Южно-казахстанской медицинской академиибет2/5
Дата02.05.2016
өлшемі0.94 Mb.
1   2   3   4   5

ТҮЙІН

Зерттеу мақсаты болып облыстық туберкулезге қарсы балалар санаториясы жағдайындағы өкпе туберкулезымен ауырып жатқан және туберкулез бойынша кауіпті топқа жүргізілетін ауруды алдын алу шараларының нәтижелігін бақылау болып табылды. Емделу нәтижесі 98,8% науқаста «ем аяқталды» және «жазылып шықты». Алдын алу шараларын алған қауіпті топ балалар арасында бір де бір бала өкпе туберкулезімен ауырмаған.Summary

Target of this work was to study the effectiveness of the treatment in a sanatorium of children with pulmonary tuberculosis in the continuation phase and of the preventive measures in the risk groups on TB under conditions of sanatorium «Ak-Bulak». Thus, 98,8% of children had outcomes «cured» and «treatment completed». Further among children from risk groups nobody did not suffer from pulmonary tuberculosis. This result was obtained thank to proper nutrition for children, comprehensive character of both conventional and non- conventional therapeutic activities.


УДК – 618.175 – 618.12

ФАКТОРЫ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИЦ
Г.У.Акбердиева, М.А.Булешов, Н.М.Расымбекова

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент

Городской родильный дом № 2, г.Шымкент
ТҮЙІН

Қазіргі уақыттағы Оңтүстік Қазақстан өңіріндегі тоқыма өндірісінде істейтін әйелдердің еңбек орындарындағы қолайсыз жағдайларынының жалпы денсаулыққа, әсіресе репродуктивті қызметіне және гинекологиялық аурушаңдыққа кері әсерін тигізетіндігі талқыланған. Ғылыми зерттеу жұмысының нәтижелері бойынша жұмысшылардың жүктілік кезінде кездесетін асқынулардың және арнайы тексеруде диагностикаланған гинекологиялық аурулардың жиілігі анықталған.


RESUME

The influence of negative work factors (high temperature, damp atmosphere in the work places, negative influence vibration and noice, high level of mental emotions, forced state of body) on the specific functions and gynaecologycal sick rate among textile – workes of South – Kazakhstan were described. In result of scientific work the obstetric complications and gynaecologycal diseases among work women in textile factories of South – Kazakhstan were founded.


УДК 615.9-099.039.18РАЗВИТИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тулеев И., Бекбанов Ч.А., Казбекова К.С., Катбаев С.А.

Медицинский факультет МКТУ имени Х.А.Ясави, г.Шымкент, Казахстан

Областной центр гипербарической оксигенации имени Т.Орынбаева,г.Шымкент, Казахстан

ТУЙІН

Бұл мақалада гипербариялық медицинаның дамуы, бұл әдістің оң нәтижелері жайында фактілері корсетілген.SUMMARY

In article it is told about formation, development of hyperbaric medicine, figures and the facts about a positive effect of the given method are resulted.

УДК 616.831 – 005.1

МЕХАНИЗМЫ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ ЦНС И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
М.Г.Абдрахманова, Б.Д.Ельшина, Ш.К.Омарова, Р.А.Беляев. С.К.Минбаев, Е.В.Епифанцева, Д.Шайкенов

Областной медицинский центр, г.Караганда, Казахстан.

ТҮЙІН

Ми қанайналымының өткір бұзылыстары және бас ми жарақаттарында орталық жүйке жүйесінің ұлпаларында болатын патофизиологиялық процестер, қазіргі замандық қайта- қалпына кетіру әдістерін тағайындаса, жүйке ұлпаларының пластикалығының арқасында қайта қалпына келу сипатына ие болады. Мақалада бағана бөлімінің қызметін стимуляциялау әдістеріне анализ жүргізілген, атап айтқанда бульбарлы синдромы бар жағдайда VocaStim аппараты көмегімен.Инсульті науқастарда ерте қайта- қалпына келтіру кезеңінде аталған әдістің жоғары эффективтілігі көрсетілген.


SUMMARY

At stroke and traumas of brain in tissue of the central nervous system pathophisiological processes which can have reversible character under condition of administration of modern methods of rehabilitation owing to plasticity of nervous tissue proceed. The analysis of technique of brainstem functions stimulation by means of VocaStim device is shown in the article, in particular at the presence of bulbar syndrome. High efficiency of the given method at the initial stages of rehabilitation of patients with stroke is shown.

УДК 616.89-008.441.33:616.831-002:615.015.6

Неврологические проявления героиновой энцефалопатии
Ж.И. Маденова

Областной наркологический центр, г. Шымкент.
ТҮЙІН

Героиннің өте аз мөлшерін қолданатындар және ауырғандарына шамалы болғандарда вегетативтік симптом жиынтығы және жүйкелік симптоматикалық белгілері болады. уырғандарына ұзақ болғандар және жоғары мөлшерде героин қолданғандарда нерв бағаналарының симптом жиынтығының қыртыс астының зақымдалуы қалыптасады.Summary

This article is about neurological symptoms in patients with a relatively short period of the disease and inject a small dose of heroin were diffused with neurological symptoms and vegetative syndrome.  In patients, who used heroin with long term and large doses formed resistant syndrome with involvement of sub cortical and brainstem lesions.


УДК 617.7-007.681Глаукоманың (суқараңғыны) алдын алуға болады
К.Т.Жуманова

Түлкібас аудандық емханасы, Оңтүстік Қазақстан Облысы Тұрар Рысқұлов ауылы
Резюме

Глаукома—одно из наиболее распростронненых заболевании органа зрения. Заболевание может привести к серьезным необратимым изменениям в глазу и значительной потере зрения, вплоть до слепаты. Именно поэтому глаукома является одной из главных причин инволидности в следствие заболевание глаз. Глаукома—хроническое заболевание глаз.

Определение понятия глаукома заключается в том—что это названия объеденяет большую группу заболеваний глаза, характеризириющуюся постоянном или периодически повышением внутриглазного давления, в сявзи с нарушениям оттока водянистой влаги из глаз.

Последствием повышения внутриглазного давления является особая серая атрафия зрительного нерва с эксковацией в области диска.Summary

The definition of concept glaucoma consists in that, what is it names glaucoma the large group of diseases of an eye, glaucoma constant or periodic increase inside eye pressure, in connection with infringement glaucoma of a moisture from eyes.

Consequence of increase glaucoma of pressure is special grey glaucoma of a visual nerve with ecskovacia in the field of a disk. Glaucoma - one of most оттока водянистой of diseases of a body of sight. The disease can result to serious irreversible glaucoma in an eye and significant loss of sight, down to blindness.

For this reason глаукома is one of the main reasons of physical inability owing to diseases of an eye.


УДК 616-002.5-036.22(574.5)

Современная клинико-эпидемиологическая особенность туберкулеза в ЮКО
О.Ш.Ержанов, Б.А. Скребцов, А.Т.Оразалиева, Б.Т.Тайшиева, Т.А. Атемов, А.И. Муратбаева

Южно-Казакстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент

Областной противотуберкулезный диспансер, г.Шымкент.
ТҮЙІН

Мақалада, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша туберкулездің эпидемиалогиялық көрсеткіштеріне сараптама жасалынып қортындылқан. Соңғы 5 жыл көлемінде аурушаңдық көрсеткіші, 98,4 – 78,2 – ге яғни 20,5% – ке төмендеген, өлім көрсеткіші 10,8 ден 10,1 – ге (6,5% – ке) төмендеді. Біріқ, туберкулездің негізгі эпидемиологиялық көрсеткіштерінің төмендеуіне қарамастан Iв диспансерлік топтағы аурулардың 43,2%-ке өсуі туберкулездің созылмалы түрлерінің көбейуіне акеледы. Туберкулездің қарқынды түрімен ауратын науқастардың өсуі туберкулезді уақытылы анықтау жүйесін жетілдіру керектігін, емдеудің сапалылығын жоғарылату және туберкулез инфекциясының ошағында эпидемиологиялық мониторингті күшейтуді талап етеді.SUMMARY

Main epidemiological profiles on TB in South Kazakhstan Oblast are analyzed in this paper. Course of TB process during lasn yers is characterized by decrease of TB incidence from 98,4 to 78,2 per 100.000, or by 20,5% TB mortality decreace from 10,8 to 10,1 (or by 6,5%). In spite of falling down the numbers of main epidemiological informer, it is noting expressing increase on 43,2% numbers of patients of Ib group dispansers dedution that says about chronization of tubercle. Crouth of dispensary groups of patients with active TB forms needs to improve the detectiion system of TB patients, enhanse the treatment effectiveness and epidemiological monitoring in the loci of TB infection.


УДК 616.-053.6

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
Н.К. Түзельбаев

Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави, г.Шымкент, Казахстан

ТҮЙІН

Басталған 21 жаңа ғасырда жасөспірімдердің денсаулығының нашарлауы анықталуда. Оған дәлел жасөспірімдердің ересектерге қарағанда аурушаңдығының өскені, бұл жағдай келешек еңбек және әскер ресурстарын толықтыруға кері әсер беретіні қиын мәселеге айналу қауіпі бар.


SUMMARY

The health of teenagers is the most meaningful and actual problem in this century. To research the condition of health two methodical approaches are used: selection and analysis of the factors which are meaningful for health, and the research of the factors which are of medical character. The tendency of growth of illness of teenagers is no te more intensivtly than in adults, that shows the possibility of unfavourable prognosis of teenagers for future with the existing factor.


УДК 615.9-099.039.13АНАЛИЗ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ РАСТИТЕЛЬНЫМ ЯДОМ–КУКОЛЬНИКОМ (ЧЕМЕРИЦОЙ)
К.С. Казбекова, Ч.А. Бекбанов, И.Т. Тулеев, Т.Н. Петрова, А.Е. Мынбосынов

МКТУ имени Х.А.Ясави, г.Шымкент

Областной центр гипербарической оксигенации имени Т.Орынбаева, г.Шымкент, Казахстан

ТҮЙІН

Бұл мәселенің өзектілігі созылмалы маскүнемдерге туысқандарының жасырып дәрі беруіне байланысты улануы.SUMMARY

The urgency of the given problem, is closely connected with prevalence of chronic alcoholism. Complexity of diagnostics at a pre-hospital stage consists that these means are often used without the knowledge of the patient, and the fact of application by relatives disappears from the doctor at anamnesis gathering.

УДК 616.993.12+616. 022:616.34-076

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КИШЕЧНИКА ПРИ ГЕЛИКОБАКТЕРНОЙ И ЛЯМБЛИОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
Ш.И. Мырзахметова

Областной консультативно-диагностический медицинский центр , г.Шымкент

Южно-казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент

ТҮЙІН

Гелиобактериозбен қосарланған лямблиоздық инфекция ішектердің ферменттік белсенділігінің төмендеуімен қатар жүреді. Лямблиоздық инфекция Helicobacter pylori-мен қосарланған кезде де, майлардың, көмірсулардың, нәруыздердің қорытылуын және сіңімділігін тежейді, оны копроцитограммада бейтарап майлардың санының көбеюі, крахмалдың, бұлшықет талшықтарының артуы көрсетеді. Бұдан басқа, лямблиоздық инфекция орын алған кезде ішектердің қозғалыс функциясы бұзылады, оны қорытылған талшықтардың санының көбеюі көрсетеді.SUMMARY

The study - the study of functional activity of the intestine in patients with mixed infection Lamblia intestinalis and Helicobacter pylori and mono Helicobacter pylori – infection. Results: Lamblioznaya infection in combination helicobacteriozom accompanied by a decrease in enzymatic activity of the intestine. In Giardiasis in combination Helicobacter pylori is inhibited digestion and absorption of lipids, carbohydrates, proteins, as indicated by an increase in koprocytogramme neutral fat, increased starch, muscle fibers. In addition, lamblioznoy infection disturbed motor function of the intestine, as evidenced by an increase in the


УДК 616-993.12+616.-022.]-036.1

КЛИНИКА ГЕЛИКОБАКТЕРНОЙ И ЛЯМБЛИОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
Ш.И. Мырзахметова

Областной консультативно-диагностический медицинский центр, г.Шымкент

Южно-Kазахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент

ТҮЙІН

Жұмыстың мақсаты - Helicobacter pylori және Lamblia intestinalis микст-инфекцияның клиникалық ерекшеліктерін анықтау. Зерттеу нәтижелері.Лямблиоздық моно-инфекцияның клиникалық симптоматикалық негізгі синдромы абдоминалды ауру (91,1%) диспептикалық (66,1%) - асқазан диспепсиясы - 44,6 %, ішек диспепсиясы – 50 %, терінің бұзылыу-19,6% және астено- невротиикалық белгілері - 44,6% науқастарда кездеседі. Клиникалық синдромдардың бірге кездесуін жиілігі 76,9%.

Лямблиоз және геликобактер микст-инфекция ағымының моно-лямблиозға қарағанда клиникалық ерекшеліктері аңықталған. Абдоминалды аурудың (90,7%) негізгі локализациясы эпигастралды аймағы болып табылады (81,4%). Асқазан диспепсиялық синдромы жиі кездесетіні аңықталған (80,4%). Терінің бұзылуы (21,6%) және астено- невротиикалық белгілері (55,7%) жиі кездеседі. 3-4 клиникалық синдромдардың бірге кездесуің жиілігі- 54,6%.

SUMMARY

Objective: To study the clinical presentation of Helicobacter pylori and Lamblia intestinalis mixt infection . Results: Clinical studies of patients with mono- Giardia lamblia infection have indicated that its clinical symptoms are largely nonspecific and characterized by pain, dyspepsia, astenic neurosis and allergic dermatosis. Pain is leading clinical syndrome of giardiasis that was detected in 91,1% of examinees. Dyspepsia was noted in 66,1% of patients. Astenic neurotic and allergic reactions were found in 46,4% and 19,6% respectively.

The clinical manifestanions of mixt Giardia lamblia and Helicobacter pylori infetion have especial and characterized predominate by pain syndrome (90,7%) with epigastria locales (81,4%) and stomach dyspepsia symptoms (80,4%), satanic neurotic and allergic reactions were found in 55,7% and 21,6%

УДК 616.98-02-036.22ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА КРЫМСКОЙ-КОНГО ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ В КАЗАХСТАНЕ
Р.А. Егембердиева, К.К. Кыраубаев, А.М. Дмитровский, С.А. Амиреев, Л.Б. Сейдуллаева, К.Т. Байекеева,

А.А. Ергалиева

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова, г. Алматы

Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Комитета Государственного санэпиднадзора МЗ РК, г. Алматы
ТҮЙІН

Қазақстандағы Қырым Конго геморрагиялық қызбаның эпидемиологиялық бақылаудың талдау өткізілді. Қырым-Конго геморрагиялық қызбаның эпид.бақылауын жетілдіру бойынша ұсыныстар берілген.

Кілт сөздері: Қырым Конго геморрагиялық қызба, кене, эпидемиологиялық бақылау.

SUMMАRY

The analysis of epidemiological supervision for Congo-Crimean hemorrhagic fever in Kazakhstan is carried out. Directions on perfection of epidemiological supervision for Congo-Crimean hemorrhagic fever are given.

Key words: Congo-Crimean hemorrhagic fever, tick, epidemiological supervision.
УДК 616.831-002-022:578.833.26]-036.1

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА КЛЕЩЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ В КАЗАХСТАНЕ
Р.А. Егемберлиева, Ж.Ж. Шапиева, А.М. Дмитровский, С.А. Амиреев, Л.Б. Сейдулаева, К.Т. Байекеева,

Р.Ж. Байхожаева

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова, г. Алматы

Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Комитета Государственного санэпиднадзора МЗ РК, г. Алматы

ТҮЙІН

Қазақстандағы кенелі энцефалитті эпидемиологиялық бақылаудың талдау өткізілді. Кенелі энцефалиттің эпид.бақылауын жетілдіру бойынша өсыныстар берілген. Кілт сөздері: кенелі энцефалит, кене, иммунопрофилактикасы.SUMMАRY

The analysis of epidemiological supervision for tick-borne encephalitis in Kazakhstan is carried out. Directions on perfection of epidemiological supervision for tick-borne encephalitis are given. Key words: tick-borne encephalitis, tick, immunoprophylaxis.

УДК 61:340.67(091)(574.5)

ИCТОРИЯ РАЗВИТИЯ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
С.Э. Каримбаев, З.Т. Алматаева, Д.Ш.Бегишева

Южно-Казахстанский филиал РГКП «Центра судебной медицины» МЗ РК, г. Шымкент
ТҮЙІН

Бұл мақалада «Сот медицина орталығы» РМҚК ОҚ филиалының сот-химиялық бөлімшесінің даму және өркендеу тарихы баяндалады.SUMMARY

In this article is discraibete the story of development and grouing of justicale and chamicale factione of SK brench RGGD MDC RK.


УДК 615-099:340.6:614.824(574.5)АНАЛИЗ СМЕРТЕЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ УГАРНЫМ ГАЗОМ ПО ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА за 2008-2010 ГОДЫ
З.Т. Алматаева, М.А. Абдиев, К.К. Адеханова

Южно-Казахстанский филиал РГКП «Центра судебной медицины» МЗ РК, г. Шымкент
ТҮЙІН

Бұл мақалада Оңтүстік Қазахстан облысы бойынша көмір қышқыл газымен уланудың үш жылдық көрсеткіштері сиппатталады.SUMMARY

In this article is resalted the statistical indexes of deadly poisoning in SKO for laste three years.

УДК 616-073.75÷615.849┘-084

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АНАФИЛАКТОИДНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ СРЕДСТВ
А.А. Мустапаева

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент

Түйін

Сәулелі- контрасты дәрілердің бүйрек қимылына кері әсерін емдеу оның ауырлығына байланысты болады. Жеңіл кері әсерлі қимылдың түрі кәдімгідей емдеуді қажет етеді. Анафилактоидтты әсер кезіндегі емдеу тура сондай, анафилактикалықтағы сияқты болады. Жүрек – қан тамырлары бұзылған кезінде, эпилептикалық қояншықтық ұстап, есінен танып құлайды, ол қатты ауыртып, бүйрек қимылының дұрыс істемей жетіспеушілік болады, бұл жағдай симптоматикалық емдеуге әкеліп соқтырады.Summary

Treatment of secondary effects of X-ray contrast means depends on their severity. Easy secondary effects usually don’t demand the treatment. At anaphylactic reactions the treatment is the same, as at anaphylactic.

The symptomatic treatments are conducted at the cardio-vascular disorders, epileptic attacks, and acute renal shortage.


СТУДЕНТТЕРДІҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫНА БЕЙІМДЕЛУІ
Г.У. Тулепбергенова, А. Омарханова

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент қаласы

РЕЗЮМЕ

Было проведено тестирование среди 200 студентов ЮКГФА. В результате мы получили данные из общего количества студентов – 32,5% легко перенесли стрессовую ситуацию, а 47,5% с трудом выходящие из стрессовой ситуации. 20% нуждались во врачебной помощи, помощь близких и друзей.SUMMARY

The control testing on the theme «goal to healthy way of living» among 200 students of the SKSFA has been conducted. As the results we received the following data: from the total number of the students 32,5% underwent stress situation 47,5% - with diffeculrise, 20% - needed medical aid and help of relatives and friends.
ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
Г.У. Тулепбергенова, Г.Ә. Қасқараева

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент қаласы
РЕЗЮМЕ

В работе изучалось состояние развития и некоторых физических показателей студентов в период адаптации к обучению в высшем учебном заведении.

В результате исследования установлены низкие показатели физического развития студентов младших курсов по сравнению среднестатистическими данными.

SUMMARY

In work the condition of development and some physical indicators of students in adaptation to training in a higher educational institution was studied.

As a result low indicators of physical development of students of the first years in comparison by the average data are established.


ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

ЮЖНО—КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.А. Дущанова, М.Ж. Мырзахметова

Областной наркологический диспансер, город Шымкент, Республика Казахстан
Түйін

Алғашқы профилактиканың стратегиялық приоритеті позитивті профилактика жүйесін құруда қаралады, яғни оның патологиясына, мәселелері мен оның салдарына қарамай, нақты түрде денсаулық мәселелеріне көңіл бөлінеді – психика мен тұлғаның ресурстарын игеру және ашу, жастарға көмектесу және олардың өмірге деген көзқарасын өзгертуге бағытталған.Summary

The first prophylactic period must see of positive, which contents pathology, must introduce to prefect of problems of health, resorts physiology and human. They must regular physiology health of human brain. Maybe difficult of life problems, which needed to eat some of physiology active perpetrates.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
М.Ж. Мырзахметова, Р.А. Баймурунова, Л.Г. Маджуга, К.К.Тагаева

Областной наркологический диспансер,г.Шымкент
Отмечается относительно высокий уровень курения среди подростков, это связано с незнанием о вреде употребления табачных изделий и табачного дыма.

Активную позицию в области борьбы против табака занимает созданная в рамках системы Организации Объединенных Наций Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По ее инициативе в последние годы активно осуществляется работа по разработке и подготовке к принятию всеми странами - членами ВОЗ - Рамочной конвенции по борьбе против табака (РКБТ), главной целью которой является организация совместных интегрированных мер по борьбе против табака с целью достижения значительного сокращения распространенности его потребления, что позволит защитить живущие в настоящее время и будущие поколения от вредных последствий курения и воздействия табачного дыма

УДК 616.65-002.2

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ЧАСТОТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА
Р.И. Турсынбеков

Центральная городская больница, г.Кентау

Международный казахско – турецкий университет им.Х.А.Ясауи, г.Кентау
ТҮЙІН

Хронический простатит одно из распространенных заболеваний мужчин молодого и среднего возраста. С этой целью нами проанализированы истории болезни 308 больных с хроническим простатитом, находившихся на стационарном лечении в урологическом отделении Кентауской городской больницы с 1985 по 1988год. Основными жалобами больных были боли различной интенсивности и ощущение дискомфорта в нижней части спины, надлобковой области, половом члене, мошонке и паховых областях, дисфункция мочеиспускания (дизурия, поллакиурия, императивные позывы), сексуальные расстройства (преждевременная эякуляция, дискомфорт после эякуляции), неврологические расстройства.


SUMMARY

Chronic prostatitis is one of the frequent disease among the men of young and middle age. With this object in mind we analyzed the medical histories of 308 patients with chronic prostatitis, which are at the stationary treatment in the urologic department of Kentau town hospital from 1985 to 1988. The main patients’ complaints were in different intensities and discomfort feeling in the low part of the back, suprapubic part, penis, scrotum and inguinal part, and dysfunction of urination (disuria, pollakiuria, emperative feeling of urination), sexual disorders (premature ejaculation, discomfort after ejaculation) neural disorders.


УДК 616.6-053.8(574.5)

Каталог: vestnik -> 2010
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал вестник таразского государственного педагогического института научно-педагогический журнал
vestnik -> Южно-казахстанской медицинской академии
vestnik -> ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясының хабаршысы №2 (63), 2013) Қосымша, приложение
vestnik -> Чеченской республики
vestnik -> [Введите текст]
vestnik -> Мосина Вал. Р. Формообразующие стратегии авангардного искусства в русской культуре ХХ века Мосина Вер. Р. Цвет в средневековой живописи Андреева Е. А. Михайловский собор. К истории «Русского стиля»
vestnik -> Н. Бердяев Заметка о книге г. Богданова “Познание с исторической точки зрения”
2010 -> Южно-казахстанской медицинской академии


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет