за потребе центра за породични смештај и усвојЕЊе београд мај 2017. године На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкамабет1/3
Дата18.05.2020
өлшемі1.16 Mb.
  1   2   3
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 11/17

НАБАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА

(КЕТЕРИНГА)

ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ БЕОГРАД

мај 2017. године

На основу чланова 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/15) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈН 11/17 број 2914-403/85/17 од 08.12.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности ЈН 11/17 број 2914-403/85-2/17 од 08.12.2017. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности – Набавка угоститељских услуга (кетеринга) за потребе Центра за породични смештај и усвојење Београд

ЈНМВ бр. 11/2017


Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

III

Техничке карактеристике-спецификација предмета јавне набавке

4

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

6

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

8

VI

Обрасци

16

VII

Модел уговора

33
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: .....................................Центар за породични смештај и усвојење Београд

Адреса: …........................................Београд, Радослава Грујића број 17

Интернет страница:.........................www.hraniteljstvocps.gov.rs2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 11/17 је набавка услуга- угоститељских услуга (кетеринг) за потребе Центра за породични смештај и усвојење Београд.

Набавка није обликована по партијама.

4. Контакт

Канцеларија директора, контакт особа: Анита Јенча

Е - mail адреса (или број факса): anita.jenca@hraniteljstvocps.gov.rs ,тел/факс 011/2421 191II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке броj 11/17 је набавка услуга-угоститељских услуга (кетеринга) за потребе Центра за породични смештај и усвојење Београд– ОРН 55300000 – Услуге ресторана и послуживања храном.2. Партије

Јавна набавка 11/17 није обликована по партијама.

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка услуга- угоститељских услуга (кетеринга) за потребе Центра за породични смештај и усвојење Београд. Испорука кетеринга ће се вршити дана 29.12.2017. године на ову адресу:Радослава Грујића бр. 17, 11000 Београд-Врачар, први спрат.

Спецификација подразумева:


 1. Коктел залогаји, 4 килограма (канапеи-хлеб, сирни намаз, кулен, говеђи пршут, пилећа прса, печеница, декорација, сендвич са качкаваљем и сухомеснатим производима, проја, тортиља-кајмак, његушки пршут, ролована шунка и качкаваљ, пите-зеље, сирм шампињони, месо или пица, слане торте, корпице пуњене разним салатама, слане палачинке увијене у сусам и лан, ролати-сир, шунка, моцарела-босиљак, чери парадајз);

 2. Пита, 4 килограма (зеље, сир, месо, пица, шампињони, кромпир, купус);

 3. Роштиљ месо у дишу 6 килограма ( ћуретина у горгонзола сосу, ролована ћуретина, свињски медаљони у сосу од печурака, пилетина у сосу од кикирикија, карађорђева шницла, пљескавица ћевапи, прилог:помфрит, ароматизован кромпир)

 4. Грчка салата, 2 килограма (парадајз, краставац, паприка, црвени лук, маслине, фета сир, оригано)

 5. Шопска салата, 2 килограма(парадајз, краставац, паприка, лук, фета сир)

 6. Пецива, 4 овала (кифлице, пројице сомуни)

 7. Мимоза салата, 2 килограма (шунка, јаја, мајонез, кромпир, шаргарепа, кисели краставци)

 8. Руска салата, 2 килограма(шунка, мајонез, јаја, кромпир, шаргарепа, кисели краставци)

 9. Слани ролати, 2 килограма ( сир, шунка)

 10. Ситни колачи мрсни, 6 килограма ( чиз кејк-плазма, сир, шумско воће, чоколадна штангла, кестен корпице-кестен, рум, чоколада, шварцвалд-чоколада, вишње, слатка павлака, грчка торта-ванил крем, лешник, плазма, еуро блок, куглице-ораси, лешник, кикирики, кекс, сникерс-чоколадни фил, кикирики, жербо коцке-ораси, суво грожђе, џем од кајсија, реформа-ораси, чоколада, барон-чоколада, малине, бајадера-ораси, кекс, чоколада)

 11. Корпице са разним салатама, 2 килограма (руска, пилећа, урнебес, говеђа)

.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
Обавезни услови (члан 75. Закона)


1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона);

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона);

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона).

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

5) Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Доказ за тачке 1), 2), 3) и 4) : попуњена, потписана и оверена Изјава о испуњености обавезних услова за понуђача/подизвођача/члана групе укључујући и носиоца посла. Изјава се попуњава у зависности од начина давања понуде (самостално, са подизвођачем, заједничка понуда). Наведене изјаве су саставни део конкурсне документације. У случају заједничке понуде обавезно доставити и Споразум понуђача.


 1. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5) Закона;


Доказ: У случају да је посебним прописом предвиђено да је потребна дозвола надлежног органа за обављање делатности, уз понуду обавезно доставити копију важеће дозволе.


 1. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).


Доказ: попуњена, потписана и оверена Изјава о испуњености обавезних услова за понуђача/подизвођача/члана групе укључујући и носиоца посла.
Додатни услови наручиоца (члан 76 Закона)

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то: - да у претходне две године (2015. и 2016. години) није пословао са губитком, - да поседује најмање два доставна возила у власништву која поседују


Испуњеност додатних услова Понуђач доказује достављањем: - да у претходне две године (2015. и 2016. години) није пословао са губитком – Доказ: фотокопија Биланса стања и Биланса успеха за 2015. и 2016. годину - да поседује најмање два доставна возила у власништву - Доказ: фотокопија саобраћајних дозвола
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, уз понуду је потребно доставити овлашћење за потписивање.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Центар за породични смештај и усвојење Београд, Београд, Радослава Грујића 17, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку „Набавка услуга-угоститељских услуга(кетеринг) за потребе Центра за породични смештај и усвојење Београд“ ЈНМВ број 11/17 - НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.12.2017. године до 12 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози морају бити попуњени, потписани и оверени печатом.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.


 1. ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије. Набавка није обликована по партијама.


4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VI).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. стaв 4. тачке 1) до 6) Закона и то податке о:


 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

 • понуђачу који ће издати рачун,

 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,

 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VI).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће бити у року од 45 дана од датума испоруке добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ЊИХОВА РЕАЛИЗАЦИЈА

Нема средстава додатног обезбеђења
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет