Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови СадДата17.05.2020
өлшемі66.58 Kb.

НаручилацУниверзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Нови Сад

Адреса


Трг Доситеја Обрадовића 8

Место


21000 Нови Сад

Број одлуке1000-2/132/7

Датум


20.11.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) декан Факултета доноси доноси:


О Д Л У К У

о додели уговора
Уговор за јавну набавку услуга, пружање услуга лекарског прегледа запослених додељује се понуђачу ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА „МЕДИЦИНА РАДА И СПОРТА“, Арсе Теодоровића бр.5, 21000 Нови Сад, који je поднео понуду број 1000-2/132/П1 од 08.11.2017. године.
О б р а з л о ж е њ е
Наручилац је дана 24.10.2017. године донео одлуку о покретању поступка бр. 1000-2/132/1 за јавну набавку мале вредности за услуге, пружање услуга лекарског прегледа запослених, редни број ЈН – ЈНМВ 132/2017. За наведену јавну набавку наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну документацију објавио на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и на сајту Факултета.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су 3 понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 1000-2/132/6 од 20.11.2017. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:
  1. предмет јавне набавке:


услуге, пружање услуга лекарског прегледа запослених, 85100000 – Здравствене услуге


  1. податке из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:

Средства за набавку обезбеђена су: позиција у плану набавки 1.2.25, конто 424311, сопствена средства


3) процењену вредност јавне набавке:

650.000,00 динара

4) евентуална одступања од плана набавки са образложењем:

5) ако је спроведен поступак који није отворен или рестриктивни поступак, разлоге и околности које оправдавају примену тог поступка:

У плану набавки за 2017. годину предвиђено је да се за набавку 1.2.25, спроводи јавна набавка мале вредности на основу процењене вредности на годишњем нивоу.6) ако се поступак јавне набавке спроводи заједно са другим наручиоцем у складу са чланом 50. овог закона, основне податке о том наручиоцу:

Наручиоц ову јабвну набавку спроводи самостално7) основне податке о понуђачима;

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на сајту Факултета, а пристигле су 3 понуде.  1. 1000-2/132/П1 ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА „МЕДИЦИНА РАДА И СПОРТА“, Арсе Теодоровића бр.5, 21000 Нови Сад, са подизвођачем „Лабораторија за медицинску биохемију „EUROMEDICA“ Војводе Шупљикца 37 Нови Сад, Поликлиника „ГОГ“ Косанчић Ивана 7, Нови Сад, Дргиња Бјелица ПР Поликлиника СОНС, Нови Сад од 08.11.2017. године у 13,30 часова

  2. 1000-2/132/П2 Заједничка понуда Дом здравља „ВИЗИМ“ Нови Сад, Шајкашка бр.37, 21000 Нови Сад, носилац посла са групом понуђача Дом здравља „ВИЗИМ“ Београд, Кнез Милетина бр.36, 11000 Београд, Општа болница „АТЛАС“, Османа Ђикића бр.3, 11000 Београд и Завод за лабораторијску дијагностику „BIOMEDICA“, Пожешка бр.67а, 11000 Београд од 10.11.2017. године у 08,00 часова

  3. 1000-2/132/П3 Поликлиника „CONSILIUM“, Вршачка бр.21, 21000 Нови Сад сa подизвођачем „Лабораторија Биотест“ Косте Абрашевића 32, Нови Сад од 10.11.2017. године у 08,30 часова

Неблаговремене понуде: неблаговремених понуда нема


8) понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:
9) ако је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су узроковали подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним поступцима обезбеди конкуренција у поступку:

10) ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена процењена вредност:

11) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена;

12) начин примене методологије доделе пондера:

Критеријуми за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.Назив/име понуђача

Понуђена цена

  1. 1000-2/132/П1 „ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА „МЕДИЦИНА РАДА И СПОРТА“, Арсе Теодоровића бр.5, 21000 Нови Сад, са подизвођачем „Лабораторија за медицинску биохемију „EUROMEDICA“ Војводе Шупљикца 37 Нови Сад, Поликлиника „ГОГ“ Косанчић Ивана 7, Нови Сад, Дргиња Бјелица ПР Поликлиника СОНС, Нови Сад од 08.11.2017. године у 13,30 часова

305.850,00 динара

  1. 1000-2/132/П2 Заједничка понуда Дом здравља „ВИЗИМ“ Нови Сад, Шајкашка бр.37, 21000 Нови Сад, носилац посла са групом понуђача Дом здравља „ВИЗИМ“ Београд, Кнез Милетина бр.36, 11000 Београд, Општа болница „АТЛАС“, Османа Ђикића бр.3, 11000 Београд и Завод за лабораторијску дијагностику „BIOMEDICA“, Пожешка бр.67а, 11000 Београд од 10.11.2017. године у 08,00 часова

415.000,00 динара

  1. 1000-2/132/П3 Поликлиника „CONSILIUM“, Вршачка бр.21, 21000 Нови Сад сa подизвођачем „Лабораторија Биотест“ Косте Абрашевића 32, Нови Сад од 10.11.2017. године у 08,30 часова

561.200,00 динара

13) назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за стручну оцену понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 132/2017 за набавку услуга, пружање услуга лекарског прегледа запослених и донело одлуку да се уговор додели понуђачу ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА „МЕДИЦИНА РАДА И СПОРТА“, Арсе Теодоровића бр.5, 21000 Нови Сад који ће услугу извршити са подивођачима „Лабораторија за медицинску биохемију „EUROMEDICA“ Војводе Шупљикца 37 Нови Сад, Поликлиника „ГОГ“ Косанчић Ивана 7, Нови Сад, Дргиња Бјелица ПР Поликлиника СОНС.ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права. Захтев за заштиту права се предаје наручиоцу у року од 5 дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки. Копија Захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.Одговорно лице:

Декан

Пољопривредног факултета
проф. др Недељко Тица


Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет