -956;

В целях обеспечения информированности услугополучателей о порядке оказания госуслуг во всех государственных органах оказывающие госуслуги оборудованы стенды, на которых размещены стандарты оказываемых государственных услуг, порядок оказания государственных услуг.

Также, на официальном интернет-ресурсе акима района действует раздел «государственные услуги» на котором размещены стандарты и регламенты государственных услуг, порядок обжалования, контактные данные услугодателей, а также инструкции по получении услуг в онлайн режиме.

За 2015 год государственными органами проведено 102 семинаров-совещаний, «круглых столов», брифингов, конференций по вопросам повышения качества оказания государственных услуг.

В районных газетах «Простор» и «Атбасар» было опубликовано 57 статей по разъяснению порядка, сроков и места оказания государственной услуги.

Проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации сотрудников в сфере оказания государственных услуг. За отчетный период районным акиматом 3 сотрудника были направлены в Региональный центр переподготовки и повышения квалификации государственных служащих при акимате Акмолинской области на повышение квалификации по темам: «Повышение эффективности предоставления государственных услуг в социальной сфере» и «Качество оказания государственных услуг государственными органами».

За отчетный период обжалование действий государственных служащих по оказанию государственных услуг не было.

В 2015 году за за допущенные нарушения требований стандартов и регламентов государственных услуг к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо.

В целях дальнейшей эффективности и повышения удовлетворенности услуполучателями качеством оказания государственных услуг проводится работа по следующим направлениям:

- недопущение нарушений сроков оказания государственных услуг;

- контроль за обжалованием государственных услуг (принятие мер по обоснованным жалобам);

- обеспечение доступности стандартов и регламентов государственных услуг: обновление информационных стендов в уполномоченном органе, своевременное размещение стандартов и регламентов на официальном интернет - ресурсе, опубликование статей о порядке оказания государственных услуг в районных газетах;

- проведение мероприятий по популяризации и информированию потребителей о возможностях получения государственных услуг через портал «электронного правительства»;

- повышение квалификации работников в сфере оказания государственных услуг.


Предложения, замечания, рекомендации по обсуждению отчета за 2015 год о деятельности акимата Атбасарского района по вопросам оказания государственных услуг принимаются по электронному адресу atbasar-akimat.gov.kz .
Каталог: arhiv -> razvitie
razvitie -> Атбасар ауданында тұратын жағдай төмен отбасыларына (азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсету ережесі
arhiv -> Дымные перегоны (Дневник в стихах) Дума о мире
arhiv -> Оңтүстік Қазақстан облысында мұрағат ісін дамыту жөніндегі 2015 жылы атқарылған жұмыстардың есебі
arhiv -> Абалымов илья карпович абалымов пётр антонович абалымов тимофей петрович
arhiv -> К. Б. Ульяницкий
arhiv -> «Жұмыссыз азаматтарды тіркеу және есепке қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті Жалпы ережелер «Жұмыссыз азаматтарды тіркеу және есепке қою»
razvitie -> Вниманию сельхозтоваропроизводителей! Получили субсидий
razvitie -> I. Статистикалық мәліметтер


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет