За управление на риска при масовото навлизане на лица, търсещи временна закрилаДата30.04.2016
өлшемі51.09 Kb.
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. “Московска” 33, телефонен номератор 9377ххх, факс 9810653, www.sofia.bg


Изх. №................................................/...................................2013 г.
ОДОБРЯВАМ:

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


П Л А Н
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
ПРИ МАСОВОТО НАВЛИЗАНЕ НА ЛИЦА,
ТЪРСЕЩИ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
2013 – 2015 г.

Ц Е Л
Настоящият план има за цел да набележи мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността във връзка с увеличения приток на чужди граждани – имигранти и бежанци на територията на Столична община и формулиране на мерки по хуманитарни въпроси.

З А Д А Ч И
1. Събиране на достатъчна информация за броя, профила, намеренията и други данни за чуждите граждани – имигранти и бежанци, които да бъдат предоставени на структурите на МВР по компетентност, като и за извършване на задълбочен анализ на риска на територията на Столична община.
2. Набелязване на необходимите мерки за съдействие с държавни институции и други структури, имащи отговорности към чуждите граждани – имигранти и бежанци и провеждане на мероприятия, които да способстват за недопускане нарушаване на обществения ред и застрашаване сигурността на гражданите на София.
I. ПЪРВОНАЧАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Събиране на информация за проблеми, свързани с пребиваването на чужди граждани – имигранти и бежанци в центровете за настаняване на бежанци и местата, на които има струпване с цел осигуряване безопасността и гарантиране сигурността в тези райони.
2. Провеждане на оперативни срещи на кмета на Столична община с представители на Областния управител, Столичния общински съвет, Държавната агенция за бежанците, СДВР, СУПБЗН, Столичната регионална здравна инспекция, Регионален инспекторат по образование София-град, НПО и др. заинтересовани институции за съгласуване на действията.
3. Предприемане на мерки за пожарна безопасност, почистване на отпадъци, възстановяване на улично осветление и др. битови въпроси в и около центровете за бежанците и районите с увеличено присъствие на имигранти и бежанци.
4. Изграждане на видеонаблюдение в районите около бежанските центрове и районите, в които има струпване на имигранти и бежанци за осигуряване на информация на компетентните органи в реално време и превенция на правонарушения.
5. Организиране на патрулиране от сили на звено „Общинска полиция” и РУП на СДВР в районите около центровете за настаняване на бежанци и местата със събиране на голям брой чужди граждани - имигранти и бежанци с цел недопускане на инциденти и нарушаване на обществения ред.
6. Получаване на своевременна информация от кметовете на райони, отнасяща се за притока и настаняването на лица, търсещи временна закрила на адреси на територията на съответните райони. Извършване на проверки, съгласно правомощията на общинската администрация, на места за настаняване - хотели, хостели, мотели и други, в които пребивават чужди граждани, кандидатстващи или получили бежански или хуманитарен статут. Тази информация се предоставя и на съответните РПУ на СДВР.
7. Създаване в Столична община на информационна карта, включваща количествени и качествени показатели по отношение на бежанците в София. Картата се актуализира на базата на постъпваща информация от структурните звена на Столична община, районните администрации и СДВР, и служи за оценка на рисковете, определяне приоритета на дейностите за тяхното управление и контрол, както и вземане на информирани решения.
8. Координация и съдействие при осъществаването на дейността на неправителствени организации, които подпомагат Държавната агенция за бежанците за осигуряване на различни хуманитарни услуги за имигранти и бежанци, които се намират на територията на София.
9. Разкриване на кризисни центрове за временно настаняване на бездомни лица, в които могат да пребивават и чужди граждани, придобили хуманитарен или бежански статут.
10. Разкриване на трапезарии през зимния период за социално слаби лица за предоставяне на безплатен обяд, от които могат да се възползват и чужди граждани, придобили хуманитарен или бежански статут.
11. Осигуряване на медицински грижи в общинските здравни заведения при уреден здравно-осигурителен статус. В случай на необходимост, сформиране на екипи за оказване на лекарска помощ на нуждаещите се.
12. Взаимодействие с неправителствени организации и Регионалния инспекторат по образованието София-град за обхващане в образователната система на деца, които са получили хуманитарен или бежански статут и попадат в задължителната училищна възраст.
II. ТРАЙНИ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Трайните мероприятия се разработват и предлагат от специално назначена работна група със заповед на кмета на Столична община в определен в заповедта срок.
2. В работната група участват експерти от различни направления на дейност – правна, административна, финансова, здравна, социална, образователна, превенция, интеграция, контролна, обществен ред, действие при извънредни ситуации и други.
3. Работната група събира необходимата и достатъчна информация по въпросите за бежанците в столицата, извършва анализ на ситуацията и изготвя финансово и структурно обоснован план за необходимите мероприятия и дейности, които Столична община предприема след излизане на имигрантите и бежанците от центровете и настаняването им на свободни адреси в столицата.


III. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
1. Мероприятията от настоящия план се съгласуват с областния управител с цел създаване на оптимална организация, координация и взаимодействие за недопускане нарушения на обществения ред и заплаха за сигурността на гражданите.
2. Изпълнението на мерките и мероприятията в настоящия план са осигурени чрез актуализиране на действащото споразумение между Столична община и СДВР.
3. При изпълнение на спешните дейности Столична община използва бюджетите на пряко отговорните дирекции.
4. Осигуряване на средства от държавния бюджет за съфинансиране на дейностите по осигуряване на здравни, хигиенни, социални, образователни и други въпроси, както и съфинансиране на мерките за гарантиране на обществения ред и сигурността на територията на Столична община.
5. Кандидатстване пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за осигуряване на финансови средства за реализирането на мерките, които гарантират обществения ред и сигурността на територията на Столична община.
6. Разработване на проекти за привличане на безвъзмездна европейска помощ за финансиране на мерките, набелязани в настоящия план. Съвместна работа с неправителствени организации при разработването и реализирането на проектите.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН РЕД, УОМП И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ”КРАСИМИР ДИМИТРОВ
Изготвили: К. Беломорски ............................................ 2013 г.

И. Дюлгеров ................................................ 2013 г.


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет