В технологической части дипломного проекта рассмотрены вопросы проектирования систем приема, очистки и подачи воды населенному пункту в Южной Казахстанской областибет9/11
Дата02.05.2016
өлшемі2.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Кесте 4.4 – Сумен жабдықтау жүйесінің құрылысына келісімді бағаның ведомосы, 2-ші вариант үшін.№ п.п

Негізгісі

Атауы

Келісім шарттағы бағаны қосқандағы шығын құны

Келісілген баға, мың. теңге

СМР

Жабдық-тар

Қалған- дар
Базис

1.

Объектік сметалық есеп

Сметалық құны

90485,85

17271,03

-

107756,88

2.

СНжәнеН 4.08-91

Уақытша үймереттер мен ғимараттар 1.5%

1357,29

-

-

1357,29

Барлығы:

91843,14

17271,03

-

109114,17

3.

СНжәнеН 4.08-91

Қыстық қымбаттау 2.07%

1901,15

-

-

1901,15

4.

ҚР.құрылыстық хаттары

Электр энергиясының қымбаттауы0.67%

-

-

731,06

731,06

5.

ҚР.құрылыстық хаттары

Аккордтық еңбек ақы 2.2 %

-

-

2400,51

2400,51

6.

ҚР.құрылыстық хаттары

Премия за ввод 1.48%

-

-

1614,89

1614,89

Барлығы:

93744,29

17271,03

4746,46

115761,78

7.

ҚР.құрылыстық хаттары

Көрінбейтін жұмыстар мен шығындар 1.5%

1406,16

259,06

71,19

1736,43
Базис құнының соңы:

95150,45

17530,09

4817,65

117498,21
Рынок

8.

ҚР.құрылыстық хаттары

Тариф өзгеруімен транспорттық шығындар 9.7%

-

-

11397,33

11397,33

Кесте 4.4 - жалғасы

9.

ҚР.құрылыстық хаттары

Құр.машинасының эксплуатациялық құны 6.8%

-

-

7989,88

7989,88

10.

ҚР.құрылыстық хаттары

Еңбек ақының көбеюіне байланысты шығындар 4,5%

-

-

5287,42

5287,42

11.

ҚР.құрылыстық хаттары

Еңбек ақының осуіне НР 4,5 %

-

-

5287,42

5287,42

Компенсация соңы:

-

-

29962,05

29962,05

12.
Жоспарлы жинақтау 8%3778,64

3778,64

13.
Фонд содействия занятости 2 %599,24

599,24

Соңы:

-

-

32958,25

32958,25

Бәрі (базис+базар):

95150,45

17530,09

37775,9

150456,46НДС 20%

-

-

3982,77

9487,38

НДСескергендегі соңы:

95150,45

17530,09

41758,67

159943,83


4.3. Жылдық эксплуатациондық шығындар

Эксплуатациондық шығындар – Бір жыл ішіндегі қаланы сумен жабдықтау жүйесімен байланысты шығындар. Олар топталады:  1. Материалдарға кететін шығындар;

  2. Электроэнергиясына кететін шығындар;

  3. Амортизациялық бөлулер;

  4. Өндіріс жұмысшыларына еңбек ақы төлеу;

  5. Цехтік және жалпы эксплуатациялық шығындар;

4.3.1 Материалдарға кететін шығындар

Бұл шығындарға суды зарарсыздындыру және коагулянт қосу үшін реагенттер сатып алуға шығытын шығындар. Олар хлор, полиакриламид, алюминидің күкірт қышқылы. Тарифті қойылымдар жұмыс бағалауларына байланысты қабылданады. ные ставки принимаются согласно действующим расценкам. Бұл тек екінші вариант үшін ғана қолданылады.


Кесте 4.5 - Реагенттерге кететін шығындар

Реагенттер атауы

Жылдық су мөлшері, мың, м³/жыл

Реагенттер шығыны

1 тонны реагенттің бағасы, мың. теңге

Реагенттер бағасы, мың. теңге

Норма 1000 м³ (тонн)

Жылдық судың мөлшері

FeCLз

36682.5000.06

496,82

7,56

3755,96

СаО

0.035

289,81

4,33

1254,88

Хлор

0.006

49,68

44,35

2203,31

ПАА

0.0004

3,31

160

529,6

Барлығы:

7743,75


4.3.2 Электр энергиясына кеткен шығын

Бұл шығындаға бірінші және екінші көтеру сорғыш станциясының электр энергиясына кеткен шығындар және олардың технологиялық мұқтаждықтарына шығытын шығындар жатады. Өндіріс электр энергиясының шығынындарының есебі келесі формуламен анықталады:

Сээл•(q•H•t)/(102•КПДн•КПДэ) (5.1)

мұндағы Тэл – электр энергиясына арналған тариф;

q – көтерілетін су мөлшері, мың. м3/тәу.;

Н – толық арын сорғыштары, м;

КПДн – КПД сорғыштары;

КПДэ – КПД электрқозғалтқыштары.

Жұмысшы электр қозғалтқаштардың жиынтық қуаттылығы сағатына 600 кВт. кем, онда өндірістік энергияын бірставкалы тарифпен анықтаймыз, ол тең 3,57 теңге 1кВт. сағатына.

Бірінші вариант үшін электроэнергиясының шығыны:

Сэ=3,75•(22,7•150•365)/102•0,6•0,9=84,62 мың. теңге

Екінші вариант үшін электроэнергиясының шығыны:

Сэ=(3,75•(22,7•30•365)/102•0,6•0,9)+

+3,75•(22,7•50•365)/102•0,6•0,9)=53,59 мың. теңге4.3.3 Өндіріс жұмысшыларына қордан еңбек ақы төлеу

Бұл статьяда сумен жабдықтау жүйесінің кәсіпорнындағы жұмысшыларының негізгі және қосымша еңбек ақы ескеріледі. Жұмысшылардың санын сумен жабдықтау жүйесі ғимаратының қуаттылығына байланысты, қызмет көрсету нормативі мен орнатылғылған норма негізінде анықталады.

Негізгі еңбек ақы төлеуге тарифпен және түнгі уақыттағы жұмысы үшін қосымша төлеу, мереке және демалыс күндерге төлеу, оған қоса сыйлықтар кіреді.

Еңбек ақы төлеу кестеде көрсетіледі.4.3.4 Амортизациялық бөлулер

Бұл статьяда амортизациялық норма бөлулерден амортизациялық бөлулер есептеледі.

Сметалық құн теңгеге аударылған, берілген объектілі смета әр вариант үшін әрбір ғимаратта қолданылады.

Кесте 4.6 - Бірінші вариант үшін амортизациялық бөлудің есебі№ п.п

Ғимараттар мен үймереттердің атауы

Сметалық құн, мың. теңге

Армортизацияның мөлшері, %

Амортизацияның суммасы, мың.теңге.

1

Скважиналар

23625,84

12,2

514,7

2

Сорғыш станциялары

9769,62

6,0

400,25

3

Резервуарлар

5777,1

2,7

204,4

4

Зарарсыздандыру станциясы

23534,71

2,0

470,69

5

Суды жұмсарту станциясы

80743,63

2,0

1614,87

6

Тораптар және су бұру

27145,02

2,3

379,55

Бөлінген сумма шығындысы:

3584,46

Кесте 4.7 - Екінші вариант үшін амортизациялық бөлудің есебі№ п.п

Ғимараттар мен үймереттердің атауы

Сметалық құн, мың. теңге

Армортизацияның мөлшері, %

Амортизацияның суммасы, мың.теңге.

1

Су қабылдау ғимараты

4621,68

2,3

106,3

2

Сорғыш станциялары

5960,85

2,5

149,02

3

Тазарту ғимараттары

67818,45

2,0

1356,37

4

Зарарсыздандыру

23534,71

2,0

470,69

5

Суды мөлдірету

80743,63

2,0

1614,87

6

Тораптар және су бұру

27145,02

2,3

379,55

Бөлінген сумма шығындысы:

3584,46

Бірінші вариант үшін амортизациялық бөлудің суммасы:

С1 амр=667.365 мың.теңге.

Екінші вариант үшін амортизациялық бөлудің суммасы:

С2 амр= 772.800 мың.теңге.

4.3.5 Цехтық және жалпы эксплуатациялық шығындар

Бұл статьяға елесі шығындар кіреді:

а) Цехтік және әкімшілік басқару қызметшілерің құрамына цех қызметшілерінің, лаборатория жұмысшыларының, абоненттік бөлімнің және өрттік күзетші еңбек ақысын енгізеді. Бұл екі варианттардың нәтижелері 4.8 және 4.9 кестесінде көрсетілген.

Кесте 4.8 Әкімшілік басқару қызметшілерінің еңбек ақы есебі (нұсқа1.)№ п.п

Цехтар мен бөлімдердің атауы

Жұмыс-шылар саны

Тарифтік қойылым

(мың.теңге.)Жыл.фонд еңб/ақы. (мың.т.)

1

Тазарту ғимараты

16

11.12

2135.040

2

Абоненттік бөлім

5

Ə.70

162.000

3

Жалпы эксплуатациялық қызметші

6

3.85

277.200
Еңб/ақы. жылдық фонд соңы2574.240

Кесте 4.9 Әкімшілік басқару қызметшілерінің еңбек ақы есебі (нұсқа2)№ п.п

Цехтар мен бөлімдердің атауы

Жұмыс-шылар саны

Тарифтік қойылым

(мың.теңге.)Жыл.фонд еңб/ақы. (мың.т.)

1

Тазарту ғимараты

16

11.12

2135.040

2

Абоненттік бөлім

5

Ə.70

162.000

3

Жалпы эксплуатациялық қызметші

7

3.85

323.400
Еңб/ақы. жылдық фонд соңы2620.440

Б) Цехтық шығындарға жұмысшылардың еңбек ақыларынан 10% әлеуметтік сақтандыруға бөлінеді (әр вариант үшін):

С с1=0.1 х 2574.240=257.424 мың.теңге. (4.2)

В) Жұмысшылардың жылдық еңбек ақы қорынан 1 % көлемінде ғимараттың капиталды жөндеуі үшін ұсталынады, олар:

Ср=0.01 х 2574.240=25.742 мың.теңге. (4.3.)

Ср=0.01 х 2620.440= 26.204 мың.теңге. (4.4.)

Г) Жұмысшылардың еңбек ақысының жылдық қорынан 3% көлемінде, эксплуатациялық және цехтің қалған шығындарына ұсталады:

Спр= 0.03 х 2574.240= 77.227 мың.теңге. (4.5.)

Спр= 0.03 х 2620.440= 78613 мың.теңге. (4.6.)

Әр вариант үшін, жылдық амортизациялық сумманы бөлу келесі формуламен:

Са = Сз/п + Сс + Ср + Спр (4.7.)

С1а = 2574.240+ 257.424+ 25.742+ 77.227= 2934.633 т.теңге

С2а= 2620.440+262.044+26.205+78.613=2987.302 т.теңге

мұндағы Се/а- әкімшілік басқару қызметінің еңбек ақы шығыны (кесте 4.8. және 4.9.)

Сә- әлеуметтік сақтандыруға бөлу (б)

Сж- ғимаратты жөндеуге шығын (в)

Сқ- қалған цехтік және жалпы эксплуатациялық шығындар (г)

4.3.6 Жылдық эксплуатациялық шығындар

Жылдық эксплуатациялық шығындардың суммасы тұрақты және өзгергіш шығындардан тұрады, есептемесі жоғарыда көрсетілген. Жылдық эксплуатациялық шығындардың суммасы кесте түрінде көрсетілген, әр вариант үшін тазарту станциясының Q=46572467 м³/жыл өнімділігімен, 5,10 кестесінде көрсетілген.Кесте 4.10 - Бірінші нұсқа үшін жылдық эксплуатациялық шығын есебі

№ п.п

Шығын статьясы

Барлық шығын (мың.теңге.)

1 м³ шығын (тг)

1

Материалдар

2188.913

0.05

2

Электр энергиясы

3577.365

0.06

3

Амортизация

667.365

0.02

4

Жұмысшылардың еңбек ақысы

2101.171

0.05

5

Цехтік және жалпы эксплуатацииялық шығыны

2934.633

0.07

6

Жердің арендасы

612.150

0.02
Барлығы:

12081.597

0.26

Кесте 4.11 - Екінші вариант үшін жылдық эксплуатациялық шығын есебі

№ п.п.

Шығын статьясы

Барлық шығын (мың.теңге.)

1 м³ шығын (тг)

1

Материалдар

2188.913

0.05

2

Электр энергиясы

6711.255

0.11

3

Амортизация

772.800

0.02

4

Жұмысшылардың еңбек ақысы

2079.973

0.05

5

Цехтік және жалпы эксплуатацииялық шығыны

2987.302

0.07

6

Жердің арендасы

462.000

0.01
Барлығы:

15202.243

0.30


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет