Титульний аркуш


X. Відомості про цінні папери емітентабет4/13
Дата17.05.2020
өлшемі1.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.08.2011

345/10/1/11

Територiальне управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi

UA4000127856

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.250000

494440.000000

123610.000000

100.000000

Опис

Емiтент не здiйснював торгiвлю цiнними паперами, факти лiстингу/делiстингу на фондових бiржах вiдсутнi, додаткової емiсiї не було.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

433.000000

408.000000

0.000000

0.000000

433.000000

408.000000

будівлі та споруди

254.000000

239.000000

0.000000

0.000000

254.000000

239.000000

машини та обладнання

91.000000

87.000000

0.000000

0.000000

91.000000

87.000000

транспортні засоби

4.000000

3.000000

0.000000

0.000000

4.000000

3.000000

земельні ділянки

72.000000

0.000000

0.000000

0.000000

72.000000

0.000000

інші

12.000000

79.000000

0.000000

0.000000

12.000000

79.000000

2. Невиробничого призначення:

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

будівлі та споруди

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

машини та обладнання

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

транспортні засоби

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

земельні ділянки

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

інвестиційна нерухомість

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

інші

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Усього

433.000000

408.000000

0.000000

0.000000

433.000000

408.000000

Опис

Станом на 31.12.2016 основнi засоби Товариства вiдображенi в його балансi та iнших формах звiтностi в iсторичних цiнах за первiсною вартiстю, яка становить 3271,0 тис. грн.Сума зносу основних засобiв складає 2863,0 тис. грн.Залишкова вартiсть становить 408,0 тис. грн.Рух основних засобiв достовiрно вiдображено в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi Товариства.Оцiнка, облiк та визнання основних засобiв, вiдображених у балансi Товариства, та iнших формах його звiтностi, в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Переоцiнку основних засобiв в 2016 роцi Товариство не проводило.Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв вiдповiдає чинному законодавству i його данi вiдповiднi даним балансу та даним iнвентаризацiй, якi проведенi станом на 31 грудня 2016 року. Знос основних засобiв розраховується за встановленими нормативами та згiдно чинного законодавства України, без змiни облiкової полiтики згiдно з введеним в дiю в 2000 роцi П(С)БО № 7 "Основнi засоби".Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв, а також обмежень на використання майна товариства не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

1652.000000

1628.000000

Статутний капітал (тис. грн.)

124.000000

124.000000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

124.000000

124.000000

Опис

Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 1528 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 1528 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000000

X

X

Податкові зобов'язання

X

127.000000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000000

X

X

Інші зобов'язання

X

283.000000

X

X

Усього зобов'язань

X

410.000000

X

X

Опис:

Усього зобов'язань 410,0 тис. грн., з них: податковiт зобов'язання - поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 127,0 тис. грн.; iншi зобов'язання: кредиторська заборгованiсть за товари,роботи, послуги - 17,0 тис.грн., розрахунками з бюджетом 127,0 тис. грн., у тому числi з податку на прибуток 1,0 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 0,0 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками - з оплати працi - 0,0 тис. грн., поточнi забезпечення - 131,0 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 135,0 тис. грн.

Каталог: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет