«Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығыДата02.05.2016
өлшемі93.3 Kb.
«Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығы

Тауартану және сертификаттау кафедрасының пәндері


Курс атауы

Курс мазмұны

Пререк

визиттері

Оқыту тілі

Аты –жөні ғылыми дәрежесі

Кредиттер саныОрганикалық химия

Органикалық химия пәні. Органикалық қосылыстардың жіктелуі, номенклатурасы және изомериясы. Алкандар. Алкендер ..Алкиндер. Алкадиендер. Арендер. Гидроксиқосылыстары және олардың туындылары. Оксоқосылыстар. Карбон қышқылдары. Карбон қышқылдарының функционалды туындылары. құрамында азот атомы бар органикалық қосылыстар. Гидроксиқышқылдар. Амин қышқылдары. Көмірсулар.

химия


каз

х.ғ.к. аға оқытушы

Каримова Б.Н.


х.ғ.к. аға оқытушы

Агедилова М.Т2Патенттану

ҚР патенттік жүйесі. Патенттану – өнер табу, пайдалы моделдер, өнеркәсіп үлгілері және тауар белгілері және адам қызметінің әртүрлі салаларында оларды пайдалану кіретін өнеркәсіп объектілерін құру мен қорғау туралы ғылым, патент – өнеркәсіп меншік объектілерін қорғау формасы ретінде, патенттік құжаттама, патенттік зерттеу, құрылатын объектілердің патенттік таза болуы, өнеркәсіп меншік объектілерін пайдалануға лицензияларды сату, авторлар мен патентиелерінің құқықтарын қорғау. Халықаралық патенттік жіктелу.

әлеументтану, саясаттану, основы права.


каз

ф-м.ғ. к.., доцент

Карагаева М.Б.


Оқытушы

Ерубаева Д.К.
3Материалтану

Материалтанудың мәні мен міндеттері. Материалдардың атомды-кристаллдық құрылысы. Металдардың физикалық табиғаты. Кристалдық торлар дефектісі. Металдарды зерттеулердің негізгі әдістері. Материалтану ғылым ретінде. Зат және материалдар. Материалдар құрылымдарын қалыптастырудың заңдылықтары. Материалдар құрылысы. Материалдар қасиеттері. Пластикалық деформация. Балқымалардың физикалық табиғаты. Қос балқыма. Материалдағы диффузия

физика, химия,

каз

ф-м.ғ. к.., доцент

Карагаева М.Б.


х.ғ.н., доцент

Закарин С.З.3Микробиология

Бактерия және санырауқұлаұтардың морфологиясы мен жүйелеу негізі. микроағзалардың физиологиясының негізі. Микроағзалардың биохимиялық негізі . Анаэробтық ашыту. Аэробты ашу. Сыртқы ортаның микроағзаға әсері. Химиялық және биологиялық факторлардың әсері. Иммунитет және патогендік микроағзалар. Тағамдық инфекциялар. Тағамдық токсикоинфекциялар. Топырақ, ауа және су микрофлорасы. Сүт және сүт қнімдерінің микробиологиясы. Май ет және балық өнімдерінің микробиологиясы. Жеміс және көкөніс микробиологиясы. Қалбыр консервілер және жұмыртқа өнімдерінің микробиологиясы. Тәтті тағамдар микробиологиясы.

химия, экология и устойчивое развитие


каз

х.ғ.к. аға оқытушы
Агедилова М.Т

3Азық-түлік тауарлар материалдары, шикізаттың тауартануы»


Казахстанның шикізаттық азық-түлік ресурсы. Дақылдән. Жеміс-жидек, көкөністер. Сүт және сүт өнімдері, ет және ет өнімдері. Балықтар және балық емес теңіз өнімдері.

химия, физика, стандартизация

каз

Магистр Джазыкбаева Б.К.


3Аналитикалық химия

Аналитикалық химияда қолданылатын негізгі заңдар. Сапалы талдаудың негізгі принциптері. I-II топтағы катиондар. Р-элементтер аниондары. Сандық талдаудың негізгі принциптері. Гравиметриалық талдау. Талдаудың титреметриалық әдісі. Негізгі қышқылдық титрлеу әдісі. Редоксиметрлік әдіс. Тұнбалы титрлеу әдісі. Потенциомертлік әдіс. Инструментті әдісті талдау (түрлері) және жүйелеуі. Оптикалық әдісті талдау. Электрохимиялық ідісті талдау.

химия, физика, математика

каз

х.ғ.к. аға оқытушы

Жумакаева Б.Д.

х.ғ.к. аға оқытушы

Исабаева Г.М.3Сертификаттауи лицензиалау

Сертификаттау туралы ұғым. Ұлттық сертификаттау жүйелері. Сынақ зертханаларын аккредитациялау жүйесі. Халықаралық сертификаттау және лицензиялау негіздері. Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік сертификаттау. Тұтыну тауарлары мен қызмет көрсетуді сертификаттау. Лицензиялау аясындағы негізгі түсініктер. Мемлекеттік лицензиялау жүйесі. Лицензиялар түрлері және беру мерзімі. Кәсіпорын қызметінде лицензиялау. Архитектура аясында лицензиялау. Тауарлардың экспорт және импорт аясында лицензиялау. Лицензия әрекетін уақытша тоқтатужәне мүлдем тоқтату, дубликаттар беру. Қызмет көрсету аясында лицензиялау.

математика, стандартизация, метрология, сертификация


каз

Магистр Джазыкбаева Б.К.


2Биохимия

: Курс пәні мен міндеттері. Белоктар, нуклейнді қышқылдар. Ферменттер. Фотосинтез. Көмірсутектің ферментативтілікке айналуы. Липидтер. Витаминдер. Диссимиляция процестері. Өсімдіктердегі азот алмасуы. Организмдегі заттар алмасуының өзара байланысы. Сақтау кезіндегі биохимиялық процестердің рөлі. Тамақ өнімдерін өңдеу. Тірі организмдердің химиялық құрамы мен заттар алмасуы. Ферментативтік катализ тетіктері, организмнің тіршілік процесінде көмірсутектерге және липитерге айналуы, тамақ өнімдеріндегі тамақ компоненттерін бағалау мен оның рөлі, тамақ өнімдерінің биологиялық құндылығы.

химия

каз

х.ғ.к., доцент Балмагамбетова Л.Т.
х.ғ.к. аға оқытушы

Агедилова М.Т.3Халықаралық стандарттау

Қазақстан Республикасының стандарттау саласындағы халықаралық ынтымақтастығы. Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымдар. Халықаралық стандарттар. Стандарттау жөніндегі өңірлік ұйымдар. Мемлекетаралық стандарттау. Тауарларға штрихтық код беру – халықаралық стандарттау объектісі ретінде. Халықаралық стандарттарды әзірлеу тәртібі. Халықаралық стандарттарды ұлттық деңгейде қолдану тәртібі.

стандартизация, метрология, сертификация

каз

Магистр Джазыкбаева Б.К.


2Стандарттарды және НҚ жасау технологиясы

Стандарттардың әдістемелік негіздері. Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік стандарттау жүйесі. Стандарттау жөніндегі жұмыстарды жоспарлау. Жіктеу, идентификациялау және каталогтау. Өнімдерді, қызмет көрсетулерді және технологиялық процестерді стандарттау. Стандарттарды және техникалық шарттарды әзірлеу технологиясы. Мәтіндік өндірістік құжаттарды әзірлеу технологиясы. Кешенді стандарттаудағы экономикалық-математикалық әдістер. Стандарттау жөніндегі ұлттық заңнамалар. Нормативтік-техникалық құжаттаманы нормалық бақылау.

стандартизация, метрология, сертификация

каз

Профессор

Есенбаева Г.А.


х.ғ.к. аға оқытушы

Каримова Б.Н.
3Стандарттау, метрология және сертификаттаудың анықтама-ақпараттық қызметі

Қазақстан Республикасындағы стандарттауды ақпараттық-анықтамалық қамтамасыз ету. Шет елдердің стандарттау және сертификаттау ақпараттық-анықтамалық қызметі. Стандарттаудағы ғылыми-техникалық ақпарат.

стандартизация, сертификация метрология

каз

Профессор

Есенбаева Г.А.


х.ғ.к. аға оқытушы

Каримова Б.Н.
2Санитария және гигиена

Санитарлық-тамақ микробиологиясының міндеттері мен әдістері. Санитарлық микробиологияны зерттеу. Өнімдердің микробиалдық көбеюшілігі дәрежесіне өндіріс технологиялары мен консервілеу тәсілдерінің тигізетін әсері.

Патогенді микроорганизмдер. Инфекция және иммунитет. Патогендік микроорганизмдердің көздері. Сыртқа ортада патогенді микрорганизмдердің өмірсүргіштігі. Тамақ өнімдерінің санитарлық бактеорологиясы. Тамақ өнімдерінің санитарлық вирусологиясы. Тамақтан улану. Тамақтан уланудың алдын-алу. Гельминтозды аурулар. Дезинфекция. Дезинсекция. Дератизация. Тамақ өнеркәсібінің құрылғысы мен мазмұнына және қоршаған ортаны қорғауға қойылатын санитарлық талаптар.химия, сертификация

каз

х.ғ.к. аға оқытушы

Исабаева Г.М.


х.ғ.к. аға оқытушы

Агедилова М.Т.3Сынақ орталықтарын және сәйкестікті растайтын органдарды аккредиттеу

Негізгі ұғым. Аккредиттеу жөніндегі органның құрылымы. Аккредиттеу жөніндегі органның сапасын қамтамасыз ету. Аккредиттеу жөніндегі орган қызметкерлер құрамының құзыреті. Аккредиттеу жөніндегі орган қызметінің процестері. Аккредиттеу рәсімі. Аккредиттеу және сараптама әдістемесі. Аккредиттеудың халықаралық жүйесі. Аккредиттеу және сараптама саласындағы адам аспектілері.

Сертификация


каз

Магистр Джазыкбаева Б.К.
Магистр Торжанова Г.А.

3Тауар және қызмет көрсетудің сапасының сараптамасы

Сараптаманың теориялық негіздері. Азық-түлік тауарларының сараптамасы. Азық-түлік емес тауарлардың сараптамасы. Тауарларды идентификациялау және фальсификациялау. Сыртқы экономикалық іс-әрекет тауарларын сараптау.

Биохимия, микробиология, экология и устойчивое развитие, товароведение продовольственных продуктов

каз

х.ғ.к., доцент

Закарин С.З.


Магистр Джазыкбаева Б.К.


3Эстетика және стандарт

Эстетиканың методологиялық негіздері. Эстетикалық категориялар. Өнер түрлерінің жіктелуі және жүйесі. Декоративті – қолданбалы өнер. Стиль және мода – әлеуметтік құбылыс ретінде. Стандарт – эстетикалық жүйе элементі. Пәндік ортаны өзгертудегі дизайн және оның рөлі. Көркем құрылымдау негіздері. Бұйымдардың қалпын жасау. Бұйымдардың композициясы және оны жасау құралдары. Бұйымдардың эстетикалық қасиеті. Бұйымдардың эргономикалық қасиеті. Мәдени-тұрмыстық мақсаттағы тауарлардың эстетикасы мен дизайны. Киім, аяқ киім тауарлардың эстетикасы мен дизайны.


Философия, стандартизация, сертификация, квалиметрия


каз

ф-м.ғ. к.., доцент

Карагаева М.Б
Магистр

Торжанова Г.Ж.2

Тауартану және сертификаттаукафедрасының меңгерушісі, профессор Есенбаева Г.А.


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет