Талон жүйесі бойынша бензин аи-95/96 (жжм) сатып алу-сату туралы № Үлгілік шарты астана қаласы 2009 жДата28.04.2016
өлшемі165.36 Kb.

Талон жүйесі бойынша бензин

АИ-95/96 (ЖЖМ)

сатып алу-сату туралы

______________ҮЛГІЛІК ШАРТЫ
Астана қаласы «__» _____ 2009 ж.

типовой Договор №_______________

о закупках бензина АИ-95/96 (ГСМ) по талонной системе
г. Астана «__» ___________ 2009 г.

Бірлесе Тараптар деп аталатын, __________________ негізінде әрекет ететін, бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын ________________________ бір тараптан және бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын «Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» АҚ, оның атынан 10.09.2009 жылғы № 54 сенімхат негізінде әрекет ететін Басқарушы директордың тұлғасындағы Ш.М.Сугурбеков екінші тараптан, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар Кеңесінің 14.02.2009 жылғы шешімімен және 2009 жылғы «___» _______ бензинді сатып алуды тікелей сатып алу әдісімен жүзеге асыру туралы №___ шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ-на меншіктену немесе сенімді басқару құқығымен дауыс құқығын беретін акциялардың елу және одан да астам (қатысу үлесі) пайызы тікелей немесе жанама тиесілі «Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ мен заңды тұлғалардың осы Үлгілік шартты мыналар турасында жасасты:Осы Үлгілік шартта пайдаланылатын терминдер:

1)Жанар-жағар май станциясы – талонды иеленуші Тауарды Талонды көрсету арқылы белгіленген тәртіпте алуға құқылы жанар-жағар май станциясы (бұдан әрі - ЖМҚС).

2)Талон иеленуші – осы Үлгілік шарт шеңберінде ЖМҚС-ға талонды ұсынатын сатып алушы немесе өзге тұлға;

3)Талонның номиналы – Тауардың саны және түрі;

4)Талон – Сатушымен белгіленген және бекітілген, Сатып алушыға тиесілі, Сатушыға тапсырылатын, қатаң есептеме бақылау құжаты, бірегей сипаттамаларына ие болатын: сериясы, нөмірі, белгілі бір қолдану мерзімі бар су белгісі, оны көрсеткен уақытта Сатушы Сатып алушыға тауарды аталған талонда көрсетілген саны мен номенклатурасында сатуға (босатуға) міндеттенеді.

5)Тауар – ЖМҚС-да белгіленген тәртіпте Талонның иесіне тапсыруға жататын белгілі бір түрдегі жанар-жағар май материалдары (ЖЖМ). Тауардың өлшем бірлігі – литр.

6)Тауардың бағасы - әрбір Тауар түрінің бір өлшем бірлігінің құны.
1. Үлгілік шарттың мәні

1.1.Сатушы Сатып алушыға Талондарды Сатып алушымен санында, сұрыпталы-мында және номиналында тапсыруға міндеттенеді, сондай-ақ, Талон иесіне осы Үлгілік шартпен белгіленген тәртіпте ЖМҚС-да тиісті Талонды соңғысының ұсынғаны кезінде тапсыруға міндеттенеді.

1.2. Сатып алушы осы Үлгілік шартпен белгіленген тәртіпте Сатушымен ұсы-нылған алдын-ала төлемге шот негізінде Тауар құнының толық төлемін жүргізуге міндеттенеді.

1.3.Тауарға Сатушыдан Сатып алушыға меншік құқығы ЖНҚС-да тауарды тапсыру сәтінде өтеді.2.Талондар мен тауарды қабылдап

алу және тапсыру

2.1. Сатушымен талондарды тапсыру және Сатып алушымен оларды қабылдап алу Сатып алушымен төленген алдын ала төлемақы жүргізу шотына сәйкес мөлшерде және номиналмен Тауардың құны толық төленген сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмеуге тиіс мерзімде Сатушының тұрғылықты жері бойынша жүзеге асырылады. Тауардың ассортименті, мөлшері, бір бірлік үшін бағасы мен жалпы сомасы осы Үлгілік шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Үлгілік шарттың №1 Қосымшасында көрсетілді.

2.2.Талондар Сатып алушыға немесе оның уәкілетті өкіліне, соңғысының тиісті бір үлгіде Талондарды алуға ресімделген сенімхатты ұсынған уақытта, сондай-ақ, өкілдің оның жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын, фирмалық бланкідегі кепілдікті хаттың түпнұсқасы ұсынған уақытта тапсырылады.

2.3.Сатып алушымен немесе оның уәкілетті өкілімен осы Үлгілік шарттың талаптарына сәйкес Талондарды қабылдау кезінде тиісті шығыс жүкқұжатына қол қойғаннан кейін Сатушы Талондар бойынша өз міндеттемелерін орындаған деп саналады және Сатып алушы Сатушыдан қандай-да бір ақауларды жою және/немесе Талондарды ауыстыруды талап етуге құқығы жоқ.

2.4.Талон бланкісінде екі Тараптың да (жеке тұлғалар үшін - қолдар) тиісті мөрлерінің түпнұсқалары болған кезде, жарамды болып саналады және ЖМҚС-ға қызмет көрсетуге қабылданады.

2.5.Сатушыдан Сатып алушыға Осы Үлгілік шартта белгіленген тәртіпте талондардың бүліну, жоғалу, бұзылу қаупі тиісті шығыс жүкқұжаттары бойынша Талондарды қабылдап алған сәтінен бастап ауысады. Сонымен қатар, сериясын, нумерациясын, штрих кодын, су белгісін орнату мүмкін болмайтын, яғни идентификацияға жатпайтын Талон, ЖМҚС-ға қызмет көрсетуге қабылданбайды және қолма-қол ақшаға ауыстыруға және/немесе алмастыруға жатпайды.

2.6.Осы Үлгілік шарттың талаптарына сәйкес Сатушыдан Сатып алушыға оларды тапсырғаннан кейін талондардың жоғалғаны (ұрланғаны, жоғалғаны, бұлінгені) жағдайында, ЖМҚС-да үшінші тұлғалармен жасалған осындай Талондар арқылы барлық операциялар Сатып алушымен жасалған деп саналады, осымен байланысты туындауы мүмкін барлық шығындар мен зияндарды Сатып алушы дербес жүргізеді және Сатушыдан ақша қаражаттарын қайтаруды және/немесе Тауарды тапсыруды талап етуге құқығы жоқ.

2.7.Талондар Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жарамды.

2.8.Талон иесіне Тауардың белгілі бір түрі мен санын тапсыру (босату) осы Үлгілік шарттың талаптарына сәйкес, көлік құралына жанар-жағар май толтыру арқылы бір уақытта толық көлемде ЖМҚС-ға ұсынылатын Талон номиналына сәйкес жүзеге асырылады.

2.9.Тауар Сатушымен Үлгілік шарттың жарамдылық мерзімінен аспау тиіс талондардың жарамдылығы мерзімі ішінде ғана босатылады.

2.10. Егер Сатып алушы осы Үлгілі шарттың әрекет ету мерзімінің аяқталуына қарай талонның қандай да болмасын мөлшерін пайдаланбаса, онда осы талондар келесі 2010 жылы пайдаланылуы қажет.

3. Тауардың бағасы және есеп айырысу тәртібі

3.1.Тауардың құны және саны, сондай-ақ, Сатып алушымен сатып алынатын Талондар саны осы Үлгілік шартқа қосымшада анықталады. Тауардың бірлігіне бағаға төлем жасалған сәтінде Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген барлық салықтар мен алымдар енеді.

3.2. Сатып алушы Талондарға Сатушымен тиісті шотты ұсынған сәтінен бастап 3 (үш) жұмыс күннің ішінде 100 % алдын-ала төлеген жағдайда төлейді.

3.3. Осы Үлгілік шарттың шеңберінде жүзеге асырылатын барлық есеп айырысу сатып алушымен ұлттық валюта – Теңгемен, Сатушының банктік шотына ақшаны аудару арқылы.

3.4. Тауардың құнын төлеуді жүзеге асыру күні Сатушының банктік шотына нақты түскен күні саналады.

3.5. Үлгілік шарттың бүкіл әрекет ету мерзімінде ЖЖМ, сондай-ақ кезекті жылға өткен талондар құны оның ұлғаюына байланысты өзгертуге жатпайды.4. Тауардың сапасы

4.1.Тауардың сапасы Тауардың аталған тобы үшін сәйкестік сертификатына, дайындаушы зауыттың төлқұжаты Қазақстан Республикасының ТУ және ГОСТ-қа сәйкес болуы керек.5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1.Сатушының міндеттері:

5.1.1.Талондарды Сатып алушының уәкілетті өкіліне Сатып алушыдан Талондарды алуға тиісті сенімхаттың негізінде Сатып алушының төленген шотына сәйкес, осы Үлгілік шартпен анықталған тәртіпте және мерзімде, саны мен номиналында тапсыруға;

5.1.2.Тиісті Талон жарамдылығының мерзімі ішінде, Сатып алушымен төлем бойынша өз міндеттемелерін уақытылы және тиісті орындаған жағдайда Сатып алушыға ЖМҚС-да талон иесімен ұсынылған Талон номиналына сәйкес, саны мен Тауар түрінде тиісті сападағы тауарды тапсыруға.

5.1.3. Осы Үлгілік шартты орындау жағдайында сатушы қазақстандық күтіп ұстау туралы мәліметті сатып алушының талабы бойынша беруге тиіс.5.2.Сатып алушының міндеттері:

5.2.1.Сатып алушы осы Үлгілік шартта белгіленген тәртіпте және мерзімде Тауардың құнын төлеуді жүргізуге міндетті.

5.2.2.Талондарды осы Үлгілік шартпен анықталған тәртіпте және мерзімде Сатушыдан қабылдауға;

5.2.3.Талондардың жоғалуы немесе механикалық бұзылуына жол бермеу мақсатында, Осы Үлгілік шарттың шеңберінде Сатушыдан алынған Талондардың сақталуын қамтамасыз етуге.

5.2.4.Өрт қауіпсіздігі ережесін және Сатушының ЖМҚС-ында белгіленген өзге де әрекет ету ережелерін сақтауға.

5.3. Тараптардың міндеттері:

5.3.1.Тараптар әрбір айдың оныншы жұлдызына дейін пайдаланылған Талондарды салыстыру актісін жүзеге асыруға міндеттенеді.

5.3.2. Бірін-бірі өздерінің заңды және/немесе пошталық мекен-жайының, телефон нөмірлерінің, сондай-ақ, өздерінің банктік және өзге де деректемелерінің өзгеруі туралы шұғыл хабарлауға.

6. Дүлей күш мән-жайлары

6.1.Тараптар Үлгілік шарт бойынша міндеттемелерін орындамау немесе тиісті орындамауға, егер мынадай орындамау және тиісті орындамау дүлей күш мән-жайларымен туындайтын болса, жауапкершілікте болмайды.

6.2.Дүлей күш мән-жайларына төтенше және болжанбаған мән-жайлар жатқызылады: әскери қақтығыстар, табиғи апаттар, стихиялы апттар, өрт, Үлгілік шарт бойынша өз міндет-темелерін орындауға Тараптарға кедергі келтірмейтін Қазақстан Республикасы-ның нормативтік-құқық-тық актілері.

6.3.Дүлей кұш мән-жайлары туындаған жағдайда, Тараптар шұғыл түрде бір-біріне хабарлайды.

6.4.Форс-мажор мән-жайларына сілте-ме жасайтын Тарап оларды растау үшін уәкілетті мемлекеттік органның немесе Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсіп палатасының құжатын ұсынуға міндетті.

6.5.Дүлей күш мән-жайлары 30 (отыз) кұнтізбелік күннен артық созылатын болса, кез-келген Тарап Үлгілік шартты міндетті тұрде өзара есеп айырысу жүргізумен бұзуға құқылы.7. Тараптардың жауапкершілігі және дауларды шешу тәртібі

7.1.Тараптар Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасына және осы Үлгілік шарттың талаптарына сійкес осы Үлгілік шарт бойынша жауапкершілікте болады.

7.2.Талондардың бүлінгені немесе жоғалғаны жағдайында, Сатушы Сатып алушы алдында ешқандай міндеттемені өткермейді.

7.3.Сатушы тікелей бақылау жасай алмайтын, кейіннен қызмет көрсетуді уақытша тоқтатуға әкеп соғатын, сондай-ақ, егін егу және жинау жұмыстары кезеңінде ЖЖМ- ды жеткізудегі тоқталыстарға, техникалық құралдардың жұмысындағы ақауларға, бағдарламалық қамтамасыз ету, энергиямен жабдық-таудың жаңылыстарына Сатушы жауап-кершілікте болмайды.

7.4.Барлық туындауы мүмкін дауларды Тараптар келіссөздер арқылы шешеді. Тараптармен келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, даулар Сатушының орналасқан орны бойынша Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасына сәйкес сотта шешіледі.

8. Өзге де талаптар

8.1. Үлгілік шартқа қол қойғаннан кейін, Тараптар арасындағы барлық бұрынғы келіссөздер мен ол бойынша хат жазысулар күшін жояды.

8.2.Тараптармен қол қойылған осы Үлгілік шартқа барлық қосымшалар мен қосымша келісімдер, оның ажырамас бөлігі болып табылады.

8.3.Үлгілік шартқа енгізілетін толық-тырулар мен өзгерістер Тарап-тармен қаралады және жазбаша түрде және Тараптардың уәкілетті органдары-мен қол қойылған қосымша келісім-дермен ресімделеді.

8.4.Бірде-бір Тарап осы Үлгілік шарт бойынша үшінші Тарапқа келесі Тараптың алдын-ала жазбаша келісімін алмай, өз құқықтары мен міндет-темелерін тапсыруға құқылы емес.
9. Үлгілік шартты бұзу тәртібі

9.1.Осы Үлгілік шарт Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасы-на сәйкес бұзылуы мүмкін.10. Үлгілік шарттың жарамдылығы мерзімі

10.1.Осы Үлгілік шарт қол қойған сәтіне бастап күшіне енеді және 2008 жылғы 31 желтоқсанға дейін жарамды.

10.2.Осы Үлгілі шрат екі данада, қазақ және орыс тілдерінде, әрбір Тарап үшін бір данадан жасалған. Орыс тіліндегі Үлгілік шарттың мәтіні басымды күшке ие болып табылады.__________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ___________________________________ (Ф.И.О.), действующего на основании _____________________, с одной стороны и АО «НМСК «Казмортрансфлот», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Управляющего директора Сугурбекова Ш.М., действующего на основании доверенности №54 от 10.09.2009 года, с другой стороны, на основании Единых правил о порядке осуществления АО ФНБ «Самрук-Казына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО ФНБ «Самрук-Казына», утвержденных Решением Совета Директоров АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 14.02.2009 года и Итогов №_____ от «___»___________2009года, на поставку бензина АИ -95/96 (ГСМ) по талонной системе способом запроса ценовых предложений, заключили настоящий Типовой договор о нижеследующем:
Термины, используемые в настоящем Типовом договоре:

1)Автозаправочная станция – автозаправочная станция (далее - АЗС), на которой Владелец талона вправе получить Товар в установленном порядке посредством предъявления Талона.

2)Владелец талона – покупатель или иное лицо, предъявляющее Талон на АЗС в рамках настоящего Типового договора.

3)Номинал Талона – количество и вид Товара.

4)Талон – установленный и утвержден-ный Продавцом контрольный документ строгой отчетности, принадлежащий Продавцу, передаваемый Покупателю, обладающий идентификационными характеристиками: серия, номер, водяной знак, имеющий определенный срок действия, при предъявлении которого Продавец обязуется реализовать (отпустить) Покупателю Товар в количестве и номенклатуре, указанных в данном талоне.
5) Товар – бензин (ГСМ) определенного вида, подлежащие передаче Владельцу талона в установленном на АЗС порядке. Единица измерения Товара - Литр.
6) Цена Товара – стоимость одной единицы измерения каждого вида Товара.

1. Предмет Тпового договора.

1.1.Продавец обязуется передать Покупателю Талоны в количестве, ассортименте и номиналом, определенном Покупателем, а также передать Владельцу Талона соответствующий вид и количество Товара при предоставлении последним соответствующего Талона на АЗС в установленном настоящим Типовым договором порядке.

1.2.Покупатель обязуется произвести полную оплату стоимости Товара на основании выставляемого Продавцом счета на предоплату в установленном настоящим Типовым договором порядке.

1.3. Право собственности на Товар от Продавца к Покупателю переходит в момент отпуска Товара на АЗС.


2.Прием и передача Талонов и Товара.

2.1.Передача Талонов Продавцом и их приемка Покупателем осуществляется в месте нахождения Продавца, в количестве и номиналом, согласно оплаченного Покупателем счета на предоплату, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента полной оплаты стоимости Товара. Ассортимент, количество, указываются в Приложении № 1 к Типовому договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2.Талоны передаются непосредственно Покупателю либо его уполномоченному представителю, при предъявлении последним надлежащим образом оформленной доверенности на получение Талонов, а также при предъявлении Покупателем оригинала документа, удостоверяющего его личность.

2.3.После подписания Покупателем или его уполномоченным представителем соответствующей расходной накладной при приеме Талонов согласно условиям настоящего Типового договора, Продавец считается исполнившим свои обязательства по передаче Талонов и Покупатель не вправе требовать от Продавца устранения каких-либо дефектов и/или замены Талонов.

2.4.Талон считается действительным и принимается к обслуживанию на АЗС только при наличии на бланке Талона оригиналов соответствующих печатей обеих Сторон (для физических лиц - подписи).

2.5.Риск случайной гибели, порчи, утраты Талонов переходит от Продавца к Покупателю с момента приема Талонов по соответствующей расходной накладной в порядке, определенном в настоящем Типовом договоре. При этом Талон, не подлежащий идентификации, по которому не предоставляется возможным установить серию, нумерацию, штрих код, водяной знак, не принимается к обслуживанию на АЗС и не подлежит замене и/или обмену на наличные деньги.

2.6.В случае утраты (хищения, утери, порчи и т.п.) Талонов после их передачи от Продавца к Покупателю в соответствие с условиями настоящего Типового договора, все операции посредством таких Талонов, совершенные третьими лицами на АЗС, будут считаться совершенными Покупателем, все расходы и убытки, которые могут возникнуть в связи с этим, Покупатель несет самостоятельно и не вправе требовать от Продавца возврата денежных средств и/или передачи Товара.

2.7.Талоны действуют по всей территории Республики Казахстан.

2.8. Передача (отпуск) определенного вида и количества Товара Владельцу Талона осуществляется в соответствии с номиналом предъявляемого на АЗС Талона, единовременно в полном объеме, путем заправки транспортного средства, согласно условиям настоящего Типового договора.

2.9. Если по истечению срока действия настоящего Типового договора, Покупатель не использовал какое-либо количество талонов, то данные талоны могут использоваться в следующем 2010 году.3. Цена Товара и порядок расчетов.


3.1.Стоимость и количество Товара, а также количество приобретаемых Покупателем Талонов определяется в приложениях к настоящему Типовому договору. Цена за единицу Товара включает в себя все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан на момент совершения платежа.

3.2. Покупатель оплачивает Талоны на условиях 100% предоплаты в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления Продавцом соответствующего счета.

3.3.Все расчеты, осуществляемые в рамках настоящего Типового договора, производятся Покупателем в национальной валюте – Тенге, путем перечисления денег на банковский счет Продавца.

3.4.Днем осуществления оплаты стоимости Товара, считается день фактического поступления денег на банковский счет Продавца.

3.5. Стоимость бензина не подлежит изменению в сторону увеличения в течение всего срока действия договора, а также на талоны которые переходят на следующий год.

4. Качество Товара.

4.1.Качество Товара должно соответствовать сертификату соответствия, паспорту завода-изготовителя, ТУ и ГОСТу РК для данной группы Товара.5.Обязанности Сторон.

5.1. Обязанности Продавца:

5.1.1.Передать Талоны уполномоченному представителю Покупателя в порядке и сроки, определенные в настоящем Типовом договоре, в количестве и номиналом, согласно оплаченного Покупателем счета на основании соответствующей доверенности от Покупателя на получение Талонов.

5.1.2.В течение срока действия соответствующего Талона, при условии своевременного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате, передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве и виде, в соответствие с номиналом Талона, предъявляемого владельцем Талона на АЗС.

5.1.3. Продавец обязуется по требованию Покупателя предоставлять сведения о казахстанском содержании при исполнении настоящего Типового договора.5.2. Обязанности Покупателя:

5.2.1.Покупатель обязан производить оплату стоимости Товара в порядке и сроки, определенные в настоящем Типовом договоре.

5.2.2.Принять Талоны от Продавца в порядке и сроки, определенные настоящим Типовым договором.

5.2.3.Обеспечить сохранность полученных от Продавца в рамках настоящего Типового договора Талонов с целью недопущения их утраты или механического повреждения.

5.2.4.Соблюдать правила пожарной безопасности и иные правила поведения, установленные на АЗС Продавца.
5.3. Обязанности Сторон:

5.3.1.Стороны обязуются до десятого числа каждого месяца осуществлять акт сверки использованных Талонов.

5.3.2.Незамедлительно извещать друг друга об изменениях своих юридических и/или почтовых адресов, номеров телефонов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов.
6.Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Типовому договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.

6.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства: военные конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия, пожары, нормативно-правовые акты Республики Казахстан, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.

6.3.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Стороны незамедлительно уведомляют друг друга.

6.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ уполномоченного государственного органа либо Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан.

6.5. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Типовой договор, путем письменного уведомления инициирующей стороной другой стороны за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения Типового договора, с обязательным проведением взаиморасчетов.7. Ответственность Сторон и порядок

разрешения споров

7.1.Стороны несут ответственность по настоящему Типовому договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством РК.

7.2.В случае порчи или утраты Талонов, Продавец не несёт никаких обязательств перед Покупателем.

7.3.Продавец не несет ответственности за отказы в работе технических средств, сбои программного обеспечения, систем энергоснабжения, над которыми Продавец не имеет прямого контроля, но которые могут повлечь за собой временную приостановку обслуживания.

7.4.Все разногласия, которые могут возникнуть, Стороны решают путем переговоров. В случае не достижения соглашения Сторонами, споры решаются в суде, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Прочие условия

8.1.После подписания настоящего Типового договора все предыдущие переговоры и переписка по нему между Сторонами теряют силу.

8.2.Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Типовому договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

8.3.Вносимые в Типовой договор дополнения и изменения, рассматриваются Сторонами и оформляются дополнительными соглашениями в письменном виде, подписанными уполномоченными органами Сторон.

8.4. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязательства по настоящему Типовому договору третьей Стороне без получения предварительного письменного согласия другой Стороны.

9. Порядок расторжения Типового договора.

9.1.Настоящий Типовой договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.10. Срок действия Типового договора.

10.1.Настоящий Типовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2009 г.

10.2.Настоящий Типовой договор состав-лен в двух экземплярах, на казахском и русском языках по одному для каждой из сторон. Текст Типового договора на русском языке является превалирующим.


11. Тараптардың мекен-жайлары, банктік деректемелері және қолдары.

САТУШЫ:


Сатып алушы:

«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» АҚ

Қазақстан Республикасы,

Заңды мекен-жайы: Ақтау қ-сы, 1 ш/а,

Теңіз маңындағы саябақ,

«Теңіз» бизнес орталығының ғимараты,

Нақты мекен-жайы: Ақтау қ-сы,

13 ш/а, №55 ғимарат, «Бизнес орталық»,

Ақтау қ-сы, «Казкоммерцбанкі» АҚ АФ,

БЖК 192901722

Есеп айырысу шоты №014467823

СТТН 03140015482


11. Адреса и банковские реквизиты сторон.

ПРОДАВЕЦ:

Руководитель_____________________

Покупатель:

АО «НМСК «Казмортрансфлот»

Республика Казахстан,

Юридический адрес: г. Актау, 1 мкр.-н,

Приморский парк,

здание бизнес – центра «Тениз»

Фактический адрес: г. Актау, 13 мкр.-н

здание № 55 «Бизнес-центр»

АФ АО «Казкоммерцбанк», г. Актау

БИК 192901722

Расчетный счет № 014 467 823

РНН 031400154823

Управляющий директор
__________________ Ш.М.Сугурбеков

М.П. (подпись)Каталог: zakupki -> rus


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет