Зиядин айдос сахабадин¦лы ќазаќстандаѓы саяси партиялар азаматтыќ ЌОЃамды ќалыптастырушы субъекті ретіндежүктеу 482.53 Kb.
бет3/3
Дата01.04.2016
өлшемі482.53 Kb.
түріАвтореферат
1   2   3
: userdata -> uploads -> u21
u21 -> Қазақ тіліндегі ресми іс-қағаздары Басқару, ұйымдастыру, өкім шығару қызметіне қатысты құжаттар
u21 -> Абай Құнанбаевтың педагогикалық көзқарасы (1845-1904) Абай Құнанбаев
u21 -> КӨкбай жанатайұлы (1861-1925)
u21 -> А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты Әож 811. 512. 122' 373. 21 Қолжазба құқығында Әшімханова фарида мейрамханқызы
u21 -> Абайдың әділеттілік туралы іліміне шолу
u21 -> «Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері
u21 -> 10 «б»-сынып оқушысы Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған қазақ гимназия-интернаты Павлодар қаласы
u21 -> Абайдың Евгений Онегиннен аудармасы
u21 -> Ахмет Жұбанов Ахмет Қуанұлы Жұбанов
u21 -> Абайтанушы Қайым Мұхаметханұлы

Ќорытынды

Диссертацияныњ ќорытындысы зерттеудіњ наќты нєтижелері мен ±сыныстарѓа арналѓан. Сонымен, біз µз зерттеуімізде азаматтыќ ќоѓам т±жырымдарын талдау негізінде, оныњ ќазіргі кезењдегі Ќазаќстан зерттеушілеріне ыќпалын кµрсетуге тырыстыќ. Єрі ќазаќстандыќ саяси партиялар ќоѓамдыќ, б±ќаралыќ саясатты ќалыптастыру арќылы ќоѓамдаѓы µз орнын аныќтауда. Ж‰ргізілген зерттеудіњ басты нєтижесі ретінде саяси партия азаматтыќ ќоѓамды ќалыптастырушы тетік екендігін дєлелдеу.


Сілтемелер:

1. Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті Н.Є. Назарбаевтыњ Ќазаќстан халќына жолдауы // Егемен Ќазаќстан 2008 жыл.

2. Джон Кин Демократия и гражданское общество / Пер. с англ.; Послесл. М.А. Абрамова. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 400 с.

3. Кокка Ю. Европейское гражданское общество: исторические корни и современные перспективы на Востоке и Западе // Неприкосновенный запас. 2003, №8.

4. Основные этапы формирования гражданского общества в странах Западной Европы и России в ХІХ-ХХ вв. – М., ИВИ РАН, 207. – 259 с.

5. Н±рымбетова Г.Р. Ќазаќстан халќыныњ саяси ќатысуы: сипаты мен жолдары. Монография. – А., 2005. 272 бет.

6. М±сатаев С.Ш. Ќазаќстандыќ азаматтыќ ќоѓам: ќазіргі жаѓдайы мен келешегі. – Алматы, 2007. – 239 б.

7. Нугманова К.Д. Политическое измерение гражданского общества. – Алматы, 2003. 129-130 б.

8. Гегель Г.Ф. Философия права // Философские наследие. - М.:Мысль, 1990. 278 б.

9. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1985, - 46 б.

10. Резник Ю.М. Гражданское общество как понятие //Социально-гуманитарные знания. 2002. № 2. 140 б.; Кола Д. Политическая социология. М., 2001. 284 б.

11. Чешков М. Возможности и пределы понятия «гражданское общество» применительно к развивающемуся миру // Мировая экономика и международные отношения. - 1996. - № 6, 81 б.

12. Галкин А., Красин Ю. Гражданское общество и демократия // Обозреватель. 1998. № 10. 17-б.

13. Одинцова А.В. Гражданское общество: прошлое, настоящее, будущее //Социально-политические науки. 1991. № 12.

14. Сунгуров А.Ю. Становление гражданского общества в Санкт-Петербурге и в России. // Общественные науки и современность. 1997. №3.

15. Иманбекова Б.И. Партиялар, партиялыќ ж‰йе тарихы жєне ќазіргі кезењ: Оќу ќ±ралы. – Алматы: Абай атындаѓы Ќаз¦ПУ, 2004. 24-бет.

16. Политические партии Казахстана. Алматы 2004.

Диссертация таќырыбы бойынша жарияланѓан ењбектер тізімі:
1. Ќазаќстан Республикасында кµппартиялыќ ж‰йеніњ ќалыптасу ерекшеліктері // Саясат, 2007, №3. – 18-20 бб.

2. Ќазаќстандыќ партиялардыњ сайлау ‰рдісіне ќатысуыныњ зањдыќ негіздері // Саясат, 2007, №4. – 4-6 бб.

3. Особенности политической модернизации в странах Центральной Азии // Материалы международнойй научно-практической конференции 27 февраля 2007 года. – Алматы, 2007. – с.234-237.

4. Ќазаќстандаѓы ‰кіметтік емес ±йымдар ќызметі хаќында // Актуальные проблемы политической науки Казахстана. Сборник научных трудов. – Алматы, 2005. – с.136-141.

5. Гражданское общество и государство: проблемы институциональных отношений // Политическое развитие Казахстана на новом этапе реформ. Материалы международной научно-практической конференции в рамках восьмих мустафинских политологических чтений. – Алматы, 2007. – с.216-220.

6. Развитие политической системы Казахстана в свете новых конституционных реформ // «Новый этап демократизации Казахстана – ускоренное развитие свободного демократического общества» Материалы международной научно-практической конференции 30 мая 2007 г. – Алматы, 2007. – с.157-164.

7. Азаматтыќ ќоѓам жєне партиялыќ ж‰йе диллеммасы: Ќазаќстан Республикасыныњ мысалында // Вестник КазНПУ, 2008, №2 – сб 101-104.

РЕЗЮМЕ
Зиядин Айдос Сахабадинович
Политические партии Казахстана как субъекты формирующегося гражданского общества
Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии
Главным условием развития демократического, правового государства является формирование в них гражданского общества. В представляемой диссертационной работе исследуется роль политических партий как субъекта гражданского общества на примере Республики Казахстан.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования является анализ политического механизма развития Республики Казахстан, на основе мирового опыта построения гражданского общества и системы политических партий. Предметом исследования стало изучение понятий и особенностей такого феномена как гражданское общество и формирующихся только в условиях гражданского общества, политических партий.

Целью исследования является теоретико-методологический, научно-практический анализ положения о «гражданском обществе». Изучение роли политических партий в контексте формирование гражданского общества в Республики Казахстан.

Методологическую и теоретическую основу исследования составили современные концепции гражданского общества, а также труды Р.Даля, Г.Алмонда и др. В работе также широко использованы теоретические выводы и положения отечественных политологов.

При написании диссертационного исследования использованы системный, структурно-функциональный, исторический, социологический, сравнительный методы исследования.Новизна диссертационного исследования.

- в ходе исследования были выявлены возможные пути совместных действий государства и гражданского общества в лице различных партий, для дальнейшего развития социально-правовых условий в государстве.

- анализирована связь между политическими институтами гражданского общества такими как: политические партии, некоммерческие организации, группы по интересам, предприятия и т.д.

- в рамках избранной темы исследования было рассмотрено эволюционное развитие политико-философских взглядов концепции о «гражданском обществе», особенности развития, его роли в построении современной социально политической системы.

- на основе современных теоретико-методологических положений подверглось систематизации и анализу такое понятие как «политическая партия», понятию «политическая партия» автор дал собственное определение.

- были исследованы пути построения гражданского общества в Республике Казахстан, кроме того, автором были предложены собственные выводы.

- на основе исследования, выявляется роль политических партий в условиях построения гражданского общества в современном Казахстане, автором также вносятся собственные предложения, выработанные на основе диссертационного исследования.

Данные выводы и положения являются результатом диссертационного исследования: 1. Гражданское общество – это одна из наивысших степеней развития общества, соответствующая другим элементам общественной системы, обладающая институтами самоуправления через которые реализуются права, свободы и обязанности человека.

2. Казахстанские политические партии, принимая участия в публичной политике, в обеспечении социальных свобод и в реализации политических реформ создают условия для развития гражданского общества. Для этого партии используют широкую огласку и связанную с этим должную информированность граждан.

3. В гражданском обществе во всех общественных отраслях, различные органы и объединения могут занимать свою собственную нишу. Самыми крупными подразделениями являются: экономические, социально-политические, духовные (культурные).

В экономической отрасли гражданского общества негосударственные организации имеют широкое распространение и функционирование.

4. Как социально-политическая отрасль гражданского общества, в условиях многопартийной системы в Казахстане, партии, не оказавшиеся во власти несут ответственность исходя из критериев гражданского общества. Они считаются негосударственными объединениями, независимыми от государства и реализующие свои интересы.

5. Основные принципы гражданского общества – это обеспечение духовных потребностей человека, свобода слова, независимость печати и прессы. В свою очередь человек должен стремиться к разностороннему развитию, культивированию основных морально-этических ценностей.

6. В качестве центрального элемента политической системы государства выступают и другие институты, вступающие между собой в связь в зависимости от трансформации в ходе построения гражданского общества в Казахстане.

7. Конституционные изменения избирательной системы Казахстана повышают роль политических партий в политической системе и в обществе.

Практическое значение диссертации: Выводы и положения диссертации могут быть использованы в деятельности государственных структур и политических партий. Так же материалы данного исследования могут быть использованы при чтении лекций и подготовке спецкурсов в высших учебных заведениях.
Summary
Ziyadin Aidos Sakhabadinovich
Political parties of The Republic Kazakhstan as the subjects of the forming civic society
23.00.02 – Political institutions, ethnic and political conflict science, national and political process and technologies
The main condition of developing democratic legal state is forming civic society within it. The presented work investigates the role of political parties as a subject of civic society on the example of the Republic Kazakhstan.

The object and subject of the investigation The object of the research is analysis of political mechanisms in the development of the Republic of Kazakhstan. Based on the world experience of building civic society in system of political parties.

The subject of the work under investigation is studying the notions and peculiarities of such phenomena as civic society as well as role of political parties which are being formed in these conditions.The aim of the research is theoretic-methodological, scientific-practical analysis of the status about civic society as well as investigating the role of the political parties in the context of developing civic society in the Republic of Kazakhstan.

Methodological and theoretical basis of the research is based on the modern concepts of civic society as well as the works by R.Dal, G.Almon and others. The author uses theoretical conclusions and statements of native politologists.

Scientific novelty of the research is logical development of the aims and objectives mentioned above, as well as absence of a separate investigation of the problem considered.

Scientific novelty of research • In the course of investigation the possible ways of the joined actions of the state in civic society on behalf of various parties were reviewed for further development of socio-legal conditions in the state.

 • The contacts between political institutions of the civic society such as political parties, non-commercial establishments, interest groups etc. were analised;

 • Within the subject of investigation the development of political-philosofical outlooks of the concept about “civic society”, pecuilarities of the devlopment and its role in developing modern socio-political system have been investigated.

 • On the basis of modern theoretical-methodological positions such concept as "political party" has undergone to ordering and the analysis, the author has given his own definition concept "political party"

 • Ways of construction of a civic society to the Republic of Kazakhstan were investigated, besides, the author had offered his own conclusions.

 • On the basis of research the role of political parties in conditions of construction of a civil society in modern Kazakhstan comes to light, the author also makes own offers developed on the basis of dissertational research

The given conclusions and positions grow out the dissertational research:

  1. The civil society is one of the most advanced stages of development of the society, corresponding other elements of public system possessing institutes of self-management through which realize the rights of freedom and a duty of the person;

  2. The Kazakhstan political parties, taking part in the public policy, in maintenance of social freedom and in realization of political reforms create conditions for creation of a civil society. For this purpose parties use wide publicity and the due knowledge of citizens connected with it.

  3. In a civil society in all public branches, various bodies and associations can borrow the own place. The largest divisions are: economic, sociopolitical, spiritual (cultural).

In economic branch of a civil society non-state organizations have a wide circulation and functioning.

4. As socio - political branch of a civil society, in conditions of a multi-party system in Kazakhstan, parties not appeared in authority bear the responsibility proceeding from criteria of a civil society. They are considered non-governmental associations independent from the state and realizing their own interests.

5. Main principles of a civil society is a maintenance of spiritual needs of the person, a freedom of speech, independence of a press. In turn the person should aspire to versatile development, cultivation of the basic moral-ethical values.

6. As the central element of political system of the state other institutes which were taking up among themselves depending on transformation during construction of a civil society in Kazakhstan act also.7. The constitutional changes of an electoral system of Kazakhstan raise a role of political parties in political system and in a society.

Scientific and practical value if the research: Conclusions and positions of the dissertation can be used in activity of the state structures and political parties. Also materials of the given research can be used at lecturing and preparation спец rates of higher educational institutions1   2   3


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет