1. Егер химиялық реакцияның графикапық кескіні темендегідей болсаДата25.04.2016
өлшемі115.06 Kb.
II курс

1. Егер химиялық реакцияның графикапық кескіні темендегідей болса+ → Онда реакция типі

А) Айырылу.

В) Қосылу.

С) Бейтараптану.

D) Алмасу.

Е) Орын басу.

2. Период жүйесінде топ ... топшаға бөлінеді:
А) 2 В) 5

С) 4 Д) 1

Е) 3

3. Тотығу-тотықсыздану реакцияларыиа жататын реакцияның сипатгамасы:


А) Әрекетгесуші заттар иондары арасындағы алмасу реакциялары.

В) Әрекетгесуші заттар элементтерінің тотығу дәрежелері өзгеретін реакциялар.

С) Ерімейтін заттар түзіле жүретін реакциялар

Д) Газ түзіле жүретін реакциялар

Е) Әлсіз электролиттер түзіле жүретін реакциялар

4. Алюмииий сульфаты ерітіндісінде лакмус индикаторының түсі


А) таңқурай түсті

В) сары


С)қызыл

Д) көк

Е) түссіз

5. Баяу тотығуға жататын қүбылыс


А) көмірдің жануы

В) сүттіц ашуы

С) майшамның жануы

Д) темірдің балқуы

Е) есімдік қалдықтарының шіруі

6. Литийді өндірісте алу үшін

А) тұз ерітінділерін электролиздейді.

В) тұз балқымаларын пиролиздейді.

С) тү:з ерітінділерін пиролиздейді.

О) т.үз ерітінділерін гидролиздейді.

Е) тұз балқымаларын электролиздейді.

7. Қайтымсыз толық гидролизденетін алюминий тұзы:

А)А12(SО4)3

В) АІСІз


С) АІ2S3

D) (СНзСОО) 3А1

Е) АІ(NО3)з

8. Этиленгликоль С2Н4(ОН)2 дегеніміз:
А) Глицериннің жақын гомологы.
В) Қарапайым фенол.

С) Қарапайым көмірсутек.

Д) Қаныққан біратомды спирт.

Е) Екіатомды спирт.

9. Көмірсу емес зат:
А) мальтоза.

В) анилин.

С) глюкоза.

13) сахароза.

Е) крахмал.

10. Мынадай термохимиялық тецдеу бойынша 45 кДж жылу сіңірілуі үшін реакцияға түсетін азоттың (қ.ж.) көлемі

Н2 + О2 → 2NО - 180 кДж

А)5,6л. В) І1,2л.

С)1б,8л. Д) 44,8 л.

Е) 22,4 л.

11. 5% ерітінді даярлау үшін 2 г қантты ерітуге қажет судың массасы:
А)40г В) 19г

С) 20г Д) 24г

Е) 38г

12. Калий гидроксидімен көміртек (IV) оксиді әрекеттескенде түзілетін


қосылыстар

А) К2СО3 және О2 В) СаСОз және НгОС) К2СО3 жэне IІ2О Д) СаСОз жэне Н2

Е) К2СО, жэне Н2

13. Егер реакция нәтижесінде

... —Ц* Ғе2(8О4)3+8О2Т+Н2О (коэффициенттері қойылмаған) түзілген болса, эрекеттескен заттар:А) Ғе(ОН)2 жэне Н24 (сұйыт)

В) ҒеО және Н24 (сұйыт)

С) Ғе жэне Н24 (конц)

В) Ғе2О3 жэне Н2SО4(конц)

Е) Ғе(ОН)з жэне Н24 (сұйыт)14. Hg(N03 )2- кыздырғанда пайда болатын заттар
А) сынап, азот (IV) оксиді, оттек.

В) сынап (I) нитраты жэне оттек.

С) сынап оксиді, оттек, азот (IV) оксиді

Д) сынап оксиді, оттек, азот (II) оксиді.

Е) сынап, азот (II) оксиді, оттек.

15. Мьна термохимиялық тендеу бойынша:СН4 + 2О2 = СО2 +2Н2О + 880 кДж 112 л (к.ж.) метан жанғанда белінетін жылу мелшері (кДж):

А)5600 В)4400

С) 2200 Д)8800

Е)6600


16. 1,5 моль октанның массасы:
А) 171 г. В) 232 г.

С) 180 г. Д ) 175 г.

Е) 86,5 г.

17. Тығыздығы гелиймен салыстырғанда 10-ға тең, күрамындағы сутектің массалык үлесі 10 % болатын заттың формуласы:

А) СзН4 В)С6Н10

С) С5Н8 D) С4Н8

Е) С4Н6.

18. 22% 150 г құмырсқа қышқылын бейтараптауға жұмсалатын натрий гидроксидінін массасы

А) 25,6 г В) 26,3 г

С) 28,7 г Д)21,6г

Е) 22,3
19.


тізбегіндегі 1,2 реакциядағы эрекеттесетін заттар

А) 1 -С2Н2,; 2-Н2 В)1Са; 2-Н2 С)1-02; 2-Н2D) 1 - СаО; 2- Н2О Е) 1-С ; 2-Са

20. 114 мл 20 % барий хлориді ерітіндісімен (р=1,141 г/мл) әрекетгесетін натрий сульфатының зат мөлшері (моль)

А) 0,145 В) 0,250

С) 0,125 D)0,15

Е) 0,260

21. Өзгерістер схемасы берілген:

Н2О -→ О2 -→ Ғе3О4 → Ғе → ҒеС13.

Фторды колдануға болатын стадия:

А) 1. В)4.

С) 3,4. D)2.

Е)3.

22. 0,1моль темір 75г 20%-ті мыс(II) сульфаты ерітіндісімен эрекетескенде түзілетін мыстың массасы (г)А)8 В) 5

С)7 D9


Е)6

23. 0,5 көлем газ тэрізді көмірсутектен және 1,25 көлем оттектен тұратын қоспа жарылғанда 1 көлем кеміртек (IV) оксиді жэне 0,5 келем су буы


тузілді. Көмірсутектің формуласы:

А) СзН6. В)С.4Н10.

С)С2Н4. D)C3H8

Е) С2Н2

24. Егер бірінші жэне екінші сатысында түзілген заттың шығымы 50%, ал соңғы сатысында 100% болса, 33 г 2,4,6-триброманилин алу үшін қажет
бензолдың массасы:

А) 30,0 г. В)31,2г.

С) 32,8 г. D) 32,0 г

Е) 29,2 г.

25. Молекулалық массасы 62500 болатын поливинилхлоридтің полимерлену дэрежеі

А) 1500 В)3000

С)3500 D)2000

Е)1000


I курс

1. Темірдің таттану реакциясының белгісі

А) Түстің өзгеруі.

В) Дэмнің өзгеруі.

С)Жылудыц бөлінуі.

Д)Газ тұзілу.

Е) Иістің пайда болуы.

2. Бір орбитальда спиндері қарама-карсы (антипаралельді)


А) төрт жұп электрон ормаласады

В) бір ғана электрон ориаласады

С) үш электрон орналасады

Д) екі электрон ғана орналасады

Е) үш жұп электрон орналасады

3. Темірдің кристалдықторыныңтүрі


А) молекулалық

В) атомдық

С) металдық

Д) иондық

Е) иондық, металдық

4. Катион болып есептелетін бөлшек


А)8О42-

В) СТ -С) N03-

Д) МН4 +

Е) Сг2 О72 -

5. Оттегінің химиялыктаңбасы


А) Оs

В)О


С) С

Д)Сs


Е)Со

6. Натрий гидроксидімен әрекеттесетін оксидтің формуласы
А) Р2О5

В)СаО С)МgО Д)К2О Е) ҒеО

7. Алюминий гидроксидімен әрекеттесетін заттың формуласы:
А)КОН В) Н2О

С) ВаSО4 Д) КСІ

Е)Ғе(ОН)3

8Алкандар катарына жататын комірсутск


А)С5Н,0

В)С8Н16С)С8Н14

Д)СІ0Н22

Е)С6НІ2


 1. Глюкоза тотықсызданғанда
  А) бесатомды спирт түзеді
  В) бірнегізді кышкыл түзеді
  С) алтыатомды спирт түзеді
  Д) екінегізді қышқыл тұзеді
  Е) көпнегізді қышқыл түчсді

 2. 4АІ + ЗО2 = 2АІ2О3 реакциядағы отгектің концентрациясын 3 есе
  көбейткенде реакция жылдамдыгы ...

А) 9 есе артады.

В) 12 есе артады.С) 27 есе кемиді.

Д)9 есе кемиді.

Е) 27 есе артады.

11. Калий сульфатының 240 г 15 %-ті ерітіндісіне 60 і су косқанда


алынган срітіндідегі калий сульфатының массапык үлесі:

А) 11 %. В) 13%.

С) 15 %. Д) 12 %.

Е) 14%.


12. Реакция нәтижесінде күкірттотықсыздандыргыш болатын рсакция үрдісі:
А) S2

В)С+S

С) Си+S

Д) Р+ S

Е)Са+ S

13. 170 г иатрий нитратынан алынатын 63%-тік азот қышкылы ерітіндісінің массасы:

А)210г. В)205г.

С) 200 г. Д) 195 г.

Е) 190 г.

14. Көміртек - тотықтыргыш болатын реакцияда эрекеітесетін заттар тобы
А)Н2, А1, Ғ2

В)О2, Ғе, Сl,С)О2,СаО, Вг,

О) Н2, Ғе, 8і

Е) О2, Н2, СиО

15. Сынап (11) нитратының ерітіндісін электролиздеу теңдеуіндегі барлык коэффициенттердің қосындысы

А) 12


В) 11

С)9


Д) 10

Е)8


16. 11,2 л этан (қ.ж.) 56 л хлормен әрекетгескенде түзілген хлорзтаннын массасы

А)72,3г


В) 62,3 г

С) 32,3 г

Д) 52,3 г

Е) 42,3 г

17. Бутадиеннің жану теңдеуіндегі коэффициентгер косындысы:
А)23. В) 27.

С) 22. Д)25

Е) 21.

18. Глицерин, сірке қышкылы және формалинді осы затпен аныктауға болады:А) Азот қышкылы (конц.).

В) Бром суы.

С) Мыс (11) гидроксиді.

Д) Қыздырылған мыс сымы.

Е) Фенолфталеин ерітіндісі.

19. Изомерлерге жататын заттар жұбы:


А) Гексан жэне циклогексан.

В) Формальдегид жэие кұмырсқа кышкылы.

С) Пснтан және диметилпропан.

Д) Этанол жэне сірке қышқылы.

Е) Бензол жэне фенол.

20. Мё^2 -+-//2-~> А Т .-+--!--> В -'-°-> АТ тізбегіндегі В затының молекулалық массасы:


А)278 В) 127

С) 129 Д) 145

Е) 17

21 1л хлор мен 2л сутегі (қ.ж.) газдарын араластырды, осы қоспадан алынатын хлорсутектіц массасы мен көлеміА) 1,5і НС1және 2л

В) 1,бЗгНСІжәне 3л

С) 6,66г НСІ жэне 3л

Д)3,26гНС1жэме 2л

Е) 2,24г НСІ жэне 6л

22. Ғе+НNO3 →Fe(NO3)3+ NO+Н2О өзгеріс схемасының кысқартылған иондыктендеулеріндегі коэффициенттер қосындысы:

А)8

В) 12


С) 11

Д)9


Е) 10

23. 282г фенол мен 100г натрий гидроксиді әрекетіескенде түзілген натрий фенолятының шығымы 86% болса, түзілген өнімнің массасы (г):

А) 248,5

В) 252,5

С) 250,5

Д) 251,4

Е) 249,4

24. Аланинге азот кышқылымен эсер еткенде 304 г тұз түзілді. Жұмсалған аланиннің массасы (г)

А)358

В)89


С) 445

Д) 267

Е) 178

25. Егер орташа молекулалық массасы 1200 екені белгілі болса, поливинилхлоридтегі хлордың массалық үлесі (%):


А)58,8

В)57,8


С) 56,8

Д) 58,0Е)55,8


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет