Южно-казахстанской медицинской академиибет5/5
Дата02.05.2016
өлшемі0.94 Mb.
1   2   3   4   5
    Бұл бет үшін навигация:
  • SUMMARY


ТҮЙІН


Мақалада хирургиялық емдеудің негізгі ұстанымдары баяндалған – түбегейлікті, ісік жасушасын зақымдамауды сақтау және емдеудің болашақтағы нітижесіне ықпал ететін (сәулелік терапия, ісікке қарсы химиялық препораттарды қолдану), ісікке қарсы емдеу шараларын оталауға дейінгі, оталау кезіндегі және оталаудан кейінгі кезеңде өткізу.

SUMMARY


In the item are accounted Fundamental principles of observance of radicalism, ablastik and conducting of anticlastic treatment in pre-, in operation, post- operation period (radiation treatment, chemical therapy), which influent on remote result of treatment.

УДК 616-006.3-08СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

(обзор литературы)
Б.Т. Байзаков

Актюбинский областной онкологический диспансер, г. Актобе
ТҮЙІН
Мақалада жұмсақ ұлпалар ісіктерінің казіргі әдебиетке шолып жаңа емдеу әдістері талқыланған және алдынғы қатар клиникаларда қолданылатын емдеу алгоритмі келтирилген.
SUMMARY
In article the given literatures under modern approaches to treatment of soft tissue sarcomas are analyses, the algorithm of treatment sick applied leading clinics is resulted recently.

ПЕДАГОГИКА

УДК 81'25ПЕРЕВОД КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
М.К. Орынбаева, Ф.Т. Ыбырай.

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия,г. Шымкент
Түйін

Аударма барысы өте алуан түрлі. Әрбір аударма нақтылы бір адамның әрекетінің нәтижесі болып табылады. Кез келген аударма - шығармашылық жемісі болып табылады. Сапалы аударма түрлеріне жоғары спецификалық тіл құралдары қажет.Summary

The process of translation is very varied. Any translation is the result of the activity of concrete person. Types of translation are the results of activities. It’s necessary to have a high specific language means.


ӘОЖ 130.2ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ӘДЕП МӘДЕНИЕТІ
Қ.Б. Кемелбеков

Оңтүстік Қазақстан фармацевтикалық академиясы, Шымкен қаласы, Қазақстан
Қазіргі қазақстандық әдеп мәдениетінде басқа да қайшылықтар мен қиындықтар жеткілікті. Алдымен көзге түсетіні – адамгершілік мәдениеттің төмендеуі. Егер тоталитарлық жүйеде қоғам мемлекет ішіндегі бағынышты тетікке айналса, онда көптеген посткеңестік елдерде қоғамдық құрылымдар мүлдем елеңбей қалды: бір жағынан, өзінің мәнді белгілері бойынша тұлғасыз көпшілікке (масса) айналған халық бұқарасы бар. Екінші жағынан, жүйелер теориясы бойынша, құрылымы біртиптес тұтастық түбінде деградацияға ұшырайды. Әрине, Қазақстан және ТМД-ның басқа елдерінде жаңа әлеуметтік-мәдени құрылымдар қалыптасып жатты. Алайда олар билеуші топтың белсенділігіне қатысты болды. Халықтың онда ісі аз болды.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Теоретическая медицина
МЕДИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ ДЕТЕЙ И У ПОДРОСТКОВ В ЦЕЛЯХ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ХНЗЛ

М.А.Булешов, С.А.Диханбаева, Ж.Аубакирова……………………………………………………………………………………

3


ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БРОНХО-ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ДЕТЕЙ В СТАРШИЕ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

М.А.Булешов, С.А.Диханбаева, Ж.Аубакирова …………………………………………………………………………4


РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ДИСПАНСЕРНОГО МЕТОДА В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

М.А.Булешов, С.А.Диханбаева, Ж.Аубакирова………………………………………………………………………………….

6


Влияние вредных факторов производства на репродуктивное здоровье женщин - работниц

М. А.Булешов., Л.Л. Сайдилдина………………………………………………………………………………………………………

9


СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Саркулова С.М…………………………………………………………………………………………………………………………

12


СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ Г.ШЫМКЕНТА ПО ДАННЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА.

Миронова Л.Ц., Сысоева Т.В., Салыкбаева Г. А., Шилмурзаев Б.С…………………………………………………………

15


ЧАСТОТА РАСПРОСТРОНЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА СВИНЦОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

Саркулова С.М., Латыева М.Ш., Маханбетов Р.С., Сметова Р.А., Умиралиева З.У……………………………………

17


ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ НА СВИНЦОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Саркулова С.М., Миронова Л.Ц., Умиралиева З.У., Жиен А.К., Шилмурзаев Б.С., Асабаев Г.К……………………….

20


Распространенность и структура врожденных пороков сердца у детей детской поликлиники №1 г.Шымкента

С.С. Кудайбергенова……………………………………………………………………………………………………….22


Оценка медико-социальной эффективности модели комплексной профилактики сердечно-сосудистых заболевании у работников свинцового производства г.Шымкента

Д.М.Булешов………………………………………………………………………………………………………………………………

24


Шымкент қаласы қорғасын өндірісі жұмысшыларының жүрек-қан айналу жүйесі ауруларының кешенді профилактикасы моделінің медициналық әлеуметтік тиімділігін бағалау

Д.М.Бөлешов……………………………………………………………………………………………………………………………..

27


Оптимизация кардиохирургической помощи пациентам с патологией клапанов сердца на основе многофакторного анализа информации из персонифицированных баз данных

Л.А. Бокерия, Е.С. Мырзакулов, Д.М. Булешов, Е.С Саматов ……………………………………………………………

29


Evaluation of medico-social efficiency of the comprehensive prevention of cardiovascular diseases model among employees of lead production in Shymkent

D.Buleshov …………………………………………………………………………………………………………………30


Особенности первичной инвалидности у больных с шизофренией

Байжарасова К.К……………………………………………………………………………………………………………………….

31


ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У РАБОЧИХ РАБОТАЮЩИХ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ (ПЕТРОКАЗАХСТАН)

Э.К. Бекмурзаева…………………………………………………………………………………………………………………………

32


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

М.А. Булешов, С.Н. Кульбаева, М.М.Нартаева, Р.Т Тлеужан, Р.К.Карсыбекова, Г.М. Курманбекова……………..

37


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Н.М. Оспанов ………………………………………………………………………………………………………………………….

40


ФАКТОРЫ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИЦ

Г.У.Акбердиева, М.А.Булешов, Н.М.Расымбекова............................................................................................................

41


РАЗВИТИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

И. Тулеев, Ч.А. Бекбанов, К.С. Казбекова, С.А. Катбаев ……………………………………………………………………

44


МЕХАНИЗМЫ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ ЦНС И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ

М.Г.Абдрахманова, Б.Д.Ельшина, Ш.К.Омарова, Р.А.Беляев. С.К.Минбаев, Е.В.Епифанцева, Шайкенов Д…………

46


Неврологические проявления героиновой энцефалопатии

Ж.И.Маденова……………………………………………………………………………………………………………………………

48


Глаукоманың (суқараңғыны) алдын алуға болады

К.Т.Жуманова......................................................................................................................................................................

48


Современная клинико-эпидемиологическая особенность туберкулеза в ЮКО

О.Ш.Ержанов, Скребцов Б.А., Оразалиева А.Т., Тайшиева Б.Т., Атемов Т.А.,Муратбаева А.И………………………

50


ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

Н.Т. Түзельбаев…………………………………………………………………………………………………………………………

53


АНАЛИЗ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ РАСТИТЕЛЬНЫМ ЯДОМ–КУКОЛЬНИКОМ (ЧЕМЕРИЦОЙ)

К.С.Казбекова, Ч.А. Бекбанов, И.Т. Тулеев, Т.Н. Петрова, А.Е Мынбосынов ………………………………………………

55


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КИШЕЧНИКА ПРИ ГЕЛИКОБАКТЕРНОЙ И ЛЯМБЛИОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

Ш.И. Мырзахметова………………………………………………………………………………………………………………..

57


КЛИНИКА ГЕЛИКОБАКТЕРНОЙ И ЛЯМБЛИОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

Ш.И. Мырзахметова………………………………………………………………………………………………….

59


ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА КРЫМСКОЙ-КОНГО ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ В КАЗАХСТАНЕ

Р.А. Егембердиева, К.К. Кыраубаев, А.М. Дмитровский, С.А. Амиреев, Л.Б. Сейдулаева,

К.Т. Баиекеева, А.А. Ергалиева

62


АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА КЛЕЩЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ В КАЗАХСТАНЕ

Р.А. Егембердиева, Ж.Ж. Шапиева, А.М. Дмитровский, С.А. Амиреев, Л.Б. Сейдулаева,

К.Т. Баикеева, Р.Ж. Баихожаева

64


ИCТОРИЯ РАЗВИТИЯ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

С.Э. Каримбаев, З.Т. Алматаева, Д.Ш.Бегишева

65


АНАЛИЗ СМЕРТЕЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ УГАРНЫМ ГАЗОМ ПО ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА за 2008-2010 ГОДЫ

З.Т. Алматаева, М.А. Абдиев, К.К. Адеханова

66


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АНАФИЛАКТОИДНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ СРЕДСТВ

А.А. Мустапаева

67


Студенттердің салауатты өмір салтына бейімделуі

Г.У. Тулепбергенова, А. Омарханова

68

Жеке тұлғаның денсаулық көрсеткіштері

Г.У. Тулепбергенова, Г.Ә. Қасқараева

70

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.А. Дущанова, М.Ж.Мырзахметова

72

УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

М.Ж. Мырзахметова, Р.А. Баймурунова, Л.Г. Маджуга, К.К. Тагаева

74

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ЧАСТОТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА

Р.И.Турсынбеков

75

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КЕНТАУ ОСНОВНЫМИ УРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Р.И.Турсынбеков, Л.Н.Ешмуратов, Н.А.Жахай, Ж.Б.Оразбахов, А.Ю.Мамеков

76

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Современные аспекты патогенетической терапии хронической ишемии мозга

Г.А Дущанова., Л.Е. Есжанова

79


Условия возникновения и прогрессирования недостаточности мозгового кровообращения у больных с хронической коронарной патологией

В.В.Белопасов, Н.П.Нугманова, Е.Ю.Подлеснова…………………………………………………………………………………

81


Когнитивные дисфункции у больных артериальной гипертонией

О.А.Садиев…………………………………………………………………………………………………………………………………

85


Клинические особенности мигрени

О.А.Садиев……………………………………………………………………………………………………………………………….

86


Эффективность комплексного лечения вегетативных нарушений у подростков допризывного возраста

Ж.Е. Куттыгулова……………………………………………………………………………………………………………………

87


Жасөспірімдерде кездесетін психовегетативті бұзылыстары ас қорыту жүйесі аурулары мен байланыстары.

Ж.Е. Куттыгулова………………………………………………………………………………………………………………………

89


СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КАРБАМАЗЕПИНА И ЛАМИКТАЛА

Н.Ж.Орманов, Н.А. Жаркинбекова, Л.Н. Орманова………………………………………………………………………………

90


Эпидемиология эпилепсии в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области

Н.А.Жаркинбекова, Г.А.Дущанова…………………………………………………………………………………………………

93


К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ЮНОШЕЙ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ

Н. К. Тузельбаев, А.С. Биболова, З.К..Джакипбекова, О. Ж. Ташимбетова, Ж.Е Куттыгулова ……………………

96


КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ ЭТАНОЛОМ В СОЧЕТАНИИ С ОБЩИМ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕМ ОРГАНИЗМА

К.С Казбекова, Ч.А.Бекбанов, И.Т. Тулеев, Т.Н Петрова, Г.П.Блялова……………………………………………

99


КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ У БОЛЬНЫХ C ОСТРЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Ч.А. Бекбанов, И.Т. Тулеев, К.С. Казбекова, А.Е. Мынбосынов, Т.Н. Петрова …………………………………………

101


КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ ДЕТЯМ С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Ч.А. Бекбанов, К.С. Казбекова, И.Т. Тулеев, Т.Н . Петрова, А.С.Биболова ………………………………………………

103


ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

А.А. Бермагамбетова………………………………………………………………………………………………………………..

108


ПЕРВИЧНО ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

С.У. Каменова, К.К. Кужыбаева, А.М. Кондыбаева …………………………………………………………………………….

109


ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕХОДЯЩИХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

С.У. Каменова, К.К.Кужибаева, Е.Ю.Ли, А.М. Кондыбаева…………………………………………………………………

111


РОЛЬ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ КРИЗОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ ИНСУЛЬТА

С.У. Каменова, К.К.Кужибаева, Е.Ю.Ли, А.М. Кондыбаева………………………………………………………………….

115


Инсульт у больных сахарным диабетом: взгляд на проблему

А.А. Оспанов……………………………………………………………………………………………………………………………..

118


АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФАКТОР РИСКА ИНСУЛЬТА

Б. Ш. Шынжирбекова…………,,,,…..…………………………………………………………………………………

121


ВЛИЯНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ НА ТЕЧЕНИЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

А.Е. Туртаева…………………………………………………………………………………………………………………………….

122


возможности фитотерапии в комплексном лечении заболеваний нервной системы

А.П. Ермагамбетова, Н.М. Мавлюдова, Г.Б. Кабдрахманова…………………………………………………………………

123


АНАЛИЗ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В УСЛОВИХ ЦРБ

Е.Ф Сахнова……………………………………………………………………………………………………………………………

126


ЭПИЛЕПСИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ

Е.Ф Сахнова ……………………………………………………………………………………………………………………………

127


РОЛЬ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНСУЛЬТОВ

К.И Мухамбетова ………………………………………………………………………………………………………………………

128


ОСТРЫЕ ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА. ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ

К.И Мухамбетова…………………………………………………………………………………………………………………….

130


ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ

А.А. Бермагамбетова……………………………………………………………………………………………………………………

133


ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, В ВОЗРАСТЕ 39 – 50 ЛЕТ

М.Т. Мулинова……………………………………………………………………………………………………………………………

137


Жеке тұлғаның денсаулық көрсеткіштері

Г.У. Тулепбергенова, Г.Ә. Қасқараева................................................................................................................................

139


Дене дамуы - кәсіптік-техникалық лицей оқушыларының денсаулық көрсеткіштерінің бірі ретінде

Приз В.Н., Жиенбекова А.Ж………………………………………………………………………………………………………….

141


ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА И ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ДЛИТЕЛЬНО СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

К.С Казбекова………………………………………………………………………………………………………………

143


Современное состояние И проблемы лечения невралгии тройничного нерва

В.О. Кенбаев……………………………………………………………………………………………………………….

145


ОЖОГИ ЛИЦА

Казбекова К.С., Мун О.Т., Досыбаев М.Б., Бурабаева М.Д., Бекбанов Ч.А.....................................................................

148


СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ РААС И ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Казбекова К.С……………………………………………………………………………………………………………………………

151


Особенности течения беременности и родов при хроническом гепатите.

Э.Н Алиева …………………………………………………………………………………………………………….

153


Тамақтық азық-түліктерді өндіретін кәсіпорындарда жұмыс жасайтын жұмысшылардың әлеуметтік-гигиеналық сипаттамасының ерекшеліктері

Г.Н. Талиева…………………………………………………………………………………………………………………………….

155


Эффективность кардиохирургических вмешательств у детей - инвалидов с врожденными пороками сердца и крупных сосудов

Ю.М.Мусаев, К.К Салхожаева, Н.Ш Бектибаева., У.Ю Мусаев., Г.М.Калменова, Г.А. Жакипова ……………….

157


Топографоанатомические взаимоотношения верхней мозжечковой артерией со стволом тройничного нерва

В.О. Кенбаев……………………………………………………………………………………………………………………………..

158


Профилактика кариеса зубов у детей с высоким риском его развития.

Адилова Ш.Т., Ходиева З., Утепова А.Я………………………………………………………………………………………….

159


ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ НА СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО

А.С.Биболова, Ж.У. Сулейменова, А.И. Жақсыбаев, Г.Ж. Мырзабекова, Т.Н. Джубанишбаева……………………….

161


РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ СРЕДИ ДЕТЕЙ 1-ОГО ГОДА ЖИЗНИ

А.С.Биболова, Н. К. Тузельбаев, Ж.А. Аденов, К.С. Казбекова, О.Ж. Ташимбетова………………………………

162


ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ МЕНИНГИТОВ У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ГОРОДСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ Г.ШЫМКЕНТА

Г.Н.Абуова, Г.А.Айнабек, Ж.О.Сейткулова, З.Т. Халил, К.А.Тургунова…………………………………………………….

164


Внутрибольничная инфекция и данные по ШОФ РГКП «Юго-Восточного регионального центра санэпидэкспертизы на железнодорожном транспорте

К. Шалабаева…………………………………………………………………………………………………………………………

166


Распространение микробов в питьевой воде и пищевых продуктах

К. Шалабаева…………………………………………………………………………………………………………………………..

167


РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ АБОРТОВ

Р.К Джунусова, Г.А Кизатуллина, Г.М.Жаксылыкова, Б.Т Салимбаева ……………………………………………….

168


Течение беременности и перинатальные исходы при многоплодной беременности

С.У Мамырбекова , З.Н Бадалова …………………………………………………………………………………………………

172


Значение стоматологического просвещения беременных женщин и матерей в профилактике кариеса зубов у детей раннего возраста.

Ш.Т Адилова, А.Я Утепова, З Ходиева ………………………………………………………………………………………….

174


Некоторые особенности поражения сердца у склеродермической группы болезней

П.Т Доскараева ………………………………………………………………………………………………………………………

177


Конфиденциальный аудит материнской смертности в Южно-Казахстанской области

Б.С Малгаждарова, М.У Кокенова, Г.Ж.Задина, З.Б Утешева ……………………………………………

179


СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЕННОЙ ВОРОНКООБРАЗНО-ЛАДЬЕВИДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ РЕБЕР

А.К. Карабеков, Е.Т. Бектаев, Н.С. Нарходжаев.......................................................................................................

181


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕКСИДОЛА ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАШЕНИЯ.

С.М Усманов …………………………………………………………………………………………………………

182


КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРГОИКЕМИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Н.Н.Бекенов

184

К ВОПРОСУ «ОКОЛОПОТЕРЬ» В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тлеужан Р.Т., Булешов М.А., Кульбаева С.Н., Майсарова Б.Д.

185

КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ФЛЕБОСТАТИЧЕСКИМИ ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Т.А.Султаналиев, В.В.Михальченко, А.К.Баймагамбетов, С.В.Михальченко, Т.С. Сартаев, А.Г. Рыжков, О.А.Полатбек

189


СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ФЛЕБОСТАТИЧЕСКИМИ ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

В.В.Михальченко, Т.А Султаналиев, А.К.Баймагамбетов, С.В.Михальченко, Т.С Сартаев, А.Г.Рыжков. О.А.Полатбек

192


ТАКТИКА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК

А.Т. Балахмет……………………………………………………………………………………………………….

194

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Ж.Р. Мырзахметова………………………………………………………………………………………………………………….

196

УCЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ

М.А Тубанова, М.А.Булешов, Р.М. Булешова

196

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ С СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

М.А. Тубанова

199

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ НАСЕЛЕНИЮ БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ

М.А.Тубанова

202

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ

М.А. Тубанова

205

ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ СОЕДИНЕНИЯМИ ФОСФОРА

М.А. Тубанова, Г.А. Дущанова

208

ФАРМАЦИЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
СОСТОЯНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ И ОКИСЛЯЕМОСТЬ ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ ПОСЛЕ ФАРМАКОТЕРАПИИ ЛАМИКТАЛОМ И КАРБАМЕЗАПИНОМ

Н.А.Жаркинбекова………………………………………………………………………………………………

212

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТЕРОИДНОГО ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ АНАЛЬГЕЗИИ

Б.Т.Токкулиев…………………………………………………………………………………………………………………………

214


ЭФФЕКТИВНОСТЬ АППАРАТА ВТL - 4000 при ЛЕЧЕНИИ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО ОСТЕОАРТРОЗА

Э.К Бекмурзаева, Б.М.Байдуллаев, Х.Т.Қорғанбаева, Р.Б.Ибрагимова, А.К. Қонырбасов, Л.Л Сарыпбекова …….

216


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЗОЛВАНА 30 мг У БОЛЬНЫХ С ХОБЛ

Б.М.Байдуллаев, Х.Т.Қорғанбаева, Р.Б.Ибрагимова, Ж.М.Абдукаримова, Г.А. Умиралиева,А.А.Сейдахметова....

218


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «ГИНОЛАКТА» В ЛЕЧЕНИИ ВАГИНАЛЬНОГО ДИСБИОЗА

Р.Т.Тлеужан, А.А.Белесова, Н.А. Жусипов,Н.И. Калдыбекова,А.У. Байкубекова ……………………………………

219


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НОЛИПРЕЛА ФОРТЕ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Байдуллаев Б.М., Сейдахметова А.А., Қорғанбаева Х.Т., Ибрагимова Р.Б., Абдукаримова Ж.М., Умиралиева Г.А., Л.Б. Байтемирова………………………………………………………………………………………………………………….

221


НоваРинг контрацептивтік сақинасын қолдану тәжірибесі

Э.А.Абдукасымова, К.А. Жандосова, А.К.Коптаева, А.Т. Арыспаева, Р.Р.Габитова..............................................

222


Этика и деонтология в фармации

К.Д. Шертаева, Г.Ж. Умурзахова, М.М. Сапакбай, К.Б.Мендибаев………………………………

224


ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ТРАВЫ ЧЕРТОПОЛОХА ПОНИКШЕГО

Ж.С. Токсанбаева, Х.Б. Алиханова………………………………………………………………………………………………..

226


ПРИМЕНЕНИЕ КАВИНТОНА В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

С.М. Усманов……………………………………………………………………………………………………………………………

227


ИЗУЧЕНИЕ ПРОЛОНГИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ ПОЛИМЕРОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РЕТАРДНЫХ ТАБЛЕТОК С СУХИМ ЭКСТРАКТОМ СЕМЯН ВИНОГРАДА

Д.С. Исабекова…………………………………………………………………………………………………………………………

228


ОБЗОРЫ

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ (Обзор литературы)Т.Н. Нурпеисов, Т.Т. Нурпеисов, М.Т. Мулинова......................…………………………………………………………………

231

Принципы профилактики и лечения гипертонической энцефалопатии (обзор литературы)

А.А. Оспанов……………………………………………………………………………………………………………………………

238


Проблемы медицинского обслуживания населения в неблагоприятных экологических условиях окружающей среды (обзор литературы)

М.А. Тубанова .....................................................................................................................................................................

241


СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ БРУЦЕЛЛЕЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Г.Н.Абуова, Т.А.Кусеинов, А.А.Нурмашева, Г.А.Оспанова, Ж.О.Сейткулова, К.С.Алдабергенова, Ф.А.Бердалиева…………………………………………………………………………………………………………

244

Дисплазии соединительной ткани сердца в генезе кардиоваскулярной патологии у детей

К.К. Салхожаева, З.Т.Белгибаева,К.А. Альжанова,Н.Б. Кулбаева,З.Ш. Ерметов, Б.К. Алимсахов

246


НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ ПИЕЛОЛИТОТОМИИ ПО GIL – VERNET

Р.И.Турсынбеков…………………………………………………………………………………………………………………….

247

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ АКУШЕРСКОЙ ПОМОЩИ В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Ж. Мусралиева………………………………………………………………………………………………………………………

248

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2007-2010 ГГ.

Н.О.Кошенова, Г.Н.Абуова, Г.А.Кудабаева, А.М.Булешова, Т.А.Есенбеков, А.К.Кудабаев………………………….

250

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ПО ДАННЫМ ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИК г. Шымкента

Н.Ш.Бектибаева, Ж.А.Кауызбай, Ю.М.Мусаев, Н.Ж.Калменов, Г.А.Токсанбаева…………………………………….

253

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАССАЖА ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

С. Нурымбетова

254

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

С. Нурымбетова ………………………………………………………………………………………………………..

256

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ЛЕКАРСТВ ПРИ КОНЪЮНКТИВИТАХ

Р.А. Шаймерденова………………………………………………………………………………………………………………….

258


ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «МАГНЕРОТ» В ТЕРАПИИ ПЕРВИЧНОГО ПРОЛАПСА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА У ДЕТЕЙ

Ж.П. Кенжебекова……………………………………………………………………………………………………………………

263


ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ

Р.А.Шаймерденова……………………………………………………………………………………………………………………

265


КОРТЕКСИН В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Ж.Р. Мырзахметова ........................................................................................................................................................

268


ЧРЕСКАТЕТЕРНАЯ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

К.В. Югай …………………………………………………………………………………………………………………………….

269


ОНКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАКА ПИЩЕВОДА В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ

А.М. Юсупов, О.К. Кулакеев, Д.Т. Арыбжанов………………………………………………………………………………..

271


ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКОГО (обзор литературы)

С.Е Оспанов……………………………………………………………………………………………………………..

273


СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

(обзор литературы)Б.Т. Байзаков…………………………………………………………………………………………………………………………….

276


ПЕДАГОГИКА

ПЕРЕВОД КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬМ.К. Орынбаева, Ф.Т. Ыбырай………………………………………………………………………………………………………

281


ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ӘДЕП МӘДЕНИЕТІ

Қ.Б. Кемелбеков...................................................................................................................................................................

282

Каталог: vestnik -> 2010
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал вестник таразского государственного педагогического института научно-педагогический журнал
vestnik -> Южно-казахстанской медицинской академии
vestnik -> ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясының хабаршысы №2 (63), 2013) Қосымша, приложение
vestnik -> Чеченской республики
vestnik -> [Введите текст]
vestnik -> Мосина Вал. Р. Формообразующие стратегии авангардного искусства в русской культуре ХХ века Мосина Вер. Р. Цвет в средневековой живописи Андреева Е. А. Михайловский собор. К истории «Русского стиля»
vestnik -> Н. Бердяев Заметка о книге г. Богданова “Познание с исторической точки зрения”
2010 -> Южно-казахстанской медицинской академии


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет