Тіркеу №046 Банктік шот шартыДата03.05.2016
өлшемі291.25 Kb.


Тіркеу № 046

Банктік шот


ШАРТЫ

Алматы қ. «____» _______________ 20___ ж.

Бұдан былай «БАНК» деп аталатын, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша тіркелген және әрекет ететін «Жинақ Банкі» Акционерлік Қоғамының Еншілес банкісі атынан _________________________________________________________ негізінде әрекет ететін _____________________________________ бірінші тараптан және бұдан былай «КЛИЕНТ» деп аталатын, _________________________________________________________ заңнамасы бойынша тіркелген және әрекет ететін _________________________________________________ атынан _________________________________________________________негізінде әрекет ететін _______________________________ екінші тараптан, (бұдан былай «Банк» пен «Клиент» бірге атағанда «Тараптар» деп аталады) төмендегілер туралы осы Шартты жасады.

Осы Шартта қолданылатын анықтамалар мен терминдер келесідей мағынаға ие:

Құжаттар пакеті” - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес банк шотын ашып, жүргізу үшін тапсырылуға тиісті құжаттар.

Хат-хабарлар” – Клиенттің банк шотының үзінді жазбалары, үзінді жазбаларының қосымшалары мен Клиентке тапсырылуы тиіс басқа құжаттар (соның ішінде төлемдік талап-тапсырыстар, хабарламалар).

Жұмыс күндері” – Банк Клиенттермен жұмыс істеу үшін ашық болатын күндер.

«Операция күні» - Банк банктік операцияларды жүзеге асыратын уақыт аралығы.

Шот/ағымдағы шот” – осы Шарт бойынша ашылатын және осы Шарттың 1.1 тармақшасында аталған банктік шот.


Осы Шартта қолданылатын арнайы терминдер «Төлемдер және ақша аударымдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және Қазақстан Республикасының басқа банктік заңнамасымен анықталған мағыналарға ие.
1. Шарт мәні

1.1. Банк Клиент үшін шот ашып, Шот жүргізуді жүзеге асырады, сол бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Банктің ішкі нормативтік құжаттарына және осы Шартқа сәйкес, ЖСК №_____________________________________ бере отырып, банктік операцияларды жүзеге асырады2. Клиенттің құқықтық жағдайы

2.1. Шотты ашу барысында Клиент Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасымен сондай шотты ашу үшін міндетті және жеткілікті деп табылған құжаттар пакетін тапсырады.


2.2. Шотты ашу, шот бойынша операцияларды жүргізгендігі және Банктің осы Шартқа сәйкес көрсететін өзге қызметтер үшін Клиент Банкке Банктегі қолданыстағы тарифтерге сәйкес сыйақы төлейді.

2.3. Клиент Банкке құжаттар пакетінде болған өзгерістер (мемлекеттік қайта тіркелу, орналасқан орны мен төлем құжаттарына қол қою құқығы бар басшылардың, лауазымдық тұлғалардың, СТН және т.б. ауысуы) туралы, сонымен қатар, мөр жоғалған кезде қажетті растаушы құжаттарды беру арқылы дереу хабарлауға міндеттенеді.
Банктің атынан/от Банка _____________________________
Клиенттің атынан/от Клиента _________________________

2.4. Клиент Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Шартпен анықталған талаптарға сәйкес ғана нұсқаулар, нұсқауды қайтарып алу немесе орындауды тоқтату туралы өкім беруге құқылы. Клиенттің нұсқаулары мен тапсырмалары Банкке қағаз түрінде тапсырылады. Аталмыш құжаттарды беру, сондай-ақ электрондық нысандағы басқа құжаттармен алмасу тек тараптардың сәйкес келісімдері негізінде ғана жүзеге асырылады.


2.5. Клиент нұсқауын акцепттеу Клиенттің шотын нұсқауды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей дебеттеу болып табылады. Клиенттің төлем құжатындағы Банктің белгісі (мөртабаны) төлем құжатының Банкке келіп түскенін растайды және нұсқау акцепті болып табылмайды.
2.6. Клиенттің төлем құжатын Банкке орындауға уәкілетті тұлға ұсынуы немесе электронды түрде (Банкпен тиісті шартқа қол қойылған жағдайда) Операциялық күн ішінде, сонымен қатар Банкте төлем құжатын орындау мүмкіндігі болған кезде, Операция күні өткен соң жіберілуі мүмкін. Банктің қызметкері рұқсатсыз төлемдерден қорғау әрекеттері ретінде, төлем құжатындағы қолтаңба (-лар) мен мөрдің (егер болса) Банкте болатын Клиенттің қолтаңбасы (-лары) мен мөріне (егер болса) сәйкестігін визуалды бақылауды жүзеге асырады. Олар сәйкес болған жағдайда, Банк рұқсатсыз төлем үшін жауап бермейді. Тараптардың келісімі арқылы рұқсатсыз төлемдерден қорғау әрекеттерінің қосымша элементтері қарастырылуы мүмкін.

2.7. Клиенттің төлем құжаты немесе оны шақыртып алу немесе оны орындауды уақытша тоқтату жөніндегі нұсқауы мемлекеттік, орыс немесе ағылшын тілдерінде құрастырылуы мүмкін.


2.8. Клиенттің нұсқауды қайтарып алу немесе орындауды тоқтату жөніндегі өкімі Банкке нұсқауды Банк акцептеуді жүзеге асырғанға дейін тапсырылуы мүмкін. Ондай нұсқау Банкке келіп түскен күні орындалады. Клиент өкімдерін Банк осы Шарттың 2.6. т. анықталған рұқсатсыз төлемдерден қорғау әрекеттерін орындай отырып жүзеге асырады.
2.9. Клиент күнделікті Банкте хат-хабарлар алып тұруды міндетіне алады.

2.10. Ақша шотқа қате аударылған жағдайда, Клиент ол жөнінде дереу банкке хабарлауға міндеттенеді.

2.11. Клиент Банктің Клиенттің төлем тапсырмаларын қате орындауы жөнінде ондай орындалған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндеттенеді.

2.12. Басқа банкте шот ашқан жағдайда, Клиент шот ашқан күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ол жөнінде Банкке жазбаша түрде хабарлауға міндетті.

2.13. Осы арқылы Клиент Банкке осы Шартпен анықталған жағдайларда және оның қолданылу мерзімі шегінде, осы Шарт және басқа шарттар бойынша Банкте ашылған Клиенттің банктік шоттарынан (теңгедегі және/немесе шетел валютасындағы) ақшасын тікелей дебеттеу арқылы акцептсіз алуға (шығарып тастауға) өзінің пікірсіз келісімін береді.

2.14. Клиент Банкке штрих-код түсірілген төлем құжаттарын ұсынуға құқылы. Клиент штрих-коды бар төлем құжаттарын қалыптастыру үшін, Банк Клиентке Internet желісіндегі банктың сайтында www.sberbank.kz мекенжайында орналастыру арқылы бағдарламалық модульді ұсынады. Клиент Банк ұсынған бағдарламалық қамтамасыз етуді өз бетінше инсталляциялайды.3. Банктің құқықтық жағдайы

3.1. Банк Клиентке Клиенттің шотын ашу мен ол бойынша операцияларды жүзеге асыруға қатысты жеке қызметтерін Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Шарт негізінде және оларға сәйкес көрсетеді.

3
Банктің атынан/от Банка _____________________________
Клиенттің атынан/от Клиента _________________________
.2. Банк Клиенттің шоты бойынша операцияларды жүзеге асыру барысында міндеттенеді:

- Клиент шоты бойынша операцияларды Клиент шотындағы еркін ақша шегінде дер кезінде және толық көлемде жүзеге асыруға;

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен анықталған жағдайлардан басқа жағдайларда Клиент шотына қатысты банк құпиясын жарияламауға.
3.3. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Шартпен және Банк пен Клиент арасында жасалған басқа келісімдермен анықталған жағдайларда және тәртіпте ғана Клиент шотынан ақшаны оның келісімінсіз (акцептсіз тәртіпте) алуға міндеттенеді. Ақшаны Клиенттің келісімінсіз алудың негізділігі үшін алушы жауапкершілік көтереді.
3.4. Банк келесі жағдайларда ақшаны Клиент шотынан, оның ішінде шотты тікелей дебеттеу арқылы акцептсіз тәртіпте алуға құқылы:

- ақшаны Клиент шотына қате аудару дерегі анықталған жағдайда,

- төлем құжаттарының қолдан жасалғандығын растайтын құжаттар болған жағдайда,

- осы Шарттың 3.8 т. анықталған жағдайларда,

- Клиент шоты бойынша банк операцияларын жүзеге асыру қызметтері үшін қызмет көрсету мезетінде Банктегі қолданыстағы тарифтер бойынша,

- Банкке Клиенттің өзінің банк шотынан ақшаны акцептсіз тәртіпте алып қалуға келісімін растайтын құжаттармен (шарттар, кепілдіктер, шағым талап жауаптарды және т.б.) қоса төлем талап-тапсырыстарын тапсырған жағдайда,

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Клиент акцептін талап етпейтін үшінші тұлғалардың нұсқауларын Банкке ұсынған кезде;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа жағдайларда.


3.5. Банк Клиент нұсқауын алған күннен бастап оны 3 жұмыс күні барысында акцептеу құқығына ие.

3.6. Банк төлем тапсырмасын акцепттеуден бас тартуды қоса алғанда, барлық хабарлама мен ескерту қағаздарын Шарттың қолдану мерзімі ішінде осы Шарттың 8 тарауында көрсетілген мекенжайға пошта жіберілімдері түрінде, факс бойынша, тапсырыс хат, электронды хабар арқылы жібереді. Акцепттен бас тартқан күн хабарлама/ескерту жіберілген/тапсырылған күн болып есептеледі.

3.7. Банктің Клиент алдындағы ақшаны аудару бойынша міндеттемелері Банктің Клиент нұсқауларын Қазақстан Республикасының заңнамасыа сәйкес орындау мезетінен бастап орындалды деп есептелінеді. Банк Клиент алдында ақшаны аударуға қатысатын басқа банк-қабылдаушылардың (соның ішінде банк-делдалдардың) нұсқауларды орындамауы немесе қажетті түрде орындамауы үшін жауапты емес.

3.8. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Клиенттің төлем талап-тапсырмаларын инкассоға қабылдауға құқылы.

3.9. Клиентте шот (шоттар) бойынша операциялар жүргізу және Банк ұсынған басқа қызметтер үшін Банкке сыйақы төлеу бойынша берешегі пайда болған жағдайда, Банк осы Шарт және басқа шарттар бойынша Банкте ашылған Клиенттің кез келген банктік шоттарынан Банк алдындағы берешегі мөлшерінде кез келген валютадағы ақша сомасын, сондай-ақ операция жасау кезіндегі қолданыстағы Банк тарифтерімен қарастырылған шығын сомаларын, Клиенттің осы Шарт бойынша міндеттемелерін бұзуына байланысты басқа шығындар мен шығыстарды акцептсіз және даусыз тәртіпте, соның ішінде тікелей дебеттеу арқылы алуға (шығарып алуға) құқылы болады.
3
Банктің атынан/от Банка _____________________________
Клиенттің атынан/от Клиента _________________________
.10. Клиенттің берешегі болған валютадан басқа валютада шоттан ақша акцептсіз алынған жағдайда, ақшаны алу Клиенттен айырбастауға байланысты барлық комиссиялар ұсталына отырып, тиісті айырбастау жүргізілген күні Банкте белгіленген бағам бойынша берешек валютасына айырбастау арқылы жүргізіледі.
3.11. Банк Клиентке өз офисінің жалпыға көрінетін жерлерінде, сондай-ақ Internet желісіндегі Банктің ресми сайтында сондай өзгерту енгізілгенге дейін кем дегенде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын жария хабарландыру беру жолымен хабарлай отырып, Банктің көрсететін қызметтерінің тарифтеріне өзгерістер енгізуге құқылы.

3.12. Хат-хабарлар Клиентке немесе басқа тұлғаларға Клиент берген сенімхат негізінде бірінші немесе екінші қол қою құқығы бар тұлғаларға тапсырылады. Хат-хабарлар тапсыру оларды Банкте Клиенттің аталмыш уәкілетті өкілдеріне тапсыру жолымен жүзеге асырылады. Осы Шарттың Тараптары хат-хабарлардың тапсырылуы әр ретте құжаттық (жазбаша) растауды қажет етпейтінімен келіседі. Клиенттің қосымша жазбаша өтініші негізінде Банк хат-хабарларды Клиенттің уәкілетті өкілдеріне тапсыру фактісінің әр ретін міндетті түрде құжаттық (жазбаша) растай отырып тапсыратын болады.


3.13. Банк Клиент шоты бойынша шығыс операцияларын тоқтату немесе Клиент шотындағы ақшаға тыйым салу құқығына ие уәкілетті органдардың тиісті шешімдері (қаулылары) негізінде, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, шот бойынша шығыс операцияларын тоқтатуды немесе Клиент шотындағы ақшаға тыйым салуды жүзеге асыруға құқылы. Клиент шотындағы операцияларды қайта қалпына келтіру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы талаптарына сәйкес жүргізіледі.
3.14. Банк Клиенттен Шот ашылған және Шот бойынша операция жүргізілген кезде қажетті қосымша ақпарат беруін талап етуге құқылы.
3.15. Банк Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы талаптарына сәйкес келмей ресімделген Клиенттің нұсқауларын орындаудан бас тартуға құқылы.

3.16. Банк ЖСК нөмірі туралы дұрыс мәлімет көрсетілмеген төлем құжаттарын өңдеуге қабылдамауға және орындаусыз қайтаруға құқылы.


4. Чектерді пайдалану

4.1. Банк Клиентке уәкілетті тұлғалармен қол қойылған және Клиент мөрі басылған Клиенттің өтініші негізінде чектердің 25 бланкінен тұратын қолма-қол ақша алуға арналған чек кітапшасын сатады.

4.2. Клиент чек кітапшасының құнын Банк қызметтерінің тарифтеріне сәйкес чек кітапшасын алған күні төлейді.

4.3. Чек бланктері қатаң есеп құжаттары болып табылады және болмауы чектің жарамсыздығына әкеп соғатын қорғаудың 5-тен көп дәрежесіне ие.

4.4. Чек кітапшасы жазылып берілген ағымды шот жабылғанға дейін жарамды.

4.5. Банк чек бойынша қолма-қол ақшаны Клиенттің ағымдағы шотындағы ақша қалдығы шегінде ғана береді.

4.6. Чек бойынша қолма-қол ақшаны беру үшін комиссиясы Банк қызметтерінің тарифтеріне сәйкес алынады.

4.7. Чекті жазып беру барысында чек бланктерінің нөмірлерінің кезектілігін сақтау керек.

4.8. Чек сомасы санмен және жазбаша түрде көрсетіледі (жазбаша сома жолдың ең басынан, бас әріптен басталып, «теңге»/«доллар»/«еуро» сөздері жазбаша сомадан кейін, орын қалдырмай көрсетілуі тиіс, чекте «тиын»/«цент» сөздері көрсетілмейді, яғни чекте көрсетілетін соманы бүтін санға дейін дөңгелектеу керек, санмен және жазбаша түрде жазылған сомадан кейінгі бос орын екі сызықпен сызылады).
4.9. Бағандағы «төлеңіз» сөздерінен кейін атына чек жазылатын тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты жазылады.

4.10. «Чек ұстаушының СТН» бағанында атына чек жазып берілетін тұлғаның СТН көрсетіледі.

4
Банктің атынан/от Банка _____________________________
Клиенттің атынан/от Клиента _________________________
.11. Чектің келесі бетінде атына чек жазылатын тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатының нөмірі, аталмыш құжат кіммен және қашан берілгені көрсетіледі.

4.12. Чекті жазып берілген күні қойылады (күні мен жылы – санмен, айы - жазбаша).

4.13. Чек Клиенттің қолдары мен мөр үлгілері бар құжатқа сәйкес келетін қолдарымен және мөрімен ресімделеді.
4.14. Чек түбіртегінде чек жазылған ақша сомасы (сома санмен және жазбаша түрде көрсетіледі), чекті жазып берілген күні мен шотты билеуге уәкілетті тұлғалардың қолдары қойылады және Клиент мөрінің үлгісі қойылады.

4.15. Жоғалған немесе ұрланған чектер, чек кітапшалары,чекке қол қоюға уәкілетті тұлғалардың құрамының өзгеруі жөнінде Банк Клиентке осы Шарттың 8-б. көрсетілген Банктің мекенжайына, Операциялық Бөлім/Әмбебап қосымша кеңсе бастығына немесе оларды ауыстыратын тұлғаларға жазбаша өтініштерді жіберу жолымен хабардар етеді.


4.16. Төленген және бүлінген чектердің түбіртегі, сонымен қатар, бүлінген чектердің бланктерін Клиент кем дегенде 3 (үш) жыл сақтауға міндетті.

4.17. Клиент шотты жапқанда Банкке қалып қойған пайдаланылмаған чек бланктері бар чек кітапшасы мен бүлінген чектердің бланктерін қайтарып, шотты жабу жөніндегі өтініште пайдаланылмаған және бүлінген чектердің бланктерінің нөмірлерін көрсетуі тиіс.

4.18. Чектерді төлеуден бас тарту және ақауы бар және жасанды чектер жөнінде Клиент Банкке осы Шарттың 8-б. көрсетілген Клиенттің мекенжайына жазбаша өтініштер жіберу жолымен немесе жеке өзі Банкке келгенде хабардар етеді.

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін қасақана орындамағандығы үшін және тек іс жүзіндегі шығын үшін ғана жауапты.

5.2. Клиент өзі жасасқан мәмілелердің заңдылығы, төлемнің заңдылығы және төлем құжаттарының қажетті түрде рәсімделуі үшін жауапты.

5.3. Банк Клиент алдында Клиенттің ақшаны Қазақстан Республикасының банктік заңнамасымен анықталған мөлшерде және тәртіпте төлеу немесе аудару жөніндегі нұсқауларын тиісті түрде орындамағаны үшін жауап береді.

5.4. Клиент Банк алдында Клиент қате есептелген соманың шегінде осы Шарттың 2.10. т. бұзған жағдайда, қате төлем тапсырмасы сомасының шегінде төлем құжаты қате орындалуына байланысты Банкке келтірілген шығындар үшін жауап береді.

5.5. Клиент осы Шарттың 2.3. т. бұзған жағдайда, Клиент қажетті құжаттарды бергенге дейін Банк Клиенттің Банкте ашылған барлық ағымдағы шоттарына қызмет көрсетуді тоқтатуға құқылы.

5.6. Клиент осы Шарттың 4.15-тармағын бұзған жағдайда, Банк міндеттемелердің бұзылуы нәтижесінде келтірілген шығындар үшін жауап бермейді.

5.7. Банк Клиентке Шоттары бойынша операциялардың тоқтатылуы/ немесе Клиенттің Шоттарындағы ақшаға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, уәкілетті органдардың шешімдері/әрекеттері негізінде тыйым салыну нәтижесінде келтірілген шығын үшін, сонымен қатар Клиенттің акцептін талап етпейтін инкассалық өкімдері және/немесе талап-тапсырмалары негізінде үшінші тұлғалардың Клиенттің Шотынан ақшаның акцептсіз шығынға шығарылуы нәтижесінде Клиентке келтірілген шығын үшін жауап бермейді.


5
Банктің атынан/от Банка _____________________________
Клиенттің атынан/от Клиента _________________________
.8. Тараптар, осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын мүмкін емес ететін табиғи апаттар, соғыс, лаңкестік, ереуілдер, өрттер, қопарылыстар сияқты форс-мажор жағдайлары, сонымен қатар, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының және өзге де мемлекеттердің кез келген әрекеттері мен шешімдері болған кезде, қаржы нарығындағы төтенше жағдайлар болған кезде, осы Шарт бойынша міндеттемелерінің бұзылуы нәтижесінде келтірілген шығындар үшін жауап бермейді.
5.9. Банк төлем құжаттары тиісті түрде ресімделмеген жағдайда, Шот бойынша операциялардың уақытында жүргізілмегені, Клиентке тиесілі ақшаны аударғаны үшін жауап бермейді.
5.10. Банк осы шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін, егер көрсетілген міндетемелердің орындалуына осы шарт бойынша қызметтерді орындау үшін қажетті электрмен қамтамасыз етудегі бұзылушылықтарға әкеп соққан төтенше жағдайлар кедергі жасаса, жауап бермейді.

5.11. Клиент, егер Банк Клиенттің Шоттан ақша аударуы жөніндегі нұсқауын орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін, Банктің кінәсі болған жағдайда, Банктен ақша аударымы сомасының 0,01% мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы.

5.12. Клиент штрих-коды бар төлем құжатын ұсынған кезде, төлем құжатындағы қол(дар) мен мөр таңбаның (бар болса) Банкте қолданыстағы Клиенттің қол(дар)ы мен мөр таңбасы ұқсас болған (1) жағдайда және қағаз түріндегі төлем құжатындағы мәліметтер кодтан алған соң банктің уәкілетті қызметкерінің жұмыс терминалына түскен мәліметтерге сәйкес болған (2) жағдайда, Банк санкцияланбаған төлемге жауап бермейді.

6. Шарттың күшінде болу мерзімі мен Шартты бұзу тәртібі
6.1. Тараптардың кез келгені екінші тарапқа сондай тоқтату болжанған сәтке дейін кем дегенде он бес (15) күнтізбелік күн бұрын хабарлай отырып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған жағдайдан басқа кезде, осы Шарт бойынша қатынастарын бір жақты түрде тоқтатуға құқылы. Хабарлама екінші тарапқа осы Шарттың 8-б. көрсетілген мекенжайына тікелей тапсырылған немесе тиісті пошта ұйымымен жеткізілген сәттен бастап тапсырылды деп есептеледі.
6.2. Осы Шарт осы Шарт бойынша екі тарап қол қойған кезден бастап күшіне енеді және тараптардың кез келгені оны тоқтату ниетін білдіргенше күшінде болады. Осы Шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар тараптардың жазбаша келісімі бойынша жүргізіледі.
6.3. Банк осы Шартқа сәйкес Шот ашқан кезінде Клиенттің Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілері талаптарын бұзу деректері анықталған жағдайда, осы Шартты бір жақты тәртіпте бұзуға құқылы.

7. Шарттың басқа талаптары

7.1. Тараптар, шот ашылған күннен бастап бір жұмыс күні өткеннен кейін Банкке осы Шарттың 1.1 тармағында көрсетілген ағымдағы шот бойынша шығыс операцияларын жүзеге асыру құқығын беру туралы келісімге келді.

7.2. Тараптар, карточкада бірінші және екінші қолдардың үлгісі мен мөр таңбалары болған жағдайда, Банк Клиенттің төлем құжаттарын уәкілетті тұлғалардың біріншісінің біреуі және екіншісінің біреуі қолы болған жағдайда орындауға қабылданатыны жөнінде келісті.

7.3. Тараптар мемлекеттік және орыс тілдерін осы Шарт тілдері деп таңдап алды. Тараптар осы Шарттың тілдерін толықтай түсінетіндерін, жалпы Шарт пен оның жеке бөлімдерінің мәні мен мағынасы толығымен анық деп баяндайды. Осы Шарттың түрлі тілдердегі мәтіндері әр түрлі оқылған жағдайда (қайшылықтар) орыс тіліндегі мәтін басым күшке ие болады.


7
Банктің атынан/от Банка _____________________________
Клиенттің атынан/от Клиента _________________________
.4. Клиент осы арқылы, осы Шарттың, оның ішінде осы Шарттың 3.15. және 5.9 тармақтарының талаптары оған түсінікті және анық екендігін растайды және Клиент төлем құжаттары тиісті түрде ресімделмеген жағдайда, осы Шарт бойынша басталуы мүмкін залалдары туралы хабардар екендігін растайды.

7.5. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде, бірдей заңды күшке ие 2 (Екі) бірдей данада құрастырылып, Банктің және Клиенттің мөрімен (егер болса), Тараптардың уәкілетті тұлғаларының қолдарымен немесе Банктің уәкілетті тұлғасының жеке қолының баламасымен бекітілген, Тараптардың әрқайсысына бір-бірден жасалған Шарттың екі данасы бірдей заңды күшке ие.


7.6. Осы Шартпен Тараптар өзара қатынастардың негізгі қағидаларын анықтап алды және Тараптардың арасында туатын кез келген қайшылықтар мен даулар әділетті келіссөздер барысында сол қағидалар негізінде шешілуі тиіс. Ондай даулар әділетті келіссөздер барысында реттелмейтін болса, Тараптар сот көмегіне жүгінеді. Тараптар арасында туатын даулар сот тәртібінде шешілген жағдайда, сотта қарау Банктің және/немесе оның филиалының орналасу орны бойынша анықталады.
7.7. Осы Шартпен тікелей реттелмеген қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған процедураларға сәйкес реттеледі.

8. Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері
Банк:

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ, Алматы қ., Гоголь/Қалдаяқов к-сі, 30/26, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің монетарлы операцияларын есепке алу Басқармасындағы (ООКСП) коды 125, Кор.шоты KZ82125KZT1001300306.

БСК SABRKZKA, СТН 600900050984, БСН 930740000137.
Банктің атынан, толық қол қою өкілеттігімен,
_____________________________________________________ м.о.

(аты-жөні, лауазымы, қолтаңбасы)


Клиент:

________________________________________________________

Мекенжайы _____________________________________________

СТН ___________________________________________________

БСН ___________________________________________________

«Жинақ банкі» АҚ ЕБ-дегі

ЖСК №_________________________________________________
Клиенттің атынан, толық қол қою өкілеттігімен, «Жинақ банкі» АҚ ЕБ көрсететін қызметтердің тарифтерімен» танысып шығып, олармен келісетіндігін растай отырып
__________________________________________________ м.о.

(аты-жөні, лауазымы, қолы)
Регистрационный № 046

Д

ОГОВОР


банковского счета

г. Алматы «___» _______________ 20___г.


ДБ АО «Сбербанк», зарегистрированный и действующий по законодательству Республики Казахстан в лице___________________________________________________, действующего/ей на основании ____________________________________________, именуемый далее «БАНК», с одной стороны и _______________________________________________________, зарегистрированное и действующее по законодательству ___________________________________________ в лице _______________________________________________________, действующего/ей на основании _______________________________________________, именуемое далее «КЛИЕНТ», с другой стороны (в дальнейшем при совместном упоминании «Банк» и «Клиент» именуются «Стороны»), настоящим заключили договор о нижеследующем.


Применяемые в настоящем Договоре определения и термины имеют следующее значение:

Пакет документов” - документы, предоставление которых необходимо для открытия и ведения банковского счета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Корреспонденция” - выписки по банковскому счету Клиента, приложения к выпискам, а также иная документация, подлежащая вручению Клиенту (в том числе платежные требования-поручения, извещения).

Рабочие дни” - дни, когда Банк открыт для работы с Клиентами.

Операционный день” – период времени, в пределах которого Банк осуществляет банковские операции.

Счет/текущий счет” – банковский счет, открываемый по настоящему Договору и указанный в п. 1.1. настоящего Договора.

Специальные термины, используемые в настоящем Договоре, имеют значение, предусмотренное Законом Республики Казахстан "О платежах и переводах денег" и иным банковским законодательством Республики Казахстан.
1. Предмет договора.

1.1. Банк открывает для Клиента Счет, осуществляет ведение Счета, производит банковские операции по нему в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Банка и настоящим Договором с присвоением ИИК

№ ____________________________________________________.
2. Правовое положение Клиента.

2.1. При открытии Счета Клиент предоставляет Банку Пакет документов, определенный законодательством Республики Казахстан, как обязательный и достаточный для открытия такого Счета.

2.2. За открытие Счета и ведение операций по Счету и иные услуги, предоставленные Банком в соответствии с настоящим Договором, Клиент уплачивает Банку вознаграждение в соответствии с действующими в Банке тарифами.

2.3. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Банк о произошедших изменениях в Пакете документов (государственной перерегистрации, смене места нахождения и руководителей, должностных лиц, имеющих право подписи на платежных документах, РНН и т. п), а также в случае утери печати, путем предоставления необходимых подтверждающих документов.

2.4. Клиент вправе давать Банку указания, распоряжения об отзыве либо о приостановлении исполнения указаний только в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором. Указания и распоряжения Клиента предоставляются в Банк на бумажном носителе. Предоставление названных документов, а также обмен иными документами в электронной форме осуществляется только на основании соответствующих соглашений Сторон.

2.5. Акцептом указания Клиента является дебетование Счета Клиента не позднее трех рабочих дней со дня получения указания. Отметка (штамп) Банка на платежном документе Клиента подтверждает поступление платежного документа в Банк и не является акцептом указания.

2.6. Платежный документ Клиента может быть предъявлен в Банк на исполнение уполномоченным лицом либо электронным способом (в случае подписания соответствующего договора с Банком) в Банк в течение Операционного дня, а также по истечении Операционного дня при наличии возможности у Банка исполнить платежный документ. В качестве защитных действий от несанкционированных платежей работник Банка осуществляет визуальный контроль за соответствием подписи (ей) и печати (если имеется) на платежном документе образцам подписи (ей) и печати (если имеется) Клиента, имеющимся в Банке. В случае их схожести ответственность за несанкционированный платеж Банк не несет. Соглашением Сторон могут быть предусмотрены дополнительные элементы защитных действий от несанкционированных платежей.

2.7. Платежный документ Клиента, либо распоряжение об его отзыве или приостановлении его исполнения могут быть составлены на государственном, русском или английском языках.

2.8. Распоряжение Клиента об отзыве либо о приостановлении исполнения указания может быть предъявлено в Банк до совершения Банком акцепта указания. Такое распоряжение исполняется в день его поступления в Банк. Распоряжения Клиента исполняются Банком с соблюдением порядка защитных действий от несанкционированных платежей, предусмотренного п. 2.6. настоящего Договора.

2.9. Клиент обязуется ежедневно получать в Банке корреспонденцию.

2.10. В случае ошибочного зачисления денег на Счет Клиент обязуется незамедлительно известить об этом Банк.

2.11. Клиент обязуется извещать Банк об ошибочном исполнении Банком платежных поручений Клиента в течение (1) одного Рабочего дня с момента такого исполнения.

2.12. В случае открытия Счета в другом банке Клиент обязан известить об этом Банк в письменном виде в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня открытия Счета.

2.13. Настоящим Клиент дает свое безотзывное согласие Банку на безакцептное изъятие (списание) денег путем прямого дебетования банковских счетов Клиента (в тенге и/или в иностранной валюте), открытых в Банке, как по настоящему Договору, так и по иным договорам, в случаях, определенных настоящим Договором и в пределах его срока действия.

2.14. Клиент вправе предоставлять в Банк платежные документы с нанесенным штрих-кодом. Для формирования Клиентом платежных документов со штрих-кодом Банк предоставляет Клиенту программный модуль посредством его размещения на сайте банка в сети Internet по адресу www.sberbank.kz. Клиент самостоятельно инсталлирует программное обеспечение, предоставленное Банком.
3. Правовое положение Банка.

3.1. Банк осуществляет персональное обслуживание Клиента в отношении открытия и ведения операций по Счету Клиента на основании и в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

3.2. Банк при ведении операций по Счету Клиента обязуется:

- проводить операции по Счету Клиента в пределах остатка свободных денег на Счете Клиента своевременно и в полном объеме;

- не разглашать банковскую тайну в отношении Счета Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

3.3. Банк обязуется производить изъятие денег со Счета Клиента без его согласия (в безакцептном порядке) только в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором и иными соглашениями, заключенными между Банком и Клиентом. Ответственность за обоснованность изъятия денег без согласия Клиента несет взыскатель.

3.4. Банк вправе производить изъятие денег со Счета Клиента в безакцептном порядке, в том числе путем прямого дебетования Счета:

- в случае установления факта ошибочности зачисления денег на Счет Клиента;

- при наличии документов, подтверждающих подделку платежных документов;

- в случаях, определенных в п. 3.8. настоящего Договора;

- за услуги по ведению операций по Счету Клиента по действующим в Банке на момент предоставления услуг тарифам;

- при предъявлении в Банк платежных требований-поручений с приложением документов, подтверждающих согласие Клиента на безакцептное изъятие денег с его Счета (договоров, гарантий, ответов на претензии и т.п.);

- при предъявлении в Банк указаний третьих лиц, не требующих акцепта Клиента в соответствии с законодательством;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3.5. Банк имеет право акцептования указания Клиента в течение (3) трех Рабочих дней со дня его получения.

3.6. Все извещения и уведомления, включая отказ акцептования платежного поручения, в течение срока действия Договора направляются Банком в виде почтовых отправлений, по факсу, заказным письмом, нарочно, электронным сообщением по адресам, указанным в разделе 8. настоящего Договора, либо иным способом. Днем отказа в акцепте считается дата отправления/передачи такого извещения/уведомления.

3.7. Обязательства Банка перед Клиентом по переводу денег считаются выполненными с момента исполнения Банком указания Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Банк не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение указаний другими банками-получателями (в т.ч. банками-посредниками), участвующими в переводе денег.

3.8. Банк вправе принимать на инкассо платежные требования-поручения Клиента в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

3.9. В случае образования у Клиента задолженности по оплате вознаграждения Банку за ведение операций по Счету (счетам) и иные услуги, предоставленные Банком, Банк вправе в безакцептном и бесспорном порядке изымать (списывать), в том числе путем прямого дебетования Счета Клиента в любой валюте суммы денег с любых банковских счетов Клиента в Банке, открытых как по настоящему Договору, так и по иным договорам, в размере имеющейся задолженности перед Банком, а также суммы расходов, предусмотренных действующими на момент совершения соответствующей операции тарифами Банка, иных расходов и убытков, связанных с нарушением Клиентом обязательств по настоящему Договору.

3.10. В случае безакцептного изъятия денег в иной валюте, чем валюта Счета, по которому у Клиента имеется задолженность, изъятие денег производится с конвертацией в валюту задолженности по курсу, установленному в Банке на дату проведения соответствующей конвертации, с удержанием с Клиента всех комиссий связанных с такой конвертацией.

3.11. Банк имеет право вносить изменения в тарифы на услуги, оказываемые Банком, уведомляя Клиента публичным объявлением, размещаемым в общедоступных местах в офисах Банка, а также на официальном сайте Банка в сети Internet, не менее чем за десять (10) календарных дней до внесения такого изменения.

3.12. Корреспонденция выдается лицам, имеющим право первой или второй подписи по Счету Клиента, или другим лицам на основании доверенности, выданной Клиентом. Выдача Корреспонденции осуществляется путем ее вручения в Банке вышеназванным уполномоченным лицам Клиента. Стороны настоящего Договора соглашаются, что факт выдачи Корреспонденции не требует документального (письменного) подтверждения в каждом случае. На основании дополнительного письменного заявления Клиента Банк будет выдавать Корреспонденцию уполномоченным лицам Клиента с обязательным документальным (письменным) подтверждением каждого факта выдачи.

3.13. Банк вправе осуществлять приостановление расходных операций по Счету или арест денег, находящихся на Счете согласно законодательным актам Республики Казахстан на основании соответствующих решений (постановлений) уполномоченных органов, обладающих правом приостановления расходных операций по Счету Клиента или наложения ареста на деньги, находящихся на Счете Клиента. Возобновление операций по Счету Клиента производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

3.14. Банк вправе требовать от Клиента предоставления необходимой дополнительной информации при открытии Счета и проведении операций по Счету.

3.15. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении указаний, оформленных не в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

3.16. Банк вправе не принимать в обработку и возвращать без исполнения платежные документы, в которых указаны не правильные сведения о номере ИИК.


4. Использование чеков.

4.1. Банк продает Клиенту чековую книжку на получение наличных денег, состоящую из 25 бланков чеков на основании заявления Клиента, подписанного уполномоченными лицами и имеющего оттиск печати Клиента.

4.2. Клиент оплачивает стоимость чековой книжки согласно тарифам на услуги Банка в день получения чековой книжки.

4.3. Бланки чеков являются документами строгой отчетности и имеют более 5 степеней защиты, отсутствие которых влечет за собой недействительность чеков.

4.4. Чековая книжка действительна до момента закрытия Текущего счета, на который она была выписана.

4.5. Банк выдает наличные деньги по чеку только в пределах остатка средств на Текущем счете Клиента.

4.6. Комиссия за выдачу наличных денег по чеку взимается согласно тарифам на услуги Банка.

4.7. При выписке чека необходимо соблюдать последовательность номеров бланков чеков.

4.8. Сумма чека указывается цифрами и прописью (сумма прописью должна начинаться в самом начале строки с заглавной буквы, слово «тенге»/«доллары»/«евро» должно указываться вслед за суммой прописью без оставления свободного места, слово «тиын»/«центы» в чеке не указывается, т.е. сумму, указываемую в чеке необходимо округлять до целого числа, свободное место после написания суммы цифрами и прописью прочеркивается двумя линиями).

4.9. В графе после слов «заплатите» указывается фамилия, имя и отчество лица, на имя которого выписывается чек.

4.10. В графе «РНН чекодержателя» указывается РНН лица, на имя которого выписывается чек.

4.11. На обратной стороне чека указывается номер документа, удостоверяющего личность лица, на которое выписывается чек, кем и когда выдан данный документ.

4.12. Проставляется дата выписки чека (число и год - цифрами, месяц - прописью).

4.13. Чек оформляется подписями и печатью Клиента, соответствующими документу с образцами подписей и оттиска печати.

4.14. В корешке чека указывается сумма денег, на которую выписан чек (сумма проставляется цифрами и прописью), дата выписки чека и подпись лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом, и оттиск печати Клиента;

4.15. Об утраченных или украденных чеках, чековых книжках, изменениях состава лиц, уполномоченных подписывать чеки, Банк уведомляется Клиентом путем незамедлительно направления письменных заявлений по адресу Банка, указанному в разделе 8. настоящего Договора, начальнику Операционного Отдела/Универсального дополнительного офиса либо лицам их замещающим.

4.16. Корешки оплаченных и испорченных чеков, а также испорченные бланки чеков Клиент обязан хранить не менее (3) трех лет.

4.17. Клиент при закрытии Счета обязан возвратить Банку чековые книжки с оставшимися неиспользованными бланками чеков и испорченные бланки чеков, указав в заявлении о закрытии Счета номера бланков неиспользованных и испорченных чеков.

4.18. Об отказе в оплате чеков, а также о дефектных и поддельных чеках, Клиент уведомляется Банком путем направления письменных заявлений по адресу Клиента, указанному в разделе 8. настоящего Договора, либо лично при посещении Банка.
5. Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут ответственность только за умышленное нарушение своих обязательств по настоящему Договору и только в размере реального ущерба.

5.2. Клиент несет ответственность за законность заключенных им сделок, за законность платежа и надлежащее оформление платежных документов.

5.3. Банк несет ответственность перед Клиентом за ненадлежащее исполнение указаний Клиента по платежу или переводу денег в размере и порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан.

5.4. Клиент несет ответственность перед Банком за понесенные последним убытки в случае нарушения Клиентом п.2.10. настоящего Договора в пределах ошибочно зачисленных сумм.

5.5. В случае нарушения Клиентом п. 2.3. настоящего Договора Банк вправе приостановить обслуживание всех Текущих счетов Клиента, открытых в Банке, до предоставления Клиентом необходимых документов.

5.6. В случае нарушения Клиентом п. 4.15. настоящего Договора, Банк не несет ответственности за убытки, причиненные в результате нарушения обязательств.

5.7. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту в результате приостановления операций по Счетам и/или наложения ареста на деньги, находящиеся на Счетах Клиента, осуществленных в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, на основании решений/действий уполномоченных органов, а также за убытки, причиненные Клиенту в результате безакцептного списания денег со Счета Клиента третьими лицами на основании инкассовых распоряжений и/или требований-поручений, не требующих акцепта Клиента.

5.8. Стороны не несут ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения обязательств по настоящему Договору, при наличии форс-мажорных обстоятельств, таких, как стихийные бедствия, война, терроризм, забастовки, пожары, взрывы, а также любые действия и решения государственных органов Республики Казахстан и других государств, чрезвычайные ситуации на финансовом рынке, которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

5.9. Банк не несет ответственности за несвоевременное проведение операций по Счету, за зачисление денег, причитающихся Клиенту, в случае ненадлежащего оформления платежных документов.

5.10. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если исполнению указанных обязательств препятствовали чрезвычайные ситуации, повлекшие нарушения в снабжении электричеством, необходимом для выполнения услуг по настоящему Договору.

5.11. Клиент вправе за ненадлежащее выполнение или невыполнение Банком указаний Клиента о перечислении денег со Счета, при наличии вины Банка потребовать от Банка уплаты штрафа в размере 0,01% от суммы перевода денег.


5.12. При предоставлении Клиентом платежного документа со штрих-кодом в случае схожести (1) подписи (ей) и печати (если имеется) на платежном документе образцам подписи (ей) и печати (если имеется) Клиента, имеющимся в Банке, и (2) соответствия данных платежного документа на бумажном носителе данным, полученным на рабочий терминал уполномоченного работника Банка после раскодирования, ответственность за несанкционированный платеж Банк не несет.

6. Срок действия Договора и порядок расторжения Договора.

6.1. Любая из Сторон имеет право прекратить отношения по настоящему Договору в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан уведомив при этом другую Сторону не менее, чем за пятнадцать (15) календарных дней до предполагаемого момента такого прекращения. Уведомление считается переданным другой Стороне с момента непосредственной передачи либо с момента доставки соответствующей почтовой организацией по адресу, указанному в разделе 8. настоящего Договора.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами по настоящему Договору и действует до тех пор, пока любая из Сторон не заявит о намерении его прекращения. Изменения и дополнения в настоящий Договор производятся по письменному соглашению Сторон.

6.3. Банк имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае выявления фактов нарушения Клиентом требований действующих нормативно-правовых актов Республики Казахстан при открытии им Счета согласно настоящему Договору.


7. Прочие условия Договора.

7.1. Стороны пришли к соглашению, что Банку предоставляется право осуществлять расходные операции по Текущему счету, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, по истечении одного Рабочего дня со дня открытия Счета.

7.2. Стороны пришли к соглашению, что при наличии в документе с образцами подписей и оттиска печати нескольких первых и вторых подписей, платежные документы Клиента принимаются Банком к исполнению при наличии в них одной из первых и одной из вторых подписей уполномоченных лиц.

7.3. Языками настоящего Договора Стороны выбрали государственный и русский языки. Стороны заявляют, что языки настоящего Договора ими полностью поняты, смысл и значение как Договора в целом, так и отдельных его частей полностью ясны. При возникновении разночтений (противоречий) текста настоящего Договора на разных языках, приоритетным считается текст на русском языке.

7.4. Клиент настоящим подтверждает, что условия настоящего Договора, в том числе условия п. 3.15. и п. 5.9. настоящего Договора ему понятны и ясны и Клиент осведомлён о последствиях, которые могут наступить по настоящему Договору, в случае ненадлежащего оформления платежных документов.

7.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на государственном и русском языках, скреплен печатью Банка и Клиента (если имеется), подписями уполномоченных лиц Сторон или аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Банка, оба экземпляра Договора имеют равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.6. Настоящим Договором Стороны определили основные принципы взаимоотношений и любые разногласия и споры между Сторонами должны разрешаться на основе этих принципов в процессе справедливых переговоров. Если такие споры не будут урегулированы в процессе справедливых переговоров, Стороны прибегнут к помощи суда. В случае разрешения споров, возникших между Сторонами, в судебном порядке подсудность определяется по месту нахождения Банка и/или его филиала.

7.7. Отношения, которые прямо не урегулированы настоящим Договором, регулируются в соответствии с процедурами, установленными законодательством Республики Казахстан.8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Банк:

ДБ АО «Сбербанк», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26. Кор.счет KZ82125KZT1001300306, код 125 в Управлении учета монетарных операций (ООКСП) Национального Банка Республики Казахстан.

БИК SABRKZKA, РНН 600900050984, БИН 930740000137.
От Банка, с полными полномочиями подписывать,
_________________________________________________ м.п.

(ф.и.о., должность, подпись)


Клиент:

_______________________________________________________

Адрес _________________________________________________

РНН __________________________________________________

БИН __________________________________________________ ИИК № _______________________________________________ в ДБ АО «Сбербанк»


От Клиента, с полными полномочиями подписывать, с подтверждением ознакомления и согласия с «Тарифами на услуги, оказываемые ДБ АО «Сбербанк»
____________________________________________________м.п.

(ф.и.о., должность, подпись)Каталог: uploads -> files
files -> А. С. Макаренконың өмірі мен педагогикалық қызметі
files -> Ян Амос Коменскийдің педагогикалық қызметі мен теориясы. (1592-1670жж)
files -> Кирилл Куренда: двухлетний вундеркинд Не иначе как вундеркиндом можно назвать Кирилла Куренда из крымского села Владиславовки. В свои два с половиной года он уже знает все буквы алфавита умеет считать и освоил азы компьютерной грамотности
files -> «абай жолы» романындағы тарихи шындық эволюциясы
files -> «бекітемін» «Насихат» мкқк директоры
files -> Ердембеков бауыржан аманкелдіұлы абайдың әдеби ортасы және ақындық мектебі
files -> «бекітемін» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Б. Жұмағұлов
files -> Н. Д. ОҢдасынов ? Арабша-қазақша түсіндірме сөздік
files -> ХҮ-ХҮІ ҒасырлардағЫ ҚЫРҒыз-қазақ халықтарының арасындағы саяси және этникалық байланыстар е. С. Альчикенов


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет