Тапсырмалар мәтіні. Лектор: доцент Ташкенбаева С. М. Жетісай 2008 ж. Алғы сөзжүктеу 4.1 Mb.
бет19/21
Дата25.04.2016
өлшемі4.1 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау

Субтестілерді сапалық талдау 1-ші субтест. Маглуматтылық.

Әртүрлі білім саласындағы тапсырмаларды алып кетуі.

Қоғамдық-саяси - 2, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20.

Ғылыми-мәдениеттік - 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 19.2-ші субтест. Маглуматтылың.

Әртүрлі білім саласындағы тапсырмаларды алып кетуі.

Қоғамдық-саяси - 1, 2, 10, 13, 17, 20.

Ғылыми-әлеуметтілік - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.3-ші субтест. Аналогия.

Әдебиет, қазақ тілі - 1, 7, 11, 14, 21.

Математика, физика - 2, 4, 12, 16, 19, 23, 25.

Тарих - 5, 10, 13, 17, 20.

Биология - 6, 9, 15, 24.

География - 3, 8, 18, 22.

Логикалық байластары бар әртүрлі тапсырмаларды алып кетуі.

Түр - 3, 7, 16, 17, 24.

Бөлік-бүтін - 9, 14, 23.

Себеп-еалдар - 12, 18, 20.

Қарама-қайшылық - 2, 10, 11, 22.

Ретін сақтау - 13.

Қатарда орналасуы — 5.

Функционадцық қатынасы - 1, 4, 6, 8, 15, 19, 21, 25.4-ші субтест. Топтастыру (классификациялау)

Әртүрлі мектеп пөндері тапсырмаларын алып кетуі.

Әдебиет, қазақ тілі —1,5, 10, 15, 19.

Математика, физика - 2, 8, 13, 16.

Тарих - 4, 9, 12, 18.

Биология — 6, 14, 20.

География - 3, 7, 11, 17.

Абстракциялық түсініктерге тапсырмалар ~ 12, 15, 16, 20.

Аралас тапсырмалар — 3, 6, 7, 8, 11, 13, 18.

Ретін сақтау - 13.

Нақты үғымдарға тапсырмалар - 1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 17, 20.

5-ші субтест. Қорытындылау (жалпыламалау)

Әртүрлі мектеп пәндері тапсырмаларын алып кетуі.

Әдебиет^ қазақ тілі — 4, 11, 17.

Математика, физика - 5, 8, 12, 16.

Тарих-3, 10, 14, 18.

Биологая - 2, 6, 9.

География- 1, 7, 13, 15, 19.

Б вариант тапсырмалары (ШТУР тестінің)

6 субтесгінен түрады 1-субтест

Орындау ережесі: Тапсырмалар сөйлемдерінің әр қайсысында бір сөз жетіспейді. Осы сөзді екінші қатарда берілген бес сөздің ішінен тауып алып, оның әріптік белгісін жауап параққа жазу керек.

Мысалы: Биография деген - ол ... ?

А) сәтсіз; б) өмірбаян; в) маңызды; г) жазушы; д) даму.

Д үрыс жауабы өмірбаян (б) өріппен белгіленген, соңдықтан осы белгіні жауап параққа түсіресіз.

Орывдау уақыты 8 минут.

Тапсырмалар ҺЭволюция ол ... .

А) қатар; б) уақыт; в) түрақтылық; г) кездейсоқ; д) даму. 2 Әлемді қуаныштпы жөне сергек қабылдау - ол ... .

а) мүң; б) қайсарлық; в) оптимизм; г) сезімталдық;

д) намыс. 3. Антипатия және ... сөздері бір магнаны білдіреді.

А)қоршаған орта; б)үнау; в)қатынас; г)жәрдем; д)жақтырмау.

4. Басқа мемлекеттерге багынбайтын мемлекет ол ... .

А) тәуелді; б) дамымаған; в) бейбітшілік;

г) тәуелсіз, өркендеген; д) бірыңғай.

5. Кез келген заттарды жуйеге келтіру — ол ... .

А) классификация; б) сөздік; в) құрал; г) каталог;

д) абонемент.6. Қысқа және нақты жауапты ... деп атайды.

А) лоаконикалық сөз; б) қысқа сөз; в) аннотация; г) информация; д) шапшаңцық. 7 Миграцыя деген ол ... .

А)даму; б)шарт; в)өзгеру; г)қоныс аудару; д)өмір.

8. Өз-өзі устай білетін адамды ... .

а) ашық; б) әділ; в) әдепті; г) компонснтті; д) қарапайым.9. Қысқа жвне нақты, қызықты және аяқталмаган ой ... .

а) үзінді; в) әңгіме; г) афоризм; д) диалог.10. Әмбебап — ол ... .

а) мақсатқа бағытталған; б) бірлестірілген; в) таралған;

г) пайдалы; д) жан-жақты.


 1. Қайталанбас, керемет дегеи угымга қарама-қарсы сөз ....
  а) мөлдір; б) таралған; в) нәзік; г) сирек; д) нақты.

 2. 10 күнге тең уақыттың бөлігін ..\ деп атайды.
  А)декада; б)демалыс; в)апта; г)семестр; д)квартал.

 1. Өзін-өзі басқару деген сөзге маенасы сай келетін сөз ... .

а) автономия; б) заң; в) құқық; г) прогресс; д) тәуелсіздік.

14. Түрақты деген сөзге қарама-қарсы үгым ... .

а) нақты; б) білгіш; в) үздіксіз; г) өзгермелі; д) сирек. 75. Тілді және әдебиетті зерттейтін гылым ол .... а),логика; б) социология; в) филология; г) эстетика;

д) философия.


 1. Толыеынан дәлелденген, айқындалган сөз ... деп аталады.
  А) парадокс; б) шынайы; в) екі ойлы; г) гипотезалық;
  д) қателік.

 2. Гегемония деген сөзге магнасы сай сөз ... .

а) тең қүқылық; б) үстемдік; в) революция; д) артта қалу. /#. Тотальды - ол ... .

а) бөлшектік; б) сирек; в) жаппай; г) жеңісті; д) жылдам. 19. Бір затқа тең алмастыру ол ... .

а) ішкі зат; б) эквивалент; қүндылық; в) суррогат;

д) жасанды.20. Конфронтация деген — ол ... .

а) ниеттес; б) келіссөз; в) ынтымақтастық; г) агрессия; д) қарсы түру.2-субтест

Орындау ережесі: Әр тапсырманың басында бір сөз берілген, ал дефизден кейін жазылған төрт сөздің ішінен бірінші сөзбен магаасы бірдей, немесе синонимін тауьщ оның әріптік белгісін көрсету керек.

Мысалы: ғасыр - а)тарих; б)жүзжылдық; в)оқиға; г)прогресс.

Дүрыс жауап - жүзжылдық, сондықтан осы сөз белгіленеді.

Орындау уақыты 4 минут.Тапсырмалар:

 1. Аналогая - а)оқиға; б)қүбылыс; в)қасиет; г)үқсастық.

 2. Йнтернационалдық - а)сансыз көп; б)халықаралық;
  в)бүзылмайтын; г)атақты.

 3. Адаптация - а)бейімделу; б)үйрену; в)қимылдау; г)қарау.

 4. Ирониялық - а)жүмсақ; б)сықақтау; в)көңілді; г)нағыз.

 5. Симптом - а)мінез; б)жүйе; в)тілек; г)белгі.

 6. Импорт — а)жекелік; б)тауар; в)тілек; г)сырттан өкелу.

 7. Баррикада - а)жоғалту; б) в)жарату; в)бөгет; г)қамал.

 8. Төкаппар — а)сергек; б)түйық; в)менмендік;
  г)салтанатты.

 9. Антогонистік - а)дүшпандық; б)алаяқ; в)бөтен; г)таптық.
 1. Интеллект - а)тәжірибелі; б)ақыл-ой; в)іскер; г)жақсы.

 2. Абсолюттік — а)үкіметті; б)жинақты; в)бөлек; г)шексіз.

 3. Мақүлдау — а)талдау; б)айыптау; в)сенім білдіру; г)тандау.

 4. Дискуссия - а)ой; б)талқылау; в)сендіру; г)пікір талас.

 5. Болмыс - а)орындалу; б)тамаша; в)ақиқат; г)өмірге сай.

 6. Консерватизм - а)әдеттен шықпаушылық;
  б)төуелсіздік; в)төуелділік; г)батырлық.

 7. Интерпретация — а)түсіндіру; б)оқу; в)өңгіме;
  г)хабарлас.

 8. Нюанс — а)бейне; б)сезім; в)реңк; г)көру.
 1. Сентименталды - а)шығармашылық; б)қуанышты;
  в)сезімтал; г)оғаш.

 2. Абстрактілік - а) тәжірибелік; б)мәнсіз; в)дерексіздік;
  г)мағнасыз.

 3. Әділ - а)ынтасыз; б)пайдалы; в)саналы; г)шын ықыласты.

3-субтест

Орындау ережесі: Тапсырмада үш сөз берілген. Бірінші сөбен екіншінің арасында белгілі бір байланыс бар. Үшінші сөзбен дәл осындай байланысы бар сөзді таңдауға берілген сөздертізімінің ішінен тауып, оның әріптік белгісін жауап параққа түсіру керек.

Мысалы: Өлең: композитеор — самолет: ?

А)аэропорт; б)үшу; в)конструктор; г)жанар май; д)қырып жоюшы.

Дүрыс жауабы — конструктор, совдықтан осы сөздің өріптік белгісі көрсетіледі. Ол (в) әрібі.

Орындау уақыты 10 минут. Тапсырмалар:

1. Қараңгы: жарық - жақындау; ?

а) металл; б) молекула; в) итеріп жібері; г) толу; д) қозғалыс.2. Жалшы шаруа: қул феодалдар: ?

А) хан; б) қүл иеленуші; в) шіркеу; г) мырза; д) ханзада.3. Етістік: жіктеу зат есім: ?

А) өзгерту; б) септеу; в) атау; г) белгілеу; д) жасау.4. Голфстрим; оеын - иунами: ?

А) Жапония; б) апат; в) шторм; г) Куросаво; д) тасқын.

5. Көз: көру сезімі — мурын: ?

А) дене сезімі; б) бет; в) ауыз; г) иіс; д)дәм.6. Батыс: шыеыс — судың азаюы: ?

А) фарватер; б) қүрғақшылық; в) оңтүстік; судың көтерілуі; д) шүңғыл тастар.

7. Зат есімі: зат естістік: ?

А) жүгіру; б) көсемше сөз; в) жіктеу; г) іс; д)елес.8. Квадрат; аудан куб: ?

А) жақ; б) перпендикуляр; в) қабырға; г) периметр; д) көлем.9. Ыстық: шөлдеу тап: ?

А) шаруа; б) капитализм; в) қүл иеленуші; г) мемлекет; д) кәсіпкер.10. Қыр: бурыш кесінді: ?

А)диагональ; б)нүкте; в)тікбүрыш; г)хорда; д)түзу.11. Өлең: поэзия жыр: ?

а) ертегі; б) батыр; в) лирика; г) эпос; д) драма.12. Қыздыру: кеңейту серпінділік куш: ?

а) пружина; б) әрекет жасау; в) деформация; г) дене; д) салмақ.13. Ақ қойың: тал қүл иеленуші: ?

а) қүл; б) қүл иеленушілер; в) тап; г) қанау; д) буржуазия.14. Бастау: аяқтау гармония: ?

а) тәртіпсіздік; б) үйлесімді; в) антоним; г) гротеск; д) үгам.15. Сан: бөлшек - заттың куйі: ?

а) көлем; б) молекула; в) темір; г) газ; д) температура.16. Қус: тореай сут қоректілер: ?

а) кенгуру; б) жөндіктер; в) жер бауырлар; г) малюск; Д) өмір.17. Шеңбер: дөңгелек шар: ?

а) сфера; б) кеңістік; в) доға; г) радиус; д) сегмент.18. Сөз: әріп - сөйлем: ?

а) жалғау; б) нақыл; в) сөз; г) үтір; д) дәптер.19. Феодализм: капитализм капитализм: ?

а) социализм; б) феодализм; в) капиталистер; г) қоғамдық қүрылыс; д) таптар.20. Антициклон: ашық ауа райы - циклон: ?

а) жауын; б) күн; в) ауа-райы; г) метеоқызмет; д) түман.21. Тыиыс алу: оттегі — фотосинтез: ?

а) ауа; б) көмір қышқыл; в) хлорофилл; г) жарық; д) жапырақ.22. Ара: аралау аккумулятор: ?

а) қосу; б) өткізу; в) қыздыру; г) айналдыру; д) жинақтау.23. Адам; тап — клетка: ?

А) өсімдік; б) жеміс; в) микроскоп; г) ядро; д) үлпа.24. Мухит: тереңдік — климат: ?

А) ауа райы; б) дымқылдық; в) өсімдік; г) жер; д) рельеф.25. Абсолютизм: демократия — ақша: ?

а) шаруашылық; б) сауда; в) көсіп; г) тауар; д) өнеркәсөп.4-субтест

Орындау ережесі: Әр тапсырмада бес сөз берілген. Олардың төртеуі ортақ қасиеттермен сипатталады, ал бесіншісінің мазмүны тіптен басқа. Сол сөзді тауып оның әріптік белгісін жауап параққа жазу керек.

Мысалы: а) тәрелке; б) кесе; в) үстөл; г) қазан; д) шәйнек.

Бүл тапсырмада бірінші, екінші, төртінші, бесінші сөздер ыдыс-аяқты білдіреді, ал үшінші сөз — жиһаз. Соның өріптік белгісі (в) әрөпті жауап параққа жазу керек.

Орындау уақыты 7 минут.Тапсырмалар

 1. а) үтір; б) нүкте; в) қос нүкте; г) дефис; д) жалғау.

 2. а) глобус; б) мередиан; в) полюс; г) параллель; д) экватор.

 3. а) морфология; б) синтаксис; в) тыныс белгісі;

г) орфография; д) терминология.

4. а) қозғалыс; б) инерция; в) салмақ; г) тербелу;

д) деформация.


 1. а)шеңбер; б) үшбүрыш; в) трапеция; г) шаршы;
  д) тікбүрыш.

 2. а) сурет; б) мозаика; г) икона; г) мүсін; д) сүңғат.

 3. а) жүмысшы; б) шаруа; в) қүл; г) феодал; д) дихан.

 4. а) аңыз; б) драма; в) комедия; г) трагедия; д) пьеса.

 5. а) аорта, б) өңеш; в) күре тамыр; г) жүрек; д) артерия.
 1. а) Қанада; б) Бразилия; в) Вьетнам; г) Испания;
  д) Норвегия.

 2. а) дене; б) аудан; в) көлем; г) салмақ; д) жылдамдық.

 3. а) бағыт; б) бағдар; в) маршрут; г) азимут; д) компас.

 4. а) тамыр; б) өсімдік сабағы; в) жапырақ; г) бүтақ; д) гүл.

 5. а) жер сілкініс; б) цунами; в) тау; г) тайфун; д) қүйын.

 6. а) метафора; б) монолог; в) эпитет; г) аллегория;
  д) үлғайтып көрсету.

 7. а) тауар; б) қала; в) жәрменке; г) шаруашылық; д) ақша.

 8. а) цилиндр; б) куб; в) көпбүрыш; г) шар;
  д) параллепипед.

 9. а) мақал; б) мысал; в) мәтел; г) ертегі; д) жыр.
  19.а) химия; б) физика; в) биология; г) астрономия;

д) медицина.

2О.а) қоректену; б) дем; в) тітіркенгіштік; г) өсу; д) сана.5-субтест

Орындау ережесі: Тапсырма екі сөзден түрады. Олардың арасындағы ортақ түсінікті білдіретін сөзді тауып, жауапты берілген тапсырманың қасына жазу керек.

Мысалы: Шырша - қарағай.

Дүрыс жауабы: қылқан жапырақтылар.

Орындау уақыты 8 минут.Тапсырмалар

 1. Еуропа Австралия.

 2. Сүйықтық ~ қатты дене.

 3. Бүйрек — асқазан.
 1. Бөлу — алу.

 2. Лиссабон — Луавда.

 3. Феодализм - Социализм.

 4. Мүрын — көз.

 5. Алгебра — геометрия.

 6. Тоқ күші - күш салу.
 1. Сатқын - қорқақ.

 2. Мемлекет — шіркеу.

 3. Жер сілкіну - қүйын.

 4. Шеберхана - мануфактура.

 5. Су қоймасы - арық.

 6. Роман ~ әңгіме.

 7. Температура - атмосфералық қысым.

 8. Реформа — революция.

 9. Сорт - үрық.

 10. Метафора — аллегория.

 11. Спорт ~ жаттығу.

6-субтест

Орындау ережесі: Берілген әр қатардағы сандар өзіне тән ережеге сай өзгеріп түрады. Тапсырманы орындау үшін қосу, алу, көбейту, бөлу амалдарын жасап, әр қатарды жалғастыратын савды тауып, оны өз орнына орналастыру керек.

Мысалы: 2 4 6 8 ...Осы қатардағы келесі сан өзінің алдындағысынан 2-ге үлкен болуы керек. Сондықтан ол 10 болады. Осы санды жазу керек. Келесі мысал: 9 7 10 8 11 9 12 ... Осы қатардағы сандарды дүрыс анықтау үшін кезегімен 2-ні алып 3 Санын қосып отыру керек. Сондықтан бүл қатардағы келесі сан 10 болады.

Тапсырмалар
1

5

9

13

17

21

25

2

3

7

6

7

9

7

3

1

4

3

6

5

8

4

6

8

11

13

16

18

5

2

4

6

12

14

28

6

1

4

8

13

19

26

7

11

12

10

13

9

14

8

128

64

32

16

8

4

9

1

3

7

13

21

31


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет