Весела Йорданова Банова на тема „Социални политики за закрила на децата в риск Предоставеният за рецензиране труд съдържа увод, три глави, заключение и изводи, използвана литератураДата17.05.2020
өлшемі55.68 Kb.
түріЛитература
Рецензия
на представен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по специалност „социология”

на Весела Йорданова Банова

на тема „Социални политики за закрила на децата в риск”
Предоставеният за рецензиране труд съдържа увод, три глави, заключение и изводи, използвана литература и приложения в общ обем 193 страници. Цитирани са 80 публикации на български, английски и немски езици, от които 10 са на автора на дисертацията. Цитирани са също 26 нормативни документа от ООН, европейската и българската политическа практика в областта. Справките, които направих върху хода на процедурата показват, че всички срокове, етапи, предварителни обсъждания и движение на документи са в съответствие с духа и буквата на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за неговото приложение. Не познавам Банова отпреди, нямам лични впечатления,съвместна работа или публикации с нея. Оценките ми са само върху този труд.

Изключителната актуалност на темата е безспорна. Закрилата на правата на детето и специалните мерки и мероприятия за рисковите групи деца е не само фрагмент от цялостната социална политика на цивилизованата държава, но и специализирана област, в която проблемите се възпроизвеждат и натрупват. Решението им изисква бърза, просветена и подчинена на промислена концепция реакция от страна, както на органите натоварени с автентични права и пълномощия, така и на цялото общество и неговото управление. Този труд допринася за просветеността на такава концепция.

Връзката на Банова с тази тема е нетипична за дисертационен труд. Тя е работила в тази област десетки години. Преминала е през множество изпълнителски и управленски нива на системата. Познава досконално начина на нейната работа, решените и нерешените проблеми, идеите, намеренията и резултатите при последователната смяна на политиките в тази област под въздействие на външни и вътрешни интелектуални и ситуационни фактори. Толкова продължителна и целенасочена работа, която естествено води до компетентност от най-висок ранг е рядко срещано явление. В известен смисъл може да се каже, че не тя е избрала темата, а темата е избрала нея.

Винаги съм считал, че работещата социология трябва да се придържа близко до практическите обществени проблеми. Тази работа е социологическа защото интерпретира един такъв проблем в триединството на дейности институции и структури. Именно такова е едно от класическите определения за природата на социологическата наука. Цялата работа е написана грамотно, демонстрира не само компетентност в областта но и добра езикова и научна култура. Това предопределя положителното ми отношение към този труд.

В първата глава се проследява развитието през годините на идеите и тежненията на социалните политики в областта, като се започне от сиропиталищата за да се достигне до алтернативите на институционализма и съвременната концепция за деинституционализация. Посочват се успехите /за 10 г децата в специализираните домове са намалели с една трета, в домовете за грижите за едно дете се харчат 5 пъти повече пари,отколкото може да отдели семейството, има положителна промяна към децентрализация и ангажиране на областните , общинските центрове и неправителствените организации/ и неудачите. Съгласен съм с обоснованите изводи, че са занемарени здравните и образователните проблеми за сметка на формалната грижа, че само по изключение се извършват консултации и се подкрепя семейството, че се подценява социализацията на младите хора излизащи от институциите и със самото това излизане се създават нови обществени проблеми. И преди всичко с главния извод, че натоварването на системата за закрила на детето надхвърля нейния капацитет
Във втората глава се прави синтезиран преглед на всички основни нормативни и политически документи отнасящи се до закрила на децата в риск, като те се свързват логически в историческата си последователност и сфери на действие. Постоянна задача на социологията е не да отговори на въпроса „Каква е или каква трябва да бъде Нормата?”а да разбере и обясни как тя намира покритие в обществената практика и какви са причините за различни видове отклонения. Тъкмо това се прави в дисертацията. Напълно споделям, както очевидния извод за липса на механизми за изпълнение на държавната политика, така и доста по-трудните за намиране, разбиране и обосноваване изводи за това, че по трудно се решават вътрешноинституционалните проблеми, отколкото структурните и че постоянно се възпроизвеждат проблемите за публично-частното партньорство при реализацията на тази специфична политика.

Третата глава, която е най-силната и значима в дисертацията и може да се каже съдържа нейната „квинтесенция”анализира поредица от добри практики в областта. Проведени са поредица разнородни изследвания през последните години /на случаи,интервюта с персонал от домовете, национално представителни оценки на развитието на децата и др/ изцяло от авторката на дисертационния труд или с нейно участие. Направен е коректен анализ на резултатите и са формулирани изводи от тях. Не мога да скрия интереса, с който четох тази глава и личните си предпочитания към нея. Тя най-добре доказва основанията на претенциите на В. Банова за получаване на степента „Доктор” Добре направения в тази глава анализ на качествени и количествени характеристики на грижите за деца в неравностойно положение е дал възможност да се направят нетривиални и значими заключения за: 1. Бедността като фактор 2. Психологическа необходимост от трайна връзка с възрастен човек 3. Явлението деца на улицата 4. Защо се създава пазар на деца вместо пазар за родители 5. Проблемите при създаване на среда близка до семейната, която по начало е с много хлъзгаво определение 6. Ролята на правозащитните неправителствени организации.

Намирам този анализ и резултатите от него за безспорен принос Впрочем приносите, така както са посочени от автора в автореферата са излишно многословни но общо взето основателно посочени. Като цяло Авторефератът отговаря на съдържанието на труда.

Към работата имам и забележки и въпроси. Ще бъда доволен, ако Банова изрази становище и направи коментар по време на защитата, особено на въпросите.

На редица места работата се отклонява от класическите научни стандарти и по-специално от стандартите за дисертационен докторски труд. Имам предвид:

Първо (по-общо), че емпирията не следва теорията, а тъкмо обратно. Теоретичното зрънце се търси и често се намира в калейдоскоп от емпирични факти и след като те се свържат в условна цялостна картина. Останах с впечатление за едно цялостно подозрение на Банова към теорията.

Второ,(по-частно) универсалното научно изискване за емоционална безпристрастност на много места се нарушава. Разбирам, че темата предразполага към емоционално съпричастие. Така както читателят не може да остане безразличен към голяма част от фактите и явленията описани в дисертацията, така и авторът не може да избяга от известен патетизъм – патетизъм на болката, на отчаянието, на безизходицата, на зависимостта и крехката човешка надежда за промяна към по-добро. Голяма част от страниците бликат от подобни чувства и настроения, а в някои от тях те просто изригват като вулкан. Никога не съм предполагал, че поредица цифри от данни на социологическо изследване може да предизвика сълзи в очите. Вярно е, че сълзите са досадна подробност, нещо, което може да се премахне с едно духване. Но време, което не се интересува от подробностите е опасно, дори ако е прогресивно.

Конкретните ми въпроси са :

1. Известна ми е тенденцията българската демократична държава последователно да се оттегля от различни видове дейности. От общия патос на текста останах с впечатлението, че едно от най-добрите/и препоръчвани/ решения е държавата да делегира функции за закрила и грижи за деца в риск при определени правила, най често на неправителствени организации. Въпросът ми е „Възможна ли е и как -.според Банова - ефективна работа в тази област при абдикация на Държавата.

2. Очевидно проблемите в областта са много- те се натрупват и възпроизвеждат.Въпросът ми е „Ако изберем само един проблем –най големия, най важния или най-спешния за решаване – кой ще бъде той?Бележките и въпросите по скоро отразяват личната ми интерпретация на темата. Те в никакъв случай не омаловажават направеното от В. Банова и моята положителна оценка за него. Като имам пред вид качествата и достойнствата на труда, обществената полза от неговото наличие и направените приноси убедено препоръчвам на уважаемата Комисия да присъди степента „Доктор” на Весела Йорданова Банова за този неин труд
Рецензент: доц. д-р Асен ЙосифовКаталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет