Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент тиббиёт академияси “тасдиқлайманДата02.05.2016
өлшемі487.71 Kb.
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

ТАСДИҚЛАЙМАНЎқув ишлари бўйича проректор

проф. ..........................Тешаев О.Р.

_____”_________________2012 йилКафедра: Умумий ва болалар хирургияси

Фан: Хирургия ва ҳарбий дала хирургиясида ҳамширалик иши

АСЕПТИКА ВА АНТИСЕПТИКА.

ҲОЗИРГИ ЗАМОН АНТИСЕПТИКАСИНИНГ ТУРЛАРИ ВА УСЛУБЛАРИ

мавзуси бўйича

Амалий машғулот №2

ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Ўқув машғулотида таълим технологияси модели

Мавзу №2 Асептика ва антисептика.

Ҳозирги замон антисептикасининг турлари ва услублари

Таълим бериш технологияси (амалий машғулот)


Вақт: 315 дақиқа

Талабалар сони:10-12

Ўқув машғулотининг шакли ва тури

Амалий машғулот

Ўқув машғулотининг тузилиши

1. Кириш кисм..

2. Назарий кисм

3.Аналитик кисм:

-Кейс-стади

-Тестлар

4. Амалий кисмЎқув машғулоти мақсади:

 • Асептика ҳақида тушунча бериш.

 • Экзоген ва эндоген инфекция ҳақида билим бериш.

 • Амалиёт ҳонасини тозалаш турлари ҳақида тушунча бериш.

 • Тикув ва боғлов материалларини стерилизация қилиш тўғрисида билим бериш.

 • Антисептика, замонавий антисептика ва унинг турлари тўғрисида тушунча бериш.

 • Антисептик моддаларни гуруҳлари тўғрисида тушунча бериш.

Талаба билиши лозим:


 • Асептиканинг асосий конунларини билиш.

 • Инфекция манбаларини билиш, экзоген, эндоген инфекциялар.

 • Асептика-операцияга катнашувчилар, бемор, асбоблар, боглов материаллари, тикув материаллари, операция хонаси ва жихозлари асептикасидан ташкил топишина билиш.

 • Кулларни ананавий усулда ювиш, кулни ювиш коидаси, стерил халат ва кулкопларни кийиш.

 • Филоников Гроссих усули ердамида операция майдонини ювишни урганиш.

 • Тикув материалларга нималар киришини, нимадан тайерланишини, кандай стерилизация ва кандай саклашни билиш, организмда операциядан кейинги буладиган узгаришлар.

 • Экзоген инфекция ташувиларга кандай антисептик воситалар куллашни билиш.

 • Операцион хоналарни тозалаш турларини билиш.

 • Операцион хоналарни микробланиш даражасини билиш.

Талаба бажара олиши лозим:


 • Кулларни ананавий усулда ювиш, кулни ювиш коидаси, стерил халат ва кулкопларни кийишни.

 • Филоников Гроссих усули ердамида операция майдонини ювишни.

 • Тикув материалларга стерилизация қилиш ва сақлашни.

 • Операцион хоналарни тозалашни.

 • Операцион хоналарни микробланиш даражасини аниқлашни.

Педагогик вазифалар:

Асептика хақида тушунча бериш.


Антисептика тўғрисида билим бериш.
Антисептик моддалар гуруҳлари тўғрисида тушунча бериш.
Экзоген ва эндоген инфекциялар тўғрисида билим бериш.
Антисептика ва асептиканинг умумий тамойиллари тўғрисида тушунча бериш.
Стерилизация самарадорлигини бахолаш ўргатиш.


Ўқув фаолияти натижалари:

 • Антисептика хақида тушунча бериш.
 • Антисептиканинг гуруҳлари тўғрисида билим бериш.
 • Антисептик моддаларга қўйиладиган талаблар тўғрисида тушунча бериш.
 • Экзоген ва эндоген инфекция, стерилизация турлари, даражаларини аниқлаш тўғрисида билим бериш.
 • Асептиканинг умумий тамойиллари тўғрисида тушунча бериш ва кўрсатиш
 • Стерилизациянинг самарадорлигини бахолаш ўргатиш ва амалда қўллаш

Таълим усуллари

Маъруза, ақлий ҳужум, ҳикоя, кўрсатма бериш, намойиш, видеоусул, амалий иш усули, китоб билан ишлаш, суҳбат, таълимий ўйин, пинборд, Кейс-стади.

Таълим шакли

Жамоавий, гуруҳларда ишлаш («Биргаликда ўқиймиз», «Ўйланг-Жуфтликда ишланг-Фикр алмашинг»), якка тартибли

Таълим воситалари

Доска-стенд, флипчарт, видеофильмлар, ёзув тахтаси, модел, муляжлар, график, диаграммлар, чизма, схема, эслатма, назорат варағи, матнлар

Таълим бериш шароити

Махсус техника воситалари билан жиҳозланган,

гуруҳли шаклларда ишлашга мўлжалланган хоналарМониторинг ва баҳолаш

Оғзаки сўров: тезкор-сўров,ёзма сўров: тест

Асептика ва антисептика.

Ҳозирги замон антисептикасининг турлари ва услублари.

Иш босқичлари ва вақти

Фаолият

таълим берувчи

таълим олувчилар

1-босқич.
Ўқув машғулотига кириш

10 дақика


5 дақиқа

  1. Мавзунинг номи, мақсади ва кутилаётган натижаларни етказади. Мавзу бўйича асосий тушунчалар: этиологик, патогенетик, симптоматик даво тўғрисида тушунча беради.

  2. Машғулот режаси билан таништиради.

  3. Адабиётлар рўйхатини беради (илова №6)

  4. Талабаларни ақлий ҳужумга тортиш учун жонлантирувчи саволлар беради Амалий машгулот режаси ва тузилишига қараб таълим жараёнини ташкил этиш бўйича ҳаракатлар тартиби баён қилинади.

1.4. Амалий машгулотда талабалар фаоллигини баҳолаш мезонларини эълон қилади (илова №5):


Тинглайдилар ва ёзиб оладилар.

Тинглайдилар ва ёзиб оладилар


Саволларга жавоб беради.

Тинглайдилар


2-босқич.

Асосий қисм

50 дақиқа

90 дақиқа

15 дақиқа

25 дақиқа

70 дақиқа

15 дақиқа


2.1. Талабалар билимини фаоллаштириш мақсадида мавзунинг асосий тушунчалари бўйича тезкор-сўров ўтказади ( Илова№ 2).


2.2. Кейс материалларини муҳокама қилишни ташкиллаштиради, ишлаш қоидаси, вазиятларни таҳлил қилиш чизмаси, муаммоларни ифодаланишига эътибор беришларига қаратади

( Илова№3 ).

2.3. Вазиятни мустақил таҳлил қилишни, муаммони ифодалашни, ечиш йўлларини аниқлашни, сўнгра уни ечиш топшириғини беради( Илова№3.1).

Танаффус
2.4.Тестларни якка тартибда ишлайдилар

( Илова№ 3.2).
2.5.Талабаларга кўргазмали қуролларни кўрсатиш

(слайдлар, презентация, видеофильмлар ва бқ.), уларни изохлаш

Танаффус


Саволларга жавоб берадилар.

Муҳокама қиладилар, аниқлаштирувчи саволлар берадилар

Кейс материалларини муҳокама қиладилар,

аниқлайдилар, саволлар берадилар.

Мустақил равишда таҳлил қилиш варағини тўлдирадилар, муаммони ечадилар.

Тестни муҳокама қиладилар

тақдимот киладилар бошқа талабалар мунозарада иштирок этадилар, саволлар берадилар


3-босқич.

Якуний


35 дақика

3.1. Хулоса: Мавзу бўйича хулоса қилади.

3.2. Фаол талабалар баҳоланади Гурух бўйича бахолаш мезонлари эълон қилинади (Илова №5)

3.3. Мустақил тайёргарлик кўриш учун саволлар ва топшириқлар берилади (Илова №7)


Тинглайди

Ўз ўзини баҳолайдилар.

Саволлар берадилар

Топшириқни ёзадилар1. Машғулотни ўтказиш жойи ва жиҳозланиши

-Умумий ва болалар хирургияси кафедраси

- операцион блок, стерилизация бўлими, боғлов ҳонаси, шошилинч хирургия бўлими, боғлов алмаштириш учун муляжлар ва фантомлар «Витим», «Торакс». Ҳамшира касалик тарихи, динамик кузатув харитаси.

- компьютер.

.
1.1. Мотивация

Асептика ҳақида тушунча бериш. Экзоген ва эндоген инфекция ҳақида билим бериш. Амалиёт ҳонасини тозалаш турлари ҳақида тушунча бериш. Тикув ва боғлов материалларини стерилизация қилиш тўғрисида билим бериш. Антисептика, замонавий антисептика ва унинг турлари тўғрисида тушунча бериш. Антисептик моддаларни гуруҳлари тўғрисида тушунча бериш.
1.2. Ташқи ва ички фанлараро боғлиқлик

Хирургия, анестезиология ва реанимация ички касалликлар, клиник фармакология, анатомия ва нормал физиология, неврология, кардиология.2. Машғулотнинг таркибий қисми


 1. 1.Назарий қисм

Жарохатдаги, унинг атрофидаги, патологик учокдаги ёки бутун бир организмдаги микробларни йук килишга, уларни таркалишини камайтиришга, вирулентлигини пасайтиришга каратилган чора тадбирлар мажмуасига антисептика дейилади.

Бактериологик эра бошлангунига кадар (1878) операция килинган беморларнинг деярли ярмидан ошиги сарамас, пиемия, газли гангрена жарохат дифтериясидан нобуд булишарди. Жарохатларнинг йиринглашига эса одатий хол деб караларди ва операциядан кейинги даврнинг ажралмас бир холати деб хисобланарди.

«Антисептика» тушунчасини ифлосликларга карши курашда ишлатилувчи минерал кислоталарнинг гижжаларни улдириш хусусиятини кузатган инглиз хирурги Дж. Прингл (1750) таклиф килган.

Лекин жарохатларнинг йиринглаши ва чириш жараёнлари билан кураш усуллари жуда хам оддий булган.

XIX асрнинг 40 йиллари бошида Н.И.Пирогов жарохатларни даволашда карбол кислотасини ишлата бошлаган. Гиппократ эса жарохатларни кайта боглашда ва ювишда факат кайнатилган сув, тоза чойшаблар, жарохат ажралмаларини суриб олувчи богламларни ишлатган. Бу богламларнинг зарарсизлантириш хусусиятини ошириш учун эса уларга вино спиртини шимдирган.

Венгер акушер-гинекологи И.Земмельвейс хирург кулида тугаётган аёллар хаётига хавф солувчи ва жарохатларнинг битишига тускинлик килиши мумкин булган хавф борлигини аниклаган. У бошкалардан хам купрок антисептика усулларини яратишга якин борди, кулларни, тугурук йулларини, асбоб ускуналарни ва тугурукда ишлатилиши мумкин булган барча ашёларни дезинфекция килиш учун хлорли сувдан мунтазам равишда фойдаланди.

И.Земмельвейс экспериментда бачадон ажралмасида касалликларнинг сабабчиси бор, улар эса ходимларнинг ифлосланган куллари ёки асбоб-ускуналар оркали битта аёлдан иккинчисига утиши мумкин эканлигини уз тажрибаларида исботлаб берди. Тугаётган аёлларни текширувдан олдин кулларни хлорли охак эритмаси билан ювилиши шарт деган таклифнинг кабул килиниши оламшумул натижалар берди: тугурукдан кейинги сепсисдан улим деярли 10 мартагача камайди. Бу эса И.Земмельвейснинг инсоният олдидаги катта хизматларидан саналади.

Инглиз доришуноси Лемер карбол кислотасининг бижгиш жараёнларини тухтатишини исботлади ва биринчи булиб жарохатларни даволаш учун антисептик эритма сифатида карбол кислотасининг 5% ли эритмасини ишлатишни таклиф килган.

Листернинг устози Дж. Эриксен 1874 йилда инсоннинг корин бушлиги, кукрак бушлиги ва калла суяги бушлиги хирургия учун забт этиб булмайдиган чукки деган фикрни илгари сурган. Француз олими Луи Пастер эса узининг куп сонли тажрибалари билан антисептиканинг ривожланишига катта хисса кушган ва муайян сохада тирик организмларнинг ривожланиши микроорганизмларнинг ташкаридан тушиши билан боглик эканлигини исботлаб берди.

Л. Пастернинг чириш ва бижгиш жараёнлари хакидаги ишларига асосланиб Дж. Листер узининг антисептик усули - карбол кислотаси ёрдамида инфекция билан кураш усулини таклиф килган. У карбол кислотаснинг 2,5% ли эритмасини жарохатнинг узида, жарохатга тегиши мумкин булган барча ашёларга нисбатан ишлата туриб суякларининг очик синиши булган 10 та беморни самарали даволаган. У жарохатларга карбол кислотасининг ёгли эритмаси шимдирилган 10 каватли боглам куйган.ЛИСТЕР АНТИСЕПТИКАСИ (1867)

1. Операция хонасига карбол кислотасини эритмасини пуркаш.

2. Асбоб-ускуналарга, тикув ва боглов материалларига карбол кислотасининг 2-3% эритмаси билан ишлов бериш.

3. Хирург кулига 2-3% ли карбол кислотасининг эритмаси билан ишлов бериш .

4. Операция майдонига карбол кислотасининг 3%ли эритмаси билан ишлов бериш.

5. Жарохатга Листернинг махсус богламини куйиш.


ЛИСТЕР БОГЛАМИНИНГ ТАРКИБИ

1. 5% ли карбол кислотаси шимдирилган ипак.

2. Канифол ёки парафин аралаштирлган карбол кислотаси шимдирлган саккиз каватли дока.

3. Резина шимдирлган когоз (прорезинованная бумажная ткань) ёки кленка.

4. Богламни 5% ли карбол кислотаси шимдирлган бинт билан боглаш.

Дж. Листернинг антисептик усули хирургияда 15 йил давомида машхурлик килди (господствовал). 1871 йилга келиб эса Листернинг узи хам карбол кислотаси организм тукималарга нисбатан бетараф эмаслигини тушуниб етди ва шу вактдан бошлаб зарарсиз антисептик воситалар кидирила бошланди.

XIX асрнинг охирларига келиб боглов материаллари ва асбоб-ускуналарни стериллаш усуллари ишлаб чикила бошланди. Хирургияда антисептиканинг янги йуналиши булган микробсиз шароитлар яратиш ва шундай шароитларда муолажалар килишга асос солинди.

1878 йилда Э.Бухнер хирургик асбоб-ускуналарни кайнатиш билан, Ж. Териллон эса курук буг билан стериллашни таклиф килишган. 1882 йили Ф. Тренделенбург Бонн шахрида хирургик асбоб-ускуналарни сув буги билан стериллайдиган аппарат ясаган. 1890 йили Дж. Гопкис госпиталида Бладгуд жарохатни хирург кулидан химоя килиш максадида резина кулкоплар кийишни таклиф килган. 1886 йили Э.Бергман ва К. Шиммелбушлар асбоб-ускуналарни кайнатиш учун метал биксларни таклиф килишган ва автоклавни такомиллаштиришган.

1890 йили Берлин шахрида хирургларнинг X халкаро конгрессида антисептикани киритиш ва оммавийлаштиришда килган хизматлари учун профессор Э.Бергман асептиканинг отаси деб тан олинган. Режали равишда килинадиган асептика ва анестезия замонавий хирургиянинг мухим приципларидан саналади. Асептика антисептика билан биргаликда стерил шароитлар яратишни таъминлайдиган тадбирларга асосан хирурглар фаолиятига имкониятлар очади.

Антисептиканинг турлари


 • Физик антисептика

 • Механик антисептика

 • Кимёвий антисептика

 • Биологик антисептика

 • Аралаш антисептика
 • АНТИСЕПТИК УСУЛЛАРНИ ИШЛАТИШ ЙУЛЛАРИ

Физик антисептика:

1. Бушликларни дренажлаш.

2. Дока тампонлардан фойдаланиш.

3. Хар хил нурлардан фойдаланиш.


Механик антисептика:

1. Жарохатни кесиб кенгайтириш ва чеккаларини кесиб олиш.

2. Ёт жисмларни олиб ташлаш.

3. Йирингли яраларни ювиб тозалаш.


Кимёвий антисептика:

Антисептик эритмаларни махаллий ишлатиш:

1. Тери ва жарохатга ишлов бериш.

2. Танани антисептик эритмалари билан ванна килиш.

3. Антисептикларни дренаж оркали бушликлар ёки жарохатга киритиш.

4. Жарохат атрофи тукималарини антибиотиклар эритмалари билан туйинтириш (инфильтрация).


Биологик антисептика:

1. Махаллий (жарохатга сепиш, жарохатга ёки бушликларга антибиотиклар эритмалари шимдирилган тампонлар куйиш);

2. Мушак орасига, вена ичига, артерияга, суяк ичига антибиотиклар юбориш.

3. Ферментларни махаллий, мушак орасига, бушликларга, вена ичига, суяк ичига юбориш.

4. Мушак орасига, вена ичига, антистафилококк, антигангреноз, кокшолга карши препаратларни юбориш.


 • Антисептикларни организмга юбориш йуллари

1. Огиз оркали.

2. Конга.

3. Суяк кумигига.

4. Тери остига.

5. Ингаляция йули билан.

6. Бушликларга.

7. Жарохатга.

8. Йирингли бушликларга (в закрытые гнойники).

9. Ванна килиш билан.

10. Тугри ичакка.


Физик антисептиканинг компонентлари (М.Я.Преображенский 1894 й.)

1. Докадан тампонлар, резина ва бошка материаллардан дренажлар.

2. Ультратовуш < 20 кГц:


 • Физик самра – кавитация и зарб тулкини (ударная волна)

 • Кимёвий самара – Н+ ва ОН- ионларини ажралиши

3. Лазер: (юкори ва паст энергияли)

4. Диадинамик ток (Бернара)

5. Электрофорез
 • Механик антисептиканинг компонентлари (жарохатга бирламчи хирургик ишлов бериш А.Чаруковский 1836 г., Фридрих 1898 г.)

1. Жарохат атрофини тозалаш (туалет вокруг раны): эфир билан, бензин билан, фурациллин билан, ёг ва бошкалар билан).

2. Жарохат атрофини сочлардан тозалаш.

3. Операция майдонига спирт ва йод билан ишлов бериш.

4. 0,5% ли новокаин эритмаси билан анестезия.

5. Жарохатнинг узини водород пероксиди ва фурациллин эритмалари билан ювиш.

6. Скальпел билан жарохат чеккаларини, деворларини ва тубини, шу жумладан улик, хаётга лаёкатини йукотган тукималарни кесиб олиб ташлаш.

7. Гемостаз.

8. Каватма-кават чоклар куйиш билан жарохат чеккаларини якинлаштириш.

9. Йод билан ишлов бериш.

10. Асептик боглам куйиш.


КИМЁВИЙ АНТИСЕПТИКЛАРНИНГ ТАСНИФИ

 • 1. Галоидлар.

 • 2. Оксидловчилар.

 • 3. Огир метал тузлари.

 • 4. Буёвчи моддалар

 • 5. Кислота ва ишкорлар

 • II. Органик катор

 • 1. Альдегидлар

 • 2. Феноллар

 • 3. Спиртлар.

 • 4. Сульфаниламидлар

 • 5. Нитрофуран хосилалари
 • Анорганик кимёвий воситалар.

 • А. Галлоидлар гурухи.

 • 1. Хлорамин Б (0,5%-2%) иш.: инфицирланган жарохатларни даволашда ( 1-2 % эрит), кулларни дезинфекция килишда (0,5% эрит) хоналарни дезинфекция килиш (2% эрит)

 • 2. Йодинол. иш.: йирингли бушликларни, трофик яраларни ювишда, примочка куринишида ва компресслар килишда.

 • 3. Йоданат (1%), иш.: операция майдонига ишлов беришда.

 • 4. Йодопирон. иш.: операция майдаонини дезинфекция килишда, жарохатга бирламчи хирургик ишлов беришда.

 • 5. Йодофор (йодопиронга ухшаб ишлатилади).

 • 6. Йодофом, иш.: инфицирланган жарохатлар ва яраларларни даволашда.

 • Б. Оксидловчилар.

 1. 1. Водород пероксиди (3-6%), яраларни тозалашда, хирургик асбобларга ишлов беришда ва бошкаларда.

 2. 2. Калий перманганат, 0,1 – 0,05% сувдаги эритмаси – жарохатларни ювишда, 0,01 – 0,1% огиз бушлиги ва томокни чайиш учун, 0,02 – 0,1% - кинни ювиш (спринцевания) учун, 2 – 5 % яралар ва куйиш юзаларига ишлов бериш учун.

 • В. Огир металл тузлари.

 • 1. Кумуш нитрат. 1-2%; 5- 10% ли эритмаси йирингли яралар ва сийдик копини ювиш учун.

 • 2. Протаргол, 1-3% ли эритмаси сийдик копини ва юкори нафас йулларини дезинфекция килиш учун

 • 3. Колларгол, 0,2-1% ли эритмаси яраларни ювиш учун, 1-2% - ли эритмаси сийдик копини ювиш учун, 2-5% - глазные капли.

 • 4. Симоб оксицианид, 1;5000- ли эритмаси сийдик копини ва жарохатларни ювиш учун, 1% ли эритмаси – асбоб-ускуналарни стериллаш учун.

 • 5. Рух сульфат, 0,1-0,5% р-р – коньюктивитларда, 0.25-0.5% - юкори нафас йулларини яллигланиш касалликларида.

 • Г. Буёвчи моддалар.

 • 1. Метилен куки (1-3%)– ли эритмаси сийдик копини ва жарохатларни ювиш учун.

2. Бриллиант яшили.0,1-2% спиртли эритмаси енгил жарохатларга ишлов бекриш учун.

 • Д. Кислота ва ишкорлар.

 • 1. Салицил кислотаси.

 • 2-5% - сепмалари (присыпки)

 • 1-10% -мазь некроз тукималари булган жарохатларни даволашда.

 • 1-2% - спиртли эритмаси гиперкератозни даволашда.

 • 2. Борат кислотаси (кислота борная), сепмалари, 5-10% ли мазлари –тери касалликларида, 2-4% ли сувли эритмалари – яраларни ювишда.

 • 3. Натрий тетраборати, 4% ли эритмаси кинни ювиш ва яраларни ювиш учун.
 • Органик кимёвий моддалар

 • Е. Альдегидлар.

 • 1. Формалин ёки формальдегид, қўлларни, кулкопларни, дренаж найчаларни ва асбоб-ускуналарни дезинфекция килишда.

 • 2. Сайдекс, глутар диальдегиднинг 2% ли эритмаси, катетерларни, асбоб-ускуналарни дезинфекция килишда.

 • Гексаметилен – тетраамин, сийдик йуллари яллигланиш касалликларида ичишга ва вена ичига юбориш учун.

Ж. Феноллар.

 • 1. Фенол ёки карбол кислотаси – 3-5% ли эритмаси – чойшабларни, анжомларни дезинфекция килиш учун.

 • Деготь березовый, 10-30% ли мазь тери касалликлларида.

З. Спиртлар.

 • Этил спирти 70-96%, хирург кулини, асбоб-ускуналарни, тикув материалларини ва операция майдонини дезинфекция килиш учун.

И. Сульфаниламид воситалар.

 • Купинча стрептоцид, норсульфазол, сульфазин, сульфадимезин, сульфадиметоксинлар ишлатилади.

К. Нитрофуран хосилалари

 • 1. Фурацилин (1:5000) – яраларни, плевра, бугим ва корин бушликларини ювиш учун.

 • 2. Фурагин - 0,1% ли эритмаси инфекциянинг огир формаларида махаллий ишлатилади.

 • 3. Фурадонин

 • 4. Фуразолидон
 • БИОЛОГИК АНТИСЕПТИКА

 • Энзимотерапия (ферментлар)

 • А) Хайвонлардан олинадиган – трипсин, химотрипсин, химопсин

 • Б) Бактериал – террилитин, стрептокиназа, коллагеназа, аспераза, ируксол

 • В) Усимликлардан олинадиган - бромелаин, папаин.

 • Иммун системасига таъсир килувчи: зардоблар, анатоксинлар, вакциналар, бактериофаглар.
 • Энзимотерапия

 • Махаллий ишлатилади

 • Ингаляция ёрдамида ишлатилади

 • Парентерал йул билан ишлатилади
 • Организмнинг химоя кучларини фаоллаштириш:

 • Янги консервланган кон ва эр. масса куйиш

 • Фаол иммунизация: анатоксин, махсус вакциналар ишлатиш

 • Пассив иммунизация: стафилококк анатоксини, антистафилококкплазмаси ёки гамма-глобулини, махсус бактериофаглар ишлатиш.

Антибиотиклар гурухи:

1). Пенициллин гурухи: бензилпенициллиннинг натрийли, калийли ва новокаинли тузлари, бициллин-1, бициллин-3, бициллин-5, метициллин натрий тузи, оксациллин натрийли тузи, ампициллин ва бошкалар.

2). Стрептомицин гурухи: стрептомицин сульфат, стрептомицин хлоркальцийли комплекси.

3). Тетрациклинлар гурухи: тетрациклин, тетрациклин гидрохлорид, окситетрациклин дигидрат, морфоциклин.

4). Левомицетин гурухи: левомицетин, синтомицин.

5). Антибиотиклар гурухи – макролидлар: эритромицин, олеандомицин, фосфат, олететрин, олеморфоциклин.

6). Антибиотиклар гурухи - аминогликозидлар: неомицин сульфат, мономицин, канамицин.

7). Замбуругларга карши воситалар: нистатин, леворин, амфотерицин В ва бошкалар.


Антибиотикларни юбориш йуллари :

Антибиотикларни махаллий ишлатиш

Суяк ичига юбориш

Вена ичига юбориш

Артерия ичига юбориш

Аорта ичига юбориш

Трахеа ичига юбориш

Юкоридаги усулларнинг комбинацияси


Антибиотикларни ишлатишда куйидаги хатоликлар кузатилиши мумкин:

 • Курсатмаларсиз (заруриятсиз) ишлатилиши.

 • Кам ёки куп дозада буюрилиши

 • Бир хил гурухга мансуб антибиотикларни ишлатиш

 • Микроблар сезгирлигини хисобга олмасдан ишлатиш

 • Синергизм ёки антагонизмга эътибор бермаслик

 • Ножуя таъсирларига эътибор бермаслик


АСЕПТИКА

Жарохатга микроблар тушишини олдини олишга каратилган чора тадбирлар мажмуасига асептика дейилади. Хозирга вактда асептика хирургиянинг таянчига айланган асослардан биттасидир. Патоген микробларнинг жарохатга ёки организмга тушиш манбалари экзоген ва эндоген булиши мумкин.

I. Экзоген


 • 1. Хаво томчи.

 • 2. Контакт.

 • 3. Имплантацион.

II. Эндоген.

 • Организмдаги патологик учоклардан (тери, ошкозон ичак тракти, нафас йуллари ва бошкалар) лимфоген ёки гематоген таркалиши.
 • ЖАРОХАТГА ИНФЕКЦИЯНИНГ ТУШИШ ЙУЛЛАРИ

  • Экзоген инфекция

 • А. хаво-томчи

 • Операция вактида деразаларнинг очик туриши

 • Операция вактида операция хонасини тозалаш

 • Операция вактида кескин харакатлар килиш

 • Операция вактида гаплашиш


Б. Контакт

 • 1. Стериль булмаган куллар

 • 2. Стериль булмаган асбоб-ускуналар

 • 3. Стериль булмаган чойшаблар

 • 4. Антисептик ишлов берилмаган (необработанный) операцион стол


В. Имплантацион

 • 1. Стериль булмаган металлоостеосинтез воситалари

 • 2. Стериль булмаган протезлар

 • 3. Стериль булмаган тикув иплари

 • 4. Стериль булмаган дренажлар


Эндоген инфекция

 • Мудровчи (дремлющая) инфекция (чандик тукимаси)

 • Контакт (йирингли бушликларнинг очилиши, ичак бушликларнинг очилиши)

 • Гематоген ва лимфоген (сурункали тонзиллит, кариес тишлар)
 • ХАВО-ТОМЧИ ИНФЕКЦИЯСИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ

 • Хирургия булимларини режалаштириш ва ташкил килиш (организация и планировка).

 • Операция блокини жойлаштириш ва жихозлаш (Отделка и оборудование операционного блока).

 • Операция хонасига эътибор ва парвариш (содержание и уход).


КОНТАКТ ИНФЕКЦИЯСИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ

ХИРУРГ КУЛИГА ИШЛОВ БЕРИШ УСУЛЛАРИ

I. Механик тозалаш, дезинфекция килиш, ошлаш: • 1. Спасокукоцкого – Кочергина усули. (0,5% нашатыр спирти)

 • 2. Альфельд усули. (96% спирт + 5% йод)

 • 3. Фюрбрингера усули. (70% спирт + 0,5% сулема эритмаси)

II. Факат терини ошлаш:

 • 1. Бруно усули. (96% спирт – 10 мин.)

 • 2. Заблудовский усули.


АСБОБ-УСКУНАЛАРНИ СТЕРИЛИЗАЦИЯ КИЛИШ

( марказий стерилизация килиш булими).
А. Автоклавларда:

 • 1. Зангламайдиган асбоблар (чойшабларга уралган холатда).

 • 2. Боглов материаллари (биксларда).

 • 3. Операция чойшаблари (биксларда).

Б. Курук иссик (сухожаровой) шкафларда (180 гр. – 45мин). • 1. Шприцлар ва ниналар.


СТЕРИЛЛИКНИ НАЗОРАТ КИЛИШ

I. Назорат экмалари (контрольные посевы).II. Автоклавларда:

 • 1. Олтингугурт.

 • 2. Бензой кислотаси.

 • 3. Антипирин.

 • 4. Микулич усули.

III. Курук иссик (сухожаровой) шкафларда:

 • Сахароза.

 • Мочевина.

ИМПЛАНТАЦИОН ИНФЕКЦИЯНИ ОЛДИНИ ОЛИШ

 • 1. Металлоостеосинтез воситаларини стерилизация килиш

 • 2. Протезларни стерилизация килиш

 • 3. Тикув материалларни стерилизация килиш

 • 4. Дренажларни стерилизация килиш


ЭНДОГЕН ИНФЕКЦИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ

 • Операция майдонини тайёрлаш

 • Организмдаги инфекция учокларини йукотиш.


3. Аналитик қисм. Машғулот жараёнида қўлланиладиган янги педагогик технология усуллари:

МУАММОЛИ ВАЗИЯТЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ БЎЙИЧА АМАЛИЙ МАШҒУЛОТДА ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

3.1. Таълим технологиясининг модели

1мавзу, 2 соат

Таълим олувчилар сони: 12 кишидан ошмаслиги лозим

Мавзу

Асептика ва антисептика. Ҳозирги замон антисептикасининг турлари ва услублари.

Амалий машғулот

режаси

 1. Кейс мазмунига кириш.

 2. Талабалар билимларини фаоллаштириш мақсадида “Блиц - сўров” ўтказиш.

 3. Муаммони ва уни ечиш вазифаларини аниқ ифода этиш.

 4. “Кейс – стади”ни гуруҳларда ечиш.

 5. Натижалар тақдимоти ва муҳокамасини ўтказиш.

 6. Муҳокама этилаётган муаммони “Т-схема” жадвали асосида таҳлил этиш.

 7. Якуний хулоса чиқариш. Эришилган ўқув натижаларига кўра талабалар фаолиятини баҳолаш

Машғулотнинг мақсади:

  • Асептика ҳақида тушунча бериш.

  • Экзоген ва эндоген инфекция ҳақида билим бериш.

  • Амалиёт ҳонасини тозалаш турлари ҳақида тушунча бериш.

  • Тикув ва боғлов материалларини стерилизация қилиш тўғрисида билим бериш.

  • Антисептика, замонавий антисептика ва унинг турлари тўғрисида тушунча бериш.

  • Антисептик моддаларни гуруҳлари тўғрисида тушунча бериш.

Педагогик вазифалар:

Ўқув фаолияти натижалари:

Асептика хақида тушунча бериш.
Антисептика тўғрисида билим бериш.
Антисептик моддалар гуруҳлари тўғрисида тушунча бериш.
Экзоген ва эндоген инфекциялар тўғрисида билим бериш.
Антисептика ва асептиканинг умумий тамойиллари тўғрисида тушунча бериш.
Стерилизация самарадорлигини бахолаш ўргатиш.


 • Антисептика хақида тушунча бериш.
 • Антисептиканинг гуруҳлари тўғрисида билим бериш.
 • Антисептик моддаларга қўйиладиган талаблар тўғрисида тушунча бериш.
 • Экзоген ва эндоген инфекция, стерилизация турлари, даражаларини аниқлаш тўғрисида билим бериш.
 • Асептиканинг умумий тамойиллари тўғрисида тушунча бериш ва кўрсатиш

Стерилизациянинг самарадорлигини бахолаш ўргатиш ва амалда қўллашЎқитиш усуллари ва техника

“Кейс – стади”, “Блиц-сўров”, “Муаммоли вазият” услуби, “Т-схема”, “Баҳс-мунозара”

Ўқитиш воситалари:

Маркерлар, қоғозлар, доска, бўр

Ўқитиш шакллари

Индивидуал ва гуруҳларда ишлаш

Ўқитиш шарт-шароити

Техник воситалар билан таъминланган аудитория

Мониторинг ва баҳолаш

Оғзаки назорат, савол-жавоб, ўз-ўзини назорат қилиш, рейтинг тизими асосида баҳолаш3.2. Амалий машғулотнинг технологик харитаси

Иш жараёнлари вақти

Фаолиятнинг мазмуни

ўқитувчи

талаба

Тайёрлов босқичи
(10 дақиқа)


Мавзуни, вазият мазмунини аниқлайди, информацион таъминотга тайёргарлик кўради, “кейс - стади”ни расмийлаштиради, кейсни кўпайтириш муаммосини ҳал этади. Мустақил равишда тайёргарлик кўришни, тавсия этилган адабиётларни ўқиб ўрганишни тавсия этади

ТинглайдиларI-босқич. Мавзуга кириш

(10 дақиқа)1.1. Ўқув машғулоти мавзуси, мақсади, вазифалари ва ўқув фаолияти натижаларини айтади, долзарблиги ва аҳамиятига тўхталиб ўтади

Тинглайдилар

1.2. Мавзу бўйича таълим олувчилар билимларини фаоллаштириш мақсадида блиц – сўров ўтказади (1-илова)

Саволларга жавоб

Билдиради1.3. “Кейс - стади” вазифаси ва талабалар томониданг мавзуни узлаштиришдаги ўрнини аниқлайди. Амалий машғулотнинг иш тартиби ва натижаларни баҳолаш мезонлари билан таништиради. Кейс мазмуни билан янада яқинроқ танишиб чиқишлари учун талабаларга материалларни тарқатиб чиқади

Танишадилар

II-босқич. Асосий

(60 дақиқа)2.1. Кейсда бор бўлган материалларни муҳокама қилишни ташкиллаштиради, диққатни кейс билан ишлаш қоидаларига, муаммони ечиш алгоритмига ва вазифани аниқлаштиришга қаратади

Муҳокама қиладилар

2.2. Мустақил равишда уйда ёзиб келинган вазият таҳлилини ўтказишни таклиф қилад

Вазиятни мустақил равишда таҳлил қиладилар

2.3. Талабаларни 2 та кичик гуруҳларга ажратади. Мавзу бўйича тайёрланган топшириқларни “Муаммоли вазият” услубидан фойдаланилган ҳолда тарқатади (2-илова)

Гуруҳларга ажралади, ёзиб оладилар, топшириқлар устида ишлайдилар

2.4. Кичик гуруҳларда кейс билан якка тартибда бажарилган ишлар натижаларини муҳокама қилишни ташкиллаштиради. Гуруҳларга топшириқларни бажариш учун ёрдам беради, қўшимча маълумотлардан фойдаланишга имкон яратади. Диққатларини кутиладиган натижага жалб қилади

Фаол қатнашадилар

2.5. Ҳар бир гуруҳ топшириқларни ватман-қоғозларга тушириб, тақдимотини ўтка-зишда ёрдам беради, изоҳ беради, билимларини умумлаштиради, хулосаларга алоҳида эътибор беради. Топшириқларнинг бажарилиши қай даражада тўғри эканлигини диққат билан тинглайди

Жамоа бўлиб бажа-рилган ишнинг тақ-димотини ўтказади-лар, бахс-мунозара юритадилар, қў-шимчалар қиладилар, баҳолайдилар, хулоса чиқарадилар

2.6. Талабаларнинг фикрларини умумлаш-тириб бўлгач, ўқитувчи хамширалик жараёнини кандай куллайсиз - деб фикрини давом эттиради. Шу сабабли ушбу муаммодан келиб чиққан ҳолда ҳар бир гуруҳга “Т - схема” жадвалидан фойдаланилган ҳолда “мурожаат қилади (3- илова)

Тинглайдилар. Гуруҳларда берилган топшириқни бажарадилар. Тақдимотини ўтказадилар.

Мавзу бўйича якуний хулоса чиқарадилар.
2.6. Талабаларнинг тақдимотда кўрсатилган фикрларини умумлаштиради

Тинглайдилар

III - босқич.

Якуний


(10 дақиқа)

3.1. Иш якунларини чиқаради. Бугунги мавзу долзарб эканлигига тўхталиб ўтади. Ўқитувчи талаба-ларга дарсда олган билимларини амалиётга татбиқ этишлари лозим эканлигини таъкидлайди. Фаол та-лабаларни баҳолаш мезонлари ор-қали рағбатлантиради.

Мустақил уйда тахлил қилинган кейслар кўриб чиқилиб, энг яхши кейсларни аниқлайди ва баҳолайдиЭшитади.

Аниқлайди.

Фикр - мулоҳазалар

билдирадилар.3.2. Тавсия этилган муаммо ечим-ларига изоҳ беради. Яна бир бор Кейснинг аҳамиятига атрофлича тўхталиб ўтади

Тинглайдилар


1-Илова

Блиц-сўров савол ва жавоблариСавол

Жавоб

1.

Антисептика нима ва унинг турлари?


Жарохатдаги, унинг атрофидаги, патологик учокдаги ёки бутун бир организмдаги микробларни йук килишга, уларни таркалишини камайтиришга, вирулентлигини пасайтиришга каратилган чора тадбирлар мажмуасига антисептика дейилади.

Антисептиканинг турлари

 • Физик антисептика

 • Механик антисептика

 • Кимёвий антисептика

 • Биологик антисептика

 • Аралаш антисептика.

2.

Лестер антисептикаси нима?

ЛИСТЕР АНТИСЕПТИКАСИ (1867)

1. Операция хонасига карбол кислотасини эритмасини пуркаш.

2. Асбоб-ускуналарга, тикув ва боглов материалларига карбол кислотасининг 2-3% эритмаси билан ишлов бериш.

3. Хирург кулига 2-3% ли карбол кислотасининг эритмаси билан ишлов бериш .

4. Операция майдонига карбол кислотасининг 3%ли эритмаси билан ишлов бериш.

5. Жарохатга Листернинг махсус богламини куйиш.3.

Листер богламининг таркиби


1. 5% ли карбол кислотаси шимдирилган ипак.

2. Канифол ёки парафин аралаштирлган карбол кислотаси шимдирлган саккиз каватли дока.

3. Резина шимдирлган когоз (прорезинованная бумажная ткань) ёки кленка.

4. Богламни 5% ли карбол кислотаси шимдирлган бинт билан боглаш.4.

Антисептикларни организмга юбориш йуллари?


1. Огиз оркали.

2. Конга.

3. Суяк кумигига.

4. Тери остига.

5. Ингаляция йули билан.

6. Бушликларга.

7. Жарохатга.

8. Йирингли бушликларга (в закрытые гнойники).

9. Ванна килиш билан.

10. Тугри ичакка.5.

Асептикага таъриф беринг ва инфекциянинг тарыалиш йщллари?

Жарохатга микроблар тушишини олдини олишга каратилган чора тадбирлар мажмуасига асептика дейилади. Патоген микробларнинг жарохатга ёки организмга тушиш манбалари экзоген ва эндоген булиши мумкин.

I. Экзоген • 1. Хаво томчи.

 • 2. Контакт.

 • 3. Имплантацион.

II. Эндоген.

 • Организмдаги патологик учоклардан (тери, ошкозон ичак тракти, нафас йуллари ва бошкалар) лимфоген ёки гематоген таркалиши.

2-Илова

1 - топшириқ

Гуруҳларда ишлаш учун эксперт вароғлари

1-гуруҳ.

 1. Асептика хақида тушунча.

 2. Антисептика хакида тушунча.

Муаммоли вазият” жадвалини тўлдирингМуаммоли вазият тури

Муаммоли вазиятнинг келиб чиқиш сабаблари

Вазиятдан чиқиб

кетиш ҳаракатлари


2- гуруҳ.

 1. Антисептик моддаларнинг юбориш усуллари.

 2. Антисептик моддаларга куйиладиган талаблар.

 3. Стерилизация самарадорлигини баҳолаш.

Муаммоли вазият” жадвалини тўлдирингМуаммоли вазият тури

Муаммоли вазиятнинг келиб чиқиш сабаблари

Вазиятдан чиқиб кетиш ҳаракатлари3-Илова

2 - топшириқ

Т-схема” жадвалини тўлдирингАмалиётдан олдинги даврда хамширалик жараёни

Жаррохлик хонасини тозалаш усуллариКейс билан ишлаш жараёнини баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичлари

Аудиторияда бажарилган иш учун

баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичлари

Гуруҳлар

рўйхати


Гуруҳ фаол

мак. 10 бМаълумотлар кўргазмали тақдим этилди мак. 30 б

Жавоблар тўлиқ ва аниқ берилди

мак. 10 бЖами

мак. 50 б1

2
50-48 балл – аъло, 46- 38 балл – яхши, 34- 36 балл – қониқарли 34-32 коникарсиз, 31 ва ундан кам-ёмон


3.3.Тестлар
1. Антисептик восита сифатида илк бор кайси восита ишлатилган:

А. хлорамин

Б. спирт

В. карбол кислота*

Г. лизол

Д. фурациллин


2. Россияда 1-марта карбол кислотани ким ишлатган:

А. Листер

Б. Пирогов

В. Шиммельбуш

Г. Бергман

Д. Субботин*


3. Россияда1-марта асептикани ким таклиф килган:

А. Пирогов

Б. Бобров

В. Склифосовский*

Г. Дьяконов

Д. Бергман


4. Қанча вактдан кейин ярадаги тампон кон еки йиринг билан шимирилиниб ўз хусусиятини йуқотади:

А. 2 соатдан кейин

Б. 4 соатдан -----

В. 8 соатдан -----*

Г. 16 соатдан ----

Д. 24 соатдан ----


5. Қуйидаги антисептикларнинг кайси бири сульфаниламидларга мансуб эмас:

А. стрептоцид

Б. норсульфазол

В. этазол

Г. левомицитин *

Д. сульфадимезин


6. Резина қўлкоп асбоблар ва бошка резина буюмларни дезинфекция қилиш учун қайси антисептик қўлланилади:

А. риванол

Б. протаргол

В. фурациллин

Г. формалин

Д. сулема*


7. Тикиш ипининг кайси бири сурилиб кетиш хусусиятига эга:

А. ипак


Б. кетгут*

В. соч толаси

Г. капрон

Д. лавсан


8. Антибиотикларни қўллашдан олдин кайси синов ўтказилади:

А. тери ичига*

Б. тери остига

В. мушак орасига

Г. вена томирига

Д. артерия томири ичига


9. Қачон кандидоз ривожланади:

А. кенг куламда таъсир келувчи антибиотиклар кулланилганда

Б. антибиотиклар кам улчам/доза/ да кулланилганда

В. антибиотикларни катта дозада узок вакт кулланилганда*

Г. антибиотикларни нистатин ва леворинлар билан кушиб куллаганда

Д. микрофлоранинг сезгирлигини аникламасдан антибиотиклар куллаганда


10. Кайси антисептик модда ярага ва йирингли бушликка некролитик таъсир килади:

А. 3% ли водород пероксид эритмаси

Б. формалин

В. трипсин*

Г. сулема

4. АМАЛИЙ КУНИКМА:

Очик жарохатларда биринчи ёрдам.

Талаба бажарадиган алгоритмлар:

1.

Бемор чалканчасига ёткизилади.


100

50

0

2.

Ёрдам кўрсатиётган ходим беморнинг

ўнг томонида туради.100

50

0

3.

оғриқсизлантириш.


100

50

0

4.

қон босимини ва томир уришини ўлчаш.


100

50

0

5.

Бемор кийими ечилмайдиган холатда у

кесилади.100

50

0

6.

Жарохат атрофии антисептик эритмалар билан

тозаланилади.100

50

0

7.

Пинцет ёрдамида жарохатдан кийим бўлакчаларини ва ёт жисмларни олиб ташлаш.

100

50

0

8.

Сикиб турувчи боглом куйиш.


100

50

0

9.

Беморни замбилга ёткизиш.100

50

0

10.

Касалхонага олиб келиш.


100

50

0


Амалий куникма:

Бошнинг соч сохасидаги жаррохатларга хирургик ишлов бериш.

Талаба бажарадиган алгоритмлар:


1.

Бемор оркасига ёткизилади.


100

50

0

2.

Жорахат атрофидаги сочлар кайчи билан олинади.


100

50

0

3.

Жарохат атрофидаги тери юзаси 5%ли йод эритмаси билан артилади.


100

50

0

4.

Жарохат атрофи 0,5% ли новокаин эритмаси билан огриксизлантирилади.


100

50

0

5.

Пинцет билан жарохатдан ёт жисмлар олинади.


100

50

0

6.

Жарохат четлари кесиб ташланади.


100

50

0

7.

конаётган томирлар богланади.


100

50

0

8.

Жарохат антисептик эритмалар билан ювилади.


100

50

0

9.

Жарохат каватма-кават тикилади.


10050

50

0

10.

Жарохат 5% йод эритмаси билан артилади ва асептик боглам куйилади.


100

50

0


5. Билим, кўникма ва билишларни назорат шакллари

-Баҳсда актив иштрок этиш

- Ёзма жавоб натижалари

- Кейс-стади ва тест масалаларини ечиш- Амалий кўникмаларни бажариш
5.1.Талабалар билми, кўникма ва махоратини баҳолашда қўлланиладиган назорат мезонлари
Бахо

аъло

яхши

урта

коникарсиз

ёмон
Ўзлаштириш % ҳисобида

100%-86%

85%-71%

70-55%

54%-37%

36% ва ундан кам

1

Назарий кисм

20-19

балл

18-17 балл

16-15 балл

14-13 балл

12 балл

2

Кейс- стади

50-48 балл

46- 38 балл

34- 36 балл

34-32

балл

31 балл

3

Тест

15-14балл

13-12 балл

11-10 балл

9-8 балл

7-6балл

4

Амалий кисм

15-12,9 балл

12,75-10,6 балл

10,5-8,25 балл

8,1-5,5-балл

5,4 балл


Ўзлаштириш % ҳисобида

Баҳо


Талабанинг билим даражаси

1

96-100%

Аъло

"V”


Мавзунинг назарий кисм саволларга тўлиқ ва тўғри жавоб .Жавоб дастур меъёридандан юқори, қўшимча адабиётлардан фойдаланган ҳолда юқори сифатда ва ижодий ёндошган ҳолда берилган. Кейс-стади таркибидаги блиц-суров ва муоммоли вазиятни мустақил равишда саволни таҳлил қилади ва ижодий фикрлайди, хулоса қилади.

Тестни энг юқори даражада ечади. Интерфаол ўйин Т-схема жадвалини тулдиришда фаол қатнашади ва тўғри хулоса ва якун ясайди. Масалаларни юқори даражада таҳлил қилади. Мустақил ишларни тўлиқ ва ортиғи билан бажарган.

Амалий кўникмаларни юқори даражада ва мустқил бажаради.


2

91-95%

Аъло "5"

Назарий кисмдаги саволларга тўлиқ жавоб. Жавоб дастур меъёридандан юқори, қўшимча адабиётлардан фойдаланган ҳолда юқори сифатда ва ижодий ёндошган ҳолда берилган . Кейс-стади таркибидаги блиц-суров саволни мустақил равишда таҳлил қилади ва ижодий фикрлайди, хулоса қилади.

Тест энг юқори даражада ечади. . Интерфаол ўйин Т-схема жадвалини тулдиришда фаол қатнашади ва тўғри хулоса ва якун ясайди. Масалаларни юқори даражада тахлил қилади. Мустақил ишларни тўлиқ бажарган.

Амалий кўникмаларни тўлиқ бажарган.


3

86-90%

Аъло

Назарий кисмдаги саволларга тўлиқ, лекин 1-2 хатоликлар билан жавоб берилган. Кейс-стади таркибидаги блиц-суров ва муоммоли вазиятни мустақил равишда саволни таҳлил қилади. Тестларни тўғри йўналишда, лекин бир қанча хатоликлар билан ечади Т-схема жадвалини тулдиришда фаол қатнашади ва тўғри хулоса ва якун ясайди. Мустақил ишларни тўлиқ бажарган.

Амалий кўникмаларни тўлиқ, лекин ўқитувчи кўмагида бажарган4

81-85%


Яхши “4"


Назарий кисмдаги мавзу бўйича саволларга тўлиқ, лекин 2-3 хатоликлар билан жавоб берилган. Жавобларни амалиётда қўллай олади, савол мағзини англаб етади, тассавурга эга. Кейс-стади таркибидаги блиц-суров ва муоммоли вазият тугрисида тассавурга эга. Тестларнит тўғри ечилган, лекин мавзу даражасида етарли эмас. Ҳолатий масалаларни ечишда фаол қатнашади ва тўғри йўналишда ечади.

Мустақил ишларни тўлиқ, лекин 1-2 та камчиликлар билан бажарган

Амалий кўникмаларни тўлиқ, лекин камчиликлар билан бажарган.


5

76-80%


Яхши “4"


Назарий кисмдаги мавзу бўйича саволларга нотўлиқ жавоб берилган. Талаба мавзуни билади, аммо уни тўлиқ англаб етмайди.

Савол мағзини тушинади, жавоб беради, тасаввурга эга. Кейс-стади ўйинларда фаол иштрок этади.

Тестй масалаларни нотўлиқ ечади. Мустақил ишлар етарли даражада бажарилмаган.

Амалий кўникмаларни нотўлиқ, 2-3 та хатоликлар билан бажарилган6

71-75%Яхши

“ 4”


Назарий кисмдаги мавзу саволга тўғри, лекин нотўлиқ жавоб берилган.Талаба мавзуни ўзлаштирган, лекин саволларга тўлиқ жавоб бермайди. Кейс-стади таркибидаги савол мағзини тушинади, етарли аниқликда жавоб беради, тасаввурга эга. Тест масалаларни нотўлиқ ечади. Мустақил ишлар етарли даражада бажарилмаган, 3дан ортиқ хатоликлар мавжуд амалий кўникмаларни нотўлиқ, 4 дан ортиқ хатоликлар билан бажарилган.

7

66-70%

Қониқарли

“3”


Назарий кисдаги кўйилган саволларнинг ярмига жавоб берилган.

Талаба мавзуни ўзлаштирган. Кейс-стади таркибидаги саволларга нотўлиқ,баъзиларига жавоб беради. Тест масалаларни тўғри ечган, лекин жавоб асосланмаган. Мустақил ишлар бажаришда камчиликларга йўл қўйилган. Мустақил ишлар етарли даражада бажарилмаган, сифатсиз.

Амалий кўникмаларни бажаришда камчиликларга ва хатоликларга йўл қўйилган.


8

61-65%

Қониқарли

“3”


Назарий кисдаги кўйилган саволларнинг ярмига жавоб берилган.

Саволларга нотўлиқ, хатоликлар билан жавоб беради. Кейс-стадининг баъзи йўналишлари хақида тасаввурга эга, ноаниқ тушунчага эга. Мустақил ишларни бажаришда камчиликларга йўл қўйилган. Мавзу асосланмаган. амалий кўникмаларни бажаришда камчиликларга ва хатоликларга йўл қўйилган.9

55-60%

Қониқарли

“ 3”


Назарий кисдаги кўйилган саволларнинг ярмига нотулик жавоб берилган.

Саволларга нотўлиқ, асоссизхатоликлар билан жавоб беради. Кейс-стадининг баъзи йўналишлари хақида тасаввурга эга, ноаниқ тушунчага эга. Тестлар нотўғри ечилган. Мустақил ишлар бажаришда камчиликларга йўл қўйилган, мавзу очиб берилмаган. амалий кўникмаларни бажаришда камчиликларга ва хатоликларга йўл қўйилган.10

50-54%

Қониқарли

“ 3”


Назарий кисдаги кўйилган саволларнинг 1/3 нотўлиқ ва хатоликлар билан жавоб берилган. Талаба мавзуни билмайди ва тестлар ечилмаган. Интерфаол ўйинлар хақида тассавур ва тушунчага эга эмас.Мустақил ишлар нотўлиқ ва камчиликлир билан бажарилган. амалий кўникмаларни бажаришда камчиликларга ва хатоликларга йўл қўйилган.

11

46-49%

Қониқарсиз

"2"


Назарий кисдаги кўйилган саволларнинг 1/4 нотўлиқ ва хатоликлар билан жавоб берилган.Талаба мавзуни билмайди ва тестлар ечилмаган. Интерфаол ўйинларда мутлоқ иштрок этмайди. Мустақил ишлар бажарилмаган. Амалий кўникмаи бажаришда камчиликларга ва хатоликларга йўл қўйилган.

12

41-45%

Қониқарсиз

"2"


Мавзу бўйича 1/5 қўйилган саволларга жавоб беради. Талаба мавзуни билмайди. Саволларга нотўлиқ ва нотўғри жавоб беради. Тестлар кўплаб хатоликлар билан ва нотўғри ечилган. Мустақил ишлар қўйилган 1/5 масала бўйичагина ҳал қилинган. Амалий кўникмалар ўзлаштирилмаган, бажарилмайди.

13

36-40%

Қониқарсиз

"2"


Мавзу бўйича 1/10 қўйилган саволларга, нотўғри йўналишда жавоб берилган. Мавзуни билмайди, саволларга жавобни алмаштириб беради. Мавзу мутлоқо ўзлаштирилмаган ва тестлар ечилмаган. Амалий кўникмалар ўзлаштирилмаган, умуман бажарилмайди.

14

31-35%

Қониқарсиз

"2"


Саволларга мутлоқо жавоб берилмайди. Мавзуни билмайди. Тестлар ечилмаган. Мустақил ишлар ва амалий кўникмалар мутлоқо бажарилмаган.6. Машғулотнинг хронологик харитасиМашғулот босқичлари

Шакл

Вақт

315 дақиқа


Танаффус
1

Текшириш

Давомат, талабалар дафтарини текшириш

40 дақиқа2

Ўқитувчининг кириш сўзи

Мавзуни изоҳлаш

5 дақиқа

5 дақиқа
3

Назарий қисм

Баҳс

Оғзаки жавоб,
45

дақиқа


5 дақиқа
4

Аналитик қисм

«Кейс стадии» мухокамаси

тест масалаларни ечиш.60 дақиқа
30 дақиқа

45 дақиқа
5

Талабаларга кўргазмали қуролларни кўрсатиш( слайдлар, презентация, видеофильмлар ва бқ.), уларни изохлаш
45 дақиқа

5 дақиқа
6

Амалий қисм

Амалий кўникмаларни бажариш

45 дақиқа

5 дақиқа
7

Хулоса

Балл билан баҳолаш, уй вазифасини бериш, мустақил бажариш учун вазифа,

маълумот бериш45 дақиқа
7. Контрол саволлар:

1. Асептика хақида тушунча.

2. Антисептика хакида тушунча.

3. Инфекцияни таркалиш усуллари.

4. Антисептик моддаларга куйиладиган талаблар.

5. Антисептик моддаларни гурухлари.

6. Стерилизация самарадорлигини баҳолаш.
8. Фойдаланиладиган адабиётлар.

Дарсликлар, қўлланмаларнинг рўйхати

Асосий


 1. Галкин Р.А., Двойников С. И. Сестринское дело в хирургии. – Самара, 1998 г. Учебник.

 2. Каюмов Т.Х. Хирургикда хамширалик иши. Тошкент. 2006 й..Дарслик.

 3. Грицук И. Р., Ванькович И. К. Сестринское дело в хирургии: Учебное пособие: Мн. «Высшая школа», 2000 г.

 4. Кузнецова В. Сестринское дело в хирургии. Серия «Медицина для вас», Ростов на Дону., «Феникс» 2000 г.

 5. Каримов Ш. И. Хирургик касалликлар. Ўкув адабиети. – Тошкент. «Ибн Сино», 1996 г.

 6. Орипов У. А., Каримов Ш. Н. Умумий хирургия. Ўкув адабиети. Тошкент 1991 г.

 7. Стручков В.И. Общая хирургия. – М., 1980. Учебник.

 8. Муратов С. Н. Хирургические болезни с уходом за больными. Москва, «Медицина» 1998 г.Учебник.

 9. Эргашев У.Ю. и соавт., Лекционные материалы в библиотеке ТМА.

 10. Maingot R. Abdominal operations – New York, 2000, vol 1-2.

 11. Delani H.M. Abdominal trauma: surgical and radiologic diagnosis. - New York: Springer-Verlag, 2001.

12. Указания по военно-полевой хирургии. Москва, 2000г.

Қўшимча


1. Гостищев В.К. Общая хирургия. – М.: Медицина, 1997.

2. Кошелев А. А. Медицина катастроф. Теория и практика: Учебное пособие. Серия «Сестринское дело», СПб., «Паритай» 2000 г.

3. Краснов А. Ф. и др.: Сестринское дело. Том 2. Москва, ГП «Перспектива» 2000 г. Учебное пособие.

4. www.mediasphera.ru,

5. www.links.spinet.ru,

6. www.medlinks.ru,

7. www.medlain.ru.

8. www.tma.uz.
Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет